Download
do dr kenan ariba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Raporu Nasıl Hazırlanır PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Raporu Nasıl Hazırlanır

Proje Raporu Nasıl Hazırlanır

705 Views Download Presentation
Download Presentation

Proje Raporu Nasıl Hazırlanır

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doç.Dr.Kenan ARIBAŞ Proje Raporu Nasıl Hazırlanır

 2. Proje Başlığı • 1. Başlık: Başlık bölümü 2 şekilde düzenlenebilir. Eğer projenizle bir yarışmaya girecekseniz, jürinin objektif değerlendirme yapması için, başlık bölümünde sadece projenizin adı yer alır. Diğer türlü projenizin adı, sizin adınız soyadınız, unvanınız ve projenin başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne yazılır.

 3. Akıllı pencere

 4. 2. İçindekiler: • İkinci bölüm raporunuzdaki ana başlıkları ve bunların bulunduğu sayfaları bildirir.

 5. 3. Özet: • Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklanır. Projenin adı, amaç kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. Genellikle özetin bir kopyası jüri üyelerine verilir. Bu şekilde jüri üyelerinin yapacağınız sunuş hakkında bir fikri olur.

 6. Akıllı Pencere Değişenvegelişendünyanıneğitimeyansımasıgecikmeligerçekleşmektedir. Ekonomikanlamdacazibesigeriplandakalaneğitimmateryalleri, bilgininkalıcılığıveihtişamınıntoplumsaltabanbulmasındazorlanmaktadır. SınıfyönetimindeEğitimortamınınfizikselözellikleri (Aydın,2004,28) postmodern bireyinsanalveimajeksenlitutumvedavranışdonanımauygundizaynedilmemektedir. Popülerkültürünlokomotifiolanimaj (Rowe,1996,14), bireyinilgisiniharmanladığıçevresinde en önemlideğerpozisyonundadır. Bireyinpsikolojikgelişimindedördüncüdönemi (Latency Stage) imajbombardımanıilegeçirenbirey, baştaeğitimolmaküzere, gündelikyaşantısındakirolvedavranışlarınıimajeksenliörüntülemektedir. BununyanısıraBaudrillard’ınsıklıklabelirttiğihiperveyasümülatiftoplumun (Baudrillard,2002,113), sanalöncellikleribireyintutumvedavranışlarınınşekillenmesindeciddibir role sahiptir. Simülasyon, gerçeğinyerinegörselinönplanaçıkmasıveyatercihedilmesisınıfiçinde hem mekânkullanımının hem de görselmateryallerinbuölçektedizaynedilmesigerektiğiniortayakoymaktadır

 7. Bunun yanı sıra Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sondan ikinci basamağında estetik ihtiyaçlar bulunmaktadır. Buna rağmen sınıf estetiği konusunda ülkemizde pek az şey yapılmaktadır. Akıllı pencere uygulaması, sınıf içinde pencerelerin aktif öğretime katılması ve akıllı pencere uygulamaları ile sınıflara estetik görünüm kazandırılacak, sınıf içinde birkaç yönün öğretim ortamına katılması sınıf içi hareketliliği güçlendirecek ve post modern bireyin eğitimine katkı sağlanacaktır. • 21. yüzyıl bireyinin gelişiminde sınıfların bireyin çevresinde kullandığı mekânlar ile yarışacak hale getirilmesi, sınıfların yaşam alını olarak kalite ve cazibesini artıracaktır. Coğrafya ilmi görsellik açısından öğrencilere hitap eden yegâne bilimdir. Coğrafya, Doğal ortam insan ilişkisinin bütün kategorilerde ele almaktadır. Orta ve Yüksek öğretimde yapılandırmacı Coğrafya eğitimi (Çoşkun,2011) standardında, bilimsel bilginini öğrenmeye istekli ve arzulu bir öğrenci kitlesine aktarılması gereklidir. • Bu kapsamdaakıllıpenceretasarımıcoğrafyaderslerininzevkli, öğreticiveinteraktifgeçmesindegüçlüetkisiolacaktır. Her okuldabelirlenenbirveyabirkaçsınıfınpenceresiakıllıpencerekapsamındakullanılacaktır. MilliEğitimBakanlığıOrtaÖğretimveya YÖK kapsamındayükseköğretimdeEğitimveya Fen EdebiyatFakülteleriileEğitimFakültesiSosyalBilgilerEğitimiABD’deCoğrafyaderslerindekullanılabilecektir. Öğrencilerdenhedefkitle 14-21 yaşgrubundakiöğrencilerikapsayacaktır

 8. 4.Giriş: • Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz bir konudur. Sorduğunuz soruyu araştırarak cevaplamaya çalışırsınız. Sorunun cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir varsayım kurmuş olursunuz.

 9. Günümüzdesınıfpencereleriatıldurumdadır. Eğitimortamındapencereler, sınıflarıaydınlatmaveyakınçevreiletemaskurmaölçüsündedeğerlendirilmektedir. Birçokeğitimkurumundapencerelerinuzunyıllartemizlenmediği, hattabirçoğununçeşitliarazılariçindeolduğugörülmektedir. Bununyanısıra, görseldersmalzemelerinisınıfiçindeaktif hale getirmekbirkaçdetaylıvezoraşamadangeçmektedir. Sınıflarda, bilgisayar, projeksiyonvedersiçin, slayt, film veyabirbaşkagörselmalzemehazırlamakgerekmektedir. Bu malzemelerihazırlamakvesınıfiçindeçeşitliestetiksorunlariçindedersişlemekzamanvemotivasyonkonusundasorunlaryaşanmasınanedenolmaktadır. Sınıfiçindederslerinişlenmesisadecesınıftahtasıyönündeolmaktavedersişlenmesindemonotonluğayolaçmaktadır. • Akıllıpencereuygulaması her şeydenönce postmodern öğrencitipininistediğibüyükekranlı, fonksiyonelcoğrafibilgininsunulduğubirortam hem dersinçekiciliğiniartıracak, hem dahaöğreticiolacak hem de Maslow’unihtiyaçlarıpiramidindeyeralanestetikkavramısınıfyönetimindeaktif hale geçecektir. • Akıllıpencerecoğrafyanınfiziki,beşeriveekonomikalandakikonularını, power-point, film veanimasyonyanısırakonu test vesınavlarınınyeraldığıbiçimdedizaynedilecektir. Dokunmatikekranıileklasikpencereninkonduğuyerdesınıfdışıortamındarahatlıklagörülebileceğibiçimdetasarlanacaktır

 10. 5.Yöntem-Araştırma: • Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde madde yazmalısınız. Eğer araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz. Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur? • Projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntemler (B planı) projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur?

 11. 5.Yöntem-Araştırma: • Her proje için farklı farklı yöntemler gerekir değil mi? deney, gözlem, araştırma, istatistik, yorumlama, dinleme, tartışma… Acaba siz hangi yolu nasıl kullandınız? • Proje sırasında edindiğiniz bilgileri, analizleri, verileri, istatistikleri, bulguları, hesaplamaları… eklemelisiniz. • Bu veri ve istatistikleri kullanma yarışmayı kazanma şansınızı artırır. • Bu bölüm projenin gelişme aşamalarını barındırır. Geniş tutulmalıdır

 12. Orta ve yüksek öğretim de okutulan coğrafya derslerinde görsel materyalin zenginleştirilip çeşitlenmesine aittir. Bu kapsamda okullarda ders işleyişinde atıl durumda kullanılan pencerelerin kullanılması düşünülmektedir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk aşama teknolojik gelişme ve yenilikler ile alakalıdır. Bu bölümde, ekran olarak oluşturulacak pencerelerin standardı belirlenecektir. Bilgisayar ile yönetilecek olan akıllı pencerelerin bilgisayar donanımı, pencerenin iç bölmesine yerleştirilecektir. Ekran dokunmatik olarak çalışacaktır. Çalışmanın ikinci aşamasında Beşeri ve Ekonomik coğrafya konularından geçici yerleşme şekilleri ve bu konu içinde yer alan yaylacılık hakkında konu anlatımlı görsel malzemeler hazırlanacaktır. • Çalışmanın sınıf ortamına yenilik getirmesi hedefi yanı sıra, projede iki temel unsur da dikkate alınacaktır. Bunlarda ilki postmodern bireyin imaj, görsellik ve medya ile yoğrulmuş bilincine hitap ederek dersin cazibesi artırılacaktır. Akıllı pencere sınıf ortamının estetik ve görsel yapısına kalite ve hareketlilik kazandıracaktır.

 13. 6.Sonuç-Değerlendirme: • Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. Bulduğunuz sonuç hakkında değerlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve değerlendirmesini yazarsınız. Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz

 14. 6.Sonuç-Değerlendirme: • Bu çalışma ilk kez eğitim ve öğretim alanında kullanılacaktır. Sınıf Yönetiminde mekânın donanımı eğitim ve öğretim süreçlerinde temel başarı ölçütlerinden birisidir. Akıllı pencere bu anlamda sınıf donanıma estetik ve hareketlilik açısından güçlü katkısı olacaktır. Günümüzde hem klasik medya hem de sosyal medya, bireyin hareketli ekranlar ile sosyal ve psikolojik iletişim kurmaktadır. Bu nedenle sınıf içi kullanımında birkaç yönlü olması, bireyin etkileşimden elde ettiği şartlanma biçimlerine sınıfın uyum sağlaması öğrenci isteklendirme ve başarısını olumlu etkileyecektir. • Üzerinde durulması gerekli olan bir konu, öğrenen birey olarak değişen öğrenci profilleridir. Postmodern algı ile kendini var eden bireyin sınıf içinde yenilikler ve öğretim materyallerinde hızlı değişim beklemektedir. Buna cevap veren eğitim kurumları başarılı olacaktır. • Ayrıca patenti alınarak, eğitim sanayi iş birliği açısından ülkemize ve dünya piyasasında yeni bir Pazar oluşturulabilir.

 15. 7.Kaynaklar: • projeniz boyunca kullandığınız tüm kaynakları bu bölümde yazacaksınız. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kaynağın adı, yazarları, kaynağı hangi kurumun bastığı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak internet kullandıysanız, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir. Kişinin adını, unvanını ve bulunduğu kurumu yazmalısınız.

 16. Kaynakça Örnekleri • Baudrillard,J.1998,Tüketim Toplumu,Ayrıntı Yayın Evi,İstanbul,s.78 • Yılmaz, C, 2005, Tarım Sektörünün yapısal Analizi ve Avrupa Ortak TarımPolitikası, AB’ye Uyum Sürecinde Türk Tarımı, Demokrasi Platformu Dergisi, Yıl:1, Sayı:3,Ankara • Yılmaz, H.,2008, Turizm Çeşitlendirmesi Kapsamında Eko Turizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik Swot Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Ana Bilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi),Afyon

 17. Kaynakça Örnekleri • DİE, 2000, Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri,15-Burdur, T.C. başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara • Türkçe Sözlük, 2005,Türk Dil Kumru, 10.Baskı, Ankara • http://www.haberortak.com/Haber/Iste-Egitim/03012010/Turkiyede-ogretmen-basina-kac-ogrenci-dusuyor.php#s (Erişim Tarihi.23.08.2013)

 18. Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar • Projedenuluslararası, etkifaktörüyüksekdergilerdeyapılanyayın(lar)-(etkifaktörünü de veriniz) • Projekapsamındaeldeedilenürün, buluş, çıktı vb. içinalınacak/alınmışpatentlerve/veyagerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecekteknolojik/ticariuygulama(lar) • Projekapsamındaalınanödüller/ödüladaylıkları • Projenin ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına sağladığı katkılar

 19. 8.Katkıda Bulunanlar: • Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazı yardımlar almış olabilirsiniz. Bu bölümde aldığınız yardımlar için, kişilere teşekkür etmelisiniz. Her şey çok güzel olacak, kolay gelsin.