Výsledky vzdelávania
Download
1 / 32

Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove [email protected] unipo .sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove [email protected] unipo .sk. Bolonský proces. Bolonská deklarácia – následné summity ministrov, BFUG a EUA ECTS (80. roky) 2 (3) stupňové vzdelávanie Európsky kvalifikačný rámec

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výsledky vzdelávania JAROSLAVA STAŠKOVÁ Prešovská univerzita v Prešove [email protected] unipo .sk' - keegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Výsledky vzdelávania

JAROSLAVA STAŠKOVÁ

Prešovská univerzita v Prešove

[email protected]

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Bolonsk proces
Bolonský proces

Bolonská deklarácia – následné summity ministrov, BFUG a EUA

ECTS (80. roky)

2 (3) stupňové vzdelávanie

Európsky kvalifikačný rámec

Nástroje podporujúce transparentnosť, uznávanie a kvalitu:

 • ECTS (transfer a akumulácia)

 • Dodatok k diplomu

 • Výsledky vzdelávania – správne formulovanie a metódy

 • Úloha výsledkov vzdelávania pre najbližšie obdobie

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012Komunik z leuvenu 2009
Komuniké z Leuvenu - 2009 Bratislava 3. 5. 2012

Opätovne potvrdzujeme dôležitosť vzdelávacieho poslania vysokoškolských inštitúcií stále pokračujúcej reformy študijných programov zameranej výsledky vzdelávania. Učenie orientované na študenta vyžaduje vo všetkých troch stupňoch podporovať každého jednotlivca, novo pristupovať k výučbe aj k štúdiu, vytvárať efektívne poradenské štruktúry a kurikulum jasnejšie zamerať na študenta.

... Akademickí pracovníci v úzkej spolupráci s predstaviteľmi študentov a zamestnávateľov budú pokračovať vo formulácii výsledkov vzdelávania a medzinárodných referenčných požiadaviek v stále väčšom počte odborov.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Komunik z bukure ti 26 27 4 2012
Komuniké z Bukurešti – 26.-27.4. 2012 Bratislava 3. 5. 2012

Making the Most of Our Potential: Consolidating

the European Higher Education Area

 • Znovu zdôrazňujeme svoj ​​záväzok podporovať v oblasti vysokoškolského vzdelávania vzdelávanie orientovaného na študentov, ktoré sa vyznačuje metódami výučby, ktoré zahŕňajú študentov ako aktívnych účastníkov v ich vlastnom učení sa. Spoločne so študentmi, inštitúciami a zamestnancami budeme podporovať priaznivé a inšpirujúce pracovné a učebné prostredie.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Komunik z bukure ti vv
Komuniké z Bukurešti – VV Bratislava 3. 5. 2012

 • Na konsolidáciu EVŠP je potrebná implementácia výsledkov vzdelávania. Vývoj, porozumenie a praktické použitie výsledkov vzdelávania je kľúčové pre úspech ECTS,dodatku k diplomu, uznávanie, kvalifikáčné rámce a zabezpečenie kvality – všetko je vzájomne závislé.

 • Vyzývame inštitúcie, aby ďalej prepájali používanie kreditov s výsledkami vzdelávania a pracovného zaťaženia študenta, a dosiahnuté výsledky zohľadnili v procese hodnotenia.

 • Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby Príručka ECTS plne reflektovala aktuálny stav spracovania vzdelávacích výsledkov a uznávania predchádzajúceho vzdelávania.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Bolonsk kvalifika n r mec pre ev p
Bolonský kvalifikačný rámec pre EVŠP Bratislava 3. 5. 2012

 • výsledky vzdelávania (vrátane kompetencií) sa považujú za celkové výsledky vzdelávania.

 • založený na "Dublinských deskriptoroch", ktoré formulovala „Joint Quality Initiative“ (spoločná iniciatíva pre kvalitu).

 • deskriptory sa skladajú z generických vyhlásení k typickým očakávaniam alebo úrovniam kompetencií dosiahnutých výkonov a schopností, ktoré sa vzťahujú na bolonské stupne.

 • Pojem kompetencia je v tomto prípade použitý v širšom zmysle, umožňujúci odstupňovanie schopností a zručností.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Pr ru ka ects 2009
Príručka ECTS - 2009 Bratislava 3. 5. 2012

 • ECTS je nástroj, ktorý pomáha navrhnúť, opísať a poskytovať programy a udeľovať vysokoškolské kvalifikácie. Používanie ECTS, v spojení s kvalifikačnými rámcami založenými na vzdelávacích výsledkoch, robí programy a kvalifikácie transparentnejšie a uľahčuje uznávanie kvalifikácií. ECTS je možné aplikovať na všetky typy programov, bez ohľadu na spôsob ich poskytovania (ťažisko v škole, v práci), status študujúcich (denní, externí) a na všetky druhy učenia sa (formálne, informálne a neformálne).

 • ECTS bol pôvodne vytvorený v roku 1989 ako pilotný projekt v rámci programu Erasmus, aby sa uľahčilo uznávanie študijných pobytov mobilných študentov v zahraničí.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Hlavn charakteristiky ects
Hlavné charakteristiky ECTS Bratislava 3. 5. 2012

 • Kredity ECTS sa udeľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Výsledky vzdelávania opisujú to, čo by mal študent vedieť, čomu by mal rozumieť a čo by mal byť schopný robiť po úspešnom ukončení procesu vzdelávania. Súvisia s deskriptormi úrovní vo vnútroštátnych kvalifikačných rámcoch a európskom kvalifikačnom rámci.

 • Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity (ako prednášky, semináre, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky vzdelávania.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Pr ru ka ects v sledky vzdel vania
Príručka ECTS - výsledky vzdelávania Bratislava 3. 5. 2012

Vzdelávacie výsledky sú overiteľné vyhlásenia o tom, čo by študenti, ktorí získali konkrétnu kvalifikáciu, alebo absolvovali program alebo jeho časti, mali vedieť, čomu by mali rozumieť a čo by mali byť schopní robiť.

- väzbu medzi vyučovaním, vzdelávaním a hodnotením.

Opisy vzdelávacích výsledkov spravidla charakterizuje

použitie aktívneho slovesa vyjadrujúceho vedomosti, porozumenie, schopnosť

aplikácie, analýzu, syntézu a hodnotenie, atď.

Používanie vzdelávacích výsledkov upresňuje ciele vzdelávacích programov, čím sa stávajú jasnejšie a zrozumiteľnejšie pre študentov, zamestnávateľov a ďalšie zainteresované strany. Tým tiež uľahčujú porovnávanie kvalifikácií a uznávanie dosiahnutých výkonov/výsledkov.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


V sledky vzdel vania
Výsledky vzdelávania Bratislava 3. 5. 2012

 • Anthony Vickers, BE, UK:

  Koľkokrát sa v Príručke ECTS

  vyskytuje spojenie „výsledky vzdelávania“

  • Odpoveď: 139

 • LearningOutcomes need to be written in a holistic context taking into account theLearningandAssessment. (LOLA)

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


V sledky vzdel vania v dokumentoch
Výsledky vzdelávania Bratislava 3. 5. 2012v dokumentoch

– značná terminologická nejednotnosť

výstupy vzdelávania, edukačné výstupy, študijné výsledky/výstupy

Sústava znalostí, zručností a/alebo schopností, ktoré jednotlivec dosiahol alebo je schopný preukázať po dokončení vzdelávacieho procesu.

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA sú definície toho, čo má študent na konci vzdelávacieho procesu vedieť, čomu má rozumieť a čo má dokázať.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Aplik cia v sledkov vzdel vania vv
Aplikácia výsledkov vzdelávania (VV) Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania sú základným princípom pre:

 • tvorbu kurikúl

 • opis študijných programov

 • opis modulov a predmetov

 • ECTS

 • uznávanie kvalifikácii

 • uznávanie časti štúdia

 • jednu zo zložiek interného a externého zabezpečenia kvality vzdelávacieho procesu

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


V sledky vzdel vania1
Výsledky vzdelávania Bratislava 3. 5. 2012

Formulujú sa:

 • pre jednotlivé predmety, moduly a študijné programy

 • na definovanie celej kvalifikácie (štátne orgány)

  Na účely

 • transparentnosti

 • porovnateľnosti

 • prenosu kreditov a uznávania štúdia alebo jeho časti

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


V sledky vzdel vania2
Výsledky vzdelávania Bratislava 3. 5. 2012

Motto: KISS Keep It Short and Simple:

 • VV sú napísané konkrétne a jasne

  (krátke a jednoduché vety),

 • VV sa zameriavajú na to, čo sú študenti schopní preukázať a opisujú schopnosti, ktoré je možné ohodnotiť,

 • metódy hodnotenia VV sú napísané jasne a orientujú sa na výsledky.

  (Viedeň 2010)

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Teoretick v chodisk pre p sanie vv
Teoretické východiská pre písanie VV Bratislava 3. 5. 2012

 • Metodológia „Tuning“

 • Bloomova taxonómia (1956)

  – 6 hierarchicky usporiadaných úrovní

  intelektuálnej schopnosti

  (vzdelávacie ciele a výsledky)

 • Dublinské deskriptory: vedomosti a ichpochopenie,

  aplikácia vedomostí a ich

  pochopenia,

  tvorba úsudku,

  komunikácia,

  vzdelávacie zručnosti.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Projekt tuning ladenie vzdel vac ch trukt r v eur pe
Projekt Tuning Bratislava 3. 5. 2012(„ladenie“ vzdelávacích štruktúr v Európe)

 • Jasne rozlišuje medzi vzdelávacimi výsledkami a kompetenciami, aby sa rozlišili rôzne úlohy najdôležitejších aktérov v procese učenia: akademických pracovníkov a študentov/ učiacich sa.

 • Kompetencie predstavujú dynamickú kombináciu vedomostí, chápania, zručností, schopností a postojov a rozlišuje sa medzi tými, ktoré sú špecifické pre predmet a generickými.

 • Vzdelávacie výsledky vyjadrujú úrovne kompetencie, ktorú získal študujúci.

 • Výsledky vzdelávania formulujú akademickí pracovníci, pokiaľ možno na základe vstupov od interných a externých zainteresovaných aktérov.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Pr stup tuning
Prístup Tuning Bratislava 3. 5. 2012

6 základných charakteristík pre študijné programy:

• identifikovaná a odsúhlasená potreba

• dobrý opis profilu

• zodpovedajúce  výsledky vzdelávania formulované pomocou generických kompetencií a kompetencií špecifickými pre predmet

• správne pridelenie ECTS kreditov jednotkám študijneho programu

• správne prístupy k učeniu, vyučovaniu ahodnoteniu learning, teaching and assessment

• metodológia pre podporu a zlepšenie kvality

Robert Wagenaar, Oslo 2011

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Dobre formulovan v sledky vzdel vania pre p dd
Dobre formulované Bratislava 3. 5. 2012výsledky vzdelávania pre ŠP (DD)

Robert Wagenaar, Oslo 2011

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


The tuning dynamic quality development circle
The Tuning Dynamic Quality Development Circle Bratislava 3. 5. 2012

 • Definícia akademických a odborných profilov

 • Identifikácia zdrojov

 • Navrhnutie študijneho programu: definícia výsledkov vzdelávania / kompetencií

 • Tvorba kurikúl: obsah a štruktúra

 • Evaluácia a zlepšenie (feed back a feed forward)

 • Voľba typov hodnotenia

 • Výber prístupov k vyučovaniu a učeniu sa

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


K ov generick kompetencie pod a v skumov tuning 1

Schopnosť abstraktného my Bratislava 3. 5. 2012slenia, analýzy a syntézy

Schopnosť aplikovať vedomosti v praktických situáciách

Poznanie a porozumenie predmetnej oblasti a profesie

Schopnost identifikovať, predstaviť a riešiť problémy

Schopnosť učiť sa a udržiavať kontakt s aktuálními poznatkami

Schopnosť generovať nové myšlienky (kreativita)

Schopnosť byť kritický a sebakritický

Schopnost komunikovať ústne a písaným slovom v rodnom jazyku

Schopnost vyhľadávať, spracovať a analyzovať informácie z rôznych zdrojov

Schopnosť realizovať výskum na príslušnej úrovni

Schopnosť pracovať v tíme

Interpersonálne a interakčné zručnosti

Kľúčové generické kompetencie podľa výskumov Tuning - 1

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


K ov generick kompetencie pod a v skumov tuning 2
Kľúčové generické kompetencie Bratislava 3. 5. 2012podľa výskumov Tuning - 2

 • Schopnosť pracovať autonómne

 • Schopnosť plánovať a manažovať čas

 • Schopnosť prispôsobiť sa a konať v nových situáciách

 • Schopnosť robiť rozumné rozhodnutia

 • Schopnost jednať na základe etického zdôvodnenia

 • Schopnosť komunikovať v inom jazyku

 • Zručnosti v používaní informačných a komunikačných technológií

 • Schopnosť motivovať ľudí na dosiahnutie spoločných cieľov

 • Schopnosť pracovať v medzinárodnom kontexte

 • Schopnosť hodnotiť a udržať kvalitu produkovanej práce

 • Schopnosť jednať společensky zodpovedne a občansky uvedomelo

 • Schopnosť navrhovať a manažovať projekty

 • Oceňovanie a rešpekt pre diverzitu a multikulturalitu

 • Záväzok k ochrane životného prostredia

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Bloomova taxon mia
Bloomova taxonómia Bratislava 3. 5. 2012

 • Užitočná pomôcka na písanie VV.

 • Tvorí ju hierarchia postupne zložitejších procesov, ktoré majú naši študenti zvládnuť.

 • Učitelia ju často používajú, pretože ponúka hotové štruktúry a podrobné zoznamy (akčných) slovies najmä v kognitívnej doméne.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


P vodn vs revidovan bloomova taxon mia
Pôvodná vs. revidovaná Bloomova taxonómia Bratislava 3. 5. 2012

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Al ie dom ny bloomovej taxon mie
Ďalšie domény Bloomovej taxonómie Bratislava 3. 5. 2012

Afektívna doména (city, stanoviská, hodnoty, postoje)

 • Prijímanie – ochota prijať informáciu

 • Odozva/reakcia – súhlasiť s/ odpovedať, reagovať, komunikovať

 • Pripisovať hodnotu (hodnotiť) – uznávať, schváliť, pomôcť,

  pomáhať ...

 • Riešiť konflikt medzi hodnotami – prispôsobiť, adaptovať,

  argumentovať, organizovať ...

 • Integrovať hodnoty v systéme, ktorý kontroluje správanie –

  pôsobiť na, vyzývať, nabádať,

  doložiť príkladom ...

 • Psychomotorická doména

  (praktické zručnosti, zručnosti správania sa – koordinácia

  činnosti mozgu a pohybovej aktvity)


Vzdel vanie zameran na tudenta
Vzdelávanie zamerané na študenta Bratislava 3. 5. 2012

Biggs (2003) to graficky znázornil takto:

Perspektíva

učiteľa:Ciele - Výsledky vzdelávania - Vyučovacie aktivity - Hodnotenie

Perspektíva↓

študenta:Hodnotenie - Učebné aktivity - Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Odpor ania
Odporúčania Bratislava 3. 5. 2012

1. Výsledky vzdelávania formulujte jasne.

2. Zvoľte si také vyučovacie metódy, ktoré dokážu zabezpečiť dosiahnutie stanovených výsledkov vzdelávania.

3. Starostlivo zvážte metódu/metódy hodnotenia dosiahnutia výsledkov vzdelávania.

4. Zhodnotite dosiahnuté výsledky vzdelávania a porovnajte, ako sa zhodujú s pôvodnými – zamýšľanými.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


S asn stav hodnotenie signat kraj n
Súčasný stav – hodnotenie signat. krajín Bratislava 3. 5. 2012

 • Výsledky reformy učebných osnov sú rôznorodé.

 • Medzi ECTS, vzdelávacími výstupmi a dodatkom k

  diplomu je stále nedostatočná vzájomná súvislosť a

  vykonávanie je v Európe často povrchné a

 • nejednotné.

 • → nízky počet ECTS a DS Label

 • Dôkladné prepracovanie učebných osnov je realitou len

  v menšine štátov EHEA. Dosahuje sa síce pokrok vo

  výučbe a vzdelávaní, ktoré sa zameriava na študenta,

  ale nijaká krajina tento proces ešte nedokončila ...


Odpor ania ep v ber
Odporúčania Bratislava 3. 5. 2012EP- výber

 • Udržať dynamiku bolonského procesu s cieľom vytvoriť skutočne atraktívny a konkurenčný európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA).

 • Prioritou v ďalšom desaťročí upevnenie a dokončenie existujúcich akčných smerov bolonského procesu do roku 2020.

 • Pokračovanie reformy učebnýchosnov tak, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania charakterizujú svoje učebnéosnovy prostredníctvom vzdelávacích výstupov a ECTS a bude sa ďalej rozvíjať prístupzameraný na študenta.

 • V záujme monitorovania prístupu absolventovpodľa bolonského procesu na trh práce (zamestnateľnosť) treba pravidelnevykonávať celoeurópsky prieskum zameraný na absolventov, pričom treba sledovať ajďalšie štúdium a proces zamestnávania po získaní bakalárskeho titulu.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Komunik z bukure ti

Návrh Európskej komisie na revíziu smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.

jasný odkaz na ECTS

Európsky kvalifikačný rámec

výsledky vzdelávania

Zdôraznenie dôležitosti týchto zložiek pri rozhodnutiach o uznávaní.

Komuniké z Bukurešti

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť. uznávaní odborných kvalifikácií.

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


S visiace linky
Súvisiace linky uznávaní odborných kvalifikácií.

 • http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf

 • http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/rec08_en.pdf

 • http://tuning.unideusto.org/tuningeu or http://www.rug.nl/let/tuningeu

 • Tuning Educational Structures in Europe. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Bilbao, Groningen and The Hague, 2010 Dostupné na:(http://tuning.unideusto.org/tuningeu alebo http://www.rug.nl/let/tuningeu)

 • Užívateľská príručka ECTS. Brusel 2009. Dostupné na:

  http://web.saaic.sk/llp/sk/_erasmus/ects/ECTS_SK_prirucka.pdf

  Adam, Stephen (2008) Learning Outcomes Current Developments in Europe:

  Update on the Issues and Applications of Learning Outcomes Associated with the

  Bologna Process. Dostupné na: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ BolognaSeminars/documents/Edinburgh/Edinburgh_Feb08_Adams.pdf

  Bolonský proces: Zhodnotenie a vyhliadky.http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=SK&file=35361

Výsledky vzdelávania – národný kvalifikačný rámec , Bratislava 3. 5. 2012


ad