Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
اسپکترومتری تحرک یونی PowerPoint Presentation
Download Presentation
اسپکترومتری تحرک یونی

اسپکترومتری تحرک یونی

279 Views Download Presentation
Download Presentation

اسپکترومتری تحرک یونی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. اسپکترومتری تحرک یونی

 2. اسپکترومتری تحرک یونیIon mobility specterometry : در این دستگاه یونها در منبع یونیزاسیون تولید شده و در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی نسبت به بار به اندازه از هم جداسازی شده و به آشکار ساز می رسند اجزای مهم دستگاه تحرک یونی: 1-منبع یونش 2-شبکه الکتریکی 3-ناحیه رانش 4-شبکه محافظ 5-آشکارساز 6-تقویت کننده 7- جمع آوری داده ها 8-محفظه تزریق

 3. - منبع یونش: تخلیه الکتریکی کرونا که ولتاژ 2300 ولتی بر سوزنی به شعاعمیکرومتری وارد می شود در نتیجه میدان الکتریکی ولت بر سانتی متر حاصلمی شود .

 4. تخلیه کرونا دارای دو مد مثبت و منفی است

 5. در هر سانتی مترمکعب حدود 1000 جفت یون اولیه تولید می شود. در کرونای منفی سوزن منفی و صفحه مقابل به آن مثبت است در اثرافزایش ولتاژ یونهای موجود در هوا به سمت قطب های مخالف شتابمی گیرند یونهای مثبت به نوک سوزن می رسند و با برخورد به نوکسوزن الکترونها کنده می شوند و به سمت قطب مثبت می روند و در سر راه با مولکولهای گاز برخورد و آنها را یونیزه می کنند . در اثر برخورد الکترنهای پر انرژیبهمنی از الکترونها حاصل می شود.

 6. 2- شبکه الکتریکی Shutter grid : ما بین ناحیه واکنش و رانش وجود دارد جهت میدان عمود بر میدان شناوری یونهاست . توسط پالس ژنراتور با اعمال پتانسیل متناوب باعث باز و بسته شدن شبکه الکتریکی میشود . 3-ناحیه رانش: میدان الکتریکی اعمال شده توسط ولتاژ 7000 ولتی بر اساس نسبت بار به اندازه یونها از هم تفکیک می شوند .

 7. 4-شبکه محافظ :یونها پس از طی مسیر ناحیه رانش به یک توری برخورد کرده که از القای بار به آشکارساز جلوگیری می کند و سپس به آشکارساز می رسند این توری توسط یک خازن به زمین متصل می شود . که باعث تفکیک بهتر پیک ها (مانع پهن شدگی ) می شود . 5- آشکارساز: دایره ای از جنس استیل به عنوان آشکارساز عمل می کند 6- تقویت کننده : چونکه جریان حاصله ضعیف است یک آمپلی فایر با ضریب ولت بر آمپر جریان را تقویت می کند . 7-جمع آوری داده ها : یک مبدل آنالوگ به دیجیتال است که جریان پیوسته را به داده های رقمی تبدیل می کند .

 8. 8-محفظه تزریق : دمای آن از 20 تا 250 قابل تنظیم است . نمونه ها پس از تبخیر و تجزیه حرارتی توسط گاز حامل به منطقه یونش هدایت می شوند. گاز حامل از کپسول هوا تامین می شود و فلوی آن 250 میلی لیتر بر دقیقه است گاز رانش نیز هواست که فلوی آن 550 میلی لیتر بر دقیقه است.

 9. مزایای IMS : 1- هم برای ترکیبات پروتون خواه و هم برای ترکیبات الکترون خواه به کار برده می شود. 2- پاسخ آن سریع است 3- نیاز به خلاء ندارد چون که در محیط اتمسفری کار می کند. ضعف های IMS : 1- گزینش پذیری آن پایین است. 2- حساسیت آن متوسط است مزایای GC : 1- جداسازی را بهتر انجام می دهد. 2- گزینش پذیری آن زیاد است

 10. ضعف های GC : • برای ترکیبات بخصوص نیازبه آشکارسازهای بخصوص دارد. به طور مثال ECD برای ترکیبات الکترون خواه • ( هالوژن ها) • NPD : برای ترکیباتی که فسفر و نیتروژن دارند. • FID : برای ترکیباتی که ناپایدار حرارتی و جرم مولکولی کمتر از 1000 داشته باشند. Interface : قطعه ای که خروجی ستون GC را به منبع یونش IMS متصل می کند که باید Dead Volume کمی داشته باشد. و Memory effect نداشته باشد.

 11. مزایای GC-IMS : 1- گزینش پذیری بهتر خصوصاً برای مواد منفجرة TNT ، RDX ، PETN ، NG ، Dynamit و C4 و مواد مخدر در حد Trace مانند کوکائین، محرکهای آمفت آمین ها و اکستازی، حشیش و ماری جوآنا، مورفین و هروئین 2- حساسیت زیاد : نانوگرم تا پیکوگرم 3- زمان آنالیز : 6 تا 20 ثانیه 4- فرآیند نمونه برداری : آسان 5- عملکرد ساده 6- مصرف برق کمتر از 500 وات 7- زمان گرم شدن دستگاه 20 دقیقه از زمان روشن شدن دستگاه. 8- محیط اتمسفری و عدم نیاز به خلاء 9- اتلاف انرژی بسیار کم

 12. Thanks for attention