slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 - PowerPoint PPT Presentation

keitha
187 Views
Download Presentation

Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 Societat i Medi Ambient Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 2. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 ÍNDEX • Influencia del Ecosistema Terra. • Tipus de contaminació. • Mapa de la pluja àcida. • Esquema riscos naturals. • «Una verdad incómoda» Activitats complementaries • Fotografies • Sopa de lletres • Webs Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 3. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 1.Influencia del Ecosistema Terra Litosfera: La litosfera és característica per les seves tres parts: litosfera tèrmica, litosfera sísmica i litosfera elàstica. Dins de la litosfera sísmica hi ha els terratrèmols, les plaques tectòniques, els tsunamis...Actualment al Japó, un terratrèmol de 9 graus d’escala Richter, va provocar un gran tsunami. Ha destrossat pobles, persones evacuades i les tres centrals nuclears explotades. Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 4. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 • Hidrosfera: • És el conjunt d’aigua. És necessària per: • Beure, perquè un 70% del nostre cos és aigua. • Regar, perquè la natura ho necessita i per els nostres aliments. • Electricitat, perquè les industries hidroelèctriques necessiten aigua. • Màquines, moltes màquines funcionen gràcies a l’aigua. • Atmosfera: • És la capa de gasos que envolten tota la Terra i és retinguda per la gravetat. • Ens ajuda a respirar. • A caminar, perquè si no estaríem tota l’estona flotant i els nostres ossos no estarien forts. Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 5. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 • Biosfera: • És la part de la Terra en què es desenvolupen els organismes vius. • En aquesta capa la vida depèn de l’energia del sol. • La biosfera és necessària per la nostre vida i segur que sense ella no podríem viure. Crec que l’ecosistema s’està perdent, perquè per culpa de l’escalfa-ment global, hi ha espècies que estan desapareixen. I això és un gran problema, perquè realment s’hi una espècie desapareix del tot, després aniran desapareixen les altres. Fins i tot crec que en el dia demà, els nostres fills ens preguntaran «Què eren els cocodrils?». Ara són els animals o la vegetació, però hi si al final som nosaltres? Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 6. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 EL SOL El Sol és la font d'energia principal per al nostre planeta i suposa l'origen de la vida. Sense el Sol no existiria l'ecosistema de la Terra. El Sol escalfa la superfície terrestre i fa que les temperatures del planeta no siguin fredes; permet a les plantes de créixer i produir oxigen i matèria orgànica i regeix el cicle de l'aigua, perquè en evaporar l'aigua del mar aquesta es dessala i la pluja pot ser utilitzada pels éssers vius. Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 7. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 2.Tipus de contaminació Contaminació La contaminació pot ser de molts tipus. Segons el medi, (Contaminació atmosfèrica, contaminació de l’aigua i contaminació del sòl.) i segons els efectes (Contaminació radioactiva, contaminació acústica, contaminació lumínica, contaminació visual i contaminació difusa.) • CONTAMINACIÓ SEGONS ELS EFECTES • La contaminació radioactiva augmenta la radioactivitat natural o en produeix d’artificial. • La contaminació acústica és la que afecta al soroll. • La contaminació lumínica és un excés de llum. • CONTAMINACIÓ SEGONS EL MEDI • La contaminació atmosfèrica és la que afecta a l’aire. • La contaminació de l’aigua és la que afecta el mar. • La contaminació del sòl és la que afecta al sòl. • La contaminació visual és la que trenca l’estètica d’un paisatge. • La contaminació difusa provocada per la suma de petits factors d'origen diferent, que sumats provoquen un efecte considerable. Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 8. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 Contaminació de l’aigua Contaminació segons el medi Contaminació del sòl Contaminació atmosfèrica (Xina) Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 9. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 Contaminació segons els efectes Contaminació acústica Contaminació lumínica Contaminació radioactiva (URANI) Contaminació visual Contaminació visual Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 10. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 3. Mapa de la pluja àcida. La zona on hi ha més pluja àcida és a la costa d’Amèrica del Nord. Europa la segueix però, no és tan extremada com al nord d’Amèrica. Hi ha zones d’Àsia que la pluja és molt àcida. Però en canvi, Amèrica del Sud, Oceània i Àfrica la seva pluja no es tan àcida. Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 11. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 4. Esquema riscos naturals Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 12. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 5.«Una verdad incómoda» <<Una verdad incómoda>> ens parla de tots els problemes del canvi climàtic, l’escalfament global, els riscos naturals...etc. Els polítics diuen que la solució per l’escalfament global seria, llençar al mar un gran cub de gel. Però, es clar, cada cop el cub, augmentaria de volum. Un dels grans problemes és que, el diòxid de carboni augmenta i amb ell van les temperatures que quan més diòxid de carboni més pugen. Quan els oceans s’escalfen, provoquen grans tempestes, és a dir, huracans. Hi ha moltes catàstrofes antinaturals. A Amèrica, és va formar una gran massa d’aigua dolça, però aquesta aigua, es va desbordar i va tancar un dels corrents marítims. Si vols veure Una verdad incómodafes clic aquí. Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 13. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 Activitats Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 14. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 FOTOGRAFIES Tsunami al Japó Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 15. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 Sopa de lletres Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient

 16. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº 8 WEBS Laia Capel Gallardo 1 ESO C Tema 8: Societat i Medi Ambient