1 / 29

Pojišťovnictví

Pojišťovnictví. Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE). Kapitola 12. – Regulace pojišťovnictví. Obecná část Právní předpisy upravující činnost v oblasti pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Instituce na ochranu pojištěných (klientů pojišťoven). Obecn á část.

kay-sampson
Download Presentation

Pojišťovnictví

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

 2. Kapitola 12. – Regulace pojišťovnictví Obecná část Právní předpisy upravující činnost v oblasti pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Instituce na ochranu pojištěných (klientů pojišťoven)

 3. Obecná část • Nutnost regulace pojišťovací činnosti vyplývá z charakteru pojišťovací služby • Dochází k časovému rozdílu mezi placením pojistného a výplatou pojistného plnění • V rámci tohoto časového prostoru může dojít ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na klienta • Pojišťovnictví je odvětví, které vedle své ochranné a zábranné funkce soustřeďuje kapitál • Nabídka jednotlivých druhů pojištění je různorodá a pro jednotlivce je velmi obtížné učinit si správnou představu o tom, co bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám, zájmům a finančním možnostem a v čem se skrývá nebezpečí špatného výběru

 4. Obecná část • Zákazníci se v široké nabídce těžko orientují a nejsou schopni si ověřit, zda nabízené pojistné ochraně odpovídá požadované pojistné • Z těchto důvodů vyplývá nutnost státní regulace pojišťovnictví • Regulace znamená konstruování pravidel správného fungování pojišťovnictví a současně fungování instituce dozoru, která zabezpečuje sledování a kontrolu dodržování těchto pravidel

 5. Obecná část • Základní cíle regulace pojišťovnictví: • Ochrana klientů využívajících pojistné produkty • Zabezpečení stability odvětví pojišťovnictví a důvěryhodnosti jednotlivých institucí • Podpora transparentnosti při provozování pojišťovacích služeb

 6. Obecná část • Obecně může být regulace pojišťovnictví uskutečňována pomocí různých metod regulace, ke kterým zejména patří: • Vymezení možných investičních instrumentů pro investování pojišťoven a kvótování aktiv • Regulace ceny pojištění • Určování (ovlivňování) výše technické úrokové míry • Sledování podoby pojistných produktů – prostřednictvím schvalování všeobecných pojistných podmínek • Kontrola hospodaření pojišťoven prostřednictvím materiálního dohledu • Určení některých druhů pojištění povinnými • Podpora využívání některý pojistných produkt (zejména prostřednictvím daňových zvýhodnění) • Udělování licencí k pojišťovací, případně zprostředkovatelské činnosti

 7. Obecná část (pokračovaní) • Obecně může být regulace pojišťovnictví uskutečňována pomocí různých metod regulace, ke kterým zejména patří: • Vymezení právních forem k provozování pojišťovací činnosti • Vymezení požadavků na způsobilost k činnosti pro pojišťovacího zprostředkovatele • Vymezení obsahu pojistné smlouvy • Vymezení povinných rezerv z hlediska jejich zaměření a metod tvorby pro pojišťovny • Sledování finančního zdraví pojišťoven

 8. Právní předpisy upravující činnost v oblasti pojišťovnictví • Pojišťovnictví bývá ve vyspělých zemích upraveno, vedle obecných právních předpisů, souborem legislativních norem upravujících jednotlivé oblasti pojišťovací činnosti, ke kterým zpravidla patří: • Právní úprava pojistné smlouvy, která vymezuje vztahy mezi účastníky pojištění • Právní úprava právních forem pojišťoven • Právní úprava činnosti státního dozoru, jeho povinností a pravomocí • Právní předpisy upravující povinné druhy pojištění • Právní předpisy upravující daně v oblasti pojišťovnictví (otázky a specifika zdanění pojistných produktů a jednak specifika zdanění pojišťovacích inst.) • Právní úprava zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví • Právní úprava hospodaření s technickými rezervami

 9. Právní předpisy upravující činnost v oblasti pojišťovnictví • U nás je pojišťovnictví upraveno několika pojišťovacími právními předpisy: • Občanský zákoník (vymezení zákl. pojmů, obsahu pojistné smlouvy,…) • Zákon o pojišťovnictví (základní rámec a pravidla pro podnikání v pojišťov.) • vyhláška Ministerstva financí upravující zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a Zákon upravující povinné pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 10. Právní předpisy upravující činnost v oblasti pojišťovnictví • Fungování Jednotného pojišťovacího trhu je založeno na principech: • Volný pohyb pojišťovacích služeb • Volný pohyb zprostředkovatelských služeb v pojišťovnictví • Volný pohyb kapitálu • Princip jediné licence • Vzájemné uznávání povolení vydaných k pojišťovací, zprostředkovatelské a likvidační činnosti

 11. Právní předpisy upravující činnost v oblasti pojišťovnictví • Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, upravujícím činnost těchto samostatně fungujících podnikatelských subjektů na pojistném trhu, stanoví podmínky pro výkon daných činností, nástroje regulace ze strany státu • Právní úprava a změny v jednotlivých právních dokumentech reagují na úpravu v rámci Evropské unie, tedy na směrnice Evropské unie v oblasti pojišťovnictví. Právní úprava Evropské unie zahrnuje jednak základní směrnice pro oblast životního a neživotního pojištění a dále směrnice upravující specifické oblasti pojišťovací činnosti

 12. Generace a obsah jednotlivých směrnic • První generace směrnic(neživotní pojištění z roku 1973, životní poj. z roku 1979) • Sjednocování podmínek pro udělování licencí • Vymezení pojistných odvětví • Vymezení právních forem pojišťoven • Tvorba dostatečné velikosti technických rezerv • Oddělení životního a neživotního pojištění • Schvalování všeobecných pojistných podmínek

 13. Generace a obsah jednotlivých směrnic • Druhá generace směrnic(neživotní pojištění z roku 1988, životní poj. z roku 1990) • Doplňující směrnice první generace • Stanoví specifická opatření týkající se svobody poskytování služeb (pojišťovna, která chtěla podnikat na území jiného státu, pouze informovala daný orgán dozoru, nemusela zakládat pobočku • Třetí generace směrnic (pro neživotní i životní pojištění z roku 1992) zavedla: • Princip jedné licence • Vzájemné uznání povolení vydaných k činnosti pojišťoven různými státními dozory • Důraz na sledování solventnosti státním dozorem, při výrazném zrušení kontroly smluvních podmínek a sazeb • Liberalizaci investičních pravidel pro technické rezervy • Informování a schvalování změn vlastnických podílů

 14. Pojišťovnictví v EU • Ve vývoji legislativy v rámci Evropské unie dochází rovněž postupně k dalším změnám. Byl zveřejněn tzv. akční plán, který reaguje na problémy regulace finančních služeb jako celku. Na základě tohoto akčního plánu mají být dále upraveny následující oblasti úpravy: • Pravidla pro výpočet solventnosti (s cílem optimalizace poměru mezi efektivním investováním kapitálu a maximální ochranou klientů) • Pravidla likvidace součinnosti státních orgánů dozoru při regulaci finančních konglomerátů • Odstranění daňových překážek • Změny v důchodovém pojištění • Vytvoření jednotného trhu pro pojišťovací zprostředkovatele • Úprava elektronického obchodování • Konsolidovaný dohled na finančním trhem • Zohlednění specifik určitých pojistných odvětví v legislativní úpravě

 15. Státní dozor v pojišťovnictví • Jeho úkolem je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele • Hlavním úkolem dozoru je chránit zájmy pojištěných subjektů a zabezpečit možnost, aby na pojistném trhu byla široká škála produktů, o které je zájem. Současně kontrolovat pojišťovny, aby nabízely solidní produkty a hospodařily tak, aby byly za všech okolností schopny plnit své závazky • Státní dozor vykonává ČNB

 16. Státní dozor v pojišťovnictví • Do působnosti státního dozoru v našich podmínkách spadá: • Povolovací činnost • Kontrolní činnost • Schvalovací činnost • Notifikační činnost • Legislativní činnost • Ostatní

 17. Povolovací činnost • Znamená udělování povolení k pojišťovací činnosti • Provozovat pojišťovací činnost může tedy pouze pojišťovna, která získala od státu povolení • Pro udělení povolení k činnosti pojišťovny, které je vydáváno pro určitá odvětví pojištění je třeba splnit následující podmínky: • Založení podniku v právní formě, která je zákonem dovolena (a.s., družstvo) • Podání žádosti o povolení k pojišťovací činnosti • Minimální výše základního kapitálu – diferencovaná podle odvětví pojištění

 18. Kontrolní činnost • Významnou součástí státního dozoru je finanční dozor tzn. Kontrola hospodaření pojišťovny: • Hospodaření pojišťovny (zajišťovny) z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků, • Způsob tvorby a použití technických rezerv včetně matematických rezerv, finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, a solventnosti pojišťovny (zajišťovny) • Rozdělení kontroly na „na dálku“ a „na místě“

 19. Kontrola „na dálku“ • Pojišťovna je povinna předložit výkazy o: • O tvorbě a výši technických rezerv • O solventnosti • O finančním umístění aktiv • Vybrané ukazatele životního a neživotního pojištění • Výkaz zisku a ztrát • Rozvahu a jiné účetní výkazy • Jiné výkazy, které dozorčí orgán vyžaduje

 20. Kontrola „na místě“ • Zaměření zejména na: • Dodržování zákona o pojišťovnictví a souvisejících předpisů • Dodržování právních předpisů • Způsob tvorby a použití technických rezerv • Finanční umístění majetku • Hospodaření pojišťoven a zabezpečení splnitelnosti závazku z pojistné činnosti

 21. Kontrolní činnost • Při zjištění nedostatků může orgán státního dozoru: • Požadovat změnu fyzické osoby, která má účast na řízení pojišťovny nebo ve vedení pojišťovny • Rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního kapitálu pojišťovny • Nařídit zpracování a předložení ozdravného plánu, pokud je ohrožena splnitelnost závazků z pojišťovací činnosti • Zavést nucenou správu, pokud pojišťovna neplní opatření uložená státním dozorem • Pozastavit pojišťovně oprávnění k uzavírání pojistných smluv • Nařídit pojišťovně převést pojistný kmen na jinou pojišťovnu • Odejmout pojišťovně povolení k provozování činnosti • Vydat předběžné opatření (uložení povinnosti neuzavírat pojistné smlouvy, nenakládat bez souhlasu ČNB se svými aktivy, nepostupovat bez souhlasu ČNB podle rozhodnutí orgánu)

 22. Legislativní činnost • Je zaměřena na přípravu návrhů právních předpisů upravujících pojištění a pojišťovnictví a na účast v připomínkovém řízení v legislativním procesu tvorby ostatních právních předpisů • Státní dozor by měl být rovněž garantem fungování pojišťovnictví, jeho struktury, a usilovat o to, aby se na trhu vyskytovaly všechny potřebné a žádané pojistné produkty

 23. Legislativní činnost • Činnost státního dozoru v rámci EU vychází ze směrnic EU a projevuje se v následujících skutečnostech: • Pojistné produkty mohou být nabízeny ve všech zemích jednotného evropského pojišťovacího trhu • Byl zrušen systém dvojího povolování činnosti (stačí povolení k pojišťovací činnosti v zemi hlavního sídla pojistitele • Platí jednotná základní pravidla při udělování povolení pro pojišťovací činnost • Státní dozory upustily od kontroly nad produkty (a tarify), tedy od schvalování všeobecných pojistných podmínek • Kontrola státního dozoru nad pojišťovnami se soustřeďuje především na prověřování solventnosti • Platí jednotná základní pravidla kontroly pojišťoven • Uplatňuje se liberalizace při investování pojistně technických rezerv

 24. Ostatní činnosti • Vede seznamy odpovědných pojistných matematiků • Vede seznamy nucených správců • Vede seznamy likvidátorů • Vede registr pojišťovacích zprostředkovatelů • Spolupracuje s jinými správními úřady • Informuje veřejnost o službách z oblasti pojištění

 25. Instituce na ochranu pojištěných (klientů pojišťoven) • Hlavním institutem, který hájí zájmy klientů pojišťoven je orgán státního dozoru. Vedle toho existují některé další instituce, které zabývají ochranou pojištěných. • Patří k nim institut ombudsmana, komise na ochranu pojištěných působící v rámci asociací pojišťoven, komise na ochranu pojištěných u jednotlivých pojišťoven.

 26. Institut ombudsmana • Je zcela nezávislý orgán, bývá chápán jako zastánce spotřebitelů. Ombudsman je jmenován parlamentem a je mu za svou činnost odpovědný. Pojišťovací ombudsman je vlastně prostředníkem mezi zájmy pojištěných a zájmy pojistitelů. Je nástrojem pro omezování vzájemných sporů a nedorozumění mezi pojistiteli a jejich zákazníky a nástrojem lepší informovanosti. Pravomoci nejsou v jednotlivých zemích shodné. • Lze je rozlišit na dvě skupiny: • Anglo-americký model, který spočívá na principu dobrovolnosti, pojišťovny mohou rady ombudsmana respektovat či ignorovat • Švýcarský model, kdy je ombudsman také nezávislý orgán, ale na základě výnosu vlády je pro pojišťovny povinné respektovat jeho rady a podřídit se jeho celostátně platným pravomocím.

 27. Komise na ochranu pojištěných působící v rámci asociací pojišťoven • V jednotlivých zemích se pojišťovací instituce sdružují do určitých svazů, což jsou dobrovolná sdružení pojišťoven, která by měla prosazovat společné zájmy zúčastněných institucí při jednání s orgány státní správy a zahraničními partnery • Další činnost je různá podle pojetí asociace v jednotlivé zemi • U nás působí od roku 1994 Česká asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny působících na našem pojistném trhu.

 28. Komise na ochranu pojištěných působící v rámci asociací pojišťoven • Činnost asociace v současné době zahrnuje: • Oblast legislativní (prosazování, navrhování, zpracování nových právních předpisů v pojišťovnictví) • Oblast vzdělávání pracovníků v pojišťovnictví (organizování seminářů, kursů pro pracovníky pojišťoven) • Ekonomické otázky pojištění (řešení ekonomických otázek v pojišťovnictví, např. uplatňování zajištění, zdanění, pojistná matematika apod.). • V rámci asociací pojišťoven se v zahraničí často uplatňují komise na ochranu pojištěných, jejichž cílem je chránit solidní pojišťovací firmy před nesolidními, hlídat, aby zákazníkovi byly nabízeny solidní produkty.

 29. Děkuji za pozornost…

More Related