html5-img
1 / 9

Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ. 200 6 – 200 7 Визуално програмиране с Delphi. Катедра “Информационни технологии”, ФМИ. преподавател. ст.ас.маг.инж. Аделина Алексиева-Петрова Е- mail: adelina@fmi.uni-sofia.bg Тел. : 8656 157 Web page: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/moodle.

katoka
Download Presentation

Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Магистърска програмаЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 2006 – 2007 Визуално програмиране с Delphi Катедра “Информационни технологии”, ФМИ

  2. преподавател • ст.ас.маг.инж. Аделина Алексиева-Петрова • Е-mail: adelina@fmi.uni-sofia.bg • Тел. :8656 157 • Web page: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/moodle

  3. Цели на курса • Разглеждане на основните принципи на обектно-ориентираното програмиране; • Запознаване с основни компоненти на Visual Component Library (VCL); • Запознаване с типове данни, операции, изрази, оператори и модули; • Дефиниране на класове и обекти • Изграждане на приложения с графичен потребителски интерфейс и работа с база данни.

  4. Какво ще трябва да знаят студентите след като завършат този курс Знания и умения по • изграждането на приложение под Windows и различните техники при работа с визуалните компоненти • работа с множества и масив • работата с диалогови прозорци, таймер и календар • механизъм за прихващане на изключителни ситуации • изграждането на класове • работа с файлове • работа с релационни бази от данни и компонентите за работа с тях

  5. Оценяване • 40% от изпит-тест • 10% упражнения • 50% курсова работа

  6. Литература • Канту, Марко Mastering of Delphi, I и II част, Софт Прес. • Тейхера, С. и др. Delphi 5, I,II иIII част, Инфодар. • Матчо, Дж. и др. Delphi. Визуално програмиране,I иII част, Софт Прес. • Алексиева, А., Д. Гоцева, Ръководство за лабораторни упражнения по Програмиране и използване на компютри II

  7. Структура на курса • Лекция 1 Въведение в Object Pascal и Borland Delphi. Запознаване със средата Delphi. (5 ч.) • Лекция 2: Паскал и Delphi. Типове данни в Delphi 5. Оператори за разклонения и за итерации. (15 ч.) • Лекция 3: Множества и масиви в Delphi 5.Процедури и функции. (10 ч.) • Лекция 4: Модули и структура на програмата в Delphi. Файлове, генерирани от системата. (10 ч.) • Лекция 5: Съставяне на Windows приложения с графичен потребителски интерфейс (GUI) Използване на VCL. Класът TForm. Диалогови прозорци. (10 ч)

  8. Структура на курса • Лекция 6: Характеристики на компонентите. Визуални компоненти от вид бутон. Стандартни функции за конвертиране на типове данни. Събития. Текстови визуални компоненти. (15 ч.) • Лекция 7: Работа с класа TString. Визуални компоненти – списъци. (5ч.) • Лекция 8: Компонент меню. Представяне на Canvаs. (10 ч.) • Лекция 9: Невизуални компонент – диалогови прозорци. Класът TDateTime. Компоненти таймер, календар и избор на дата и час. (10 ч.)

  9. Структура на курса • Лекция 10: Класове и обекти. Механизъм за прихващане на изключителни ситуации (10 ч.) • Лекция 11: Създаване на приложения с База Данни. Общи понятия. Работа с компонентите за база данни. (20 ч.)

More Related