ชุมชน
Download
1 / 20

ชุมชน มีความสามารถ ในการ กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ชุมชน มีความสามารถ ในการ กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน และดำเนินการผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง ภายใต้ฐานข้อมูลแนวคิดเชิงบวก (ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย). การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ชุมชน มีความสามารถ ในการ กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน' - keiki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ชุมชนมีความสามารถในการ

กำหนดแผนพัฒนาสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชน

และดำเนินการผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง

ภายใต้ฐานข้อมูลแนวคิดเชิงบวก (ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย)


การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

ระหว่าง

ปัจจัยเสี่ยง

และ

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย


มองต่างมุมการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

1. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยงและเป็นปัญหา

2.ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า

3.เมื่อเกิดผลจากพฤติกรรมเสี่ยงจึงค่อยวางแผนการ : วัวหายแล้วล้อมคอก

4.ขาดการจัดการกับปัญหา

1.วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพมาก

2.ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมร่วมมากกว่า

3.สร้างการส่งเสริมคุณภาพไว้เป็นเกราะป้องกันจากภาวะเสี่ยง

4.การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่อชุมชนที่ชัดเจน

 • มองคุณค่าเป็นที่ตั้ง

 • มองปัญหาเป็นที่ตั้ง


จุดเปลี่ยนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

 • ปรับทัศนคติเป็นเชิงบวก

 • ค้นหาปัจจัยสร้างที่อ่อนแอ (เหตุแห่งปัญหา) เป็นรูปธรรม

 • ฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชน 360 องศา ทั้งตัวเองและทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดที่สุด

 • ใช้ฐานข้อมูล สู่การขับเคลื่อน อย่างเป็นระบบ

 • ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความยั่งยืน พํฒนากรอบแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน ให้กับฐานชุมชน มากกว่าการกำกับ


จุดเปลี่ยนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

 • แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น สู่ สมัชชา และแผนประเทศ ด้วยการจัดการของชุมชน และภูมิปัญญาของชุมชน

 • ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

 • การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่เด็กและเยาวชน


ต้นทุนชีวิตเด็ก....แนวคิดเชิงบวกต้นทุนชีวิตเด็ก....แนวคิดเชิงบวก


พลังต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตเด็ก....แนวคิดเชิงบวก= พลังสร้างภูมิคุ้มกัน

พลังเพื่อนและกิจกรรม

พลังสร้างปัญญา

ความคาดหวัง

(ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี)

สัมพันธภาพ

(ด้วยความรัก)

พลังในตัวตนของ

เด็กและเยาวชน

พลังชุมชน

การมีส่วนร่วม

(ด้วยคุณค่า)

พลังครอบครัว


Risk protection model
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสร้างปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสร้าง(RISK-PROTECTION MODEL)

แบบสำรวจต้นทุนชีวิตในเด็กและเยาวชน Developmental assets survey

จุดเปลี่ยนของเด็กและเยาวชน

แรกเกิด -< 6 ปี

6 ปี -< 12 ปี

12 ปี -<18 ปี

เด็กและเยาวชน

สถาบันครอบครัว

สถาบันการศึกษา

กลุ่มเพื่อนและชุมชน


ยุทธศาสตร์การจัดการงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน(Community strategies)

DA เยาวชน

DA ปฐมวัย

DA วัยเรียน

อายุ

0

6

12

18 ปี

25 ปี

สำรวจรอยต่อที่1

สำรวจรอยต่อที่2

สำรวจรอยต่อที่3

กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชุมชน

ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อน

กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชุมชน

ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อน

กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชุมชน

ร่วมกับกลไกการขับเคลื่อน

ครอบครัว, ศูนย์เด็กปฐมวัย

สถาบันการศึกษา

ครอบครัวและชุมชน

กลุ่มเยาวชนและชุมชน


5 พลังต้นทุนชีวิต 48 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1.พลังตัวตน (คุณค่า ภาพลักษณ์ ทักษะสังคม)

2. พลังครอบครัว ( ความรัก อบอุ่น ปิยวาจา วินัย สนับสนุน)

3.พลังสร้างปัญญา (ในและนอกหลักสูตร)

4. พลังเพื่อนและกิจกรรม( กิจกรรมต่างๆ ศาสนา กีฬา ดนตรี)

5.พลังชุมชน ( เฝ้าระวัง กิจกรรมชุมชน จิตอาสา แบบอย่าง ความปลอดภัย )


จุดเด่นของเครื่องมือ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1.ฟังเสียงเด็กและเยาวชนจริงๆจากพื้นที่โดยตรง

2.ข้อคำถามเชิงบวกที่แปลงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เต็มใจตอบ

3. สำรวจครอบคลุมทั้งทุนชีวิตในตัวเด็กเอง และทุนชีวิตจากสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน

4.แปลงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยทรัพยากรของชุมชนโดยชุมชนได้ทันที

5.เปลี่ยน “ฉัน” ให้เป็น “เขา” ทบทวนตัวพ่อแม่และผู้ใหญ่ได้ด้วย


ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็ก พลังตัวตน สำคัญที่สุด

 • จุดยืนหรือค่านิยมต่อความดี ข้อที่ 1, 4, 6, 8

 • วิถีประชาธิปไตย ข้อที่ 2, 3, 9

 • ทักษะชีวิตหรือทักษะการอยู่ร่วมสังคม ข้อที่ 5, 7, 10

 • ทักษะอารมณ์ ข้อที่ 8, 11, 12

 • คุณค่าในตนเอง ข้อที่ 13, 14


ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็ก

 • การได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ข้อที่ 16,18, 22, 24, 27, 41

 • การกำหนดวินัย ข้อที่ 20, 26, 47

 • การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ ข้อที่ 21, 35, 48

 • ชุมชนน่าอยู่สำหรับเด็กข้อที่ 42, 43, 44, 45


ตัวอย่าง ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็ก

 • สื่อ ข้อที่ 10, 23, 34, 40

 • วัฒนธรรม วิถีพอเพียง ข้อที่ 15, 33, 46

 • การสร้างปัญญา ข้อที่ 28,29,30,31,32

 • ความปลอดภัย ข้อที่ 19, 25, 47

 • ปิยะวาจา ข้อที่ 17

 • กิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กข้อที่ 36, 37, 39


พันธกิจ ต้นทุนชีวิตเด็ก

DA

ยุทธศาสตร์องค์ความรู้

วิสัยทัศน์

ชุมชนมีศักยภาพ(ฐานชุมชน)ในการกำหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนด้วยชุมชนเองอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง

ฐานชุมชน

ระบบพี่เลี้ยง

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

คณะทำงานและกลไก

ยุทธศาสตร์ผลักดันนโยบายและเผยแพร่

DA

(ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย)=DA


ฐานชุมชนเพื่อแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฐานชุมชนเพื่อแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง


ระบบพี่เลี้ยงฐานชุมชนเพื่อแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน/ที่ปรึกษาในฐานชุมชน


บันได ฐานชุมชนเพื่อแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน3ขั้นสู่การพัฒนาฐานชุมชน

เพื่องานด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีทิศทาง(DA)

ระบบพี่เลี้ยง

พัฒนาทักษะต้นทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวก

วิทยากรกระบวนการ

ด้วยผลวิเคราะห์ DA

การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

เด็ก เยาวชน ครอบครัว ในชุมชน

พัฒนาคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชน

คณะทำงานสำรวจ/คิดวิเคราะห์ DAประจำชุมชน


พัฒนาโครงการฐานชุมชนเพื่อแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ชุมชนขั้นพื้นฐาน

Expect to see

คณะทำงาน

กิจกรรมสร้างสรรค์

กระบวนการแลกเปลี่ยน

หลักสูตร

หลักสูตร

พัฒนาวิทยากร กระบวนการ

.....พท. Expect to see

พัฒนา/เลือกPL

20 พท. Like to see

10 พท. Love to see

(เติม competency เพิ่มเรื่อง

วิทยากรกระบวนการ,การเชื่อมโยง)

 • พัฒนาคณะทำงาน

 • การบริหารโครงการ

 • พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา

 • ต้นทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวกเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางอย่างมีแบบแผน

 • เฝ้าระวัง และส่งต่อ

 • ชุมชนขั้นต้นแบบLove to see

หลักสูตร

ระบบพี่เลี้ยงใน ฐานชุมชน

สร้างระบบการติดตามประเมินผล

 • การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภาครัฐ(อบต. / สภาเด็กและเยาวชน)

ชุมชนขั้นพัฒนา

Like to see


ภูมิใจกับ โครงการสร้างชาติ ด้วยแนวคิดเชิงบวก


ad