sale and leaseback j rjestelyn ongelmakohtia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sale and leaseback –järjestelyn ongelmakohtia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sale and leaseback –järjestelyn ongelmakohtia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Sale and leaseback –järjestelyn ongelmakohtia - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Sale and leaseback –järjestelyn ongelmakohtia. Prof. Jarno Tepora Helsingin yliopisto. Erotettava sale and lease back –järjestely  rahoitus- ja vakuusjärjestelynä ja  ulkoistamisjärjestelynä motiivit: käyttöpääoman rahoitus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sale and leaseback –järjestelyn ongelmakohtia' - kato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sale and leaseback j rjestelyn ongelmakohtia

Sale and leaseback –järjestelyn ongelmakohtia

Prof. Jarno Tepora

Helsingin yliopisto

slide2
Erotettava sale and lease back –järjestely rahoitus- ja vakuusjärjestelynä ja

 ulkoistamisjärjestelynä

 • motiivit:
 • käyttöpääoman rahoitus
 • likvidiä varoja yrityksen ydintoimintaan, esim. Kesko ja UPM
sis lt
Sisältö
 • Ilmiön oikeudellinen kuvaus
 • Oikeusjärjestyksen normisto
 • Sopimukset
 • Pakottava lainsäädäntö
 • Sopimussuhteet
 • Sivullissuhteet
 • ongelmakohtia
i sale and lease back j rjestely
I. Sale and lease back -järjestely
 • Kiinteistöleasing-vakuusjärjestely
 • Kaksiasianosaissuhde: rahoittaja / yritysasiakas
 • Kolme oikeustointa – kauppa, vuokra ja osto-optio – muodostavat yhden arvioitavan kokonaisuuden
jatkuu
Jatkuu..
 • Arvioinnissa merkitystä objektin tyypillä: irtain vai kiinteä omaisuus
 • Panttaussäännösten soveltaminen:
 • Irtain reaaliesine: (1) sopimussuhde; OikTL 37 § ja (2) sivullissuhde -> julkivarmistus -> traditio
 • Kiinteä omaisuus: (1) sopimussuhde MK 2:11 ja (2) sivullissuhde -> ei sitovuutta
jatkuu1
Jatkuu…
 • Vakuusluovutusta tarkastellaan omistus-oikeudelle rakentuvana esinevakuutena
 • Avoin vakuustarkoitus – omistus jakautunut luottoaikana
 • Kohde jää rahoittajan omistukseen, jos asiakasyritys ei lunasta kohdetta – OikTL 37 §
 • Vuokrasopimus aito käyttöoikeutta koskeva sopimus
ii nelj eri vaihtoehtoa
II. Neljä eri vaihtoehtoa
 • Vaihtoehto A

kiinteistö

Rahoittaja ------------- Asiakasyritys

 • Rahoittaja ostaa kiinteistön asiakkaalta
 • Asiakas vuokraa kiinteistön rahoittajalta
 • Asiakas ostaa kiinteistön vuokrakauden päätyttyä
jatkuu2
Jatkuu..
 • Panttaussäännökset -> ei sitovuutta
 • Vakuusluovutusta koskevat säännökset

* MK 2:11 -> ei sitovuutta-> kielletyt ehdot

* Vrt. MK 2:2 -> purkava/lykkäävä ehto

 • Yhteenveto  Vaihtoehto A ei oikeusjärjestyksemme mukaan mahdollinen
vaihtoehto b
Vaihtoehto B

vuokra + rakennus

Rahoittaja ----------------------- Asiakasyritys

1.Asiakas perustaa siirtokelp. maanvuokra-

oikeuden rahoittajalle

2.Rahoittaja ostaa rakennuksen asiakkaalta

3.Asiakas vuokraa rakennuksen rahoittajalta

4.Asiakas ostaa rakennuksen vuokrakauden

päätyttyä ja maanvuokrasopimus lakkaa

jatkuu3
Jatkuu…
 • Rahoittajan näkökulma: MK 14:4.1 2 kohta
 • Maapohjan vuokraoikeus + rakennuksen omistusoikeus itsenäinen kohde
 • Asiakkaan näkökulma: takaisinosto-oikeus rakennukseen (ei sovelleta MK 2:11)  sitoo sopimussuhteessa
jatkuu4
Jatkuu…
 • Panttioikeudellisten säännösten perusteella ei jäsenny -> rakennus yksin ei voi olla panttioikeuden kohteena
 • Vakuusoikeudellinen lähestymistapa:

* jäsentyy: rahoittaja suojattu kirjauksella

* asiakkaan kannalta oleellista on osto-option sitovuus sop.suhteessa; OikTL 37 §

ehdolta puuttuu sivullissitovuus

jatkuu5
jatkuu…
 • Yhteenveto:
 • Vaihtoehto B tarjoaa rahoittajalle turvaavan järjestelyn kirjausmenettelyllä
 • Asiakasyrityksen kannalta rakennuksen lunastusoikeus /-velvollisuus käytettävissä rahoittajaa kohtaan
 • Oikeus/-velvollisuus ei sido kolmansia
vaihtoehto c
Vaihtoehto C

kiint.osakeyhtiön osakkeet

 • Rahoittaja ------------------ Asiakasyritys
 • Asiakasyritys perustaa oy:n ja luovuttaa kiinteistön oy:lle
 • Rahoittaja ostaa koko osakekannan
 • Asiakasyritys vuokraa rakennuksen (LHVL)
 • Asiakasyritys ostaa osakekannan leasingkauden päätyttyä
jatkuu6
Jatkuu…
 • Panttioikeudellinen jäsennystapa

* osakkeiden traditio rahoittajalla -> sitoo asiakasyrityksen velkojia

* takaisinosto-oikeus pätevä, kohteena irtain omaisuus

* OikTL 37 §:n lex commissoria kielto

* sivullissitovuus / vilpitön mieli

jatkuu7
Jatkuu…
 • Vakuusluovutusoikeudellinen jäsennys:

* omistusoikeus on jakautunut -> rahoittajalla omistajan hallintaoikeus ja asiakkaalla esineoikeudellinen takaisinotto-oikeus ja vuokraoikeus

* takaisinotto-oikeus sitoisi sopimus- ja sivullissuhteessa - oikeustason tarkastelu

jatkuu8
Jatkuu..
 • Toinen jäsennystapa -> rahoittaja saa täyden omistusoikeuden osakkeisiin
 • Asiakkaalla käyttöoikeus vuokraoikeuden perusteella
 • Asiakkaan esineoikeudellinen asema ei ole tässä vahva -> lunastusoikeus katsottava velvoiteoikeudelliseksi (vrt. Rahoitusvakuuslaki 4 §)
jatkuu9
Jatkuu…
 • Yhteenveto vaihtoehto C:
 • tarjoaa rahoittajalle turvaavan järjestelyn panttioikeudellisten ja vakuusluovutusta koskevien säännösten pohjalta
 • Asiakkaan näkökulmasta vaihtoehto C mahdollinen; vakuusluovutus tulisi jäsentää niin, että omistusoikeus on jakautunut
vaihtoehto d
Vaihtoehto D

Rahoittaja -------------------- Asiakasyritys

 • Rahoittaja ostaa kiinteistön asiakkaalta
 • Rahoittaja luovuttaa kiinteistön perusta-malleen yhtiölle
 • Asiakas vuokraa rakennuksen
 • Asiakas ostaa osakkeet vuokrakauden päätyttyä
jatkuu10
Jatkuu…
 • Muistuttaa vaihtoehtoa C
 • Voidaan kysyä: tuleeko asiakkaan tehdä panttausilmoitus (KK 10:1.2) rahoittajalle, kun kiinteä om. on muutettu arvopaperi-muotoon
 • Vai riittääkö, että rahoittaja on alun alkaen sopinut menettelystä
iii oiktl 37 n soveltamisalasta
III. OikTL 37 §:n soveltamisalasta
 • OikTL 37 § soveltuu vakuusluovutukseen
 • Selvitettävä -> hyväksytäänkö sale and lease back sellaisena kuin se on laadittu (= aito kauppa, vuokraus ja lunastusoikeus) vai onko kyse kokonaisarvioinnissa vakuusluovutuksesta -> OikTL 37 § tulisi sovellettavaksi
 • Selvitettävä -> kumpi osapuolista on oikeus-toimen kohteena olevan varallisuuden (osakkeiden) omistaja kantaen omistajanriskin
jatkuu11
Jatkuu…
 • Jos osakkeiden omistajana pidetään rahoittaja-vuokranantajaa, joka kantaa omistajalle normaalisti kuuluvan riskin -> ei OikTL 37 § tule sovellettavaksi
 • Selvitettävä tarkemmin -> kumpi osapuolista kantaa merkittävimmäntaloudellisenriskinesineestä järjestelyn aikana
jatkuu12
Jatkuu..
 • Selvitetään:

(1) vuokrasopimuksen sisältöä ja sen mukaan määräytyvää vastuuta esineestä

(2) millainen takaisinostovelvollisuus/ - oikeus asiakasyrityksellä on esineeseen

jatkuu13
Jatkuu..
 • Triplenetlease –sopimus  siirretään taloudellista riskiä vuokralaiselle

* kuluriski on arvioitavissa etukäteen

 • Asiakkaan takaisinostovelvollisuus / aito takaisinosto-optio

* ennalta sovittu määrähinta / käypä hinta

* Vuokrasummansitominenvuokranantajanlainakustannuksiin, käytännössä korkoon

jatkuu14
Jatkuu..
 • Kummalle osapuolelle on sälytetty peruskorjausvastuu -> vaikeammin etukäteen määritettävissä

* jos vastuu kokonaan tai suurimmaksi osaksi on jyvitetty vuokranantajan maksettavaksi -> julkiselle omistajalle kuuluu myös taloudellinen omistajuus

jatkuu15
Jatkuu..
 • Yhteenveto:
 • OikTL 37 §:n soveltaminen sale and lease back järjestelyyn tulee harkittavaksi, jos (1) asiakkaalla on takaisinosto-velvollisuus, (2) jos takaisinostohinta on ennalta määrätty, (3) jos vuokranmäärä on sidottu vuokranantajan lainakustannuksiin ja (4) jos asiakkaalle on jyvitetty perus-korjausvastuu vuokrasopimuksessa
oikeuspoliittisia n k kohtia
Oikeuspoliittisia näkökohtia
 • Taloudellinen omistus / juridis-muodollinen omistus
 • Rahoitusinstrumenttien kehittyminen -> omistusoikeuden käyttö monipuolistunut
 • Annettava oikeudellista relevanssia, jos taloudellista riskiä sijoituksen arvon kehittymisessä
 • IFRS-tilinpäätöskäytäntö
 • Kiinteistön ulkoistaminen
iv vuokrasopimuksesta
IV. Vuokrasopimuksesta
 • Maanvuokran ja huoneenvuokran välisestä suhteesta
 • Vuokrauksen pääasiallisella tarkoituksella merkitystä rajanvedossa
 • Kun rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle ja samalla myös maa-alue sen yhteydessä käytettäväksi -> sovelletaan LHVL:ia
v vuokraj rjestelyt kiinteist jen ulkoistamisj rjestelyiss
V. Vuokrajärjestelyt kiinteistöjen ulkoistamisjärjestelyissä
 • Triple net lease –sopimus

* vuokralainen vastaa kaikista mahdollisista kuluista

* kannustimet vuokralaiselle

 • Likaiset vuokrasopimukset
 • Douple net lease –sopimus

* vuokran lisäksi vakuutukset ja verot

* vuokranantaja maksaa ylläpito-/hoitokust. -> ulkopuolinen palvelu

jatkuu16
Jatkuu..
 • Peruskorjausvastuusta sopiminen
 • Vuokralaisella hoitovastuu -> rakennus/ osa palautetaan ”vastaavassa hyvässä kunnossa”
 • Vuokra-aika 10-25 vuotta
 • Peruskorjausvastuusta sovittava -> sitä koskevan riskin jakamista -> merkitystä esineen omistajakysymyksen kannalta
laki liikehuoneistojen vuokrauksesta lhvl
Laki liikehuoneistojen vuokrauksesta (LHVL)
 • LHVL 2 § -> säännökset pääasiassa dispositiivisia -> sopimusvapaus
 • Pakottavat säännökset toisen sopimuspuolen suojaksi -> edellyttävät tämän nimenomaista reagointia
 • Seuraavassa tarkastellaan pakottavia säännöksiä:
jatkuu17
Jatkuu…
 • Kuittauskielto LHVL 8 § -> kuittauskielto-ehto on mitätön -> vuokralaisella on oikeus kuitata vuokraansa vastasaamisellaan
 • Laki velan vanhentumisesta (15.8.2003/ 738) korvasi LHVL:n erityissäännökset velan vanhenemisesta -> velat vanhenevat kolmen vuoden kuluessa
 • Velkoja saa käyttää vanhentunuttasaata-vaakuittaukseen (lain 15 §; taannehtiva)
jatkuu18
Jatkuu..
 • Korvaus määräaikaisen sopimuksen päättyessä LHVL 45 §:n nojalla -> arvoanostaneetmuutos-jakorjaustyöt, jos vuokralaisella on ollut oikeus suorittaa työt
 • LHVL 19.1 § -> vuokralaisella oikeus ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoa koske-van välittömän vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi
jatkuu19
Jatkuu..
 • Jos vuokralaisella on oikeus hankkia kohde takaisin vuokrakauden päätyttyä ennalta määriteltyyn hintaan -> sisältyykö tähän LHVL 45 §:n mukainen korvaus
 • Jos osto-optiota ei ole tai se määräytyy käyvästä arvosta  45 §:n mukainen korvaus tulisi maksaa
jatkuu20
Jatkuu..
 • Sopimuksen purku terveysvaaran perusteella -> LHVL 50 §: ”jos vuokralai-selle tai vuokralaisen palveluksessa ole-van terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen”
 • Esim. kosteushaitta -> homesienet
 • Riski on ilmeinen
jatkuu21
Jatkuu..
 • Triple net lease –sopimus -> vastuu-kysymys
 • Sovittava laatustandardeista -> ulkopuolinen tarkastus ja hyväksyntä
 • Vuokralaiselle asetettava oikealle tasolle kannustimet
 • Sopimuksen purkuoikeus ei riippuvainen vuokranantajan omasta menettelystä
 • Jos vuokranantajan menettelystä-> korvausvastuu; näyttö vuokralaisella
jatkuu22
Jatkuu…
 • Sopimuksen purku hallinnan estymisen perusteella -> vuokralaiselle olennainen merkitys -> ei tule juurikaan kysymykseen
 • Sopimuksen purku vuokranantajan vaihtumisen vuoksi

* vuokralaisella säännöllisesti kohde hallinnassa -> suojattu

jatkuu23
Jatkuu..
 • LHVL 50 § 3-kohta muu sopimusrikkomus
 • Koskee vain vuokrasopimusta ja sen mukaista vuokrasuhdetta
 • Yleinen sopimuksen purkuperuste -> oleellinen sopimusrikkomus -> kynnys korkealla
 • LHVL:n pakottavat purkuperusteet riittäviä
jatkuu24
Jatkuu..
 • Sopimuksen purku sovitun vakuuden asettamatta jättämisen seurauksena LHVL 7 §
 • LHVL 15 §:n purkuperuste: liikehuoneiston hallinnan saamisen estyminen
 • LHVL 19 §: sopimuksen purkaminen korjaus- ja muutostöiden perusteella
 • LHVL 34 § kohteen myynti-> osto-optio
vi tyypillisist lausekkeista
VI.Tyypillisistä lausekkeista
 • Vuokran sitominen rahoituskustannuksiin
 • LHVL 24 § mahdollistaa vuokran sitomisen indeksiin -> toistaiseksi tai väh. 3 vuotta
 • Sitominenliikevaihtoon -> erityisesti kaupan alalla
 • Liikevaihtosidonnainen vuokra on riskialtis, jos sale and lease back on tapahtunut korkealla vieraalla pääomalla -> vipuvaikutus ei kestä suuria vaihteluja
jatkuu25
Jatkuu..
 • Yleisesti triple net lease –sopimuksissa on

sovittu vuokran olevan ensisijaisesti riippu-vainen vuokranantajan rahoituskustannuksista ja vain toissijaisesti se on indeksoitu (pätevä vuodesta 1981)

 • Vuokra jaetaan yleensä pääoma- ja hoito-osaan
 • Voidaanko jossain olosuhteissa ko. sopimus-ehtoa pitää kohtuuttomana ja sovitella LHVL 25 ja 5 §:n perusteella
jatkuu26
Jatkuu..
 • Kanne vuokranmäärän muuttamiseksi ratkaistava kokonaisharkinnalla
 • KKO 1994:96 -> suhdannevaihteluilla ei merkitystä -> sopimustahon kannettava vastuunsa pitkissä sopimuksissa elinkeinoympäristön mahdollisesta muutoksesta
 • maariski
jatkuu27
Jatkuu..
 • Sopimussakkojen käyttö sopimuksen tar-koituksen toteuttamisen varmistamiseksi
 • Vuokralaisen suojaksi säädettyjen pakottavien säännösten kiertämiseksi se ei ole laillinen
 • LHVL 52.3 § -> sopimusehto, jonka mukaan vuokraa maksettaisiin vielä vuokrasopimuksen tultua puretuksi, on mitätön