Evropsk integrace 1984 1992
Download
1 / 27

Evropská integrace 1984-1992 - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Evropská integrace 1984-1992. Dějiny EU. Klíčové problémy Společenství na poč. 80. let. Institucionální Posílení exekutivní role Komise Posílení role Evropského parlamentu v legislativním procesu hlasování v Radě ministrů (překonání lucemburského kompromisu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Evropská integrace 1984-1992' - keaira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kl ov probl my spole enstv na po 80 let
Klíčové problémy Společenství na poč. 80. let

 • Institucionální

  • Posílení exekutivní role Komise

  • Posílení role Evropského parlamentu v legislativním procesu

  • hlasování v Radě ministrů (překonání lucemburského kompromisu)

 • Rozvoj společných politik a EPS

 • Rozpočet

  • nárůst výdajů na CAP, vyřešení britské vratky, přistoupení Španělska a Portugalska


N vrhy rozvoje spole enstv
Návrhy rozvoje Společenství

 • 1975 – Tindemansova zpráva

  • Rada – posílení většinového hlasování

  • Posílení exekutivních pravomocí Komise a posílení role předsedy Komise

  • Rozšíření pravomocí ESD

  • Zapojení EP zvoleného v přímých volbách více do legislativního procesu

  • 1976 – jednání ER v Haagu, zde fakticky odmítnuta

 • 1981 – Genscher-Colombův plán

  • Navrhl, aby vlády přijaly tzv. evropský akt, ve kterém by vlády potvrdily, že chtějí rozvoj a posílení Společenství

  • Rozvoj společné zahraniční politiky

  • Posílení mezivládní spolupráce ve Společenství


N vrhy rozvoje spole enstv1
Návrhy rozvoje Společenství

 • Slavnostní deklarace o Evropské unii (Stuttgart, 1983)

  • Nejvýznamnější vyústění jednotlivých návrhů, deklarace se opírala zejména o Genscher-Colombův plán

  • Nezávazná deklarace

   • Rozvoj hospodářských politik – společná obchodní politika, CAP, EMS, rozvoj regionální a sociální politiky

   • EPS – prohloubení konzultací, definice společných zájmů

   • Institucionální otázky – posílení konzultací EP, častější delegace kompetencí na Komisi, překonání Lucemburského kompromisu v Radě

  • V otázce Lucemburského kompromisu se objevily nejvýznamnější rozpory mezi členskými státy

   • Dánsko, VB, Francie, Irsko a Řecko ho chtěly zachovat

   • Zbývající země naopak prosazovaly většinové hlasování


N vrhy rozvoje spole enstv2
Návrhy rozvoje Společenství

 • Projekt Evropské unie (přijat v r. 1984 Evropským parlamentem)

  • A. Spinelli

  • Alternativní návrh rozvoje Společenství

  • Návrh federální ústavy, která by spojila všechny tři zákládající smlouvy

   • Komise = exekutiva, posílení nezávislost na státech

   • Rada a Parlament = legislativa

    • Rada – Komora států, kde by hlasovalo většinově

    • Parlament – Komora národů

  • Princip subsidiarity – Společenství bude řešit jen ty otázky, u nichž není možné efektivní řešení na nižší úrovni

  • Vymezení kompetencí mezi Společenstvím a státy

   • Výlučné a konkurenční

  • Vlády o tomto návrhu nejednaly


Jedn n er ve fontainebleau 1984
Jednání ER ve Fontainebleau (1984)

 • Odblokování rozvoje Společenství

 • Politické změny

  • V r. 1981 se francouzským prezidentem stává socialista Francois Mitterand

  • 1982 se německým kancléřem stává křesťanský demokrat Helmut Kohl

  • I přes ideologické rozdíly se vytváří tandem Mitterand-Kohl


Jedn n er ve fontainebleau 19841
Jednání ER ve Fontainebleau (1984)

 • Vyřešení rozpočtového problému (francouzsko-německá dohoda)

  • Zvýšení odvodu z DPH z 1 na 1,4 %

  • Ústupky Francie v CAP – zavedení kvót (mléčné kvóty), zavedení zásady rozpočtové disciplíny

  • Britská vratka – 2/3 rozdílu mezi odvody na DPH a jejími příjmy z rozpočtu

  • Snížil se příspěvek Německa, zvýšil se příspěvek Francie

 • Ustavení Adonninova výboru

  • Otázka evropské identity a demokratického deficitu

 • Ustavení Doogeova výboru – reforma institucí, Doogeova zpráva

  • Návrh na vytvoření Evropské unie

  • dokončení vnitřního trhu

  • vytvoření společné zahraniční politiky (institucionalizace)

  • Rada – překonat Lucemburský kompromis a realizovat praxi většinového hlasování (x odpor VB, Dánska a Řecka)

  • Komise – posílení exekutivních pravomocípro dokončení vnitřního trhu

  • EP – spolurozhodování s Radou


Jedn n er ve fontainebleau 19842
Jednání ER ve Fontainebleau (1984)

 • Vlády se rozcházely v otázce, zda vypracovat novou smlouvu, revidovat stávající smlouvy nebo si vystačit se stávajícími smlouvami

  • Revize odmítala zejména VB – návrh gentlemanských dohod mezi vládami, které by zlepšily spolupráci mezi vládami

  • Naopak revizi smluv chtěla Itálie a země Beneluxu

  • Otázka Lucemburského kompromisu – proti VB, Dánsko, Řecko

 • Jednání ER v Miláně v 6/1985

  • Rozhodnutí o svolání mezivládní konference

  • Všichni pro s výjimkou VB, Dánska a Řecka, ale nakonec se mezivládní konference zúčastnily


Mezivl dn konference a jednotn evropsk akt
Mezivládní konference a Jednotný evropský akt

 • Od 9/1985 – 2/1986 (Lucemburk)

 • Aktivita lucemburského předsednictví a Komise, které předsedal Jacques Delors

  • Komise prosazovala závěry Bílé knihy o vnitřním trhu (lord Cockfield, 1985)

   • Vytvořit „prostor bez hranic“, skutečné naplnění 4 svobod

   • Popis stávajícího stavu a identifikace překážek (279 překážek), které brání jeho dokončení

  • Zároveň je nutné vyřešit institucionální otázky

  • Zájem o vytvoření vnitřního trhu překonal odmítavé stanovisko Velké Británie a Dánska k institucionálním reformám


Mezivl dn konference a jednotn evropsk akt1
Mezivládní konference a Jednotný evropský akt

 • JEA podepsalo v 2/1986 9 z 12 zemí (Benelux, Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Španělsko a Portugalsko)

 • Ostatní:

  • Dánsko – referendum, protože dánský parlament s podpisem JEA nesouhlasil

  • Itálie – nutný souhlas parlamentu s podpisem

  • Řecko – čekalo na výsledek dánského referenda

  • Irsko – Nejvyšší soud rozhodl, že JEA odporuje irské ústavě

   • Referendum 5/1987 – většina občanů pro


Jednotn evropsk akt
Jednotný evropský akt

 • Institucionální otázky

  • Rada – používání praxe většinového hlasování (překonání LK), jednomyslnost ale byla v některých případech zachována

  • Komise – posílení exekutivních pravomocí na základě delegace Radou (delegovaná legislativní pravomoc)

   • Posílení tzv. komitologie– systém výborů, ve kterých zástupci členských zemí kontrolují výkon delegovaných pravomocí

  • EP – zavedena procedura spolupráce (posílení, ale nezískal právo veta) a souhlasu (např. přijímání nových členských států)


Jednotn evropsk akt1
Jednotný evropský akt

 • Vnitřní trh jako prostor bez hranic

  • Odstranění fyzických bariér = odstranění kontroly pohybu osob a zboží na hranicích členských států

  • Slaďování technických norem

  • Sbližování v daňové oblasti

  • Impuls k vytvoření HMU

  • Rozvoj politik – sociální, regionální, průmyslová, životní prostředí

 • Zahraniční politika

  • Institucionalizace EPS, ale nepokročila dále


Realizace vnit n ho trhu
Realizace vnitřního trhu

 • Odstranění fyzických překážek

  • 1985 – tzv. Schengenská dohoda o volném pohybu osob

   • Francie, Německo, Benelux

   • Harmonizace vízové politiky (udělování víz příchozím ze třetích zemí, aby jedna země neměla slabší opatření než jiná)

   • Boj proti ilegální imigraci

   • Právo na azyl (odmítnutí v jednom státě znamená odmítnutí i v dalších)

   • 1990 – schválena aplikační dohoda

   • K dohodě později přistupují Itálie, Řecko, Španělsko a Portugalsko, mimo zůstaly Velká Británie, Dánsko a Irsko


Realizace vnit n ho trhu1
Realizace vnitřního trhu

 • Slaďování technických norem

  • Volný osob – uznávání kvalifikací, usazování osob

  • Volný pohyb zboží – stanovení společných standardů na průmyslové zboží (výrobní normy), normy pro ochranu spotřebitele (zdraví, bezpečnost) a životní prostředí

   • Rozhodnutí ESD z r. 1979 (Cassisde Dijon)

    • Produkt, který se vyrobí a se kterým se obchoduje v jedné členské zemi, nesmí být odmítnut v jiném členském státu

  • Rozvoj politiky hospodářské soutěže Společenství (x státy zvyklé na státní zásahy do hospodářství a protekcionismus – Francie, Itálie, Španělsko)

  • Odstranění překážek pro poskytování finančních služeb


Realizace vnit n ho trhu2
Realizace vnitřního trhu

 • Slaďování daní (odstraňování fiskálních bariér)

  • Harmonizace nepřímých daní, zejména DPH

   • Státy se dohodly, že budou usilovat o sblížení DPH v letech 1992-1997 a stanoví minimální sazby

  • Společný boj proti fiskálním podvodům

   • Cíl, aby se kapitál nepřeléval ze zemí, kde je zdaněný více, do zemí, kde je zdaněný méně (x Lucembursko

 • Rozpočtové reformy

  • Delorsůvbalík 1 (1988)

   • Období 1988-1992

   • Přijetí dalšího zdroje financování (podíl z HDP jednotlivých zemí)

   • Stropy na výdaje politik – omezení výdajů na CAP, zvýšení naopak u regionální politiky


Hospod sk a m nov unie
Hospodářská a měnová unie

 • V druhé polovině 80. let opět návrhy na zavedení společné měny (Francie)

  • X Německo – nechtělo se vzdát silné marky, ochotno ustoupit za předpokladu, že evropská měna bude spravována nezávislou institucí po vzoru Bundesbanky

 • HMU projednávána zvláštní skupinou guvernérů centrálních bank členských států a Komise

  • Doporučení měnové konvergence a nakonec zavedení společné měny

  • Výhody: měnová stabilita, silnější pozice ve vztahu k dolaru, cenová stabilita, zvýšení investic a hospodářský růst


Hospod sk a m nov unie1
Hospodářská a měnová unie

 • 6/1989 – zasedání ER v Madridu

  • zahájení první etapy HMU od 7/1989 = příprava mezivládní konference, jejímž výsledkem by měla být smlouva o HMU

  • Velká Británie odmítla smlouvu o HMU, ale nebyla proti mezivládní konferenci

 • 12/1989 - ER ve Štrasburku v 12/1989

  • Rozhodla o konání mezivládní konference v 12/1990

   • Vytvoření HMU

   • Institucionální otázky

   • Společná zahraniční politika


Mezivl dn konference o smlouv o evropsk unii
Mezivládní konference o Smlouvě o Evropské unii

 • Změny v politické situaci

  • Znovusjednocení Německa

   • 3. 10. 1990, konference 2+4 – smlouva, ve které velmoci uznaly sjednocení Německa

   • Rozšíření ES, ale beze změny smluv

  • 1990 – změna politické reprezentace ve Velké Británii - nástup Johna Majora (příznivěji nakloněn evropské integraci)

 • Pro jednání významné iniciativy Mitteranda a Kohla

  • První v 4/1990 – témata, o kterých by se mělo diskutovat

  • Druhá v 11/1990 – nástin politické unie, která měla směřovat k federaci

   • Rozšíření pravomocí Společenství – rozvoj politik, nové politiky

   • Zavedení evropského občanství

   • EP – spolurozhodování

   • Evropská rada – orgán rozhodující o strategických směřováních EU

   • Rada – kvalifikovaná většina

   • Zahraniční politika – vazba na ZEU (evropská obrana)

 • Průběh od r. 1991 do 2/1992, lucemburské a nizozemské předsednictví

  • Vyjednávání Smlouvy o Evropské unii


Mezivl dn konference o smlouv o evropsk unii1
Mezivládní konference o Smlouvě o Evropské unii

Lucemburský návrh tzv. chrámu

Evropské společenství (komunitární model)

Zahraniční politika (mezivládní model)

Justice a vnitro (mezivládní model)


Mezivl dn konference o smlouv o evropsk unii2
Mezivládní konference o Smlouvě o Evropské unii

 • Model chrámu kritizován Komisí i některými členskými státy (Belgie, Nizozemsko, Řecko)

  • obavy, aby se Unie nerozpadla na oddělené oblasti

  • Naopak VB, Francie, Dánsko a Portugalsko preferovaly oddělení ZP

 • V 6/1991 byl ER v Lucemburku schválen model chrámu jako základ pro další jednání

  • ZP i justice a vnitro se mohly časem komunitarizovat, tj. posunout do prvního pilíře


Mezivl dn konference o smlouv o evropsk unii3
Mezivládní konference o Smlouvě o Evropské unii

 • Nizozemské předsednictví

  • Konkurenční model stromu

  • Odmítnutí pilířů

   • EHS – kmen stromu, ze kterého vyrůstají nové větve (nové oblasti spolupráce)

  • Odmítnuto

 • Klíčová témata:

  • Zahraniční politika – role ZEU jako obranné složky EU, vazba na NATO

   • Spory mezi atlanticisty (VB, Dánsko, Portugalsko, Nizozemsko) a evropeisty (Francie, Španělsko, Německo, Belgie, Lucembursko, Řecko)

  • HMU – přechod do druhé a třetí fáze, nutnost splnit konvergenční kritéria

   • VB – odmítla jednotnou měnu, Dánsko chtělo o otázce rozhodnout v referendu

  • Sociální politika – Sociální charta a Protokol o sociální politice x VB

  • Institucionální otázky – hlasování kvalifikovanou většinou v Radě (na které oblasti se bude vztahovat jednomyslnost)

 • 7. 2. 1992 – podpis Maastrichtské smlouvy


Smlouva o evropsk unii
Smlouva o Evropské unii

 • Hybridní charakter EU

  • kombinace nadnárodního a mezivládního modelu

  • Nemohlo být zmíněno úsilí o federalizaci EU x VB (= centralizace)

  • EU nezískala právní subjektivitu, nemohla vystupovat v mezinárodních vztazích

   • Právní subjektivitu mělo pouze ES

  • Definován institucionální rámec tak, jak jej v podstatě známe dnes

  • 3 pilíře

   • ES

    • klíčové zahrnutí HMU

    • Vyjasnění kompetencí Společenství a členských států v jednotlivých politikách

    • Princip subsidiarity

    • Evropské občanství – práva pro občany členských států (např. právo svobodně se pohybovat a usazovat v členských státech, právo volit a být voleb – EP, místní volby atd.)


Smlouva o evropsk unii1
Smlouva o Evropské unii

 • Institucionální rámec (1. pilíř)

  • Rada – rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, ale zároveň v mnoha oblastech zachována jednomyslnost (zájmy jednotlivých zemí)

  • EP

   • Kontrolní pravomoci – možnost odvolat Komisi jako celek, schvalování Komise

   • Rozšíření procedury spolupráce

   • Zavedení procedury spolurozhodování – omezený počet oblastí

 • HMU – nejvýznamnější změna

  • Klíčová úloha RM, konzultace EP

  • Hospodářská politika – dodržování společných pravidel, tzv. konvergenční kritéria, bylo možné udělit sankce, když stát neplní konvergenční kritéria, ale zároveň finanční pomoc v případě hospodářských problémů

  • Měnová politika – udržení cenové stability

   • 1994-1996 – druhá etapa HMU, splnění konvergenčních kritérií

   • Přechod ke třetí etapě od r. 1996 nebo nejpozději k 1.1. 1999

   • ECB – nezávislý orgán jak na vládách, tak na komunitárních institucích

    • Propojení s národními centrálními bankami (= Evropský systém centrálních bank)

    • Emise jednotné měny, udržení cenové stability (protiinflační politiky – zájem hlavně Německo)


Smlouva o evropsk unii2
Smlouva o Evropské unii

 • SZBP – mezivládní charakter

  • ER – strategické směry, aktuální problémy

  • Rada – jednomyslnost, společné pozice a společné akce

  • Minimální pravomoci pro Komisi a EP, ESD žádné pravomoci

  • Předsednictví zajišťovalo reprezentaci Unie navenek

  • Deklarace o ZEU – společná obrana

 • Justice a vnitro – mezivládní charakter

  • Ochrana vnějších hranic, posílení spolupráce mezi justičními a policejními orgány, azylová politika, imigrační politika, vízová politika, boj s organizovaným zločinem a další

  • Rada – členské státy se vzájemně informují a konzultují, společná stanoviska se přijímají na základě jednomyslnosti, společné akce

  • Omezená role Komise, konzultace EP, žádné pravomoci pro ESD


Ratifikace maastrichtsk smlouvy
Ratifikace Maastrichtské smlouvy

 • Dánsko – první země, kde ratifikace probíhala

  • Folketingnedosáhl 5/6 nutných pro schválení smlouvy, proto bylo nutné vyhlásit referendum

  • Zamítnutí smlouvy, překvapivé (83 % účast, 50,7 % proti, 49,3 % pro)

  • Příčiny: nesouhlas se vznikem politické unie, ale ano hospodářské unii

  • Zasedání ER v Edinbourghu v 12/1992 (Edinbourghské záruky)

   • Výjimka ze vstupu do 3. fáze HMU a přijetí jednotné měny (VB a Dánsko má trvalou výjimku z přijetí jednotné měny)

   • Výjimka z podílu na evropské obraně, ale nebude bránit jejímu rozvoji

   • U spolupráce v justičních a vnitřních záležitostech bude přesun suverenity vyžadovat 5/6 většinu ve Folketingu

   • Potvrzení, že evropské občanství nenahrazuje dánské občanství

  • 5/1993 druhé referendum (56,8 % hlasů pro a 43,2 % hlasů proti)


Ratifikace maastrichtsk smlouvy1
Ratifikace Maastrichtské smlouvy

 • Francie

  • Prezident Mitterand rozhodl o konání referenda

  • Ne – gaullisté i někteří socialisté, Národní fronta, KS

   • Stavěli na dánském odmítnutí smlouvy, kladli důraz na národní suverenitu, vyvolávali obavy, že vláda nebude schopná řídit francouzské hospodářství, hovořili o dominanci Bruselu a bruselské technokracii

   • Ekonomická krize ve Francii - vina svalena na Evropu

  • Ano – v defenzívě

  • 9/1992 – referendum – účast téměř 70 %

   • Ano – 51 %, ne – 49 % - velmi těsné

  • Prezidentovi Mitterandovi vyčítáno, že referendum vůbec vyhlásil, nebylo to nutné


Ratifikace maastrichtsk smlouvy2
Ratifikace Maastrichtské smlouvy

 • Německo

  • Kritika týkající se vytvoření HMU - ztráta silné německé marky, příliš velké dotace Německa do rozpočtu Společenství

  • Požadavek větší demokratické legitimity EU

  • Spolkové země kritizovaly přesun některých pravomocí na nadnárodní instituce – revize ústavy, která dala spolkovým zemím právo dohledu na evropskou politiku

  • Smlouva byla přijata parlamentem, ale někteří ji předložili k jednání německému ústavnímu soudu, aby posoudil slučitelnost se Základním zákonem

   • Rozhodnutí až v 10/1993 – označil ji za slučitelnou

 • Smlouva o EU vstoupila v platnost k 1. 11. 1993


ad