Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

300 Views Download Presentation
Download Presentation

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ดร.ประจักษ์ ศรสาลี* การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน *ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

 2. ดร.ประจักษ์ ศรสาลี* เป้าหมายในการอบรม 1. รู้และเข้าใจสาระสำคัญการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2. รู้และเข้าใจหลักการ/วิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. มีทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ *ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

 3. ดร.ประจักษ์ ศรสาลี* วิธีการอบรม - การอบรมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง... สร้างความรู้ด้วยตนเอง - การระดมสมอง... แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - การบรรยายสรุป... องค์ความรู้ร่วมกัน *ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

 4. ดร.ประจักษ์ ศรสาลี* การวัด/ประเมินผลในการพัฒนาในครั้งนี้ ๑. ใช้กระบวนการกลุ่ม ..... (๓-๔ คน) การทำงานตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย .... ๕ คะแนน ๒. ผลงาน (กลุ่ม) ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑. ตอบคำถามสำคัญถูกต้อง .... ๕ คะแนน ๒. ความเหมาะสม/ประโยชน์ผลงาน .... ๕ คะแนน ๓. การนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ .... ๕ คะแนน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน *ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

 5. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ความหมายของการวิจัยและพัฒนา Research and Development:R&D หมายถึง การสราง “ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม” ขึ้นมา โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและดําเนินการประเมินผล กอนทําการเผยแพรตอไป

 6. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงหมายถึง การสราง “ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยอาศัยกระบวนการวิจัย และดําเนินการประเมินผลกอนทําการเผยแพรตอไป

 7. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. เปนการวิจัยประยุกตที่มุงนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหรือแกปญหา คุณภาพผู้เรียน 2. เปนการวิจัยเชิงประจักษมุงพิจารณาขอมูลคุณภาพผู้เรียน เชิงประจักษเปนหลัก 3. มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 4. มีกระบวนการดําเนินที่ตอเนื่องกันในขั้นตอนตางๆ

 8. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ลักษณะการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงทดลองเปนสวนใหญ เพื่อทําการสรางผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา 6. มีการตรวจสอบประเมินผลของ “ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ทางการศึกษา” รวมทั้ง มีการเผยแพรหรือการนําไปใชในวงกวาง

 9. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจสภาพปญหาและความตองการ (Survey Research) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ขั้นตอนที่ 4 การวิจัยเชิงประเมิน (evaluative research)

 10. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D หัวใจของการวิจัยและพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา

 11. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ความรู้/จากหนังสือตำรา ความรู้/จาก ICT ความรู้/จากศึกษาดูงาน ความรู้/จากท้องถิ่นตนเอง Data Information… Data Information2 Data Information… Data Information1 กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนการวิจัยเชิงประเมินผล กระบวนการวิจัยเชิงสำรวจ

 12. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D หัวใจของการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา

 13. กระบวนการจากหลักสูตร... สู่การจัดการเรียนรู้

 14. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในสังคมโลกาภิวัตน์ สนองความต้องการ การเตรียมคนไทยเข้า สู่ศตวรรษที่ 21 และ ประชาคม “อาเซียน”

 15. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการศึกษาค้นคว้าแบบประจักษ์ 6 ขั้นตอนการเรียนรู้ ในสังคมโลกาภิวัตน์

 16. การนำสาระการเรียนรู้ “การประกันภัยรถยนต์...สู่การจัดการเรียนรู้ ห้องสมุดประกันภัย

 17. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิรูปแนวทางจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก 1. จุดประกายจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 18. กลยุทธ์หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ One Child OK : One Child One Knowledge การพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้...รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 19. หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา”

 20. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (การพัฒนานักเรียนตามจุดเน้น สพฐ.)

 21. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (การพัฒนานักเรียนตามจุดเน้น สพฐ.)

 22. หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา” สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สำหรับเป็นหัวข้อเรื่องในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่เอกลักษณ์อาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ สนุกกับภาษาอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ อาหารท้องถิ่นอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ศาสนาและวัฒนธรรมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่การประกอบอาชีพในอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ประชาคมอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่บุคคลสำคัญของประเทศอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยวอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ระบบการบริหารประเทศในอาเซียน

 23. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 24. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สร้างความตระหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน = สร้างด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะการวิจัยและพัฒนา = สร้างโอกาสให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน = สนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา = สนับสนุนในเกิดชุมชนครู (Professional Learning Community : PLC) = สนับสนุนส่งเสริมการนำเสนอผลงาน/ การประกวดผลงานในโอกาสต่าง ๆ = การให้รางวัล/ยกย่องชมเชย Best Practice ในโรงเรียน ตลอดจนการได้รับ/ชนะการประกวดผลงานในโอกาสต่าง ๆ

 25. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สร้างความตระหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 26. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สร้างด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะการวิจัยและพัฒนา

 27. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สร้างโอกาสให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 28. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา

 29. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สนับสนุนในเกิดชุมชนครู (Professional Learning Community : PLC)

 30. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = สนับสนุนส่งเสริมการนำเสนอผลงาน/ การประกวดผลงานในโอกาสต่าง ๆ

 31. การวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D กระบวนการ “การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา” = การให้รางวัล/ยกย่องชมเชย Best Practice ในโรงเรียน ตลอดจนการได้รับ/ชนะการประกวดผลงานในโอกาสต่าง ๆ