wetenschappen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wetenschappen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wetenschappen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Wetenschappen - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Wetenschappen. Actualisering van eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs & eerste graad secundair onderwijs NME-overlegplatform 24 oktober 2008 Willy Sleurs. Opdracht herziening ET/OD. Beleidsbrief 2007 – 2008 herziening ET/OD BaO en 1 ste graad SO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wetenschappen' - keelie-holmes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wetenschappen

Wetenschappen

Actualisering van

eindtermen en ontwikkelingsdoelen

basisonderwijs &

eerste graad secundair onderwijs

NME-overlegplatform 24 oktober 2008

Willy Sleurs

opdracht herziening et od

Opdracht herziening ET/OD

Beleidsbrief 2007 – 2008

herziening ET/OD

BaO en 1ste graad SO

wetenschappen en techniek

op basis van referentiegegevens

referentiegegevens
Referentiegegevens

Wetenschappen

 • Peiling en conferentie WO-natuur BaO
 • Peiling en conferentie biologie 1ste graad SO A

Wetenschappen en techniek

 • OBPWO 0403: Perceptie ET/OD BaO
werkwijze
Wetenschappen

(Start december 2007)

Ontwikkelcommissie

Resonansgroep

Werkwijze
opdracht
Opdracht
 • Natuurwetenschappen in de basisvorming
 • Afstemming BaO – SO
 • [Uitbreiding in A-stroom van SO]
 • Relatie techniek – wetenschappen
visie
Visie

Natuurwetenschappen in de basisvorming

Wetenschappelijke geletterdheid

ET / OD natuur - natuurwetenschappen

wetenschappelijke geletterdheid
Key skills (Europa)

kennis

vaardigheden

attitude

Referentiekader

materie

energie

interactie

systemen

vaardigheden

attitude

Wetenschappelijke geletterdheid
gevolgen voor et od
Gevolgen voor ET/OD

OD/ET natuur - natuurwetenschappen in de basisvorming

 • Geen vorming van wetenschappers
 • Ontdekken van talenten
funderende doelen natuurwetenschappen
Funderende doelen – natuurwetenschappen
 • Toepassingen eenvoudig uitleggen
 • Kennis toepassen
 • Belang voor samenleving uitleggen
 • Standpunt over toepassingen innemen
 • Houding gebaseerd op inzicht
dit vereist
Dit vereist:
 • Afstemming leerinhouden – niveau leerlingen
 • Ruimte laten voor actieve verwerking
 • Kennisverwerving, niet reproductie
 • In context (maatschappelijk, cultureel en historisch)
selectiecriteria
Selectiecriteria
 • Cognitief ontwikkelingsstadium
 • Persoonlijke ervaringen en levensstijl
 • Belangstellingssfeer
 • Maatschappelijke relevantie
ordeningskader
Ordeningskader

Verschillend voor verschillende doelgroepen

 • BaO :geen wijziging
  • algemeen, levend, niet-levend, gezondheidseducatie, milieueducatie
 • SeO – 1ste graad B-stroom : kleine wijziging
  • algemeen, levend, levend & niet-levend, niet-levend
 • SeO – 1ste graad A-stroom :
  • Systemen, materie, energie, interactie, wetenschappelijke vaardigheden, wetenschap & samenleving
horizontale samenhang
Horizontale samenhang

Secundair onderwijs A- & B-stroom

 • met VOET
 • met techniek
 • met andere vakken
verticale samenhang
Verticale samenhang
 • Gemeenschappelijke ontwikkelcommissie

BaO / 1ste graad SO (A-stroom)

 • B-stroom: op basis van ET natuur (BaO)

en 1ste graad SO (A-stroom)

resultaat
Resultaat
 • Concept Natuurwetenschappen in basisvorming
 • Ontwerp OD / ET
  • OD kleuteronderwijs
  • ET lager onderwijs
  • OD 1° graad SO – B-stroom
  • ET 1° graad SO – A-stroom
eindtermen lager onderwijs
Eindtermen lager onderwijs
 • Enkele beperkte wijzigingen
 • Nieuw: 1.15 (aggregatietoestanden)
 • Overheveling vanuit technologie: 1.16 (belang van energie, ook voor levende systemen)
 • Nieuw: ET 1.26*

De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk milieu

eindtermen natuurwetenschappen 1a
Eindtermen natuurwetenschappen 1A
 • Uitbreiding met aspecten niet-levende natuur
 • Gezondheidseducatie VOE
 • Verwijderd:
  • microscopie (ET 22)
  • Intraspecifieke variabiliteit mens (ET 4, 24)
 • ET13: ‘een aantal kenmerkende organismen uit een biotoop herkennen en benoemen door gebruik te maken van een eenvoudige determineersleutel’ wetensch. vaardigheden
 • Nieuw:
  • 26 gehanteerde wet. concepten verbinden …
  • 27 belang van biodiversiteit, de schaarste van grondstoffen en fossiele energiebronnen verbinden met een duurzame levensstijl
ontwikkelingsdoelen natuurwetenschappen 1b
Ontwikkelingsdoelen Natuurwetenschappen1B
 • Aantal sterk gereduceerd (26 17)
 • Nieuw:
  • OD 16: ‘de leerlingen kunnen energievormen uit het dagelijkse leven verbinden met energiebronnen’
  • OD 17: ‘de leerlingen kunnen energiebesparende maatregelen verbinden met een duurzame levensstijl’
doelstellingen
Doelstellingen

Reduceren van het totale aantal met garantie op brede basisvorming

Haalbaarheid voor leerkrachten

Heldere, eenduidige formulering

Inhoudelijk actualiseren

Relatie met vakgebonden eindtermen

visie basisvorming
Visie: basisvorming

Decreet (1996): Inhoudelijk gedefinieerd: vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit perspectief op persoonlijke ontwikkeling

Europese Unie (2006): kerncompetenties voor levenslang leren

Uitgangsvraag: welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving en voor de uitbouw van een persoonlijk leven?

referentiegegevens1
Referentiegegevens

VOET: 1ste generatie

OBPWO 06.01

Bevindingen relevantie en haalbaarheid (onderzoek prof. M. Elchardus)

Onderzoek Anne Bamford (2007)

Bevindingen muzisch-creatieve vorming

Feedback uit scholen ondermeer via stuurgroep VOET

werkwijze stap 1
Werkwijze: stap 1

Basisvorming:

Ontwikkeling

van de persoon

in een

multiculturele, democratische samenleving

Ordeningskader:contexten

Lichamelijke gezondheid en veiligheid

Mentaal welbevinden

Sociorelationele ontwikkeling

Omgeving en duurzame ontwikkeling

Politiek-juridische samenleving

Socio-economische samenleving

Socioculturele samenleving

stap 2 vigerende voet
Stap 2: vigerende VOET

Aftoetsen aan OBPWO-resultaten

Herordenen in de contexten:

Gezondheidseducatie (3 graden)

Milieueducatie (3 graden)

Sociale vaardigheden (3 graden)

Burgerzin (3 graden)

Vaststellingen:

Overlap, zowel horizontaal als verticaal

Belangrijke hiaten

Complexe formuleringen, opsommingen

Herhaalde terugkeer van wat ‘voorwaarden’ zijn voor zowel zelfontplooiing als actief burgerschap

Niet alle eindtermen zijn noodzakelijk leeftijdgebonden

stap 3 creatie van een stam
Stap 3: creatie van een STAM

Inventariseren van ‘voorwaarden’ (sleutelvaardigheden) in een ‘stam’

Eindtermen in de contexten scannen:

Wat verwijst naar sleutelvaardigheid: naar de stam

Wat typisch en essentieel is voor de context blijft staan en eventueel toegevoegd

Wat niet (meer) relevant is: schrappen

Formuleringen worden vereenvoudigd

resultaten
Resultaten

VOET als samenhangend geheel van stam en contexten:

Sterke reductie van het aantal

Overzichtelijker: essentie, volledigheid

Heldere formulering

Niet graadgebonden aanbod

en de andere voet dan
En de andere VOET dan?

Leren leren:

Nog steeds relevant, formuleringen bijgestuurd

Apart pakket wegens specifiek karakter en kerntaak van onderwijs

Graadgebonden aanbod

In samenhang, doorheen en vanuit stam en contexten

Muzisch-creatieve vorming:

Geïntegreerd in stam en contexten aangeboden

ICT: ongewijzigd wegens recent

Technisch-technologische vorming: ongewijzigd wegens aansluiting bij eindtermen techniek

wat is veranderd
Wat is veranderd?

Nieuw concept en ordeningskader

Houdt rekening met maatschappelijke tendensen (=toekomstgericht)

Selectie en formulering

Reductie van het aantal:

Stam en contexten: 95 (voorheen: 171)

Leren leren: 48 (voorheen: 52)

Overlap weggewerkt

Transparante formulering en consequentie in keuze van werkwoorden

Totaalpakket voor 6 leerjaren (behalve leren leren)

waarom niet graadgebonden
Waarom niet graadgebonden?

Feedback uit scholen:

Ervaring met VOET: haalbaarheid, in combinatie met allerlei activiteiten, projecten, vakken, overleg, samenwerking, coördinatie

Eigen beslissingen nemen om missie en visie gestalte te geven = eigen keuzes maken

Beleidsvoerend vermogen van scholen stimuleren en erkennen

Beoogd ‘eindgedrag’ na 6de jaar SO

inspanningsverplichting
Inspanningsverplichting

Redelijke inspanning van elke graad, in elke school, t.a.v. het geheel van de eindtermen

Inspanning per graad in billijke verhouding tot de tijd die leerlingen in het SO doorbrengen

Geen strikt kwantitatieve criteria

Communicatie van en tussen scholen over keuzes (rol van scholengemeenschappen)

Principe van de consecutiviteit

de nieuwe voet
De nieuwe VOET

Een gemeenschappelijke stam

Selectie van essentiële vaardigheden, verwoord in 26 eindtermen

Algemener geformuleerd dan de eindtermen in de contexten waardoor toepasbaar in diverse situaties of activiteiten en combineerbaar met zowel vakgebonden als andere vakoverschrijdende eindtermen

slide32
Zeven contexten

Cf. ordeningskader: contexten volgen de maatschappelijke definitie van basisvorming

Relevante thema’s uit de eerste generatie VOET werden behouden en geactualiseerd

Enkele ontbrekende elementen werden opgenomen op basis van Vlaamse en Europese strategische doelstellingen

Centraal: context ‘omgeving en duurzame ontwikkeling’

eindtermen context 4 omgeving en duurzame ontwikkeling
Eindtermen context 4Omgeving en duurzame ontwikkeling
 • Participatie aan milieubeleid en -zorg op school
 • Economische, sociale en ecologische aspecten herkennen in duurzaamheidsvraagstukken en invloed van techniek en beleid hierop herkennen
 • Mogelijkheden zoeken om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie, vervoermiddelen
 • Naar duurzame oplossingen zoeken om lokale/globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren
 • Interesse tonen /appreciatie uiten voor natuur, landschap, cultureel erfgoed
 • Waarde van natuurbeleving en genieten van natuur aanvoelen
ten slotte
Ten slotte

Concept: accent op samenhang van de eindtermen in stam, contexten en leren leren

Samenhang weerspiegeld in de lay-out

Voorbeelden van coördinatie in de uitgangspunten