Download
1 / 48

P odlaska Fundacja R ozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

P odlaska Fundacja R ozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok. tel: 085 740 86 83 fax 085 740 86 85 p [email protected] www.pfrr.bialystok.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P odlaska Fundacja R ozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15 -073 Białystok' - kaylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Podlaska Fundacja

Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15

15-073 Białystok

tel: 085 740 86 83

fax 085 740 86 85 [email protected]

www.pfrr.bialystok.pl


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego(poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok

 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych


Zarz d fundacji
Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Andrzej Parafiniuk

Wiceprezesi Zarządu

Adam Kowalczuk

Robert Girejko


Misja
Misja

Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego. Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości.

 • Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym.

 • Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego.

 • Nieodpłatną działalność szkoleniowo — doradczą dla potrzeb przekształceń gospodarki regionu.

 • Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej oraz przedsiębiorczości prywatnej.

 • Wspieranie rozwoju małych i średnich firm.

 • Współpracę z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.

 • Zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej


Programy realizowane
Programy realizowane szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • INNOWATCH---1 czerwiec 2005 - 31 styczeń 2008

 • Podlaskie Centrum Euro Info---wrzesień 1999 – bezterminowo

 • Fundusz Pożyczkowy mikroStart---Lipiec 2002 – bezterminowo

 • Podlaska Agencja Zarządzania Energią---Grudzień 2002 – 2006

 • Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości---Styczeń 2003 – bezterminowo

 • Inno-Deal --- Wrzesień 2006 – Sierpień 2006

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu --- Maj 2006 – Październik 2007


Struktura pfrr
Struktura PFRR szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Centra Wspierania Biznesu

  • pożyczki na rzecz MSP i osób podejmujących działalność gospodarczą

  • doradztwo gospodarcze, informacja o źródłach finansowania i wsparcia MSP

  • pomoc w sporządzaniu biznes planów, wniosków aplikacyjnych

 • Podlaskie Centrum Euro Info

  • informowanie, doradztwo, kojarzenie partnerów gospodarczych

 • Regionalna Instytucja Finansująca

  • administrowanie programami Phare i strukturalnymi

 • Podlaska Agencja Zarządzania Energią

  • promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo

 • Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

  • zabezpieczenia spłat kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP

 • Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

  • kapitał inwestycyjny typu venture capital

 • Regionalne Centrum SzkolenioweSp. z o.o.

  • szkolenia otwarte i zamknięte, doradztwo personalne


Centra Wspierania Biznesu szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:


Sie centr w wspierania biznesu

CWB szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Sieć Centrów Wspierania Biznesu

 • Prowadzimy sieć Centrów Wspierania Biznesu w większych miastach w regionie:


Zakres us ug cwb

CWB szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Zakres usług CWB

 • Usługi doradcze

 • podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

 • prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (jak zarejestrować nową firmę, jaką wybrać formę opodatkowania);

 • podstawowe informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego;

 • informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP;

 • pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych;

 • materiały na temat Unii Europejskiej;

 • organizację seminariów, szkoleń, konferencji;


Us ugi komercyjne realizowane w cwb
Usługi Komercyjne realizowane w CWB szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • profesjonalna pomoc we właściwym przygotowaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 • przygotowania projektów, opracowywanie koncepcji całego projektu – tworzenie wniosków, biznes planów i studiów wykonalności (Sektorowe Programy Operacyjne, Norweski Mechanizm Finansowy, ZPORR, Interreg)

 • przygotowywanie wniosków i biznes planów dla przedsiębiorców aplikujących o fundusze unijne (np. dotacje z działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR)

 • przygotowywanie wniosków i biznes planów do instytucji kredytowych (np. banki)

 • opracowywanie programów naprawczych dla firm

 • w 2005r. konsultanci PFRR przygotowali 44 opracowania (wnioski dotacyjne, biznes plany, studia wykonalności), w 2006r. – 34 opracowania


Us ugi komercyjne realizowane w cwb1

CWB szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Usługi Komercyjne realizowane w CWB

Zaufali nam m.in.

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 • Urząd Miasta w Zambrowie

 • Urząd Miasta w Kolnie

 • Studio Odnowy Biologicznej, Studio Line w Białymstoku

 • Urząd Miasta Siemiatycze

 • Drog-Bud - Budowa i Remonty Dróg w Augustowie

 • Świat Blach, Grzegorz Pruszyński w Bielsku Podlaskim

 • PSS Społem w Hajnówce

 • Domax – Bis w Białymstoku


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa
Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Pomoc doradców PFRR obejmowała:

 • doradztwo w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z wybranych programów krajowych oraz funduszy UE

 • Przygotowanie studium wykonalności i biznes planu dla projektu inwestycyjnego

  Rezultaty

 • Urząd Miasta Zambrów uzyskał blisko 7,5 mln PLN na realizację projektu „Zagospodarowanie nieruchomości poprzemysłowych PPH ZAMTEX na cele produkcyjne - Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (w ramach Działania 1.3 SPO-WKP „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”)

 • Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego (powstał na bazie byłej hali tkalni o łącznej powierzchni 22 tysiące m2)

 • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju firm w mieście - planuje się, że docelowo pracę w nim znajdzie blisko 400 zambrowian


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa zambrowskiego parku przemys owego
Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.: Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa zambrowskiego parku przemys owego1
Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.: Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Realizacja us ug doradczych na przyk adzie miasta zambrowa zambrowskiego parku przemys owego2
Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.: Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Realizacja usług doradczych na przykładzie Miasta Zambrowa szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.: Zambrowskiego Parku Przemysłowego


Punkt konsultacyjny
Punkt Konsultacyjny szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Przy PFRR funkcjonuje Regionalny Punkt Konsultacyjny (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc udzielana jest bezpłatnie i ma charakter pomocy de minimis.

 • Projekt (Punkt Konsultacyjny) jest realizowany przy udziale wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

 • Siedziba:

  Białystok

  Ul. Waszyngtona 29

  15-304 Białystok

  Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05


Punkt konsultacyjny1
Punkt Konsultacyjny szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Zakres usług:

 • z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,

 • n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,

 • o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe — firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe itp.,

 • na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU,


Spo wkp poddzia anie 2 2 1 wsparcie dla przedsi biorstw dokonuj cych nowych inwestycji
SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1 szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

 • Instytucja wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Beneficjenci – mikro, małe i średnie firmy

 • wielkość wsparcia:

  1) nie może być niższa niż kwota 500 000 PLN oraz

  2) musi być mniejsza niż 15 mln €, natomiast wartość kosztów kwalifikowanych mniejsza niż 25 mln €

 • poziom wsparcia:

  1) 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:

  2) 60 dla średnich przedsiębiorców

 • projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa


Spo wkp poddzia anie 2 2 1 wsparcie dla przedsi biorstw dokonuj cych nowych inwestycji1
SPO-WKP Poddziałanie 2.2.1 szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

 • nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji w kierunku wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, mierzonym stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych, zawartym w przedkładanych do finansowania projektach

 • przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona inwestycjom innowacyjnych, generującym nowe miejsca pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie merytorycznej składanych projektów, gdzie najwyżej punktowane są kryteria dotyczące innowacyjności (do 26 pkt) i wzrostu zatrudnienia (do 23 pkt).

 • Terminy:

  1) preselekcja wniosku (wstępnego planu projektu) przez Punkty Konsultacyjne – do 15 grudnia 2006r.

  2) Termin składania wniosku – 12 styczeń 2007r.

 • bliższe informacje o Działaniu:

 • strona internetowa PARP - http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html

 • Punkt Konsultacyjny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 29, tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05


Po yczki pfrr
POŻYCZKI PFRR szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:


Kwota i okres trwania po yczki
Kwota i okres trwania pożyczki: szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:


Po yczki pfrr1
POŻYCZKI PFRR szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Przeznaczenie pożyczki:

 • finansowanie rozwoju działalność, w tym środków obrotowych oraz zakupu środków trwałych

  Prowizje i opłaty:

 • 3% prowizji płatnej jednorazowo w chwili uruchomienia transakcji

  Wkład własny:

 • wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia


Po yczki pfrr2
POŻYCZKI PFRR szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Zabezpieczenie:

wynosi minimum 100% należności z tytułu pożyczki i odsetek, może je stanowić:

 • poręczenie osób trzecich,

 • przewłaszczenie zakupionych dóbr,

 • cesja zabezpieczenia,

 • weksel in blanco,

 • inne zabezpieczenia majątkowe.


Po yczki pfrr3
POŻYCZKI PFRR szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Oprocentowanie:

(zależne od okresu spłaty pożyczki i grupy ryzyka do jakiej zakwalifikowany jest klient)

 • minimalne – 1,4 stopy referencyjnej (5,95%),

 • maksymalne – 1,8 stopy referencyjnej (10,01%).

  Kontakt: Białystok

  Ul. Waszyngtona 29

  15-304 Białystok

  Tel. 085 653 72 13 lub 085 653 72 05


Po szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:dlaskie Centrum Euro Info


Sie eic
Sieć EIC szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Cel projektu

  „stworzenie narzędzia do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej”

 • Nasz atut to jednoczesny kontakt z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsiębiorcami z całej Europy


Sie eic1
Sieć EIC szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • 253 tradycyjnych ośrodków EIC

 • 11 koordynatorów

 • 24 instytucje stowarzyszone

 • 16 centrów korespondencyjnych EICC


Eic w polsce
EIC w Polsce szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • 14 ośrodków EIC w Polsce

 • Cel działania:  

  ”Integracja małych i średnich przedsiębiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej”

 • informujemy o UE i jej polityce, kojarzymy firmy, promujemy i organizujemy imprezy

 • Współpracujemy z: MG, MRR, PARP, UKIE, IPH, media, instytucje afiliujące


Eic na podlasiu
EIC na Podlasiu szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Działamy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego od 1999 roku


Misja sieci eic
Misja sieci EIC szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Informuje przedsiębiorstwa o sprawach rynku UE

 • Doradza przedsiębiorstwomw sprawie stosowania prawodawstwa oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej

 • Asystuje przedsiębiorstwomprzy funkcjonowaniu na jednolitym rynku europejskim

 • Dostarcza Komisji Europejskiej opinii o sprawach istotnych dla sektora MSP


Co oferuje eic
Co oferuje EIC? szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

 • Dostarcza informacji o przetargach publicznych i programach

 • Dostarcza precyzyjnych analiz rynku i kraju

 • Doradza przy dyrektywach, regulacjachi ustawodawstwie

 • Pomaga przedsiębiorcom w: ubieganiu się o finansowanie ze środków KE oraz udziale w projektach zewnętrznych

 • Asystuje przy działaniach eksportowych na terenie Europy i poza nią

 • Pomaga w znalezieniu partnerów handlowych, możliwości inwestowania oraz dostawców

 • Wspiera firmy wdrażające rozwiązania innowacyjne

 • Pomaga w procedurach zapewnienia i oceny zgodności „conformity assessment”


Oferta EIC PL411 Białystok szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Specjalistyczne usługi świadczone przez ekspertów z Centrum Euro Info:

 • AKTUALNOŚCI

 • KOOPERACJA

 • PRAWO EUROPEJSKIE

  Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu


Oferta eic pl411 bia ystok
Oferta EIC PL411 Białystok szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

AKTUALNOŚCI

 • Bieżące informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

  • aktualne

  • wyselekcjonowane

  • bez zbędnego błądzenia

 • Tematy:

  • dotacje (PHARE, Fundusze Strukturalne, …)

  • kredyty preferencyjne, pożyczki


Oferta EIC PL411 Białystok szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

KOOPERACJA

 • Kojarzenie partnerów gospodarczych

  • poszerzenie rynku

  • nawiązanie współpracy partnerskiej

 • Narzędzia i metody:

  • bazy danych KE - BCD

  • KOMPASS

  • WEH Ambasad RP za granicą

  • wyszukiwarki internetowe

  • sieć Euro Info

 • Efekty:

  • 140 klientów, publikacja ponad 3500 ofert

  • nawiązana współpraca


Oferta EIC PL411 Białystok szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

PRAWO EUROPEJSKIE

 • Prawodawstwo europejskie dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

  • przygotowywanie kompletnych opracowań i raportów

  • dostosowane do branży i firmy

  • oznaczenia, certyfikaty, źródła informacji, badania, itd.

 • Aktualne tematy:

  • swobody Wspólnego Rynku – swoboda przedsiębiorczości


Oferta EIC PL411 Białystok szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

POZOSTAŁE USŁUGI

 • Publikacja ofert współpracy gospodarczej

  • Portal „Wrota Podlasia”

  • Portal Biznes Polska

  • Strona internetowa EIC

 • Nasze zasoby:

  • Ludzie

  • Bazy danych

  • Newsletter

  • Strona WWW: http://www.eic.pfrr.bialystok.pl

  • Biblioteka

  • Technologie


Wsp praca
Współpraca … szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Podlaskie Centrum Euro Info PL411

Przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15

15-073 Białystok

tel: (085) 740 86 78

e-mail: [email protected]

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii

ul. Skłodowskiej 14

15-097 Białystok

tel. (085) 745 71 21

e-mail: [email protected]


Regional na instytucja finansuj ca
Regional szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:na Instytucja Finansująca

 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP ) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 • Aktualnie podlaski RIF zajmuje się wdrażaniem programów pomocowych w ramach Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) .


Podlaska szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:Agencja Zarządzania Energią


Podlaska agencja zarz dzania energi
Podlaska szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:Agencja Zarządzania Energią

 • Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie.

 • Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) będzie prowadziła działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego.


Podlaski fundusz por czeniowy sp z o o
Podlaski szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o

 • PFP jest funduszem o zasięgu regionalnym, który wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez udzielanie poręczeń do transakcji bankowych.

 • Oferuje zabezpieczenie spłaty wszelkich kredytów gospodarczych i innych instrumentów dłużnych na rzecz MSP:

 • Poręczenie do 70% kwoty wnioskowanej transakcji

 • Poręczenie do 800 000 złotych

 • Poręczenie do 5 lat


Podlaski fundusz kapita owy sp z o o
Podlaski szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o

 • Podlaski Fundusz Kapitałowy zarządza funduszem kapitałowym venture capital w wysokości 10 mln PLN utworzonym ze środków Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Głównym celem działania PFK jestdostarczanie kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

 • PFK może zainwestować w jedną spółkę do 800 000 złotych poprzez:

 • objęcie mniejszościowego udziału w kapitale spółki,

 • pożyczkę,

 • leasing środków trwałych


Regional szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:ne Centrum SzkolenioweSp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 8 15 - 441 Białystok tel. (0 85) 732 43 53, 748 22 41 http://www.rcs-hr.pl


Regional ne centrum szkoleniowe sp z o o
Regional szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:ne Centrum SzkolenioweSp. z o.o.

Regionalne Centrum Szkoleniowe prowadzi szkolenia komercyjne oraz niekomercyjne skierowane do MSP oraz osób bezrobotnych:

 • Szkolenia otwarte w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

 • Szkolenia na zamówienie firm

 • Szkolenia finansowane ze środków publicznych i pomocy zagranicznej

 • Doradztwo personalne


Dziękuję za uwagę szereg działań mających na celu wspieranie biznesu m.in.:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Waszyngtona 29

tel.: (085) 653 72 13

fax: (085) 742 00 44

www.pfrr.bialystok.pl


ad