XML na papír - PowerPoint PPT Presentation

kato
xml na pap r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XML na papír PowerPoint Presentation
Download Presentation
XML na papír

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
XML na papír
95 Views
Download Presentation

XML na papír

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. XML na papír Dušan Fencl Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Novák, CSc.

  2. XSL schéma

  3. XSL • XSL = eXtensible Stylesheet Language • stylový jazyk speciálně vyvinutý pro XML • obsahuje dvě samostatné části – XSLT a FO • Xpath jednoduchý dotazovací jazyk

  4. Cíle a metodika • Cílem práce je vytvořit ucelené dílo o tvorbě tištěných dokumentů z XML souborů. • Výběr vhodného software (XSLT proc, FO proc) • Ukázky příkladů • Příručka XSL FO • Důvodem je poměrně málo informací v českém jazyce o této problematice, a to jak v publikacích, tak i na internetu.

  5. Ukázka FO dokumentu • <?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?> • <fo:rootxmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"> • <fo:layout-master-set> • <fo:simple-page-master master-name="newpage"> • <fo:region-body padding="3pt"/> • </fo:simple-page-master> • </fo:layout-master-set> • <fo:page-sequence master-reference="newpage"> • <fo:flowflow-name="xsl-region-body"> • <fo:block>This is FO document</fo:block> </fo:flow> • </fo:page-sequence> • </fo:root> • Na začátku je deklarace dokumentu. • <?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?> • Kořenový element dokument s definicí jmenného prostoru. • <fo:rootxmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"> • Tento element obsahuje deklarace stránek a sekvencí stránek. • <fo:layout-master-set> • Definice geometrie stránky. Jméno stránky je v rámci dokumentu jedinečné. • <fo:simple-page-master master-name="newpage"> • Definice sekvence stránky. Definované master stránky se dělí podle pořadí. • <fo:page-sequence master-reference="newpage"> • Označení oblasti stránky, kam se text vloží. V tomto případějeto tělo. • <fo:flowflow-name="xsl-region-body">

  6. Závěr • Bakalářská práce bude napsána v Dockbooku. • Práce bude formátována pomocí upraveného stylu od NormamaWalshe, tak aby odpovídala veškerým pravidlům psaní bakalářské práce JČU. • Výstup do PDF,XHTML,ODF a OOXML