html5-img
1 / 11

2008. november 15.

2008. november 15. © Giricz László. Halál – nehéz téma, de beszélnünk kell róla. Néhány nappal vagyunk halottak napja (Mindenszentek) után Személyes – sok temetés az idén… „Ha nem kerülhetjük el, akkor fel kell rá készülni!”

kaydence
Download Presentation

2008. november 15.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2008. november 15. © Giricz László

 2. Halál – nehéz téma, de beszélnünk kell róla • Néhány nappal vagyunk halottaknapja (Mindenszentek) után • Személyes – sok temetés az idén… • „Ha nem kerülhetjük el, akkor fel kell rá készülni!” • Nem megoldás, ha viccet próbálunk csinálni belőle, vagy elbagatellizáljuk stb. (pl. Halloween) • A NAGY KÉRDÉS: . VAGY :? Tanulságos történet: Kislány a temetőben

 3. Porból lett, és porrá lesz? csak csak NEM!!! 1 Móz. 3,19 (Teremtés, Genezis könyve) Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! • Csak anyag, egy „szennyezett” víztömeg, bonyolult kémiai egyenlet vagyunk? • Pszichológia – pszichoszomatikus betegségek? • Tudományos talány: halálesetkor az ember 21g-al kevesebb lesz? • francia kutatók - EEG készülékkel : ,,az emberi lélek a halál pillanatában valószínűleg egy ismeretlen energia segítségével elhagyja a testet" 1 Móz. 2,7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. 1 Móz. 6,3 Akkor ezt mondta az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.

 4. BELESNI A FÜGGÖNY MÖGÉ? X Ézs. 8,19-20 ÚF Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. 5Móz 18,10-12 Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. CSAK ISTEN TUDJA! MIT MUTAT BELŐLE? • HALOTT(SZELLEM)IDÉZÉS • REINKARNÁCIÓ • Állandó körforgás – nem állandó lélekszám • Senki sem bizonyította, hogy egy másik létből került az életbe • dr. Lutzer: „Nincs lélekvándorlás, de van démonvándorlás” (15.o. előző életéből emlékszik a házra, stb…) • „HALÁLKÖZELI” ÉLMÉNYEK • Élet az élet után (R. Moody) – közös tapasztalatok? • Sok negatív élmény, amit nem reklámoznak (Swihart, Rowlings) • A klinikai halál nem biológiai, az igazi, megfordíthatatlan HALÁL után nem tud az ember visszajönni • A küszöb, az átmenet a lényeg vagy az úticél? • EGYETLEN HITELES BESZÁMOLÓ: • Jézus Krisztus: Ő nemcsak közel volt, teljesen meghalt, teste kihűlt, 3 nap múlva feltámadt – és soha többé meg nem hal(t) 2 Kor. 11,14-15b Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat… „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jel. 1,17b-18

 5. MIT MOND ISTEN, A BIBLIA? CSAK ISTEN TUDJA, MIT MUTAT BELŐLE? • A gazdag és Lázár története: Lukács evangéliuma 16,19-31 • Halottak birodalma: Seol, Hádész 2 része (magyarázó ábra a következő dián) • Gazdag: • Nevét sem tudjuk • Minden nap szórakozás – hedonista életmód • Önző volt • Miért kerül a pokolba? • Lázár: • Egész élete szenvedés volt • Nem kívánatos • Fizikai és lelki szenvedések • Miért kerül a mennybe? • a lélek NEM öntudatlan, nem alszik, nem semmisült meg!

 6. MI VAN HALÁL UTÁN? Halottak birodalma(Seol, Hádész) HALÁL Isten országa, Királysága, MENNY, ÖRÖK ÉLET Ábrahám kebele, Paradicsom TÚLVILÁGI ÉLET - ÖRÖKLÉT FÖLDIÉLET pokol, alvilág, börtön ÖRÖK KÁRHOZAT, Tűz tava, Kénköves tó, Gyehenna, POKOL

 7. LESZ ÍTÉLET! LESZ FELTÁMADÁS! • Igazságos Isten?... • Sokan gonosznak gondolják AZ ÍTÉLET!

 8. MENNYORSZÁG • Mennyország és az új mennyei Jeruzsálem • Méret (?2200km „kocka”), építőanyag: alapkövek + drágakövek + arany • Elfoglaltságunk: Isten imádata, az Úr szolgálata (munka!), új családunk: a tökéletes EGYHÁZ, Gyülekezet • Az új valóság - Nem lesz többé: (Jelenések 7;21;22) • tenger (Isten ellen lázadó emberiség), halál, jajkiáltás, könny, fájdalom, templom, Nap és Hold, utálatosság, éhség, szomjúság vagy hőség… • Ez a CÉLunk – a hívő nem eltávozik, hanem megérkezik ide! • (földi) Sátor helyett örökkévaló Ház, lakóhely, állandó OTTHON 2Kor. 5,1 Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 1Kor. 2,9 Hanem hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.

 9. A POKOL Jonathan Edwards: „Azért tartjuk visszataszítónak (igazságtalannak) a poklot, mert érzéketlenek vagyunk a bűnnel szemben!” • TABU?! „olyan téma, amely túlságosan banális a komoly tudományos munkára (Newsweek) • A hitetlenkedés okai • Nem embereknek készíttetett alapvetően • tartarosz, (tanatosz), gyehenna, hádész • A pokol tulajdonságai: • Dante: „Ki itt belépsz – hagyj fel minden reménnyel!” • A Sátán és angyalai nem kínoznak senkit ott, ők is gyötrődnek! • Mások ottléte sem fog vigasztalást nyújtani • Tettek alapján különböző mértékű, de örökké tartó szenvedés helye • De az igazság és a vigasztalás helye is! (az e földi tökéletlen, nem lesznek elrejtőzött tettesek, felderítetlen ügyek!) Mát. 25,41 Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett. Ha mindezek félelmet keltettek bennünk, akkor az a jó hír, hogy vágyhatunk a megmenekülésre, amit Isten elkészített! Jel. 20,10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.

 10. Hová tartasz? János evangéliuma 3,3 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 3,16-18: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. • Kérem az útlevelét! • Ha törvényesen lehetünk ott nem kell tartani, hogy a határátlépés problémát okoz • A két lator • Nem voltak jobb helyzetben, az egyik csak a teste megváltására gondolt: „szabadíts meg innen” • Hamlet-><-Pál apostol • Az élettel nyer v. veszít? • „Aki egyszer születik, kétszer hal meg. De aki kétszer születik, csak egyszer hal meg.” • A halál semmit sem vehet el egy megtért, újjászületett embertől: Egészség, jólét, öröm – mindezek nagyobb bőségben vannak Istennél, ahova kerül! Fil. 3,20-21 ÚF Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk (országunk), ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

 11. © Giricz László Köszönöm a figyelmet! Felhasznált Irodalom: Dr. Erwin W. Lutzer: Egy perccel a halál után, Samuel Gerber: Halál, hol a te fullánkod?, Ortwin Schäfer: Halál, hol a te diadalmad? – Evangéliumi Kiadó, gotquestions.org, parokia.net, baptist.hu/merenyi Következő alkalmunk: december 20. (szombat, 17. 00 –munkanap!)SOSEM VAGY EGYEDÜL– Isten válasza a magányra -Gál Lajos teológus, lelkész - Szeghalom Beszélgetős, házialkalom:nov. 29. (szombat) 18.30 Női kör + ?Kézműves:nov. 21. (péntek) 17.00 (Nap u. 4.) (Összetartás u. 16.) Látogasson el WEBlapunkra!WWW.TESZ.NET/CSONGRAD

More Related