programy rozvoja vidieka na slovensku hodnotenie mo nosti a v zvy pre lesn ctvo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programy rozvoja vidieka na Slovensku – hodnotenie, možnosti a výzvy pre lesníctvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programy rozvoja vidieka na Slovensku – hodnotenie, možnosti a výzvy pre lesníctvo

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Programy rozvoja vidieka na Slovensku – hodnotenie, možnosti a výzvy pre lesníctvo - PowerPoint PPT Presentation

keenan
105 Views
Download Presentation

Programy rozvoja vidieka na Slovensku – hodnotenie, možnosti a výzvy pre lesníctvo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programy rozvoja vidieka na Slovensku – hodnotenie, možnosti a výzvy pre lesníctvo Ján Mizerák MPRV SR Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva Zvolen, 30.09.2014

 2. Obsah prezentácie Lesné hospodárstvo na Slovensku – základné údaje Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 – lesné hospodárstvo Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 – lesné hospodárstvo Zhrnutie Zvolen, 30.09.2014

 3. Lesné hospodárstvo na Slovensku – základné údaje Výmera SR : 49 036 km2 Slovensko je horská krajina a 60% územia má vidiecky charakter Lesnatosť: 41% (výmera porastovej pôdy: 1 940 300 ha) Zvolen, 30.09.2014

 4. Lesné hospodárstvo na Slovensku – základné údaje Vlastníctvo a obhospodarovanie lesov na Slovenku Zvolen, 30.09.2014

 5. Lesné hospodárstvo na Slovensku – základné údaje Zastúpenie lesov na Slovensku podľa kategórií Zvolen, 30.09.2014

 6. Lesné hospodárstvo na Slovensku – základné údaje Podiel výšky náhodných ťažieb z celkovej ťažby Zvolen, 30.09.2014

 7. Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 – lesné hospodárstvo • Podpora lesného hospodárstva v PRV 2007 - 2013 sa realizovala pomocou nasledujúcich opatrení (žiadatelia boli majitelia a obhospodarovatelia lesa) : • Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov • Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy • Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda • Lesnícko-environmentálne platby Podopatrenie Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov Podopatrenie Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov • Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. • a troch zmiešaných opatreniach (žiadatelia boli nielen majitelia a obhospodarovatelia lesa): • Odborné vzdelávanie a informačné aktivity • Využívanie poradenských služieb • Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva. Zvolen, 30.09.2014

 8. Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 – lesné hospodárstvo Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP na nosné lesnícke opatrenia (k 31.12.2013) Zvolen, 30.09.2014

 9. Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 – lesné hospodárstvo Prehľad opatrení na podporu LH v PRV SR 2014 – 2020 Zvolen, 30.09.2014

 10. Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 – lesné hospodárstvo Prehľad opatrení na podporu LH v PRV SR 2014 – 2020 Zvolen, 30.09.2014

 11. Zhrnutie • Programy rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a 2014 - 2020 predstavujú hlavný finančný nástroj na podporu lesného hospodárstva na Slovensku • Podpora lesného hospodárstva v obidvoch programovacích obdobiach bola a je zameraná hlavne na obnovu potenciálu lesného hospodárstva, zavádzanie preventívnych opatrení a investície do nových technológií • V PRV 2014 - 2020 klesla celková podpora lesného hospodárstva v porovnaní s PRV 2007 - 2013 z dôvodu presunutia 345,46 mil. EUR, t. j. 18,276 % fondových prostriedkov EÚ z II. piliera do I. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky, celkovo alokovaných do Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 • V porovnaní s PRV 2007 - 2013 bude podpora lesného hospodárstva zameraná aj na činnosti súvisiace s diverzifikáciou výroby, zavádzanie nových inovatívnych technológií. Zvolen, 30.09.2014

 12. ďakujem za pozornosť(mizerak@land.gov.sk) Zvolen, 30.09.2014