kindlustusleping n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kindlustusleping PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kindlustusleping

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Kindlustusleping - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Kindlustusleping. KINDLUSTUSLEPING. Osapoolte vaheline kirjalik leping kindlustusriski ülevõtmiseks ja riski realiseerumisel kahju hüvitamiseks. KINDLUSTUSLEPING. Leping, mille kindlustusandja sõlmib kindlustusvõtjaga Õiguslikuks aluseks Võlaõigusseadus 4. osa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kindlustusleping


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kindlustusleping1

KINDLUSTUSLEPING

Osapoolte vaheline kirjalik leping kindlustusriski ülevõtmiseks ja riski realiseerumisel kahju hüvitamiseks

kindlustusleping2
KINDLUSTUSLEPING
 • Leping, mille kindlustusandja sõlmib kindlustusvõtjaga
 • Õiguslikuks aluseks Võlaõigusseadus 4. osa
 • Alaliike reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonidega (transpordi ja merekindlustus)
 • Pikad aegumistähtajad
kindlustussuhte olulised m jutajad
Kindlustussuhte olulised mõjutajad
 • Kindlustushuvi
 • Heausksus, vastastikune usaldus
 • Lepingutingimuste vastastikune aktsepteerimine
kindlustuslepingu osad kuidas suhted reguleeritakse ja j dvustatakse
Kindlustuslepingu osadKuidas suhted reguleeritakse ja jäädvustatakse

Kindlustusleping

Sooviavaldus

POLIIS

Üldised kindlustustingimused

Muud materjalid riski hindamiseks

kindlustuslepingu osad
Kindlustuslepingu osad

Kindlustusleping

KV, K andmed, periood, objekti ja riski kirjeldus, turvaseadmed, kindlustuskaitse, omavastutus

Sooviavaldus

KA nimi, preemiad, maksmise kord, objekt, kaitse, periood, kindlustussumma kuupäev, allkiri

POLIIS

Üldised kindlustustingimused

Kindlustuse eritingimused

Muud materjalid riski hindamiseks

juhtumi def, maksmise kord, välistused, lõppemise tingimused, väljamaksete tegemine, muud poolte õigused ja kohustused

Terviseküsitlus, objekti riski hindamise leht vms

kindlustusleping3
Kindlustusleping
 • Sõlmimine
  • Kindlustusobjekt
  • Sooviavaldus
  • Riskihindamine
  • Pakkumine ja kindlustustingimused
  • Aktsepteerimine
s lmimine kindlustusobjekt
Sõlmimine: Kindlustusobjekt
 • Füüsiliste isikute elu ja tervis ning füüsiliste isikute vara, varalised ja mittevaralised huvid, õigused ja kohustused
  • Elukindlustuse objektid
  • Varakindlustuse objektid
  • Vastutuskindlustuse objektid
s lmimine sooviavaldus 1
Sõlmimine: Sooviavaldus (1)
 • Avaldus, milles objekti omanik avaldab soovi kindlustuslepingut sõlmida ja mille kaudu kindlustusselts saab objekti kohta informatsiooni.
 • Kirjeldatakse:
  • Riske
  • Olulisi asjaolusid - fakte, mis on olulised makse määramisel
  • Asjaolusid, mis võivad mõjutada riski aktsepteerimist ja lepingu sõlmimist
s lmimine sooviavaldus 2
Sõlmimine: sooviavaldus (2)
 • Esmase info kogumise allikas
 • Erinevad sõltuvalt riskist ja kindlustusliigist/kindlustustootest
 • Alus riski hindamiseks ja aktsepteerimiseks
 • Tõene info - heausksuse printsiip
  • Infot kontrollitakse tagantjärele, on erandeid
s lmimine sooviavaldus 3
Sõlmimine: Sooviavaldus (3)
 • Andmed peavad olema õiged ja vastama tegelikkusele
 • Pooled peavad andma allkirjad, ka kindlustatav kolmas isik
 • Enne allkirjastamist tuleks põhjalikult tutvuda kindlustustingimustega
kindlustustingimused
Kindlustustingimused
 • Üldtingimused
  • Defineerib lepingus kasutatavad mõisted ning lepingupoolte õigusliku vahekorra
 • Eritingimused
  • Reglementeerivad konkreetse toote eripärast tulenevad poolte õigused ja kohustused
s lmimine riskihindamine
Sõlmimine: riskihindamine
 • Riskihindamine – kindlustusriski läbivaatamise protsess
 • Riskihindaja analüüsib sooviavaldust
  • Hindab iga kindlustusvõtja esitatud riski
  • Otsustab kas ja kuipalju riski aktsepteerida
  • Määrab tingimused ja pakutava kindlustuskaitse ulatuse
  • Arvutab sobiva kindlustusmakse suuruse
s lmimine sooviavaldus 31
Sõlmimine: Sooviavaldus (3)
 • Andmed
  • kindlustusvõtja ja kindlustatu kohta
  • Kindlustatava objekti asukoha ja iseärasuste või turvameetmete kohta
  • Varem olnud lepingute, esinenud kahjude kohta
  • Soovitava kindlustusperioodi ja –summa kohta
  • Kindlustatavad riskid
  • Omavastutuse suurus
lepingu kirjalikud lisad
Lepingu kirjalikud lisad
 • Dokumendid mis täpsustavad konkreetse kindlustuslepingu sisu
  • Tagastusväärtuse kujunemine
  • Arstliku läbivaatuse andmed
  • Erandid ja kokkulepped
  • Vara hindamisaktid ja ekspertiisiaktid
sooviavaldus 4 m isted
Sooviavaldus (4)mõisted
 • Kindlustussumma – kindlustushüvitise piirmäär
 • Kindlustushüvitis – väljamakstav summa
 • Taastamisväärtus – summa mis kulub samaväärse ja samaotstarbelise ehitise ehitamiseks kahjujuhtumi toimumise aja turuhindades
sooviavaldus 5 m isted
Sooviavaldus (5)mõisted
 • Alakindlustus – kokkulepitud kindlustussumma on väiksem kui see, mida nõuavad lepingu tingimused nt. ehitise taastamisväärtus
 • Omavastutus – summa, mille ulatuses peab kindlustusvõtja kahjujuhtumi korral ise kulutusi kandma
 • Topeltkindlustus – objekt on kindlustatud topeltväärtuses nt mitme kindlustusandja juures samaaegselt
kindlustusleping4

Kindlustusleping

Sooviavaldus + kindlustustingimused+kindlustuspoliis

kindlustusleping5

KINDLUSTUSLEPING

Osapoolte vaheline kirjalik leping kindlustusriski ülevõtmiseks ja riski realiseerumisel kahju hüvitamiseks

kindlustusleping6
KINDLUSTUSLEPING
 • Leping, mille kindlustusandja sõlmib kindlustusvõtjaga
 • Õiguslikuks aluseks Võlaõigusseadus
 • Alaliike reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonidega (transpordi ja merekindlustus)
 • Pikad aegumistähtajad
kindlustussuhte olulised m jutajad1
Kindlustussuhte olulised mõjutajad
 • Kindlustushuvi
 • Heausksus, vastastikune usaldus
 • Lepingutingimuste vastastikune aktsepteerimine
kindlustuslepingu osad kuidas suhted reguleeritakse ja j dvustatakse1
Kindlustuslepingu osadKuidas suhted reguleeritakse ja jäädvustatakse

Kindlustusleping

Sooviavaldus

POLIIS

Üldised kindlustustingimused

Muud materjalid riski hindamiseks

sooviavaldus 4 m isted1
Sooviavaldus (4)mõisted
 • Kindlustussumma – kindlustushüvitise piirmäär
 • Kindlustushüvitis – väljamakstav summa
 • Taastamisväärtus – summa mis kulub samaväärse ja samaotstarbelise ehitise ehitamiseks kahjujuhtumi toimumise aja turuhindades
vahendaja
Vahendaja
 • Keegi peab võtma endale turundusfunktsiooni
 • Spetsialist suudab paremini – tänu sellele ja kulude jaotamisele paljude klientide vahel tullakse toime odavamalt ja kiiremini
 • Vahendajale makstud kindlustusmaksed loetakse tasutuks kindlustusandjale, vahendaja ei tohi neid kasutada oma majandustegevuses
kindlustusagent 1
Kindlustusagent (1)
 • Isik kes esindab kindlustusandjat kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusandjalt saadud volituste alusel
 • Kantakse kindlustusvahendajate nimekirja
kindlustusagent 2
Kindlustusagent (2)
 • Kindlustusandja töötajad
 • Sõltumatud agendid
 • Juriidilised või füüsilised isikud
kindlustusagent 3
Kindlustusagent (3)
 • Peab andma kliendile infot kindlustuslepingu variantidest
 • Peab andma enne lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega
 • Peab kliendilt vastu võtma igasuguseid lepinguga seotud avaldusi ja teateid
 • Peab vastu võtma makseid
kindlustusmaakler 1
Kindlustusmaakler (1)
 • Isik, kes viib omavahel kokku kindlustusandja ja kindlustusslepingut sõlmida sooviva isiku
 • Tegutseb kindlustusvõtja huvides ja volitusel
 • Kantakse kindlustusvahendajate nimekirja
kindlustusmaakler 2
Kindlustusmaakler (2)
 • Juriidilised isikud
 • FIE
 • Eraisik
 • Nõutavad finantstagatised, usaldusväärsus ja professionaalsus
kindlustusmaakler 3
Kindlustusmaakler (3)
 • Peab välja selgitama kindlustushuvi ja infot andma lepingu võimalikest variantidest
 • Tutvustama kindlustustingimusi
 • Soovitama huvidele vastavat kindlustuslepingut
 • Nõustada muudes küsimustes
kindlustuskaitse j ustumine
Kindlustuskaitse jõustumine
 • Võlaõigusseadus ütleb:
  • Kui kindlustusandja kohustuste tähtaeg on määratud päevade või pika ajavahemikuga, eeldatakse, et kindlustuskaitse algab lepingu sõlmimisele järgneval päeval kell 00.00 ning lõpeb tähtaja viimasel päeval kell 24.00
   • Tagasiulatuv kindlustuskaitse
   • Kohene kindlustuskaitse
kindlustuspakkumine 1
Kindlustuspakkumine (1)
 • Esitab kindlustusandja kindlustusvõtjale vastavalt sooviavalduses saadud ja riskihindamisel analüüsitud infole
 • Kindlustusmaakleri abil võib saada erinevaid pakkumisi
 • Lihtsamaid kindlustuslepinguid sõlmitakse ilma pakkumusi vormistamata
kindlustuspakkumine 2
Kindlustuspakkumine (2)
 • Soovitava kindlustuslepingu tingimused
 • Kindlustusmakse tasumise tähtajad
 • Kindlustusmakse suurused
 • Muud olulised tingimused või kitsendused, erikokkulepped
 • Peale pakkumisega nõustumist teeb kindlustusvõtja esimese sissemakse
lepingust taganemine
Lepingust taganemine
 • Kindlustusvõtjal on 14 päeva õigus sõlmitud leping “Üles öelda”.
 • Ülesütlemisõigus kehtib tavatarbijale, majandus- ja kutsetegevuse jaoks sõlmitud lepinguid tuleb jätkata
lepingust taganemine1
Lepingust taganemine
 • Kindlustusandjal on 1 kuu jooksul info saamisest õigus lepingust taganeda, kui kindlustusvõtja ei teata olulistest asjaoludest või valetab
 • Kui kindlustusandja nt teab talle teatamata asjadest, ei või loobuda lepingust
 • Sel juhul võib nõuda kindlustusmakse suurendamist
poliis 1
Poliis (1)
 • Kindlustuslepingu sõlmimist tõendav dokument
 • Üldjuhul nõutav kirjalik allkirjastatud dokument
 • Poliis on kindlustusavaldusest ülemuslikum
poliis 2
Poliis (2)
 • Fikseeritakse:
  • Kindlustusobjektid
  • Kindlustussummad
  • Omavastutused
  • Ohutuseeskirjad
  • Kindlustuspreemiad
  • Kindlustusperiood
  • Kindlustatud riskid
poliis 3
Poliis (3)
 • Nõuded poliisile kantavatele andmetel on sätestatud VÕS paragrahvidega 428 ja 434
 • ? Poliis = leping
kindlustustingimused 1
Kindlustustingimused (1)
 • Üld- ja eritingimused
 • Määratlevad
  • kindlustusvõtja ja kindlustusandja vastastikused õigused ja kohustused
  • maksete tasumise korra ja tähtajad
  • Dokumentide edastamise kord
  • Hüvitise maksmise kord
kindlustuse ldtingimused
Kindlustuse üldtingimused
 • Kindlustuskaitse kehtivus
 • Kindlustusmakse tasumine
 • Tagasiostuväärtus
 • Maksevaba kindlustus
 • Lepingujärgsed väljamaksed
 • Lepingu lõppemine ja lõpetamine
 • Välistused
 • Kasumis osalemine
kindlustuse eritingimused
Kindlustuse eritingimused
 • Reglementeerivad konkreetsest kindlustusliigist tulenevaid suhteid
 • Tuuakse välja liigi olemusest arusaamiseks vajalikud mõisted ja tingimused
kindlustusliigi eritingimused
Kindlustusliigi eritingimused
 • ERITIGIMUSED ON ÜLIMUSLIKUD
 • Isiku min ja max vanus
 • Kindlustussumma min ja max suurus
 • Kindlustusmakse min ja max suurus
 • Lepingu muutmise võimalused
 • Kasumis osalemise kord
 • Dokumentide loetelu
kindlustustingimused 2
Kindlustustingimused (2)
 • Lepingule eelnevad tingimused – tingimused, mis tuleb täita enne lepingu tegelikku jõustumist
 • Lepingule järgnevad tingimused – jõusolemise ajal täidetavad tingimused, nt makse suuruse korrigeerimine või riski suuruse muutumisest teatamine
 • Vastutusele eelnevad tingimused – tuleb täita, et hüvitamistingimus oleks jõus – nõue tetada kindlustusjuhtumist ettenähtud korras
kindlustuslepingu uuendamine
Kindlustuslepingu uuendamine
 • 12 kuud
 • Teatis perioodi lõppemisest
 • Riski ülevaatamine ja ümberhindamine
 • Kindlustusmakse ümbervaatamine ja boonused
kahjujuhtumist teatamine
Kahjujuhtumist teatamine
 • Teatada tuleb viivitamata
 • Hüvitamise kohustus tekib kindlustusandjal peale kahjukäsitlustoimingute lõpetamist, kuid hiljemalt 3 kuu jooksul
kahjun uete rahuldamine
Kahjunõuete rahuldamine
 • Kindlustusandja peab selgitama
 • kui suur on kindlustatu kahju
 • Kui suures ulatuses kindlustusandja vastutab
n uete k sitlemine 1
Nõuete käsitlemine (1)
 • Tegeleb kindlustusselts või tema esindaja kahjukäsitleja
 • Võib kaasata eksperte
 • Kindlustatu: peab tõestama kahju olemasolu ja õigust hüvitusele, esitama vajalikku teavet
 • Kindlustusandja: peab veenduma, et kaitse on jõus ja tegemist ei ole erandiga, kindlustusvõtja ei ole kahju ise tekitanud ega seda suurendanud
n uete k sitlemine 2
Nõuete käsitlemine (2)
 • Kindlustusvõtja
  • Esitab kahjunõude õigeaegselt
   • Nõudevormil küsitav info on oluliseks allikaks kahjusageduse statistika kogumisel
  • Tõestab kahju suurust
n uete k sitlemine 3
Nõuete käsitlemine (3)
 • Kindlustusandja veendub, et
  • Kahju toimumise ajal oli kindlustuskaitse jõus
  • Kindlustatu on kindlustatu/kannatanu
  • Põhjuslik kahju on lepinguga kaetud
  • Kindlustatu on toiminud nii, et kahju ei ole suurenenud ja olulisi kindlustustingimusi on järgitud
  • Juhtum ei kuulu välistuste hulka
  • Kahju väärtus on mõistuspärane
taastusperiood
taastusperiood
 • Periood, mille jooksul kahjudest tuleb tetada
 • Võib olla pikem kui lepinguperiood
 • vastutuskindlustuses
h vitise alus lepingus
Piiratud kindlustussumma

Hüvitis võib jääda väiksemaks kui tegelik kahju juhul kui objekti väärtus on tõusnud või kahju on suurem kui kindlustussumma

Hüvituse piirmäär või vastutuse piir

Kaetakse mingi protsent kuludest

Hüvitise alus lepingus
h vitise t bid
Hüvitise tüübid
 • Hüvitis on suurus, mille ulatuses makstakse soodustaud isikule kahjutasu kahju väärtuses
 • Võib rakendada omavastutust
 • Rahaline hüvitus
 • Asendus
 • taastamine
h vitised
Hüvitised
 • varakindlustus – kahjutasu või asendamine (hüvitiseks uute väärtus)
 • Vastutuskindlustus – kahjutasu kindlustusvõtja teos või tegematajätmise läbi kannatanule
n uete aegumine
Nõuete aegumine
 • Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 3 aastat
kodune lesanne
Kodune ülesanne
 • Leida näidiskindlustusleping
 • Tutvuda kindlustustingimustega
 • Analüüsida, milliseid kindlustustingimustes toodud õigusi ja kohustusi omaksid või täidaksid inimesed ka alateadlikult