slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FARMACOLOGIA DELS MOVIMENTS ANORMALS PowerPoint Presentation
Download Presentation
FARMACOLOGIA DELS MOVIMENTS ANORMALS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

FARMACOLOGIA DELS MOVIMENTS ANORMALS - PowerPoint PPT Presentation

kelli
110 Views
Download Presentation

FARMACOLOGIA DELS MOVIMENTS ANORMALS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FARMACOLOGIA DELS MOVIMENTS ANORMALS • PATOLOGIA DELS GANGLIS BASALS (VIA EXTRAPIRAMIDAL): • 1) Síndrome acinètica-rígida: pobresa de moviment amb rigidesa muscular. • MALALTIA DE PARKINSON • Parkinsonisme • Malaltia de Wilson • 2) Síndrome discinètica: excés de moviments involuntaris. • COREES • Mioclònies • Tics • Distonies musculars

 2. MALALTIA DE PARKINSON • CLÍNICA: • 1) Tremolor en repós • 2) Rigidesa • 3) Acinèsia • 4) Alteracions posturals • PATOGÈNIA: degeneració de la substància negra del nucli estriat, que provoca una disminució de la dopamina. • DOPAMINA ACETILCOLINA • Inhibició Excitació • Equilibri del control • del moviment DOPAMINA ACETILCOLINA PARKINSON CAUSES: la causa última no és coneix. Augment de RLO.

 3. FARMACOLOGIA DEL PARKINSON • 1. POTENCIAR L’ACTIVITAT DOPAMINÈRGICA CENTRAL: • Acció directa: • * LEVODOPA • * Agonistes i activadors dopaminèrgics: • BROMOCRIPTINA, PERGOLIDA, LISURIDA, • APOMORFINA, AMANTADINA. • Acció indirecta: • * Inhibidors de la MAO B: SELEGILINA • * Inhibidors de la COMT: ENTACAPONA • 2. BLOQUEJAR LA FUNCIÓ COLINÈRGICA: • * TRIHEXIFENIDIL • * BIPERIDÈ

 4. LEVODOPA Precursor de la dopamina. * MECANISME D’ACCIÓ: Passa la BHE i es converteix en dopamina. * FARMACOCINÈTICA: Administració oral, absorció a l’intestí prim. Es metabolitza per descarboxilació (dopadescarboxilasa), per la COMT i per la MAO. Dopadescarboxilasa 5% LEVODOPA LEVODOPA DOPAMINA Dopadescarboxilasa DOPAMINA 95% SNC Inhibidors de la Dopadescarboxilasa perifèrica: CARBIDOPA i BENSERAZIDA

 5. LEVODOPA • REACCIONS ADVERSES: • * Digestives: anorèxia, nàusees , vòmits • * Cardiovasculars: hipotensió postural, taquicàrdia, • extrasístoles. • * Discinèsies i distonies • * Fluctuacions en la resposta de la simptomatologia: • esfumació de la resposta i on - off (discinèsia - acinèsia) • * Alteracions psiquiàtriques • INDICACIONS: • Associada a un inhibidor de la dopadescarboxilasa, • quan apareixen els símptomes parkinsoniants, però a • dosis baixes. Als 5 anys va perdent eficàcia.

 6. AGONISTES I ACTIVADORS DOPAMINÈRGICS • 1. DERIVATS ERGÒTICS: Bromocriptina, pergolida, lisurida. • 2. ALTRES: Apomorfina, amantadina. • MECANISME D’ACCIÓ: • Activen receptors de la dopamina, milloren la clínica parkinsoniana (acinèsia), redueixen l’alliberament de prolactina i poden produir quadres psicòtics. • FARMACOCINÈTICA: • Administració oral, biodisponibilitat baixa degut a metabolisme de primer pas. • REACCIONS ADVERSES: • - Nàusees • - Hipotensió • - Alteracions psiquiàtriques • INDICACIONS: • Fases inicials de la malaltia combinat amb dosis baixes de levodopa. • Quan hi ha fenòmens d’esfumació de la resposta a levodopa. • Per inhibir la lactància materna.

 7. Inhibidors de la MAO B SELEGILINA MECANISME D'ACCIÓ: Inhibeix de forma suïcida l'enzim MAO B elevant la concentració de la dopamina cerebral. FARMACOCINÈTICA: Administració oral, s'absorbeix ràpidament i passa bé la barrera hèmato-encefàlica. REACCIONS ADVERSES: - Reactivació d’úlceres pèptiques - Hiperactivitat dopaminèrgica INDICACIONS: Per retardar la progressió clínica Quan hi ha fenòmens d'esfumació per la levodopa Utilitzat com a coadjuvant.

 8. Anticolinèrgics TRIHEXIFENIDIL, BIPERIDÈ MECANISME D'ACCIÓ: Bloqueig dels receptors muscarínics. Milloren el tremolor i la rigidesa. REACCIONS ADVERSES: - Sequedat de boca - Restrenyiment - Visió borrosa - Augment de la pressió intraocular INDICACIONS: Tractament de la rigidesa i del tremolor. Tractament de les discinèsies agudes iatrogèniques.

 9. COREES CLÍNICA:moviments espontanis excessius, no repetitius, d’aparició irregular, distribuïts a l’atzar i d’aparició sobtada. PATOGÈNIA: alteracions funcionals o estructurals de l’estriat amb una hiperfunció relativa del sistema dopaminèrgic. CAUSES: 1. DEGENERATIVES: Corea de Huntington, Corea familiar benigne. 2. AUTOIMMUNES: Corea de Sydenham. 3. METABÒLIQUES 4. SECUNDÀRIES A PATOLOGIA VASCULAR CEREBRAL 5. IATROGÈNIQUES: per fàrmacs o tòxics.

 10. COREA DE HUNTINGTON Reduir l’activitat dopaminèrgica: FÀRMACS DEPLECIONADORS: 1. TETRABENAZINA 2. RESERPINA FÀRMACS BLOQUEJADORS DE RECEPTORS POSTSINÀPTICS: 1. NEUROLÈPTICS FÀRMACS ACTIVADORS DE RECEPTORS PRESINÀPTICS: 1. APOMORFINA 2. BROMOCRIPTINA

 11. TETRABENAZINA RESERPINA MECANISME D’ACCIÓ: Deplecionen les vesícules que contenen dopamina a les neurones dopaminèrgiques. REACCIONS ADVERSES. - Depressió - Insomni - Hipotensió - Signes de Parkinsonisme Menys freqüent amb la tetrabenazina que amb la reserpina.