Perisian ini merupakan hak milik Pelajar Makmal 8 DPLI 2012 Nurul ‘ Afifah binti Abu Samah - PowerPoint PPT Presentation

kaye-carrillo
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perisian ini merupakan hak milik Pelajar Makmal 8 DPLI 2012 Nurul ‘ Afifah binti Abu Samah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perisian ini merupakan hak milik Pelajar Makmal 8 DPLI 2012 Nurul ‘ Afifah binti Abu Samah

play fullscreen
1 / 42
Download Presentation
Perisian ini merupakan hak milik Pelajar Makmal 8 DPLI 2012 Nurul ‘ Afifah binti Abu Samah
140 Views
Download Presentation

Perisian ini merupakan hak milik Pelajar Makmal 8 DPLI 2012 Nurul ‘ Afifah binti Abu Samah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AMARAN!!! Perisianinimerupakanhakmilik PelajarMakmal 8 DPLI 2012 Nurul ‘Afifahbinti Abu Samah L20112007418 Shahidabinti Ismail L20112007429 Khariahbinti Othman L20112007432 NoorHijahbintiMd Isa L20112007433 RozitabintiMohdRazali L20112007434 untukpenilaian En. TarmiziShukri Tutor KursusTeknologi & InovasiDalamPendidikan Sebarang URUSAN JUAL BELI DAN PLAGIARISME berkaitanperisianiniadalah TIDAK DIBENARKAN samasekali…

 2. Loading

 3. 8

 4. 7

 5. 6

 6. 5

 7. 4

 8. 3

 9. 2

 10. 1

 11. RANTAI MAKANAN PENGENALAN JENIS PEMAKANAN ISTILAH TAHUKAH ANDA? KUIZ EXIT

 12. SKIP

 13. OBJEKTIF PEMBELAJARAN • Padaakhirperisian, pelajardapat: • Menyatakandefinisirantaimakanan • Mengaplikasiistilah yang digunakandalamrantaimakanandengantepat • Menjawab 5 soalanberkaitanrantaimakanandengantepat NEXT

 14. APA ITU RANTAI MAKANAN? Interaksiantarahaiwandenganhaiwandanhaiwandengantumbuhanuntukmembentukhubunganmakanan NEXT MENU

 15. Anakpanahbermaksud ‘dimakanoleh’ PREV MENU

 16. JENIS-JENIS PEMAKANAN HERBIVOR KARNIVOR OMNIVOR MENU

 17. HERBIVOR Haiwan yang makantumbuhansahaja BACK MENU

 18. KARNIVOR Haiwan yang makandagingsahaja MENU BACK

 19. OMNIVOR Haiwan yang makantumbuhandandaging BACK MENU

 20. ISTILAH PENGELUAR PENGGUNA MENU

 21. PENGELUAR Tumbuhandikenalisebagaipengeluarkeranatumbuhanmembinamakanannyasendirimelaluifotosintesis

 22. Bunga Pengeluar BACK MENU

 23. PENGGUNA PRIMER Haiwan yang hanyamemakantumbuhan BACK MENU NEXT

 24. Bunga Pengeluar Belalang Pengguna primer BACK NEXT MENU PREV

 25. PENGGUNA SEKUNDER Haiwan yang makanpengguna primer MENU BACK NEXT PREV

 26. Tikus Pengguna sekunder Bunga Pengeluar Belalang Pengguna primer BACK NEXT MENU PREV

 27. PENGGUNA TERTIER Haiwan yang makan pengguna sekunder BACK NEXT PREV MENU

 28. Tikus Pengguna sekunder Ular Penggunatertier Bunga Pengeluar Belalang Pengguna primer BACK MENU PREV

 29. TAHUKAH ANDA!!! Mengapakahjumlahhaiwanherbivorlebihbanyakberbandingkarnivor? NEXT MENU

 30. Di dalamrantaimakanan, pemindahantenagaberlaku. Setiap kali tenagadipindahkan, iasemakinberkurangan. Jumlahkarnivoradalahlebihsedikitberbandinghaiwanherbivordisebabkanterpaksamakandalamjumlah yang lebihbanyakuntukmenampungjumlahtenaga yang diperlukanuntukhidup. MENU

 31. KUIZ 1. Pilihjawapan yang betul. A. C. B. D. Tanah Burung ?

 32. KUIZ 2. Pilihjawapan yang betul. A. C. B. D. ?

 33. KUIZ 3. Pilihurutanrantaimakanan yang betul. I II III IV A. III, IV, I, II B. II, IV, III, I C. IV, I, II, III D. II, III, IV, I

 34. KUIZ 4. Jumlahhaiwanherbivorlebihdaripadajumlahhaiwankarnivorkerana A. Haiwankarnivormakansedikitsahaja B. Haiwanherbivormempunyaianak yang banyak C. Haiwankarnivormendapattenaga yang sedikitdalamrantaimakanan D. Haiwanherbivormendapattenaga yang sedikitdalamrantaimakanan

 35. KUIZ 5. Pernyataandibawahadalahbetulmengenairantaimakanankecuali A. Haiwanherbivormakantumbuhan B. Tumbuhandigelarpengeluar. C. Anakpanahbermaksud ‘dimakanoleh’ D. Herbivormerupakanpenggunatertier

 36. Tahniah!!!!! Jawapan yang tepat Soalanseterusnya… MENU

 37. Tahniah!!!!! Jawapan yang tepat Soalanseterusnya… MENU

 38. Tahniah!!!!! Jawapan yang tepat Soalanseterusnya… MENU

 39. Tahniah!!!!! Jawapan yang tepat Soalanseterusnya… MENU

 40. Tahniah!!!!! Kesemuajawapananda tepat Balikke menu utama

 41. Maaf…. Jawapankurangtepat Cuba lagi…. MENU

 42. Adakahandabetul-betulinginkeluar ? Ya Tidak