Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

182 Views Download Presentation
Download Presentation

Магистърска програма ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Магистърска програмаЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 2006 – 2007 Визуално програмиране с Delphi Катедра “Информационни технологии”, ФМИ

  2. преподавател • ст.ас.маг.инж. Аделина Алексиева-Петрова • Е-mail: adelina@fmi.uni-sofia.bg • Тел. :8656 157 • Web page: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/moodle

  3. Цели на курса • Разглеждане на основните принципи на обектно-ориентираното програмиране; • Запознаване с основни компоненти на Visual Component Library (VCL); • Запознаване с типове данни, операции, изрази, оператори и модули; • Дефиниране на класове и обекти • Изграждане на приложения с графичен потребителски интерфейс и работа с база данни.

  4. Какво ще трябва да знаят студентите след като завършат този курс Знания и умения по • изграждането на приложение под Windows и различните техники при работа с визуалните компоненти • работа с множества и масив • работата с диалогови прозорци, таймер и календар • механизъм за прихващане на изключителни ситуации • изграждането на класове • работа с файлове • работа с релационни бази от данни и компонентите за работа с тях

  5. Оценяване • 40% от изпит-тест • 10% упражнения • 50% курсова работа

  6. Литература • Канту, Марко Mastering of Delphi, I и II част, Софт Прес. • Тейхера, С. и др. Delphi 5, I,II иIII част, Инфодар. • Матчо, Дж. и др. Delphi. Визуално програмиране,I иII част, Софт Прес. • Алексиева, А., Д. Гоцева, Ръководство за лабораторни упражнения по Програмиране и използване на компютри II

  7. Структура на курса • Лекция 1 Въведение в Object Pascal и Borland Delphi. Запознаване със средата Delphi. (5 ч.) • Лекция 2: Паскал и Delphi. Типове данни в Delphi 5. Оператори за разклонения и за итерации. (15 ч.) • Лекция 3: Множества и масиви в Delphi 5.Процедури и функции. (10 ч.) • Лекция 4: Модули и структура на програмата в Delphi. Файлове, генерирани от системата. (10 ч.) • Лекция 5: Съставяне на Windows приложения с графичен потребителски интерфейс (GUI) Използване на VCL. Класът TForm. Диалогови прозорци. (10 ч)

  8. Структура на курса • Лекция 6: Характеристики на компонентите. Визуални компоненти от вид бутон. Стандартни функции за конвертиране на типове данни. Събития. Текстови визуални компоненти. (15 ч.) • Лекция 7: Работа с класа TString. Визуални компоненти – списъци. (5ч.) • Лекция 8: Компонент меню. Представяне на Canvаs. (10 ч.) • Лекция 9: Невизуални компонент – диалогови прозорци. Класът TDateTime. Компоненти таймер, календар и избор на дата и час. (10 ч.)

  9. Структура на курса • Лекция 10: Класове и обекти. Механизъм за прихващане на изключителни ситуации (10 ч.) • Лекция 11: Създаване на приложения с База Данни. Общи понятия. Работа с компонентите за база данни. (20 ч.)