Poslovanje organov javne uprave
Download
1 / 74

Poslovanje organov javne uprave - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Poslovanje organov javne uprave. mag. Onja Svit mag. Tatjana M.Zupan. Predpisi. Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l.št. 63/07- upb3, 65/08, 69/08-ZTFI-A,69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US in 40/12 ZUJF) Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list št. 8/01)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poslovanje organov javne uprave' - keaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poslovanje organov javne uprave

Poslovanje organov javne uprave

mag. Onja Svit

mag. Tatjana M.Zupan


Predpisi
Predpisi

 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l.št. 63/07- upb3, 65/08, 69/08-ZTFI-A,69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US in 40/12 ZUJF)

 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list št. 8/01)

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. 51/06 - upb2 in 117/06-ZDavP-2 )

 • Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list št. 113/05, 51/07-ZUstS-A, 14/10 Odl.US: U-I-303/08-9)

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list št. 94/07- upb1)

 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list št. 98/04 – upb1 in 61/06-ZEPT)

 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, (122/07 popr.), 31/08, 35/09 in 101/10)

 • Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list št. 115/07 in 122/07-popr.)

 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja(Uradni list št. 76/05, 119/07 in 95/11)


I 1 predmet urejanja
I.1 Predmet urejanja

 • predmet

  • poslovni čas ter uradne ure

  • uporaba prostorov in opreme

  • upravljanje dokumentarnega gradiva

  • komunikacija s strankami in drugimi javnostmi

  • izvajanje uradnih dejanj

  • poslovanje v jezikih narodnih skupnosti

  • nadzor nad izvajanjem uredbe

 • veljavnost

 • izjeme


I 3 posebni primeri krajevne pristojnosti
I.3 Posebni primeri krajevne pristojnosti

 • potrjevanje podpore volivca za razpis referenduma

 • potrjevanje podpor kandidatom za volitve poslancev v DZ, Evropski parlament in Predsednika republike

 • izdaja listin

 • potrjevanje dovoljenj zakonitega zastopnika oziroma pristojnega centra za socialno delo

 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc

 • upravne overitve

 • odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih

 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina

 • prijava/odjava stalnega/začasnega prebivališča in spremembe naslova


I 3 posebni primeri krajevne pristojnosti1
I.3 Posebni primeri krajevne pristojnosti

krajevni urad = enotna vstopna točka

sprejemanje napovedi za odmero dohodnine


I 4 naloge in pooblastila
I.4 Naloge in pooblastila

 • pooblastila predstojnika

  • v sistemizaciji, drugi interni akti organa ali posebno pooblastilo

  • objava

  • trajna hramba pooblastil

  • primeri vrst pooblastil

 • naloge javnih uslužbencev

  • vsi javni uslužbenci opravljajo poslovanje po uredbi pod nadzorom in ob strokovni pomoči vodij notranjih organizacijskih enot ter pod strokovnim vodstvom vodje glavne pisarne


Ii poslovanje s strankami
II. Poslovanje s strankami

II.1 - zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih

storitvah

II.2 - uradni elektronski naslov organa

II.3 - zagotavljanje odzivnosti

II.4 - informacije strankam o upravnihpostopkih

II.5 – enotni kontaktni center


Ii 1 zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih storitvah
II.1 Zagotavljanje informacij o upravnih in drugih javnih storitvah

 • pojem splošnih informacij

 • zagotavljanje splošnih informacij

 • življenjski, poslovni, uslužbenski in sorodni dogodki

 • katalog informacij javnega značaja

 • dostopnost do splošnih informacij

 • objava seznama uradnih oseb

 • izkazovanje uradnih oseb


Ii 2 uradni elektronski naslov organa
II.2 Uradni elektronski naslov organa storitvah

 • uradni elektronski poštni naslov

 • objava seznama uradnih elektronskih naslovov

ue.lenart@gov.si

gp.mju@gov.si

obcina.crnomelj@siol.net


Ii 3 zagotavljanje odzivnosti
II.3 Zagotavljanje odzivnosti storitvah

 • podajanje pripomb strank

 • obravnavanje in odgovarjanje na povratne inf. strank

 • ugotavljanje kakovosti

 • odgovarjanje na prejete dopise


Ii 4 informacije strankam o upravnih postopkih
II.4 Informacije strankam o upravnih postopkih storitvah

 • dajanje obvestil o poteku postopka

 • elektronski vpogled v potek postopka

 • obvestila o razlogih za neizdajo odločbe

 • pregledovanje, prepisovanje in kopiranje dokumentov

 • dostop strank in drugih udeležencev do organa

 • obveznost obravnavanja stranke

 • pristojnost za dajanje podatkov


Ii 5 enotni kontaktni center
II.5 Enotni kontaktni center storitvah

 • enotni kontaktni center

 • način in obseg delovanja enotnega kontaktnega centra

  ekc@gov.si 080 2002


Iii zagotavljanje javnosti dela
III. Zagotavljanje javnosti dela storitvah

 • javnost dela

 • obveščanje in spremljanje poročanja medijev

 • zahteva objave odgovora ali popravka

 • informacije o zadevah v reševanju

 • izražanje mnenj in stališč


Iv delovni in poslovni as ter uradne ure
IV. Delovni in poslovni čas storitvah ter uradne ure

IV.1 - splošna določba

IV.2 - delovni čas

 • polni delovni čas

 • začasna prerazporeditev polnega delovnega časa

 • premakljiv začetek in konec delovnega časa

 • delo preko polnega delovnega časa

  IV.3 - poslovni čas

  IV.4 - uradne ure


Iv delovni in poslovni as ter uradne ure1
IV. Delovni in poslovni čas storitvah ter uradne ure

 • predpisi

  • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit, 83/09 Odl.US: U-I-284/06-26)

  • Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.)


Iv 1 splo na dolo ba
IV.1 Splošna določba storitvah

 • veljavnost določb in izdaja splošnega akta

 • pojmi:

  • delovni čas

  • poslovni čas

  • uradne ure

  • uradne ure po telefonu


Iv 2 1 polni delovni as
IV.2.1 Polni delovni čas storitvah

 • obseg polnega delovnega časa

 • razporeditev polnega delovnega časa

 • razporeditev polnega delovnega časa v posebnih okoliščinah


Iv 2 2 za asna prerazporeditev polnega delovnega asa
IV.2.2 Začasna prerazporeditev polnega storitvah delovnega časa

 • odrejanje začasne prerazporeditve polnega del. Časa

 • seznanitev z začasno prerazporeditvijo

 • obseg polnega delovnega

  časa pri začasni

  prerazporeditvi


Iv 2 3 premakljiv za etek in konec delovnega asa
IV.2.3 Premakljiv začetek in konec storitvah delovnega časa

 • organiziranje

 • obvezna prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi

 • obvezna prisotnost v upravnih enotah, območnih enotah organov in občinah

 • razporejanje polnega delovnega časa

 • presežek oziroma primanjkljaj ur

 • izkoriščanje presežka

 • pravica do vpogleda


Iv 2 4 delo preko polnega delovnega asa
IV.2.4 Delo preko polnega delovnega časa storitvah

 • odrejanje

 • štetje nadur

 • največje dovoljeno število nadur


Iv 2 5 evidentiranje prisotnosti oziroma odsotnosti
IV.2.5 Evidentiranje prisotnosti storitvah oziroma odsotnosti

 • dolžnost evidentiranja prihoda in odhoda z dela

 • računanje ur prisotnosti na delu

 • odsotnost, ki je ni treba nadomestiti

 • priznavanje opravljenih ur


Iv 3 poslovni as
IV.3 Poslovni čas storitvah

 • poslovni dnevi

 • poslovni čas

 • poslovanje

 • nadomeščanje poslovnega dneva


Iv 4 uradne ure
IV.4 Uradne ure storitvah

 • namen

 • uradne ure organa

 • uradne ure upravnih enot, območnih enot in občin

 • določitev minimalnega obsega uradnih ur po telefonu

 • poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma

Ne moti !


V uradne zgradbe prostori in oprema zagotavljanje varnosti
V. Uradne zgradbe, prostori in oprema zagotavljanje varnosti

V.1 - zgradbe in prostori

V.2 - oprema

V.3 - zagotavljanje varnosti oseb in premoženja

V.4 - informacijska varnost


V uradne zgradbe prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti
V. Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti

 • predpisi

  • Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter slovenski narodni zastavi (Uradni list RS št. 67/94)

  • Kazenski zakonik(nezakoniti podatki v zvezi s primerno uporabo interneta)(Uradni list RS št. 95/04-UPB1, 37/05 Odl.US: U-I-335/02-20, 17/06 Odl.US: U-I-192/04-16, 55/08(66/08popr.), 89/08 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/09 Odl.US: U-I-88/07-17)

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07-upb1)

  • Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS št. 50/06-upb2, 9/10 in 60/11)

  • Pravilnik o izvrševanju Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 75/05, 86/05i, 47/08 in 58/10)


V uradne zgradbe prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti1
V. Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti varnosti

 • pojmi

  • varnostna služba

  • informacijski varnostni dogodek

  • varnostni dogodek

  • tajni podatek

  • varovani podatki

  • centralni informacijski sistem

  • državni portal

  • arhivski strežnik


V 1 zgradbe in prostori
V.1 Zgradbe in prostori varnosti

 • hišni red

 • zastava in grb

 • označevanje zgradb

 • oznake na vratih

 • objava uradnih ur

 • oglasna deska

 • prostori za upravljanje z

  dokumentarnim gradivom

 • varnostna območja z ITk

  opremo


V 2 oprema
V.2 Oprema varnosti

 • upravljanje z opremo

 • uporaba IK opreme v zasebne namene

 • primerna uporaba interneta

 • primerna uporaba elektronske pošte

 • el. pošta in posredovanje podatkov in evidentiranje

 • oprema za upravljanje z dokumentarnim gradivom

 • zahteve za evidentiranje z informacijskim sistemom

 • pooblastila MJU glede evidentiranja z IS


V 3 zagotavljanje varnosti oseb in premo enja
V.3 Zagotavljanje varnosti oseb varnosti in premoženja

 • varnostna služba

 • vstop v zgradbo

 • dostop strank in drugih udeležencev


V 4 informacijska varnost 1
V.4 Informacijska varnost -1 varnosti

 • informacijska varnost

 • navodila za uporabo in varnostna navodila

 • informacijski varnostni dogodki in okvare

 • varovanje poslovnih skrivnosti

 • varovanje in hramba varovanih podatkov

 • elektronsko posredovanje varovanih podatkov

 • fizično in programsko zavarovanje opreme


V 4 informacijska varnost 2
V.4 Informacijska varnost - 2 varnosti

 • fizično in programsko zavarovanje opreme

 • uničevanje nosilcev podatkov

 • uničevanje pomožnega gradiva

 • fizično prenašanje nosilcev podatkov

 • delo na daljavo

 • uporaba službenih mobitelov


Informacije javnega zna aja
Informacije javnega značaja varnosti

zagotoviti javnost dela in omogočiti pridobitev ijz

prost dostop pravnim in fizičnim osebam

na vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis

pravica do ponovne uporabe inf. v pridobitne

ali nepridobitne namene


Oblike informacij javnega zna aja
Oblike informacij javnega značaja varnosti

oblike:

dokument,

zadeva,

dosje,

register,

evidence ali

dokumentarno gradivo.

izdelal organ sam

izdelal organ v sodelovanju z drugim organom

organ pridobil od drugih oseb


Dostop do informacij javnega zna aja
Dostop do informacij javnega značaja varnosti

katalog informacij javnega značaja

določitev uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet


Postopek za dostop ali ponovno uporabo
Postopek za dostop ali ponovno uporabo varnosti

zahteva

pravno varstvo

neformalna zahteva

pisna zahteva

pravila postopka

vložitev zahteve

obvezna vsebina zahteve

dopolnitev zahteve

zavrženje zahteve

ravnanje organa, če ne poseduje informacije

odločanje o zahtevi

odločba


Prito beni postopek in sodno varstvo
Pritožbeni postopek in sodno varstvo varnosti

postopek….nadaljevanje

rok za odločitev

izjemne okoliščine

dostop do informacije

zavrnitev zahteve

pravica do pritožbe

sodno varstvo


Odlo anje o informaciji javnega zna aja
Odločanje o informaciji javnega značaja varnosti

postopek vodi predstojnik ali za to določena uradna oseba

zahtevi za dostop ugodi - uradni zaznamek

zahtevo delno ali v celoti zavrne - odločba

zahteva za ponovno uporabo – odločba

odločitev nemudoma ali 20 delovnih dni

podaljšanje roka za največ 30 dni


Pravno varstvo prosilcev
Pravno varstvo prosilcev varnosti

pritožba

zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil

zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel

kadar prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi

uporaba določil zakona o splošnem upravnem postopku

o pravnem varstvu odloča informacijski pooblaščenec

sodno varstvo (upravni spor zoper odločbo informacijskega pooblaščenca)


Stro ki in drugi pogoji poro anje
Stroški in drugi pogoji varnostiPoročanje

stroški posredovanja

cena in drugi pogoji ponovne uporabe

predpisi vlade

objava stroškovnika in cene

prepoved diskriminacije

letno poročilo

sprejem in objava skupnega letnega poročila


Sodelovanje civilne dru be pri pripravi predpisov in drugih aktov
Sodelovanje civilne družbe pri pripravi predpisov in drugih aktov

dostop do informacij javnega značaja

postopek sodelovanja javnosti pri sprejemanju aktov javne uprave

sodelovanje javnosti v analizi učinkov predpisov (del, ki predpisuje posvetovanje z javnostjo)

instrumenti, ki zagotavljajo participacijo javnosti pri sprejemanju odločitev javne uprave

odprta uprava


Informacijski poobla enec
Informacijski pooblaščenec aktov

 • samostojen državni organ

 • imenuje ga državni zbor na predlog predsednika RS

 • državljan Republike Slovenije

 • ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora

 • imenovanje za 5 let, lahko je 1x ponovno imenovan

 • funkcionar


Vi upravljanje z dokumentarnim gradivom
VI. Upravljanje z dokumentarnim aktov gradivom

VI.1 – splošne določbe

VI.2 – sprejemanje pošte in vlog

VI.3 – razvrščanje (klasificiranje)

VI.4 – dodeljevanje (signiranje)

VI.5 – splošno o evidentiranju

VI.6 – evidentiranje pošte in neevidenčno gradivo

VI.7 – evidentiranje dokumentov

VI.8 – evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentnih seznamov

VI.9 – vodenje rokovnika

VI.10 – sejno gradivo

VI.11 – priprava dokumentov in celostna podoba

VI.12 – odprema gradiva


Predpisi1
Predpisi aktov

 • Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07, 115/07(122/07 popr.), 31/08 ,35/09 in 101/10)

 • Pravilnik o izvrševanju uup (Ur.l. št. 75/05, 86/06, 47/08 in 58/10)

 • Uredba o celostni grafični podobi Vlade RS in organov državne uprave (Ur.l. št. 58/10 in 57/11)

 • ZVDAGA (Ur.l. št. 30/06)

 • Uredba o varstvu dok. in arhivskega gradiva(Ur.l. št. 86/06)

 • Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Ur.l. št. 81/05 in 52/09)

 • Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku (Ur.l. št. 18/03 in 7/06)

 • Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti (Ur.l. št. 43/05 in 94/07)

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/06-upb2 )

 • Zakon o tajnih podatkih (Ur.l. št. 50/06-upb2, 9/10 in 60/11)

 • Zakon o el. poslovanju in el. podpisu (Ur.l. št. 98/04-upb-1 in 61/06-zept)


Vi pojmi 1
VI. Pojmi - 1 aktov

 • dokument

 • dokument v elektronski obliki

 • dokument v fizični obliki

 • elektronska kopija dokumenta v fizični obliki

 • fizična kopija dokumenta v elektronski obliki

 • fizična kopija dokumenta v fizični obliki

 • vhodni, izhodni, lastni dokument

 • priloga

 • zadeva

 • dosje

 • klasifikacijski znak

 • številka zadeve, številka dokumenta


Vi pojmi 2
VI. Pojmi - 2 aktov

 • signirni (dodeljevalni) znak

 • evidenca dokumentarnega gradiva

 • uradna evidenca

 • dokumentarno gradivo

 • arhivsko gradivo

 • trajno gradivo

 • zbirka nerešenih zadev

 • tekoča zbirka dokumentarnega gradiva

 • stalna zbirka dokumentarnega gradiva

 • pisarniška odredba

 • zaznamek

 • rokovnik


Vi 1 splo ne dolo be
VI.1 Splošne določbe aktov

 • način upravljanja z dokumentarnim gradivom

 • glavna pisarna

 • vodja glavne pisarne


Vi 2 sprejemanje po te in vlog 1
VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-1 aktov

 • pojem pošte

 • oblika pošte

 • sprejem pošte

 • preverjanje identitete pošiljatelja v el. obliki

 • čas sprejema pošte

 • odpiranje pošte

 • prepoved odpiranja pošte

 • postopek s pomanjkljivo in nepravilno pošto

 • ravnanje s prilogami


Vi 2 sprejemanje po te in vlog 2
VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-2 aktov

 • sprejem fizičnega nosilca zapisa el. podatkov

 • sprejemanje vlog v fizični obliki

 • obveznost sprejema vloge

 • sprejemanje vlog v elektronski obliki

 • poslovni ponudniki za posredovanje vlog v el. obliki

 • postopki in storitve ponudnika za sprejem vlog v el. obliki

 • tehnološke zahteve in pogoji za sprejem vlog v el. obliki

 • enotni državni portal in poslovni ponudniki

 • obveznost sprejema vlog v elektronski obliki

 • elektronska izmenjava podatkov


Vi 2 sprejemanje po te in vlog 3
VI.2 Sprejemanje pošte in vlog-3 aktov

 • obrazci vlog

 • plačila upravnih storitev

 • elektronsko plačevanje upravnih taks

 • potrjevanje sprejema pošte

 • prejemna štampiljka


Vi 3 razvr anje klasificiranje
VI.3 Razvrščanje (klasificiranje) aktov

 • klasifikacija zadev in dokumentov

 • načrt klasifikacijskih znakov


Vi 4 dodeljevanje signiranje
VI.4 Dodeljevanje (signiranje) aktov

 • dodeljevanje zadev in dokumentov

 • dopolnilno dodeljevanje dokumentov v organizacijski enoti

 • načrt signirnih znakov


Vi 5 splo no o evidentiranju
VI.5 Splošno o evidentiranju aktov

 • pomen evidence dokumentarnega gradiva

 • ravnanje s specifičnim dokumentarnim gradivom

 • način vodenja evidence

 • evidentiranje v el. obliki


Vi 6 evidentiranje po te in neeviden no gradivo
VI.6 Evidentiranje pošte in aktovneevidenčno gradivo

 • evidentiranje pošte

 • neevidenčno gradivo


Vi 7 evidentiranje dokumentov
VI.7 Evidentiranje dokumentov aktov

 • evidentiranje prejetih (vhodnih) dokumentov

 • informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje

 • evidentiranje izhodnih

  dokumentov

 • evidentiranje lastnih

  dokumentov


Vi 8 evidentiranje zadev dosjejev in dokumentnih seznamov 1
VI.8 Evidentiranje zadev, dosjejev aktov in dokumentnih seznamov-1

 • zadeva

 • dokumenti v zadevi

 • kopije dokumentov

 • številka zadeve

 • subjekt zadeve

 • kratka vsebina zadeve

 • ključne besede zadeve

 • dosje

 • vloga dokumenta

 • ovoj


Vi 8 evidentiranje zadev dosjejev in dokumentnih seznamov 2
VI.8 Evidentiranje zadev, dosjejev aktov in dokumentnih seznamov-2

 • rešitev zadev v upravnih postopkih

 • rešitev zadev v drugih postopkih

 • rešitev zadev iz splošnega poslovanja

 • evidenca dokumentov

 • vsebina evidence o dokumentu

 • postopek vpisa dokumenta v evidenco

 • vlaganje dokumentov v zadevo

 • evidentiranje zadev, ki se rešujejo po skrajšanem postopku

 • evidentiranje povezanih zadev

 • pisarniške odredbe


Vi 9 vodenje rokovnika
VI.9 Vodenje rokovnika aktov

 • vloga rokovnika

 • način vodenja rokovnika

 • dolžnost spremljanja rokovnika

 • zaznamek v rokovniku


Vi 10 sejno gradivo
VI.10 Sejno gradivo aktov

 • evidenca

 • vsebina evidence sejnega dosjeja

 • sejno gradivo

 • evidenca sklepov


Vi 11 priprava dokumentov in celostna podoba
VI.11 Priprava dokumentov aktov in celostna podoba

 • enotna podoba in prepoznavnost

 • pravilnost in enotnost vsebine

 • oblikovne značilnosti dokumentov

 • žigi organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil v fizični obliki

 • elektronski žigi


Vi 12 odprema gradiva
VI.12 Odprema gradiva aktov

 • nosilec odpreme

 • priprava pošte za odpremo

 • odreditev odpreme


Vii 1 vro anje v fizi ni obliki vii 2 ovojnica za os vro anje v fiz obliki
VII.1 Vročanje v fizični obliki aktovVII.2 Ovojnica za os. vročanje v fiz. obliki

 • vročanje v fizični obliki

 • uporaba ovojnice

 • oblika ovojnice


Vii 3 osebno elektronsko vro anje vii 4 elektronsko vro anje drugih dokumentov
VII.3 Osebno elektronsko vročanje aktovVII.4 Elektronsko vročanje drugih dokumentov

 • priprava za osebno elektronsko vročanje

 • centralni informacijski sistem

 • prevzem dokumentov

 • elektronska vročilnica in sporočila

  elektronsko vročanje drugih dokumentov


Viii hramba dokumentarnega gradiva
VIII. Hramba dokumentarnega aktovgradiva

 • zbirke dokumentarnega gradiva

 • hramba dokumentarnega gradiva

 • vrste dokumentarnega gradiva

 • izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva


Viii 1 zbirke dokumentarnega gradiva
VIII.1 Zbirke dokumentarnega aktov gradiva

 • zbirke in vpogled v zbirke

 • zbirka nerešenih zadev

 • tekoča zbirka

 • seznam in izpis rešenih zadev

 • stalna zbirka


Viii 2 hramba dokumentarnega gradiva
VIII.2 Hramba dokumentarnega aktovgradiva

 • hramba posameznih zbirk

 • oblika hrambe

 • način hrambe

 • mikrofilmanje dokumentarnega gradiva

 • hramba gradiva s tajnimi podatki


Viii 3 vrste dokumentarnega gradiva
VIII.3 Vrste dokumentarnega aktov gradiva

 • arhivsko gradivo

 • trajno gradivo

 • roki hrambe

T

5

A

2

10


Viii 4 izlo anje in odbiranje dokumentarnega gradiva
VIII.4 Izločanje in odbiranje aktov dokumentarnega gradiva

 • izločanje in odbiranje gradiva iz zbirk

 • komisija za izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva

 • uničenje izločenega gradiva


Ix uradna dejanja
IX. Uradna dejanja aktov

 • pridobivanje in posredovanje podatkov

 • upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

 • uradne objave


Ix 1 pridobivanje in posredovanje podatkov
IX.1 Pridobivanje in posredovanje aktov podatkov

 • pristojnost za pridobivanje podatkov

 • način pridobivanja podatkov

 • pridobivanje podatkov z vpogledom

 • pridobivanje podatkov na zahtevo

 • rok za posredovanje podatkov na zahtevo

 • zavrnitev zahteve za posredovanje podatkov

 • brezplačno posredovanje podatkov


Ix 2 upravna overitev lastnoro nih podpisov prepisov in kopij
IX.2 Upravna overitev lastnoročnih aktov podpisov, prepisov in kopij

 • splošno o overitvi

 • overitev lastnoročnega podpisa

 • evidentiranje overitve lastnoročnega podpisa

 • elektronska evidenca overitev

 • overitev prepisa ali kopije

 • overitev elektronske kopije dokumenta

 • poštna elektronska kopija dokumenta


Ix 3 uradne objave
IX.3 Uradne objave aktov

 • objave v CIS-u ter osebno in elektronsko spremljanje obvestil in objav ter poteka postopka

 • javne objave


X poslovanje v jezikih narodnosti
X. Poslovanje v jezikih narodnosti aktov

 • poslovanje v jezikih italijanske in madžarske narodne skupnosti

  Chiunque vi abbia interesse, per tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può, provvisto di documento valido, richiedere copia o visione di atti amministrativi.[ ...]

  Európai Unió és civil szervezetek kapcsolódási pontjai


Xi nadzor nad izvajanjem uredbe
XI. Nadzor nad izvajanjem uredbe aktov

 • odgovorni za izvajanje uredbe

 • izvajanje nadzora

 • uvajanje novih rešitev

 • usposabljanje javnih uslužbencev

 • poročilo državnega arhiva


Vpra anja in odgovori
Vprašanja in odgovori aktov

onja.svit@gov.si

tatjana.zupan@rrc.si