academic optimism of schools a force for student achievement l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Academic optimism of schools: A force for student achievement

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Academic optimism of schools: A force for student achievement - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Academic optimism of schools: A force for student achievement. Wayne K Hoy C. John Tarter Anita Woolfolk Hoy American Educational Research Journal 2006, vol. 43,No. 3, pp. 425-446. הרקע למחקר. קולמן ועמיתיו ( Coleman et al., 1966 ) מצאו כי לבית הספר יש השפעה זניחה על הישגי התלמידים.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Academic optimism of schools: A force for student achievement' - keefer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
academic optimism of schools a force for student achievement

Academic optimism of schools: A force for student achievement

Wayne K HoyC. John TarterAnita Woolfolk Hoy

American Educational Research Journal

2006, vol. 43,No. 3, pp. 425-446

slide2
הרקע למחקר
 • קולמן ועמיתיו (Coleman et al., 1966) מצאו כי לבית הספר יש השפעה זניחה על הישגי התלמידים.
 • הם טענו כי הישגי התלמידים מושפעים מהבדלים ברקע המשפחתיfamily background)).
 • Edmonds (1979) הוא הראשון שערער על מסקנותיו של קולמן. ממצאיו אודות בית הספר האפקטיביים (מאופיינים במנהיגות חזקה, ציפיות גבוהות להישגי תלמידים, דגש על כישורים בסיסיים, סביבה או אקלים מסודר, הערכה שיטתית ותכופה של תלמידים), סתרה את ממצאיו של קולמן.
slide3
ההנחה כי בתי ספר טובים הם תוצר של הנהלות טובות או ניהול טוב, קשה מאוד להוכחה.
 • קיים הבדל משמעותי בין זיהוי שלבתי ספר בעלי הישגים גבוהים בשכונות קשות, במצב סוציו-אקונומי נמוך, ולשייך את הצלחתם למאפיינים מנהיגותיים או אקלים בית ספרי, לבין להוכיח מלכתחילה שהנהגת בית הספר או מאפייני בית ספר קשורים באופן ישיר להצלחת תלמידים, במחקר בו המשתנה מצב סוציו-אקונומי מפוקח.
slide4
למעשה, זה קשה למצוא מאפייני בית ספר אשר קשורים בעקביות להישגי תלמידים כאשר מפקחים על הרמה הסוציו-אקונומית של בית הספר.
slide5
לכן, החיפוש הפך לזיהוי מאפיינים בית ספרים אשר משפיעים על הישגים, על אף המצב הסוציו-אקונומי של התלמיד.
 • קולמן לא טעה; גורמים סוציו-אקונומיים הם מעצבים חזקים של ביצועי התלמיד.
 • במחקרים שונים (Coleman et al, 1966; Jencks, 1972) המשתנה מצב סוציו-אקונומי השתלט על חלקם של מאפייני בית ספר בהסבר ההישגים.
 • במילים אחרות, השפעתם של גורמי בית ספר נעלמה לאחר שהגורמים החברתיים היו מפוקחים.
slide6
יחד עם זאת, ישנם כמה מאפייני בית ספר אשר מנבאים בעקביות הישגי תלמידים, למרות הפיקוח על הגורמים סוציו-אקונומיים.
 • שלושה מאפיינים ארגוניים:

1. דגש אקדמי של בית הספר

2. חוללות הקולקטיבית

3. אמון המוסד בהורים ובתלמידים.

שלושה גורמים אלה קלועים יחד, מחזקים אחד את השני ומאפשרים שיפור בהישגי התלמיד.

slide7
החוקרים תחילה, בוחנים כל אחד משלושת המאפיינים הבית ספרים בנפרד ובהמשך, מחברים את השלושה יחד כיחידה אחת חזקה המסבירה את הישגי התלמידים.
 • אותה יחידה מאוגדת של שלושת המאפיינים מכונה על ידי החוקרים בשם: אופטימיות מוסדית (או אקדמית). כוונת החוקרים לחשוף את המשתנה החבוי "אופטימיות אקדמית" ואת השפעתו על הישגי התלמידים, למרות הפיקוח על סטטוס סוציו-אקונומי ומשתנים דמוגרפיים אחרים.
academic emphasis of schools
הדגשה אקדמית של בתי ספר (Academic Emphasis of schools )
 • דגש אקדמי של בית הספר הוא מידת המוטיבציה של בית הספר לחפש אחר מצוינות אקדמית.
 • מצוינות אקדמית כוללת: מטרות אקדמיות גבוהות וברות השגה, סביבת לימודים מאורגנת שיטתית ורצינית; תלמידים חדורי מוטיבציה, המכבדים הישגים אקדמיים.
 • במחקרים שונים נמצא קשר חיובי בין דגש אקדמי של בית הספר לבין הישגים לימודיים.
 • נמצא שדגש אקדמי של בית הספר משפיע באופן ישיר על הישגי תלמידים במסגרות חינוך שונות גם שהסטטוס הסוציו-אקונומי היה מפוקח.
collective efficacy
חוללות קולקטיביתCollective Efficacy
 • הישגי תלמידים ותחושת חוללות עצמית קשורים זה בזה. במחקרים נמצא קשר חיובי בין הישגי תלמידים לבין שלושה סוגים של חוללות (מסוגלות): תפיסת חוללות עצמית של תלמידים, תפיסת חוללות עצמית של מורים, ותפיסת חוללות קולקטיבית של מורים לגבי בית הספר.
 • במחקר זה החוקרים יתמקדו בחוללות קולקטיבית של בית הספר.
 • חוללות קולקטיבית היא התפיסות שיש למורים לגבי בית הספר כיחידה שלמה, לגבי יכולתו לארגן ולהוציא לפועל פעולות בעלי השפעות חיוביות על תלמידים.
faculty trust in parents and students
אמון המוסד בהורים ותלמידיםFaculty Trust in parents and students
 • אמון הוא הפגיעות או הרגישות של יחד כלפי השני. במובן של התפיסה (או האמונה) שהאחר יפעל להגשמת האינטרסים שלך, לטובתך המלאה.
 • המושג אמון מורכב מחמישה רכיבים: מהימנות, כנות, פתיחות, כשירות ונדיבות.
 • המחקר מראה כי חמשת רכיבים אלה משתלבים יחד להגדרת אמון של בית הספר, ללא קשר לסוג מסגרת החינוך.
 • במחקר אמון בעלי התפקידים יוגדר כנכונות להיות פגיע לקבוצה על בסיס הוודאות שהקבוצה נדיבה, מהימנה, כשירה, כנה ופתוחה.
academic optimism
אופטימיות אקדמית Academic Optimism
 • דגש אקדמי, חוללות קולקטיבית ואמון המוסד הם המשתנים אשר נבדקו במחקר זה.
 • הנחת המחקר : שדגש אקדמי, חוללות קולקטיבית ואמון המוסד, מעצבים את הנורמות של בית הספר.שלושתם משולבים יחד בארגון ויוצרים סביבה אקדמית חיובית, הנקראת אופטימיות אקדמית.

תרשים מס' 1 מתאר את הקשרים בין שלושת הממדים של אופטימיות מוסדית

slide12
השערות המחקר
 • דגש אקדמי, חוללות קולקטיבית ואמון המוסד בהורים ובתלמידים, יהוו מבנה כללי לטנטי המכונה אופטימיות אקדמית.
 • קשר בין אופטימיות אקדמית להישגי תלמידים:
 • 2.1הישגי תלמידים יהיו פועל יוצא של אופטימיות אקדמית, לאחר פיקוח של המשתנים: סטטוס סוציו-אקונומי, עירוניות(צפיפות אוכלוסייה), והישגים קודמים של תלמידים.
 • 2.2סטטוס סוציו-אקונומי, והישגים קודמים יהיו קשורים הן באופן ישיר לאופטימיות אקדמית ולהישגים לימודיים,והן באופן עקיף (באמצעות אופטימיות אקדמית).
 • מצב סוציו-אקונומי והישגים לימודיים קודמים ישפיעו הן באופן ישיר על הישגים לימודיים והן באופן עקיף (באמצעות אופטימיות
slide14
מתודולוגיה

משתתפים

 • אוכלוסיית המחקר כללה 96 בתי ספר תיכונים.

הליך

 • הנתונים נאספו מבעלי תפקידים בבית הספר, ממשרדי הממשלה וממשרד החינוך.

(מידע לגבי מצב סוציו-אקונומי של בית הספר והישגי תלמידים במתמטיקה, מדעים, קריאה, מדעי החברה, והבעה בכתב נאספו ממשרד החינוך).

slide15
כלים
 • Academic emphasis
 • דגש אקדמי של בית הספר מתייחס למידה שבית הספר מתמקד בפעילויות אינטלקטואליות והישגי התלמידים.
 • השאלון כלל שמונה היגדים בסולם ליקרט, בטווח של ( 1)- rarely occurs (לעיתים נדירות), ו- (4)- very frequently occurs (לעיתים תכופות מאוד).
 • פריטים לדוגמא: " תלמידים בבית ספר זה יכולים להשיג את המטרות שנקבעו עבורם"; "התלמידים מכבדים אחרים שמקבלים ציונים טובים",
 • מהימנות השאלון ( 83. = α).
slide16
חוללות קולקטיבית Collective Efficacy
 • נבדק באמצעות שאלון לבדיקת חוללות קולקטיבית המכיל 12 פריטים בסולם ליקרט בעל שישה ציונים בטווח של (1)- לא מסכים לחלוטין, (6)-מסכים לחלוטין. פריטים לדוגמא: "מורים בבית הספר משוכנעים ביכולתם לעורר מוטיבציה בתלמידיהם". מהימנות השאלון (91. = α)

אמון המוסד בתלמידים ובהורים,Faculty trust in students and parent

 • אמון המוסד בתלמידים והורים נמדד באמצעות שאלון מקיף לבדיקת אמון (Hoy & Tschanen-Moran, 2003). השאלון הכיל היגדים בסולם ליקרט בעל שישה ציונים בטווח של (1)- לא מסכים לחלוטין, (6)-מסכים לחלוטין. פריטים לדוגמא: "המורים בבית ספר זה יכולים לסמוך על תלמידיהם". מהימנות השאלון (94. = α).
slide17
משתנים נוספים
 • מצב סוציו-אקונומי:הכנסה, רמת השכלה , שכונת מגורים (המידע נמסר על ידי המדינה).
 • עירוניות: משתנה שנוצר על ידי המדינה, נועד להבחין בין בתי ספר עירוניים.
 • הישגים: הישגי תלמידים במקצועות מתמטיקה, מדעים, קריאה, הבעה בכתב, מדעי החברה, נלקחו ממשרד החינוך.
 • הישגים קודמים: בכדי לפקח על הישגים קודמים של תלמידים, הושג ממוצע ציונים של שכבת כיתה ט', של שנתיים לפני המחקר.
slide18

RMSEA

CFI

NFI

P

χ²

.05

.99

.97

.16

26.15

ממצאים
slide19

RMSEA

RMSEA

CFI

CFI

NFI

NFI

P

P

χ²

χ²

.04

.04

99.

99.

96.

96.

.11

.11

47.71

47.71

slide20
לסיכום
 • השערות המחקר אוששו.
 • המשתנים, דגש אקדמי, חוללות קולקטיבית ואמון מוסדי בתלמידים ובהורים, מתחברים יחד לכדי משתנה אחיד הנקרא: אופטימיות אקדמית (אופטימיות מוסדית).
 • תפיסה מסורתית של הישגים בבית הספר היא שהצלחה היא פועל יוצא של כשרון ומוטיבציה (Seligman, 1998). במחקר זה מוצע למעשה גורם נוסף :אופטימיות, הניתנת ללמידה ולפיתוח.