slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet Peter Andersson PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet Peter Andersson

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet Peter Andersson - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet Peter Andersson Juridiska institutionen, Gbg uni . Behandlardagarna 2014. Problemet stressrelaterad ohälsa. Obalans mellan krav (arbetsbelastning) och hälsofrämjande faktorer (eget inflytande, belöning , stöd, andra resurser).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet Peter Andersson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Otydliga lagar om skadlig stress i arbetslivet

Peter Andersson

Juridiska institutionen, Gbg uni.

Behandlardagarna 2014

problemet stressrelaterad oh lsa
Problemet stressrelaterad ohälsa
 • Obalans mellan krav (arbetsbelastning) och hälsofrämjande faktorer (eget inflytande, belöning, stöd, andra resurser).
 • Vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor och näst vanligaste orsaken bland män (Arbetsmiljöverket).
 • 50-60 procent av alla sjukdagar har att göra med stress i arbetet (Europeiska arbetsmiljöbyrån).
arbetsmilj lagens regler
Arbetsmiljölagens regler
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur samt utvecklingen i samhället (2:1 st. 1).
 • Arbetsförhållande ska anpassas till människors fysiska och psykiska förutsättningar (2:1 st. 2).
 • Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation (2:1 st. 3).
 • Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa (2:1 st. 4).
 • Arbetsgivaren är med beaktande av ovanstående skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa (3:2).
t ill mpningen av reglerna
Tillämpningen av reglerna
 • Arbetsmiljölagens ramlagsregler är avsedda att fyllas ut med föreskrifter från Arbetsmiljöverket (4 kap. AML) – men sådana saknas ännu.
 • Arbetsmiljöverket utövar tillsyn och kan besluta om förelägganden och förbud (7 kap. AML) – men detta är förhållandevis sällsynt.
 • Om en arbetsgivare drabbas av stressrelaterad ohälsa kan arbetsgivaren dömas för arbetsmiljöbrott (3 kap. 7-10 §§ BrB) – men detta har ännu aldrig skett.
slide5

Arbetsmiljölagens syfte: förebygga ohälsa i arbetet (1:1)

 • Genomdrivandereglerna
 • Tillsyn, förelägganden, förbud från AV, vite (7 kap.)
 • Brott mot AML, sanktionsavgift (8 kap.)
 • Arbetsmiljöbrott (BrB)

Det allmänna

Offentlig rätt

 • AG svagare part
 • Förutsebarhet
 • Proportionalitet
 • ”Hellre fria än fälla”

Privaträtt

AT svagare part

Arbetsgivare

Arbetstagare

 • Handlingsreglerna
 • Vidta alla åtgärder som behövs (3:2)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (3:2 a)
 • Fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer (2 kap.)
 • Ramlagsregler
  • Målinriktade
  • Avsedda att fyllas ut genom AV:s föreskrifter
arbetsgivarens ansvar att f rebygga stress f rel ggande och f rbud
Arbetsgivarens ansvar att förebygga stress, föreläggande och förbud
 • Vidta alla åtgärder som behövs, men åtgärderna ska vara:
  • Lämpliga.
  • Nödvändiga.
  • Ej överdrivna.
 • Vilka åtgärder är lämpliga?
  • Helhetssyn på arbetsmiljön.
  • Upplevelsen av arbetet.
  • Eget inflytande.
  • EJ mycket ledning från AV:s föreskrifter.
 • Beviskrav: sannolikt.
 • Stor vikt läggs vid arbetsgivarens rättssäkerhet.
arbetsgivarens ansvar att f rebygga stress arbetsmilj brott
Arbetsgivarens ansvar att förebygga stress, arbetsmiljöbrott
 • Rätt person åtalad?
  • Beviskrav: bortom rimligt tvivel.
 • Brustit i arbetsmiljöskyldigheterna?
  • Otydliga regler i AML rörande stress.
  • Beviskrav: bortom rimligt tvivel.
 • Orsakssamband mellan arbetsmiljöbrist och uppkommen skada?
  • Svåra orsakssamband.
  • Beviskrav: hög grad av sannolikhet
 • Uppsåt/oaktsamhet?
  • De så kallade subjektiva rekvisiten.
  • Beviskrav: bortom rimligt tvivel.
 • Rättssäkerhet!
slutsatser
Slutsatser
 • För att det ska vara rättsligt möjligt att genomdriva krav på arbetsgivaren angående stressprevention måste handlingsreglerna vara tydliga.
 • Det behövs föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande den psykosociala arbetsmiljön.
 • Föreskrifterna kan lämpligen innehålla regler om:
  • Grundläggande handlingsregler om hur skadlig stress motverkas, generella orsakssamband, definitioner av viktiga begrepp etc.
  • Konkret systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga skadlig stress (riskbedömningar, dokumentation av mål etc.).
alternativa slutsatser
Alternativa slutsatser
 • Istället för att införa bindande förskrifter:
  • Behåll arbetsmiljölagens ramlagnormerna om den psykosociala arbetsmiljön i informativt syfte endast?
  • Ta bort reglerna om den psykosociala arbetsmiljön ur arbetsmiljölagen med hänvisning till att medicinsk kunskap saknas?
  • Skadestånd för arbetsskada?
  • Semidispositiv lagstiftning och kollektivavtal?