Teoretick informatika
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Teoretická informatika. Garant předmětu: Josef Hynek Hodinová dotace: 2/2 Cíl předmětu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keefe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teoretick informatika
Teoretická informatika

 • Garant předmětu: Josef Hynek

 • Hodinová dotace: 2/2

 • Cíl předmětu:

 • Poskytnout studentům dostatečný přehled o teoretických základech informatiky. Předmět je rozdělen do tří částí, které postupně pokrývají oblast automatů a formálních gramatik, teorii vyčíslitelnosti a teorii složitosti.


Sylabus
Sylabus:

 • Konečné automaty, ekvivalence automatů, iterační lemma, dosažitelnost a ekvivalence stavů, redukce a normalizace konečných automatů, nedeterministické konečné automaty

 • Regulární výrazy, Kleenova věta, převod regulárního výrazu na automat, převod automatu na regulární výraz

 • Chomského hierarchie gramatik, bezkontextové gramatiky, derivační stromy, zásobníkové automaty, přijímání prázdným zásobníkem a koncovým stavem, iterační (pumping) lemma

 • Kontextové gramatiky, Turingovy stroje, různé typy Turingových strojů, definice algoritmu, univerzální Turingův stroj

 • Rozhodovací problémy, problém zastavení Turingova stroje, Postův problém přiřazení a jeho aplikace

 • Teorie složitosti, časová a prostorová složitost, analýza algoritmu a měření složitosti

 • Definice tříd P a NP, polynomiální převoditelnost problémů, pojem NP-úplnosti, příklady NP-úplných problémů, přibližná řešení těžkých problémů


Doporu en literatura
Doporučená literatura:

 • Sipser, M., Introduction to theTheoryofComputationCourse Technology, 2nd Ed., Thomson, Boston, MA, 2006.

 • Kurz http://oliva.uhk.cz/ - RNDr. Andrea Ševčíková

 • Hopcroft, J.E., Motwani, R., Ullman, J.D.: Introduction to AutomataTheory, Languages, and Computation (2nd Edition), AddisonWesley, 2000.

 • Cormen, T. H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C.: Introduction to Algorithms, (2nd Edition), MIT Press 2001.

 • Garey, M.R.: Johnson, D.S.: Computers and Intractability : A Guide to theTheoryof NP-Completeness (SeriesofBooks in theMathematicalSciences), W.H. Freeman 1979.

 • Kučera, L.: Kombinatorické algoritmy, SNTL Praha 1991.

 • Koubek, V.: Automaty a gramatiky. On-line výukové materiály MFF UK (http://ktiml.ms.mff.cuni.cz/vyuka/materialy.html )

 • Majerech, V.: Úvod do složitosti a NP-úplnosti. On-line výukové materiály MFF UK (http://ktiml.ms.mff.cuni.cz/vyuka/materialy.html )

 • Majerech, V.: Složitost a NP-úplnost. On-line výukové materiály MFF UK (http://ktiml.ms.mff.cuni.cz/vyuka/materialy.html )

 • Kučera, A.: Vyčíslitelnost. On-line výukové materiály MFF UK (http://ktiml.ms.mff.cuni.cz/vyuka/materialy.html)


Zp sob ukon en p edm tu
Způsob ukončení předmětu:

 • Zápočet

  • písemný test

  • (uprostřed semestru – termín bude včas oznámen)

 • Zkouška

  • písemná a ústní

 • Rozsah zkoušené látky

  • odpovídá obsahu přednášek


P edm t studia teoretick informatiky
Předmět studia teoretické informatiky:

 • Jak počítač interpretuje či překládá program?

 • Jak rychle bude výpočet probíhat?

 • Jaké jsou možnosti počítačů?

 • Jaké jsou jejich limity?

 • Co může a co nemůže být „vypočteno“?

 • Proč jsou některé výpočty prakticky či vůbec nerealizovatelné?


Teoretick p edm t t k a nudn
Teoretický předmět = těžký a nudný?

 • Bez porozumění základním principům zůstává poznání jen na povrchu

 • Teorie rozvíjí způsob myšlení a dává obecný nadhled

 • Celá řada poznatků má zásadní význam pro praxi

 • Návrh „rychlých“ algoritmů pro určitý problém vs. návrh těžko rozluštitelných kódů a šifer

 • Zatímco konkrétní technické znalosti (např. určitý programovací jazyk) se rychle mění, teorie zůstává stejná (gramatiky a formální jazyky)


Oblasti pokryt v r mci tohoto p edm tu
Oblasti pokryté v rámci tohoto předmětu:

 • Teorie automatů

 • Teorie složitosti

 • Teorie vyčíslitelnosti

 • Všechny tři teorie vznikaly postupně v minulém století spolu s rozvojem výpočetní techniky a jejich cílem bylo nalézt odpovědi na otázku rozsahu možností počítačů.

 • Počítač se za více než 60 let změnil k nepoznání, ale změnily se principiálně i jeho schopnosti řešit problémy?


Teorie automat
Teorie automatů:

 • Matematické modely výpočetních strojů

 • Různé možnosti definice výpočtu a výpočetních strojů

 • Různé modely – různé možnosti?

 • Aplikace v oblasti

  • zpracování textu

  • interpretace a překladu programovacích jazyků

  • rozpoznávání vzorů (pattern matching)


Teorie slo itosti
Teorie složitosti:

 • Některé problémy jsou „jednoduché“

  • třídění

 • Jiné jsou složité

  • problém obchodního cestujícího

  • faktorizace přirozeného čísla

 • Způsob klasifikace problémů do určitých tříd

 • Možnost demonstrovat, že určitý problém je „těžký“

 • Využití

  • při návrhu algoritmů pro příslušný problém

  • v oblasti kryptografie


Co s t k mi probl my
Co s těžkými problémy?

 • Je podstatné, že víme a umíme prokázat, že problém je „těžký“

 • Chápeme-li důvod obtížnosti, lze někdy problém zjednodušit a řešit snadnější úlohu

 • Jindy postačí dostatečně dobré či přibližné řešení

 • V dalších případech můžeme použít stochastické metody

  • Hladový algoritmus, heuristické algoritmy, Monte Carlo

  • Neuronové sítě, fuzzy přístupy, genetické algoritmy

  • Rojová inteligence, algoritmy na bázi mravenčích kolonií


Teorie vy slitelnosti
Teorie vyčíslitelnosti:

 • Zatímco teorie složitosti dělí problémy na

  • jednoduché

  • a obtížné

 • teorie vyčíslitelnosti dělí problémy

  • na algoritmicky řešitelné

  • a algoritmicky neřešitelné

 • Lze snadno dokázat, že existují úlohy algoritmicky neřešitelné

 • Dopady nejen zpětně do teorie, ale i velký praktický význam


Teorie automat a form ln ch jazyk
Teorie automatů a formálních jazyků:

 • Začneme gramatikami a jazyky

 • Noam Chomski (* 1928)

  • (1956 – Cambridge , MA)

  • matematický model gramatiky

 • Teorie formálních jazyků je velmi propracovaná

 • Důležitý praktický význam

  • programovací musí být vhodně definovaný a specifikovaný

  • program napsaný ve vyšším programovacím jazyce je nutné před provedením přeložit do jazyka instrukcí konkrétního počítače – tuto funkci plní překladač


Teorie automat a form ln ch jazyk1
Teorie automatů a formálních jazyků:

 • Překladač je program, který jako vstupní data zpracovává text zapsaný v nějakém jazyce.

 • Rozlišujeme

  • Kompilační překladače (kompilátory)

  • Interpretační překladače (interprety)


Teorie automat a form ln ch jazyk2
Teorie automatů a formálních jazyků:

 • Kompilátor je program, který čte program ve vyšším programovacím jazyce (zdrojový kód) a produkuje cílový program (spustitelný kód)

  • Zdrojový jazyk (C++)

  • Cílový jazyk (jazyk instrukcí)

  • Implementační jazyk - (překladač = program) => jazyk, ve kterém je napsán překladač(C++)

Zdrojový kód

Cílový kód

Kompilátor


Teorie automat a form ln ch jazyk3
Teorie automatů a formálních jazyků:

 • Interpret je program, který čte zdrojový program, analyzuje jej a zajišťuje provádění příslušných operací („interpretuje program“).

 • Jednodušší vývoj interpretu, jednodušší ladění programů, snadná portabilita – potřeba interpretu ke spuštění, pomalejší běh („interpretační režie“ - analýza při každém spuštění, nebývá používána optimalizace)

Vstupní data

Zdroj

Interpretační překladač

Výsledky


Proces p ekladu
Proces překladu:

 • Lze rozdělit na čtyři části

  • Lexikální analýza

  • Syntaktická analýza

  • Zpracování sémantiky

  • Generování cílového kódu

 • Program musí být vytvořen podle jistých pravidel, která vyplývají z definice jazyka

 • Analýza postupně ověřuje platnost těchto pravidel

 • Rozdělení na části i jejich pořadí má svůj význam


Lexik ln anal za
Lexikální analýza:

 • Lexikální analýza kontroluje jednotlivé znaky programu a ze znaků vytváří vyšší jednotky (číslo, identifikátor, příkaz)

 • Každé slovo jazyka musí být vytvořeno v souladu s gramatikou (pravidly) daného jazyka

 • Kontroluje se přípustnost znaků i struktura slova

 • Příklad:

  počet faktur x pocet_faktur

  0.234.567 x 0.234567

  0.87+F06 x 0.87+E06


Dal postup p ekladu
Další postup překladu:

 • Syntaktická analýza kontroluje správnost vyšších jednotek jazyka

 • Příklad:

  if (podmínka) then (příkaz)

  if (podmínka) then (příkaz) else (příkaz)

  repeat (posloupnost příkazů) until

 • Sémantická analýza kontroluje význam vět

 • Příklad:

  if Pole=2 then ….. (Pole je typu array)

 • Poté následuje generování cílového kódu


Realizace p ekladu
Realizace překladu:

 • Rozdělení analýzy na lexikální a syntaktickou má svoje důvody v teorii formálních jazyků

 • Lexikální analýzu lze realizovat jednoduššími a účinnějšími prostředky a na základě specifikace jazyka lze snadno sestrojit lexikální analyzátor

 • Syntaktická analýza vyžaduje složitější prostředky, ale i zde je možné využít teorii automatů a formálních jazyků ke konstrukci analyzátoru

 • Využitím formalismu gramatik a automatů lze konstruovat analyzátory automaticky a tím zkrátit čas potřebný k jejich tvorbě a současně i zvýšit spolehlivost překladače