Bwc 4
Download
1 / 9

BWC 4 - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

BWC 4. การเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร. 1. ความเป็นมา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BWC 4' - kedma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bwc 4

BWC 4

การเสริมสร้างให้บุคลากรรักองค์กร


Bwc 4
1.ความเป็นมา

กรมวิชาการเกษตรได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจไปตามสถานการณ์ จึงทำให้บทบาทและหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เป็นองค์กรที่มีรูปแบบที่มุ่งงานมากกว่ามุ่งคน เพราะคิดว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไม่ต่างจากองค์กรชั้นนำอื่นๆ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรบางส่วน เริ่มขาดความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการองค์กร จนอาจมีผลทำให้จำนวนบุคลากรที่มีรู้สึกรักในองค์กรเพิ่มขึ้นอันจะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมวิชาการเกษตรลดลง

BWC 4


Bwc 4
2.วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความรักและผูกพันต่อองค์กร

BWC 4


Bwc 4
3.จุดแข็ง-จุดอ่อน

จุดแข็ง

  • ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพสูง มีพื้นฐาน ความรู้ที่หลากหลาย

  • มีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ

BWC 4


Bwc 4
3. จุดแข็ง-จุดอ่อน

จุดอ่อน

  • บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรลดลง

  • เปลี่ยนผู้บริหารบ่อยเกินไปทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง

  • บรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงานลดลง

  • บุคลากรขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความขัดแย้ง มีความแตกแยก มีผลทำให้ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรลดลง

BWC 4


Bwc 4
4.ขั้นตอนของแผน

BWC 4


Bwc 4
5. แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน

5.1 มอบหมายให้หน่วยงานระดับสำนักและสถาบัน

จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกรมวิชาการ

เกษตรในเชิงบวก มองแง่ดีและมีความสร้างสรรค์

5.2 อนุญาตให้มีการจัดตั้งชมรมคนรักกรมวิชาการเกษตร

เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่รักและมองเห็นคุณค่ากรมวิชา

การเกษตรได้มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คน

ในกรมวิชาการเกษตรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

BWC 4


Bwc 4
6. บทสรุปต่อคณะผู้จัดการ

6.1 มีแนวโน้มว่าบุคลากรมีทัศนคติเชิงลบ ทำให้ความรัก

ผูกพันต่อกรมวิชาการเกษตรลดลง

6.2 กรมฯควรสร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของบุคลากรต่อองค์กรอย่างเร่งด่วน

6.3 เร่งเสริมสร้างระบบจริยธรรม คุณธรรม ให้เกิดขึ้นใน

ทุกระดับขององค์กร

6.4 ปรับปรุงสวัสดิภาพของบุคลากรให้มีความทัดเทียม

กับองค์กรชั้นนำอื่นๆ

BWC 4ad