Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY - PowerPoint PPT Presentation

keely-gross
a amal devams zl k y netimi adey n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY
208 Views
Download Presentation

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi ADEY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aşamalı Devamsızlık YönetimiADEY

 2. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretime Devamsız Öğrenci Sayıları NEDEN

 3. Sınıflara göre okul terk oranları (%), 2009

 4. NEDEN Devamsızlık “domino etkisi” yaratır • Okul başarısızlığı • Çalıştırılan çocuk • Sokakta yaşama • Okul Fobisi • Suç işleme • Şiddet eğilimi • Madde kullanımı İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

 5. NEDEN Devamsızlıkta birçok etken önemli rol oynamaktadır* İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırması, 2009

 6. ADEY’i GELİŞTİRME SÜRECİ • Araştırmalar • Çalıştaylar • Pilot uygulama

 7. ARAŞTIRMALAR • İlköğretimde Devamsızlık ve Okul Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi 2009 • Daha önce yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi • Literatür taraması • Seçilmiş e-okul verilerinin analizi • Niteliksel araştırma • Niceliksel araştırma

 8. E-okul veri analizi A C B Devamsız gün sayısı 0 3 10 20 5 5

 9. Bulgular 1. Yaygınlık • Devamsızlık yaygın bir sorundur. • Risk grubu %5’lik bir dilimden oluşmaktadır. 2. Tanımlar • Devamsızlık tanımları çok karmaşıktır. • Öğrencilerin büyük çoğunluğu 5 gün ve daha az süre devamsızlık yapmaktadır.

 10. Bulgular 3. Temel sorunlar • e-Okul verileri düzenli girilmemekte ve güncellenmemektedir. • Kayıtlı ama devamsız öğrenci sayısı yüksektir. • Okullarda ders dışı aktivite sayısı çok düşüktür. • Her çalışan öğrenci zorunluluktan çalışmamaktadır. • Rehber öğretmen öğrenci ilişkisi yetersiz düzeydedir.

 11. Bulgular 4. Nedenler • Hane ve ebeveyn özellikleri ile okul mevcudu devamsızlıkta belirleyicidir. • Hiçbir değişken tek başına okul terk ve devamsızlık üstünde etkili gözükmemektedir.

 12. Bulgular 5. Uygulamalar • Devamsızlığa müdahale erken dönemde yapılmamaktadır. • Öğretmen idareci iletişimi yetersizdir. • Aileye yönelik çalışmalar yetersizdir. • Devamsızlık durumunda yapılacak standart işlemler konusunda bilgi yetersizdir . • Çocuğunu okula göndermeyen ailelere dava açılmamaktadır. • Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) devamsızlık konusunda pasif konumdadır.

 13. Bulgular 6. Farkındalık ve tutum • Okul çalışanları sorunu dışsallaştırmaktadır. • Devamsızlık okul çalışanlarınca önemsenmemektedir. • Risk altındaki öğrencilere yaklaşım ve tutum olumsuzdur. • Disiplin uygulamaları konusunda bilgi ve beceri eksikliği vardır.

 14. Sonuç ve Öneriler • Devamsızlık ve okul terk tanımı tekrar yapılmalıdır. • Bireyselleştirilmiş, aşamalı bir devamsızlık yönetimi geliştirilmelidir. • Okul içi düzenlemeler yapılmalıdır. • Erken uyarı göstergelerine uygun müdahale stratejileri geliştirilmelidir. • Başarısız ve sorunlu öğrenciye yönelik özel programlar geliştirilmelidir. • Yönetici ve öğretmenler eğitilmelidir.

 15. ADEY’in AMACI Çocukların; • Okula düzenli devamlarını sağlamak • Okuldan diplomasız ayrılmalarını önlemek • Devamsızlık tanımlarına uygun olarak okul devamsızlığını erken tanımak ve değerlendirmek • Bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak , çocukların takibini yapmaktır.

 16. Neden Risk İhtiyaç Değerlendirilmesi Göç Ekonomik sorunlar Aile Değerler kaybı Başarısız Yaramaz İşte çalışma Okul içi destek ve yönlendirme Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Devamsızlık Davranış sorunu Okula ilgisiz Uygulamada sınıfta kalmanın olmaması Öğretmenin düşük maaşı Okulların fiziki yapısı Ciddi aile sorunları

 17. Neden Risk İhtiyaç Değerlendirilmesi

 18. Risk İhtiyaç Değerlendirilmesi Müdahaleler • Aşamalı devamsızlık yönetimi modelinin bel kemiğini oluşturan risk ihtiyaç değerlendirmesinde amaç devamsızlık yapan öğrencinin risklerini, ihtiyaçlarını ve bunları gidermek için gerekli olan müdahaleleri saptamaktır. • RİDEF öğretim yılı başında BİR KEZ doldurulacaktır. RİDEF’in doğru bir şekilde doldurulması çocuğun durumunun saptanması açısından çok önemlidir. • RİDEF sınıf öğretmeni tarafından doldurulmalıdır.

 19. RİDEF'in bölümleri • Genel risklerin değerlendirilmesi: • Gözlem, bilgi, kanaat • Davranışların değerlendirmesi: • Gözlem, bilgi, kanaat • Özel risklerin değerlendirmesi: • Gözlem, bilgi, kanaat • Öğrencinin düşünceleri 1-5 sınıflar: • Doğrudan çocuğa • Öğrencinin düşünceleri 6-8 sınıflar: • Anket formunu çocuk dolduracak • Yatılı okul

 20. ADEY’in KAPSAMI İlköğretime kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.

 21. ADEY’in HEDEFLERİ • Devamsızlığın izlenmesinin önemi hakkında okul içi farkındalığı artırmak, • Devamsızlığın takibi için temel kural ve ilkeleri geliştirmek, • Devamsızlık ve okul terk riski olan çocukların erken dönemde saptanmasını sağlamak, • Risk altındaki çocukların iyi tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, • Müdahalelerin sürekliliğini sağlamak, • Kurumlar arası iş birliğini artırarak devamsızlığa yönelik müdahalelerin çeşitliliğini ve etkililiğini artırmak.

 22. Bileşenler 1-Hazırlık 2-Temel uygulamalar 3-Aşamalı Eylem Planları -Eylemler -Müdahaleler 4-İzleme

 23. Bileşenler Hazırlık Çalışmaları Temel Uygulamalar e- Okul Uyarısı Eve mektup gönderme Evin telefonla aranması Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme Ev ziyareti İkinci ev ziyareti Ailenin/Velinin uyarılması Hukuki yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi Devamsızlık odaklı müdahale Okula devam sözleşmesi İzleme Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi Rehberlik servisine yönlendirme Müdahaleler Eylemler

 24. Kesintili Özürsüz Devamsızlık (AEP2 )

 25. 7 Devamsızlık tipine göre tanımlanmış 7 eylem planı vardır. • Bunlar • Genel Nedenlere Bağlı Özürsüz Devamsızlık (AEP 1a) • Mevsimlik Gezici Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1b) • Okul Korkusuna Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1c) • Resen Kayıtlı Olmaya Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1d) • Kesintili Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 2) • Gün içi Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 3) • Özürlü Devamsızlık Eylem Planı (AEP4)

 26. Aşamalı Eylem planında belirtilen her bir eylem için yönerge hazırlanmıştır. • Eve mektup gönderme • Evin telefonla aranması • Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme • Ev ziyareti • İkinci ev ziyareti • Ailenin/Velinin uyarılması • Yasal yaptırım • Risk ihtiyaç değerlendirmesi • Devamsızlık odaklı müdahale • Okula devam sözleşmesi • İzleme • Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması • Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması • Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi • Rehberlik servisine yönlendirme Eylemler Yönergelerde o eylemi gerçekleştirmekte sorumlu olan kişilerde tanımlanmıştır.

 27. Devamsızlık Risk İhtiyaç Analizinde Saptanan Risklere Göre Yapılacak Müdahaleler Belirlenmiştir. Müdahaleler Müdahaleler Eylemler • Eğitim desteği • Ebeveynlik desteği • Ebeveynin eğitime katılımı • Ailevi sorunlarda destek • Psikolojik ve davranışsal destek • Çalışan çocuğa destek • Devamsızlık Risk Takibi • Ekonomik destek • Okula uyum desteği • Arkadaş ilişkileri desteği Eve mektup gönderme Evin telefonla aranması Aileyi bilgilendirme ve yüz yüze görüşme Ev ziyareti İkinci ev ziyareti Ailenin/Velinin uyarılması Hukuki yaptırım Risk ihtiyaç değerlendirmesi Devamsızlık odaklı müdahale Okula devam sözleşmesi İzleme Özürlü Devamsızlığın nedenlerini araştırılması Okul Korkusu ve okuldan kaçmanın birbirinden ayrılması Okul korkusu olan öğrencilere özel yaklaşım gösterilmesi Rehberlik servisine yönlendirme

 28. RİTA (Risk Takip Kurulu)

 29. Okul Kurulu Kimlerden Oluşur? • Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı (Kurul Başkanı) • Sınıf öğretmeni ve şube rehber öğretmenlerinden birer kişi • Okulda varsa okul rehber öğretmeni, yoksa 2005/95 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi gereği görevlendirme yapılan öğretmenler, onların da olmadığı durumlarda okul rehberlik işlerinden sorumlu bir öğretmen • Okul öğrenci kurul temsilcisi/öğrenci meclis temsilcisi • Okul RİTA’ya gündemin konusuna göre kurul üyelerinin kararı üzerine ihtiyaç duyulan diğer kişiler de katılabilir (Veliler, uzmanlar, okul aile birliği temsilcisi, din görevlisi, köy ve mahalle muhtarı, STK temsilcileri)

 30. Okul Risk Takip Kurullarının görevleri • İzleme ve Önleme • Eylem ve müdahalelerin takibi • Okul-çevre koordinasyonu • İl/ilçeye yasal süreçle ilgili dosya hazırlamak

 31. İlçe Kurulu Kimlerden Oluşur? • İlçe MEM Şube Müdürü (Kurul Başkanı) • İlçe AR-GE birim görevlisi • Eğitim bölgesi koordinatör müdürü • En az iki ilköğretim okul müdürü • En az iki rehber öğretmen (Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.) • En az iki şube rehber öğretmeni • En az iki sınıf öğretmeni

 32. İlçe Risk Takip Kurullarının görevleri 1. Öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi 2. Okulların devamsızlık durumunun izlenmesi 3. Okulların koordinasyonu 4. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 5. Raporlama

 33. İl Kurulu Kimlerden Oluşur? • İl Milli Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü (Kurul Başkanı) • RAM Müdürü • AR-GE birim görevlisi • En az iki ilköğretim okul müdürü • En az iki rehber öğretmen ((Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Fakültelerinden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak değerlendirilmelidir.) • En az iki şube rehber öğretmeni • En az iki sınıf öğretmeni

 34. İl Risk Takip Kurullarının görevleri 1. İldeki öğrencilerin devamsızlıklarının izlenmesi 2. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 3. Raporlama

 35. Merkez Kurul Kimlerden Oluşur? • Genel Müdür Yardımcısı (Kurul Başkanı) • Daire Başkanı • Okullar ve İstatistik Şubesi Şube Müdürü • AB ve Projeler Şubesi Şube Müdürü • Okul Gelişim ve Rehberlik Şubesi Şube Müdürü • Strateji Şubesi Şube Müdürü • İzleme ve Değerlendirme Şubesi Şube Müdürü • YİBO Şubesi Şube Müdürü • Taşımalı İlköğretim Şubesi Şube Müdürü *İhtiyaç halinde kurula akademisyen, uzman veya danışman davet edilebilir.

 36. Merkez Risk Takip Kurullarının görevleri • İlden gelen raporlardan yararlanarak ülke değerlendirmesini yapmak • Devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik ülke politika ve projeleri geliştirmek • İl ve İlçe RİTA'ların kapasitelerini geliştirmek için hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek • Millî Eğitim Bakanlığının diğer birimleri ile kamu kurum/kuruluşları ve STK'larla devamsızlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik işbirliğini geliştirmek

 37. Eğitim DenetmeniNe Yapabilir?

 38. ADEY’ye yönelik rehberlik çalışmalarında: Devamsızlık durumunda hemen müdahale etmeyi kolaylaştıracak hazırlık ve temel uygulamalar gerçekleştirilmiş mi? • Tüm yönetici ve öğretmenler ADEY online eğitim programına katılmaları • Veli Bilgilendirme • e-Okul bilgilerinin güncellenmesi • Okul Risk Takip Kurulu Kurulması • Risk İhtiyaç Değerlendirmesi Formlarının doldurulması • Devamsızlık girişlerinin düzenli yapılması

 39. Eylemler Devamsızlığın önlenmesi için devamsızlık türlerine göre ayrıştırılarak oluşturulan eylemler uygulanıyor mu? • E-Okuldan riskli devamsızlığı olduğu uyarısı gelen öğrencilerin devamsızlık tipinin belirlenmesi • Devamsızlık tipine göre aşamalı eylem planının seçilmesi ve uygulanması Örneğin: Mevsimlik Gezici Geçici Tarım İşçiliğine Bağlı Özürsüz Devamsızlık Eylem Planı (AEP 1b) • Uygulanan Aşamalı eylem planının e-Okula işlenmesi

 40. Müdahaleler Çocuğu devamsızlığa iten risk faktörlerinin belirlenmesi ve risklerin ortadan kaldırılması için uygun müdahaleler belirlenmiş mi? • Risk Değerlendirme Formunun analizinin yapılması • Çocuğun önceliklerinin belirlenmesi • Uygun müdahalenin okul içi işbirliği içinde yapılması

 41. Sürecin Takip Edilmesi Çocuğun devamsızlığı izleniyor mu? • Okul içi düzenlemelerle çözümlenemeyecek sorunlar için yönlendirme ( RAM, hastane vb.) yapılması ve sürecin takip edilmesi • Çocuğun devamsızlık sorunu çözümlenmediyse ilçe risk takip kuruluna bildirilmesi • Hukuki yaptırımın başlatılması • Devamı sağlanan çocukların 2 dönem boyunca izlenmesi • Devamsızlık tekrar başlarsa doğru müdahalenin belirlenmesi ve uygulanması

 42. Doğrulama Kaynakları • E-Okul ADEY ekranları • Okul devamsızlık çizelgesi • Okul RİTA tutanak ve dosyaları • Rehberlik servisi kayıtları • Öğrenci, öğretmen ve yönetici görüşleri

 43. Teşekkürler….