Tr ds kra j rnv gar
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Trädsäkra Järnvägar. Lantmäteriets rikskunder. Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning utser årligen marknadsansvariga för bl.a. de statliga verk och bolag som är stora beställare (s.k. rikskunder) av lantmäteriets tjänster - ansvarig är oftast berörd överlantmätare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lantm teriets rikskunder
Lantmäteriets rikskunder

 • Ledningsgruppen div. Fastighetsbildning

 • utser årligen marknadsansvariga för bl.a. de statliga verk och bolag som är stora beställare (s.k. rikskunder) av lantmäteriets tjänster

 • - ansvarig är oftast berörd överlantmätare

 • - listan finns på KLMwebb.lm,se/divisionsledning/marknad

 • beslutar om rikskundsprojekt


Lgf beslut
LGF beslut

 • Beslut 2001-02-08 om rikskundsprojekt innebar bland annat

 • attalternativa former för samordning lades fast

 • att förutsättningar skapades för en enhetlig hantering genom en kraftfull samordning i projektform

 • 2. LGF utvärdering 2004 och 2006 innebar

 • förtydligande av finansieringen och kvalitetssäkringens betydelse


Hantering av rikskundernas renden
Hantering av rikskundernas ärenden

 • Helt lokalt

 • ingen samordningmellan LM

 • 2. Samordninggenom t. ex gemensam arbetsmodell, en kontaktperson

 • 3. Rikskundsprojektprojektorganisation för att säkra en fullgod styrning


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Projektmodell för rikskundsprojekt

ArbetsmodellFörrättnings-arbete i linje-organisation

- enhetlig, - effektiv, - rättssäker

ProjektstyrningsmodellPlaneringStyrningUppföljning


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Projektorganisation

Lantmäteriet

Rikskund

Beställare

Rikskund centralt

Kvalitetssäkringsansvarig

Projektledare

Rikskund lokalt

Intressenter - sakägare- myndigheter

Flm


Kriterier f r rikskundsprojekt
Kriterier för rikskundsprojekt

Ett större antal ärenden som:

 • skall hållas samman mot en kund

  genom en kontaktperson

 • har gemensamma mål, t.ex krav på enhetlig handläggning leveranstid och pris

 • skall genomföras parallellt eller schemalagt efter varandra

 • innebär en särskild satsning, som inte av andra skäl bör bedrivas i ordinarie linjeorganisation

 • omfattar flera chefsområden


Aktuell samordning
Aktuell samordning

 • Banverket trädsäkring servitut/ Rolf Dalbert

 • TeliaSonera telestationer, LL/Christer Höijer

 • Vattenfall Mellan trädsäkring LL /Jeanette Väfors

 • E.ON regionnät trädsäkring LL /Samuel Norrlin

 • E.ON lokalnät trädsäkring LL /Håkan Söderberg

 • Naturvårdsverket, gränsarbeten och fast. utredning naturreservat /Christer Höijer (rikssamordnare)


Samr d med klm
Samråd med KLM

 • Rikskundsprojekt

 • - Info i KLM-styrgrupp

 • - Info på KLMwebb.lm.se/divisionsprojekt/produktionsprojekt

 • - Projektledaren underrättar om ansökan

 • Övrig samordning

 • Naturvårdsverket (gällande överenskommelse 2006-04-27)

 • Info och samråd om uppdrag som kommer att ske inom kommunen

 • Övrigt,

 • Från fall till fallKostnader f r nedfallande tr d
Kostnader för nedfallande träd

 • Direkta kostnader

 • • Reparation av kontaktledningen

 • • Röjning och återställning av spåret

 • • Eventuella skador på fordon

 • Indirekta kostnader

 • • Förseningar för resenärer och godstrafik

 • • Ersättningstrafik

 • • Produktionsstörningar i samhället


Tr ds kra j rnv gar1
Trädsäkra järnvägar

 • Färre nedfallande träd:

 • • Minskar risken för tågolyckor

 • • Förbättrar tågens punktlighet

 • • Är bra för samhällsekonomin

 • • Säkerställer tågtrafikens konkurrenskraft


Banverkets motiv till f rr ttningsmodellen
Banverkets motiv till förrättningsmodellen

• Alla fastighetsägare behandlas lika

• Enhetlig servitutsutformning

• Rationell hantering vid långa sträckor

• ”Enkelt” intrång =mindre behov av förhandling

• Begränsat förhandlingsutrymme

– Bestämt mått 20 m + kantzon

– Rättsenlig ersättning genom opartisk värderare

• Kräver ingen upphandling

• Banverket saknar egna resurser


Ans kan
Ansökan

 • Sökande: Banverket

 • Trädsäkring av ca 450 mil järnväg

 • 20 m bred skötselgata på vardera sidan om spårmitt

 • Rätt att avverka farliga kantträd utanför skötselgatan

 • Banverket vill få rätten tryggad genom bildande av servitut
Tr ds kra j rnv gar 1355085

Handläggning

 • Banverket ansöker om lantmäteri-förrättning

 • Samråd med berörda myndigheter (KLM)

 • Kartor upprättas

 • Berörda fastigheter inventeras. Mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagda områden undantas.

 • Arealer inom skötselgatan för berörda fastigheter beräknas digitalt

 • Berörda fastighetsägare kallas till informationssammanträde


Handl ggning forts
Handläggning forts.

 • Snitsling, stämpling och fältinventering utförs av sakkunnig

 • Värderingshandlingar upprättas och skickas ut till berörda fastighetsägare

 • Berörda fastighetsägare kallas till sammanträde där beslut om servitutsupplåtelse, ersättningar mm fattas

 • När besluten har vunnit laga kraft registreras de i fastighetsregistret


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Sakkunnig

 • Lantmäterimyndigheten kan förordna sakkunniga för att genomföra vissa moment i en förrättning

 • I detta fall förordnas sakkunniga för snitsling av 20 meters gränsen, stämpling, fältinventering och upprättande av värderingshandlingar


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Förslag till servitutsupplåtelse

 • Rätt att hålla fritt från träd och buskar 20 m på vardera sida om spårmitt (skötselgata)

 • Rätt att fälla farliga träd utanför skötselgatan (kantzon)

 • Banverket löser in stämplade träd

 • Träd och buskar som avverkas i framtiden förblir fastighetsägarens egendom


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Förslag till servitutsupplåtelse forts.

 • Banverket skall informera fastighets-ägaren om förestående avverkning

 • Banverket ansvarar för att virke och avverkningsrester inte lämnas kvar så att risk för insektsangrepp, hinder för virkestransporter mm uppstår

 • På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen skall Banverket ta särskild hänsyn vid utövandet av servitutet


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Ersättning

 • Ersättningen per fastighet skall aldrig understiga 500 kronor

 • Ersättning för servitut i skogsmark utgår för intrång och rotnetto av stämplade träd i skötselgatan samt intrång och rotnetto av stämplade trädi kantzonen.

 • Ersättning för servituti åker- och betesmark utgår med 500 kr i grundbelopp + 0,20 kr/kvm


Tr ds kra j rnv gar 1355085

Ersättning forts.

 • Inga trädsäkringsservitut bildas på mindre bostadsfastigheter och detaljplanelagd mark

 • På större bostadsfastigheter med en skogsdel mot järnvägen och en tomtdel längre från järnvägen beräknas ersättningen på samma sätt som för skogsmark


V rderingen omfattar 2 delar
Värderingen omfattar 2 delar

 • Virkesvärde / rotnetto

 • Värdet av rotstående skog. Virket värderas efter förutsättningar som bestäms i samråd med markägarna vid det inledande sammanträdet.

 • Intrångsersättning enligt Skogsnormen

 • Här värderas: förtidig avverkning, markvärde, storm- och torkskador och kantträd.

 • ________________________

 • = Totalersättning


Marknadsv rde minskning
Marknadsvärdeminskning

 • Syftet med värdering av virke och intrång är att hitta marknadsvärdeminskningen för fastigheten.

 • Totalersättningen ska motsvara värdeskillnaden vid en tänkt försäljning av hela fastigheten före och efter intrånget.


ad