html5-img
1 / 13

اسپکترومتری تحرک یونی

اسپکترومتری تحرک یونی. اسپکترومتری تحرک یونی Ion mobility specterometry : در این دستگاه یونها در منبع یونیزاسیون تولید شده و در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی نسبت به بار به اندازه از هم جداسازی شده و به آشکار ساز می رسند اجزای مهم دستگاه تحرک یونی: 1-منبع یونش 2-شبکه الکتریکی

keaton
Download Presentation

اسپکترومتری تحرک یونی

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. اسپکترومتری تحرک یونی

 2. اسپکترومتری تحرک یونیIon mobility specterometry : در این دستگاه یونها در منبع یونیزاسیون تولید شده و در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی نسبت به بار به اندازه از هم جداسازی شده و به آشکار ساز می رسند اجزای مهم دستگاه تحرک یونی: 1-منبع یونش 2-شبکه الکتریکی 3-ناحیه رانش 4-شبکه محافظ 5-آشکارساز 6-تقویت کننده 7- جمع آوری داده ها 8-محفظه تزریق

 3. - منبع یونش: تخلیه الکتریکی کرونا که ولتاژ 2300 ولتی بر سوزنی به شعاعمیکرومتری وارد می شود در نتیجه میدان الکتریکی ولت بر سانتی متر حاصلمی شود .

 4. تخلیه کرونا دارای دو مد مثبت و منفی است

 5. در هر سانتی مترمکعب حدود 1000 جفت یون اولیه تولید می شود. در کرونای منفی سوزن منفی و صفحه مقابل به آن مثبت است در اثرافزایش ولتاژ یونهای موجود در هوا به سمت قطب های مخالف شتابمی گیرند یونهای مثبت به نوک سوزن می رسند و با برخورد به نوکسوزن الکترونها کنده می شوند و به سمت قطب مثبت می روند و در سر راه با مولکولهای گاز برخورد و آنها را یونیزه می کنند . در اثر برخورد الکترنهای پر انرژیبهمنی از الکترونها حاصل می شود.

 6. 2- شبکه الکتریکی Shutter grid : ما بین ناحیه واکنش و رانش وجود دارد جهت میدان عمود بر میدان شناوری یونهاست . توسط پالس ژنراتور با اعمال پتانسیل متناوب باعث باز و بسته شدن شبکه الکتریکی میشود . 3-ناحیه رانش: میدان الکتریکی اعمال شده توسط ولتاژ 7000 ولتی بر اساس نسبت بار به اندازه یونها از هم تفکیک می شوند .

 7. 4-شبکه محافظ :یونها پس از طی مسیر ناحیه رانش به یک توری برخورد کرده که از القای بار به آشکارساز جلوگیری می کند و سپس به آشکارساز می رسند این توری توسط یک خازن به زمین متصل می شود . که باعث تفکیک بهتر پیک ها (مانع پهن شدگی ) می شود . 5- آشکارساز: دایره ای از جنس استیل به عنوان آشکارساز عمل می کند 6- تقویت کننده : چونکه جریان حاصله ضعیف است یک آمپلی فایر با ضریب ولت بر آمپر جریان را تقویت می کند . 7-جمع آوری داده ها : یک مبدل آنالوگ به دیجیتال است که جریان پیوسته را به داده های رقمی تبدیل می کند .

 8. 8-محفظه تزریق : دمای آن از 20 تا 250 قابل تنظیم است . نمونه ها پس از تبخیر و تجزیه حرارتی توسط گاز حامل به منطقه یونش هدایت می شوند. گاز حامل از کپسول هوا تامین می شود و فلوی آن 250 میلی لیتر بر دقیقه است گاز رانش نیز هواست که فلوی آن 550 میلی لیتر بر دقیقه است.

 9. مزایای IMS : 1- هم برای ترکیبات پروتون خواه و هم برای ترکیبات الکترون خواه به کار برده می شود. 2- پاسخ آن سریع است 3- نیاز به خلاء ندارد چون که در محیط اتمسفری کار می کند. ضعف های IMS : 1- گزینش پذیری آن پایین است. 2- حساسیت آن متوسط است مزایای GC : 1- جداسازی را بهتر انجام می دهد. 2- گزینش پذیری آن زیاد است

 10. ضعف های GC : • برای ترکیبات بخصوص نیازبه آشکارسازهای بخصوص دارد. به طور مثال ECD برای ترکیبات الکترون خواه • ( هالوژن ها) • NPD : برای ترکیباتی که فسفر و نیتروژن دارند. • FID : برای ترکیباتی که ناپایدار حرارتی و جرم مولکولی کمتر از 1000 داشته باشند. Interface : قطعه ای که خروجی ستون GC را به منبع یونش IMS متصل می کند که باید Dead Volume کمی داشته باشد. و Memory effect نداشته باشد.

 11. مزایای GC-IMS : 1- گزینش پذیری بهتر خصوصاً برای مواد منفجرة TNT ، RDX ، PETN ، NG ، Dynamit و C4 و مواد مخدر در حد Trace مانند کوکائین، محرکهای آمفت آمین ها و اکستازی، حشیش و ماری جوآنا، مورفین و هروئین 2- حساسیت زیاد : نانوگرم تا پیکوگرم 3- زمان آنالیز : 6 تا 20 ثانیه 4- فرآیند نمونه برداری : آسان 5- عملکرد ساده 6- مصرف برق کمتر از 500 وات 7- زمان گرم شدن دستگاه 20 دقیقه از زمان روشن شدن دستگاه. 8- محیط اتمسفری و عدم نیاز به خلاء 9- اتلاف انرژی بسیار کم

 12. Thanks for attention

More Related