ocena z zachowania 2014 2015 i semestr
Download
Skip this Video
Download Presentation
OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr. Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską. Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania:. wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OCENA Z ZACHOWANIA 2014/2015 I semestr' - keely-logan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ocena z zachowania 2014 2015 i semestr

OCENA Z ZACHOWANIA2014/2015 I semestr

Projekt opracowany przez

Lucynę Łuczak

we współpracy z:

Małgorzatą Zych

Elżbietą Wawrzyniak

Joanną Stachowiak

Bogumiłą Gudzowską

przyjmuje si nast puj c skal ocen z zachowania
Przyjmuje się następującą skalę ocenz zachowania:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
sk adowymi oceny z zachowania s nast puj ce elementy
Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy:
 • Frekwencja 30%
 • Ocena nauczycieli (wszystkich) 20%
 • Ocena wychowawcy 20%
 • Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych10%
 • Udział w apelach, akcjach, promocji szkoły 10%
 • Ocena klasy 5%
 • Samoocena ucznia 5%

Za frekwencję przyznawane są oceny od 1 do 6. Uczeń ocenia się sam w skali 1 do 6. Wychowawca również ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocenę wystawia kilka osób, brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).

do oceny frekwencji pos ugujemy si nast puj cym kryterium
Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium:
 • 6 100% frekwencja lub wszystkie nieobecności usprawiedliwione w semestrze
 • 5 do 2 godzin nieusprawiedliwionych
 • 4 od 3 do 8 godzin nieusprawiedliwionych
 • 3 od 9 do 15 godzin nieusprawiedliwionych
 • 2 od16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych
 • 1 od 31 godzin nieusprawiedliwionych

Uzyskana ocena może być obniżona z powodu spóźnień, i tak:

 • 1 lub 2 spóźnienia nie powodują obniżenia oceny
 • od 3 do 10 spóźnień – ocena o 1 stopień niższa
 • więcej niż 11 spóźnień – ocena o 2 stopnie niższa
slide5
Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy.Uwzględniają w swej ocenie:
 • Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy
 • Aktywność pozalekcyjna
 • Wywiązywanie się ze zobowiązań
 • Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach
 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych
 • Praca na rzecz szkoły
 • Pełnienie funkcji w szkole
 • Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego
 • Stosunek do innych osób
 • Nieuleganie uzależnieniom
 • Zachowanie poza szkołą
 • Przestrzeganie regulaminu szkolnego
slide6
Opiekunowie projektów uwzględniają w swojej ocenie przygotowanie projektu oraz prezentację.W zależności od łącznej ilości punktów zdobytych przez ucznia wystawiają mu ocenę:
 • 0 – 6 pkt. ocena 1
 • 7 – 10 pkt. ocena 2
 • 11 – 13 pkt. ocena 3
 • 14 – 17 pkt. ocena 4
 • 18 -19 pkt. ocena 5
 • 20 pkt. ocena 6

Ocena za projekt występuje w semestrze, w którym projekt jest realizowany. Uczniowie klas trzecich zwolnieni z realizacji projektu otrzymują ocenę taką samą jak w klasie drugiej.

wychowawca klasy w swej ocenie uwzgl dnia
Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia:
 • Pracę na rzecz klasy
 • Pełnienie funkcji w klasie
 • Udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych
 • Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy
 • Aktywność pozalekcyjną
 • Wywiązywanie się ze zobowiązań
 • Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach
 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych
 • Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego
 • Stosunek do innych osób
 • Nieuleganie uzależnieniom
 • Przestrzeganie regulaminu szkolnego
 • Pomoc kolegom
 • Przestrzeganie prawa
 • Zachowanie poza szkołą
slide9
Wychowawca na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli ocenia też udział ucznia w konkursach i zawodach na szczeblu wyższym niż szkolny. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 punkt, następnie na podstawie uzyskanej w semestrze sumy punktów wychowawca przyznaje uczniowi ocenę:0 pkt – 11pkt – 22pkt – 33 - 4 pkt – 45 - 6 pkt – 57 i więcej - 6
slide11
Wychowawca odpowiada też za ocenę pracy ucznia na rzecz promocji szkoły, udział w ogólnopolskich akcjach, pomoc w przygotowaniu szkolnych imprez itp. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 pkt. Na podstawie sumy zgromadzonych punktów otrzymuje ocenę: 0 pkt – 11pkt – 22pkt – 33 - 4 pkt – 45 - 6 pkt – 57 i więcej - 6
slide12
Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w akcjach, promocji szkoły, pomoc w organizacji imprez itp.
slide13
Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Może ta ocena być przeprowadzona tak, jak ocena nauczycieli. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się przygotowanym arkuszem.
slide14
Uczeń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przystąpił do realizacji projektu, nie może otrzymać zachowania wzorowego , bardzo dobrego i dobrego na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W przypadku udowodnienia uczniowi :

- kradzieży

- picia alkoholu

- stosowania oraz rozprowadzania środków odurzających

- pobicia

- lub innego czynu noszącego znamiona przestępstwa

uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na wyżej wymienione kryteria.

ocen z zachowania wystawiamy na podstawie rednie wa onej wyliczonej w arkuszu
Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średnie ważonej wyliczonej w arkuszu:
 • wzorowe powyżej 5,5
 • bardzo dobre 4,61 ÷ 5,5
 • dobre 3,71 ÷ 4,6
 • poprawne 2,81 ÷ 3,7
 • nieodpowiednie 1,9 ÷ 2,8
 • naganne poniżej 1,9
ad