embalo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čembalo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Čembalo

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Čembalo - PowerPoint PPT Presentation

keitha
141 Views
Download Presentation

Čembalo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Čembalo

  2. Čembalo -alebo klavičembalo je historický hudobný nástroj. Zaraďuje sa rovnako medzi klávesové (má klávesnicu), ako aj medzi strunové nástroje (tóny vznikajú rozochvievaním strún). Úderom na kláves čembala sa rozochvieva struna na princípe brnkania brnkadlami upevnenými v mechanike nástroja. Po uvoľnení klávesu sa struna zatlmí tlmiacou plsťou. Prvé zmienky o čembale zo začiatku 14. storočia 16. storočirozmacha pokrok vo vývoji nástroja 18. storočie- v súvislosti s nástupom používania klavíra začalo čembalo postupne strácať na význame. Dnes sa (s výnimkou interpretácie starej hudby) takmer vôbec nepoužíva. Okrem čembala typickej veľkosti existovali aj menšie podobné nástroje, najmä spinety a virginaly.

  3. Dvaja z najvýznamnejších skladateľov klasického obdobia (hudba) , JosephHaydn(1732-1809) a WolfgangAmadeusMozart(1756-1791), písal hudbu čembalo Interpreti

  4. DomenicoScarlatti(1685-1757) začal svoju kariéru v Taliansku, ale písal väčšinu z jeho sólovej čembalo práce v Španielsko, jeho najslávnejšie práce je jeho séria 555 čembalo sonát .

  5. Ďakujem za pozornosť. Spracovala: Jana Jančová