kemikaalide ohutu k itlemine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kemikaalide ohutu käitlemine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kemikaalide ohutu käitlemine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 141

Kemikaalide ohutu käitlemine - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Kemikaalide ohutu käitlemine. Безопасное обращение с химикатами. T oote ja teenuse ohutuse seadusele. http://www.sm.ee/index.php?id=440 Eriseadustega reguleeritud tooterühmad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kemikaalide ohutu käitlemine' - kato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kemikaalide ohutu k itlemine

Kemikaalide ohutu käitlemine

Безопасное обращениес химикатами

t oote ja teenuse ohutuse seadusele
Toote ja teenuse ohutuse seadusele

http://www.sm.ee/index.php?id=440

Eriseadustega reguleeritud tooterühmad

 Kemikaalid  Biotsiidid  Meditsiiniseadmed  Ravimid  Ehitustooted  Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja –toodetele

t oote ja teenuse ohutuse seadusele1
Toote ja teenuse ohutuse seadusele

http://www.sm.ee/index.php?id=440

Eriseadustega reguleeritud tooterühmad

 Rahvatervise seadus (kosmeetikatooted)  Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele  Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded  Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord  Elektriohutusseadus  Masinad ja tõsteseadmed  Lõhkematerjalid ja pürotehnika  Küttegaas  Surveseadmed (gaasiballoonid, aerosoolballoonid jms)

t oote ja teenuse ohutuse seadusele2
Toote ja teenuse ohutuse seadusele

Eriregulatsioone teenuste kohta:  Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele  Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele  Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele  Tervisekaitsenõuded ilu- ja isiku teenuste osutamisele  Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

 Veebipõhine tarbijakoolitus  Euroopa Komisjon tooteohutusest  Tervisekaitseinspektsioon  Tarbekaupade ja teenuste ohutus  Kasulikku tarbijale  Ohutus.ee  Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) rakendamise standardid

slide5
СОДЕРЖАНИЕ:
 • Основы законодательства Эстонии в сфере безопасностного обращения с химикатами
 • Понятие, идентификация, классификация, маркировка химикатов
 • Символы и знаки опасности химикатов
 • Карты безопасности химикатов
 • Обращение, реализация и хранение химикатов
 • Компетентные государственные учреждения
 • Разрешенные нормы химикатов
 • Порядок учета химикатов
slide6
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЭСТОНИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ХИМИКАТАМИ
 • Действующие законы ЭР, а также поправки и изменения к ним находятся в свободном доступе на электронной странице Государственного Вестника ЭР www.riigiteataja.ee.
 • Законы ЕС – на электронной странице Вестника ЕС http://eur-lex.europa.eu/
slide8

Основным законом, регулирующим обращение химикатов, является Закон о химикатах – KEMIKAALI SEADUS – принят 06.05.1998, RTI 1998, 47, 697

 • Другие законодательные акты, имеющие прямое или косвенное отношение к сфере обращения химикатов:
 • Закон о безопасности оборудования, работающего под давлением SURVESEADME OHTUSE SEADUS – принят 22.05.2002, RTI 2002,49,309
 • Закон об изменениях Закона о химикатах – KEMIKAALISESEADUSE MUUTMISE SEADUS – принят 12.02.2003 – RTI 2003, 23, 144
slide9

Закон об административном производстве – HALDUSMENETLUSE SEADUS – принят 06.06.2001 – RTI 2001, 58, 354

 • Закон об изменениях к закону о химикатах и закону о государственной пошлине KEMIKAALISEADUSE JA RIIGILÕVISEADUSE MUUTUMISE SEADUS – принят 13.10.2004 –RTI 2004, 75, 521
 • Закон о безопасности продукции – TOOTE OHTUSE SEADUS– принят 24.03.2004 –RTI 2004, 25, 167
 • Требования и порядок идентификации, классификации, упаковки и маркировки химикатов – Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded nind kord– принят 03.12.2004 – RTL 2004, 154, 2326
slide10

Изменения к требованиям и порядку идентификации, классификации, упаковке и маркировке химикатов – Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded nind kordmuutmine– принят 27.03.2006 – RTL 2006, 30, 532

 • Приложение к «Требованиям и порядку идентификации, классификации, упаковки и маркировки химикатов», символы опасностей химикатов, предложения рисков и безопасности химикатов
 • Закон об изменениях к законов о химикатах, отходах, государственной пошлине и контролю и предотвращению комплексного загрязнения – KEMIKAALISEADUSE, JÄÄTMESEADUSE, RIIGILÕVISEADUSE NING SAATSUSE KOMPLEKSSE VÄLTIMISE JA KONTROLLIMISE SEADUSE MUUTMISE SEADUS – принят 31.05.2006 –RTI 2006, 28, 209
slide11

Порядок оповещения о химикате – Kemikaalist teavitamise kord– принят 22.031999 – RTL 1999, 61, 809

 • Изменения к порядку оповещения о химикатах химикатов – «Kemikaalist teavitamise kord»muutmine– принят 11.04.2001 – RTL 1999, 61, 809, RTL 26.06.2001, 77, 1049, RTL 20.05.2003, 60, 841
 • Порядок учета основных химикатов – Ohtlike kemikaalide arvestuse kord– принят 17.12.2004 – RTL 2004, 158, 2379
 • Требования к карте безопасности химиката – Nõuded kemikaali ohutuskaardile– принят 17.12.2004– RTL 2004, 158, 2378
 • Изменения к требованиям к карте безопасности химиката – «Nõuded kemikaali ohutuskaardile» muutmine– принят 03.02.2006– RTL 2006, 15, 261
slide12

Закон о биоцидах – BIOTSIIDISEADUS – принят 12.05.2004 – RTI 2004, 45, 315

 • Закон о взрывчатых материалах – LÕHKEMATERJALISEADUS – принят 24.03.2004 – RTI 2004, 25, 170
 • Требования здравоохранения и безопасности труда рабочей среды, подвергаемой действию биологических факторов опасности – Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohtuse nõuded – принят 05.05.2000 – RTI 2000, 38, 234
 • Закон об охране здоровья и безопасности труда – TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHTUSE ISEADUS – принят 16.06.1999 – RTI 1999, 60, 616
slide13

Требования гигиены и безопасности труда при использовании опасных химикатов и содержащих их материалов – Ohtlikke kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamine töötervishoiu ja tööohtuse nõuded – принят 28.12.2004 – RTI 2001, 30, 166

 • Требования и порядок доброго обычая работы лабораторий – Hea laboratoritava nõuded ja kord – принят 28.12.2004 – RTL 2005, 6, 44
 • Требования и порядок, предъявляемые к оценке и удостоверению соответствия лабораторий требованиям доброго обычая – Hea laboratoritava nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuded ning kord – принят 14.02.2005 – RTL 2005, 24, 336
 • Требования, предъявляемые к оценке риска для здоровья и окружающей среды, связанного с новым веществом – Uue aine tervise- ja keskkonna riski hindamise nõuded – принят 22.04.2005 – RTL2005, 48, 678
slide14

Наименьшее значение опасности химикатов и пороговое количество опасных химикатов и порядок определения категории опасности предприятия, являющегося потенциальным источником крупных аварий, и опасного предприятия – Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtlikku ettevõtte määratlemise kord – принят 14.06.2005 – RTL2005, 72, 994

 • Предельные нормы содержания опасных веществ в почве и грунтовых водах – Pinnases ja põhjavees ohtlikke ainete sisalduse piirnormid – принят 02.04.2004 – RTL2004, 40, 662
 • Предельные нормы содержания опасных веществ в грунтовых и морских водах – Оhtlikke ainete sisalduse piirnormid pinna ja merevees – принят 11.03.2005 – RTL2005, 32, 447
slide15

Предельные нормы химических факторов опасности рабочей среды – Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid – принят 18.09.2001 – RTI2001, 77, 460

 • Ограничения, налагаемые на обращение с химикатами, представляющими опасность для населения и природной среды – Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud– принят 28.02.2005 – RTL2005, 29, 407
 • Требования к средствам перевозки – Nõuded veovahendile – принят 03.04.2003 – RTL2003, 47, 688
 • Правила автомобильных перевозок опасных грузов – Ohtlike veoste autoveo eeskiri – принят 14.12.2001 – RTL2002, 6, 53,102, 1555,149, 2177,2003, 85, 1247
 • Закон об автомобильных перевозках – Autoveoseadus – принят 07.07.2000 – RTI2000, 54, 346,2000, 32, 190,53, 336,61, 375,63, 387
slide16

Закон о железной дороге – Raudteeseadus – принят 19.11.2003 – RTI2003, 79, 530,2004, 18, 131)

 • Закон о безопасности мореплавания – Meresõiduohutuse seadus – принят 12.12.2001 – RTI2002, 1, 1,61, 375,63, 387,2003, 88, 591, 594,2004, 24, 164,46, 331)
 • Закон об авиации – Lennundusseadus – принят– RTI1999, 26, 376,2001, 87, 525,RTI2002, 47, 297,61, 375,63, 387,RTI2003, 23, 138,143,88, 594,2004, 25, 169,30, 208,81, 541
 • Программа обучения, требования профессиональных навыков и форма свидетельства об обучении советника по безопасности – Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm – принят 03.04.2003 – RTL2003, 47, 689
slide17

Порядок составления и представления информационных листков, отчетов безопасности и планов разрешения экстренных ситуаций на опасных и предприятиях, являющихся потенциальным источником крупных аварий – Ohtlikku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande, ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte loetelu pidamine – принят 12.05.2003 – RTL2003, 61, 874

 • Закон об административном сотрудничестве – HALDUSKOOSTÖÖ SEADUS – принят 29.01.2003 – RTI2003, 20, 117,
 • Закон о долговом праве – VÕLAÕIGUSSEADUS – принят 26.09.2001 – RTI2001, 81, 487
 • Закон об архиве – ARHIIVISEADUS – принят 25.03.1998– RTI1998, 36/37, 552
slide18

Закон об охране животных – Loomakaitseseadus – принят 13.12.2000 – RTI2001, 3, 4

 • Закон об охране природы – LOODUSKAITSESEADUS – принят 21.04.2004 – RTI2004, 38, 258
 • Закон об изменении и использовании закона об управлении производством – HALDUSMENETLUSE SEADUSE MUUTMISE JA RAKENDAMISE SEADUS – принят 09.07.2002 – RTI2002, 61, 375
 • Закон об изменении и дополнении закона суммирования уложения наказаний – KARISTUSSEADUSTIKUGA SEONDUVATE SEADUSTE MUUTUMISE JA TÄIENDAMISE SEADUS – принят 19.06.2002 – RTI2002, 96, 566
 • Закон о разведении сельскохозяйственных животных – PÕLLUMAJANDUSLOOMADE ARETUSE SEADUS– принят 06.11.2002– RTI 2002, 96, 566
slide19

Закон об отходах – JÄÄTMESEADUS – принят 28.01.2004 – RTI2004, 9, 52,RTI1998, 57, 861; 88 поправка

 • Закон об изменении закона об отходах – JÄÄTMESEADUSE MUUTUMISE SEADUS – принят 17.02.1999 – RTI1999, 23, 352
 • Закон об изменении закона об отходах – JÄÄTMESEADUSE MUUTUMISE SEADUS – принят 12.06.2001– RTI2001, 56, 340
 • Закон о дополнениях к законам об отходах и государственной пошлине – JÄÄTMESEADUSEJA RIIGILÕIVUSEADUSE TÄIENDAMISE SEADUS – принят 17.01.2001 – RTI2001, 16, 72
 • Закон оторговой деятельности – Kaubandustegevuse seadus– принят 11.02.2004 – RTI2004, 12, 78)
slide20

Закон об изменении законов об энергии, государственной пошлине и закону об отходах – ENERGIASEADUSE, RIIGILÕIVUSEADUSE JA JÄÄTMESEADUSE MUUTUMISE SEADUS – принят 11.04.2001 – RTI2001, 43, 239

 • Закон об изменениях и дополнениях к законам об авторских правах, кодексу нарушений права управления, криминальному кодексу, закону о правах потребителя и закону о таможне – AUTORIÕIGUSE SEADUSE, HALDUSÕIGUSERIKKUMISTE SEADUSTIKU, KRIMINAALKOODEKSI, TARBIJAKAITSESEADUSE JA TOLLISEADUSE MUUTUMISE JA TÄIENDAMISE SEADUS – принят 21.01.1999 – RTI1999, 10, 155
 • Закон онадзоре за окружающей средой –KESKKONNAJÄRELEVALVE SEADUS – принят 06.06.2001 – RTI2001, 56, 337
slide21

Закон опринудительных выплатах – ASENDUSTÄITMISE JA SUNNIRAHA SEADUS – принят 09.05.2001 – RTI2001, 50, 238

 • Закон о государственной пошлине – RIIGILÕIVUSEADUS – принят 22.10.1997 – RTI2006, 58, 439
 • Закон об изменениии применении закона об управлении производством – HALDUSMENETLUSE SEADUSE MUUTUMISE JA RAKENDAMISE SEADUS – принят 19.06.2002 – RTI2002, 61, 375
 • Закон об изменениях в законе о надзоре за окружающей средой и законе об оружии – KESKKONNAJÄRELEVALVE JA RELVASEADUSE MUUTAMISE SEADUS – принят 11.12.2002 – RTI2002, 110, 653
slide22

Закон осубститутивном выполнении и о штрафах– ASENDUSTÄITMISE JA SUNNIRAHA SEADUS – принят 09.05.2001 – RTI2001, 50, 238

 • Закон об изменениях в законе о химикатах, законе об отходах, законе о государственной пошлине – KEMIKAALISEADUSE JÄÄTMESEADUSE, RIIGILÕIVUSEADUSE NING SAASTUSE KOMPLEKSSE VÄLTIMISE JA KONTROLLIMISE SEADUSE MUUTAMISE SEADUS – принят 31.05.2006 – RTI2006, 28, 209
 • Пенитенциарный кодекс – KARISTUSSEADUSTIK – принят 06.06.2001 – RTI2001, 61, 364
 • Процессуальный кодекс – VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIK – принят 22.05.2005 – RTI2002, 50, 313)
slide23
Пользование электронным вестником, поиск нужного закона

Для нахождения необходимого законодательного акта (закона, постановления, требований, порядка и пр.) в электронном вестнике (Riigiteataja)имеются следующие возможности: Поиск (otsing)

slide25
Понятие химиката

Понятие химиката, вещества и препарата устанавливает Закон о химикатах

slide31
Поиск информации о химикате

Наиболее распространен поиск химиката по CAS-номеру, по названию вещества или его молекулярной формуле. Его можно осуществить в Европейской системе химикатов

slide32
Идентификация, поиск химиката по CAS-номеру

по CAS-номеру

по названию вещества

по молекулярной формуле

slide35
Реализация химикатов

Под реализацией химикатов подразумевается деятельность, посредством которой третьим лицам за плату или бесплатно предоставляется доступ к химикатам в целях распространения или применения ими химикатов. Ввоз химикатов на территорию Европейского союза также считается реализацией химикатов.

slide37

Лицо, ответственное за реализацию химикатов, вправе реализовывать химикаты, если:

 • Установлены опасные свойства химиката
 • Оценен риск для здоровья, окружающей среды или имущества, вытекающий из использования химиката
 • Химикат идентифицирован, классифицирован, расфасован и маркирован
 • Соблюдены требования в отношении уведомления
 • Требования и порядок, предъявленные к идентификации, классификации, упаковке и маркировке химикатов устанавливаются постановлением министра социальных вопросов – Ohtlike kemikaalide identifitserimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgitamise nõuded ning kord (RTL 2004, 154, 2326)
slide38
Опасные химикаты

Порядок учета опасных химикатов устанавливается постановлением министра социальных вопросов – Ohtlike kemikaalide arvestuse kord (RTL 2004, 158, 2379)

slide40
Опасное предприятие и предприятие, являющееся потенциальным источником крупных аварий
slide42
Компетентные государственные учреждения, осуществляющие контроль за безопасным обращением химикатов
slide43

Kemikaalide Teabekeskus – Центр информации о химикатах

 • Tehnilise Järelevalve Amet – Инспекция по техническому надзору
 • Päästeamet – Спасательный департамент
 • Tööinspektsioon – Инспекция по труду
 • Keskkonnainspektsioon – Инспекция по окружающей среде
 • Tarbijakaitseamet – Департамент защиты прав потребителя
 • Tervisekaitseinspektsioon – Инспекция по охране здоровья
 • Maksu- ja Tolliamet – Налоговый и таможенный департамент
slide45

Сбор информации о ввезенных в Эстонию или производимых в Эстонии в крупных или средних производственных объемах запрещенных или строго ограниченных в обращении или содержащих новое вещество химикатах.

 • Оценка риска для человека или окружающей среды, обусловленного веществом, в отношении которого предоставлено уведомление, а также оценка предоставленной в уведомлении информации правовым актам, при необходимости, требование предоставления дополнительной информации или проведения исследований, необходимых для оценки риска, уведомившему о веществе, а также рекомендациями относительно снижения риска и представление отчета Европейской комиссии.
slide46

Выполнение административных функций и осуществление административных действий в сфере импорта и экспорта опасных химикатов.

 • Обмен информацией с компетентными государственными учреждениями других государств, Европейской комиссией и международными организациями.
 • Выполнение обязанностей государственного учреждения, предусмотренного частью 4 статьи VII Парижской конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993 года
slide47

Сбор информации о физико-химических свойствах находящихся на рынке химикатов и препаратов, об их опасности для здоровья и первой помощи при отравлении и методах лечения.

 • Обеспечение передачи информации об отравлениях населению и медицинскому персоналу.
 • Выдача разрешений и регистрации ввозимых в Эстонскую Республику биоцидов и произведенных в Эстонской Республике биоцидах (Закон о биоцидах – BIOTSIDISEADUS – RTI 2004, 45, 315)
 • Быть держателем регистра биоцидов и быть уполномоченным обработчиком регистра биоцидов.
p steamet tehnilise j relevalve inspektsioon
Спасательный департамент (Päästeamet)и Инспекция по техническому надзору (Tehnilise Järelevalve Inspektsioon)

Компетентными учреждениями в области безопасности предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий, являются Спасательный департамент (Päästeamet)и местные спасательные учреждения Спасательного департамента и Инспекция по техническому надзору (Tehnilise Järelevalve Inspektsioon)

slide49

Задачи Спасательного департамента в области безопасности предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий

 • Вынесение оценки уровню выполнения требований, установленных в отношении деятельности предприятия, являющегося потенциальным источником крупных аварий, в части, касающегося плана по разрешению экстренных ситуаций
 • В сотрудничестве с Инспекцией по техническому надзору вынесение оценки соответствию отчета о безопасности установленным требованиям
 • Сбор информации о выполнении требований, установленных в отношении деятельности предприятия, являющегося потенциальным источником крупных аварий, а также обмен информацией с компетентными учреждениями других государств и международными организациями
 • Ведение перечня предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий
slide50

Задачи Инспекции по техническому надзору в области безопасности предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий

 • Оценивание выполнения требований безопасности установленных в отношении предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий
 • Вынесение оценки в сотрудничестве со Спасательным департаментом соответствию отчета о безопасности установленным требованиям
 • Сотрудничество с компетентными учреждениями других государств (RTI 2006, 28, 209)
kemikaaliohutuse komisjon
Комиссия по безопасности химикатов – Kemikaaliohutuse Komisjon

Правительство республики формирует из представителей правительственных учреждений и других специалистов Комиссию по безопасности химикатов (Kemikaaliohutuse Komisjon)

slide52
Задачи Комиссии по безопасности химикатов
 • Анализ актуальных в Эстонской Республике и Европейском Союзе проблем, касающихся безопасности химикатов
 • Предоставление отзывов и высказывание мнения относительно политики и стратегии Эстонской Республики и Европейского Союза в области безопасности химикатов
 • Внесение правительственным учреждениям предложений с целью разработки стратегии безопасности химикатов и претворения их в жизнь
slide53

Выдача оценки правовым актам, регулирующим безопасность химикатов, и проектам указанных актов

 • Внесение министру социальных вопросов предложений о проведении исследований, издании печатных изданий, организации обучения и унификации терминологии в области безопасности химикатов
 • Обмен информацией и внесение предложений для координации деятельности различных институций в области безопасности химикатов (RTI 2004, 75, 521)
slide56
Определение опасности химикатов

Определение опасности химикатов и оценка связанного с ними риска осуществляется на основании физических и химических свойств химикатов и опасности их для здоровья и окружающей среды и производится а основании соответствующих законодательных актов

slide57

Физические и химические свойства вещества определяются методами, указанными в части А пятого приложения (V 67/548/EMÜ) директивы 67/548/EMÜ Совета Европейского Экономического сообщества (Euroopa Majandusühendus - EMÜ)об уравнивании положений законов, постановлений и административных положений, рассматривающих классификацию, упаковку и маркировку опасных веществ

 • Опасные для здоровья свойства вещества определятся методами, указанными в части В приложения 67/548/EMÜ
 • Опасные для окружающей среды свойства вещества определятся методами, указанными в части С приложения 67/548/EMÜ
slide58

Химикаты классифицируются по характеризующим их опасным свойствам, с учетом оценки риска, которым сопровождается их использование

 • Ответственное за реализацию лицо на основании соответствующих данных, имеющихся у него в наличии или доступных ему, обязано устанавливать свойства опасных химических веществ, расфасовывать в тару и маркировать на основании полученной информации
 • Требования, предъявляемые к оценке риска для здоровья и окружающей среды, связанного с новым веществом, устанавливаются постановлением Министра социальных дел – Uue aine tervise- ja keskkonnariski hindsmise nõuded (RTL 2005, 48, 686)
slide60

Буквенные знаки, значения и символы опасности химикатов (Ohtlike ainete ja valmistamise ohussümbolid, nende tähelised tunnused ja sõnalised tähendused)указаны в приложении 5 постановления № 122 Министра социальных дел «Требования и порядок идентификации, классификации, упаковки и маркировки химикатов» (Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord)от 3 декабря 2004 года RTL 2004, 154,2326

slide61
В настоящее время используются:

Символ опасности

7

Буквенный знак опасности и ее значение

10

kemikaalide ohtlikkuse kategooriad ohtlike omaduste alusel
Классификация химикатов по их опасным свойствам Kemikaalide ohtlikkuse kategooriad ohtlike omaduste alusel

По опасным свойствам химикаты классифицируются на 15 категорий

1 plahvatusohtlik explosive
1. Взрывоопасный (plahvatusohtlik - explosive)
 • Вещества и препараты в твердом, жидком, пастообразном или гелеобразном виде, которые могут реагировать также экзотермически (с выделением тепла)

E

Explosive

Взрывоопасный

Plahvatusohtlik

 • Без кислорода воздуха, выделяя газы, которые могут в предусмотренных опытных условиях взрываться, резко воспламеняться, или при нагревании закрытыми взрываться
2 oks deriv oxidizing
2. Окисляющие (oksüderiv - oxidizing)

O

Oxidizing

Окисляющий

Oksüdeeriv

 • Вещества и препараты, которые при соприкосновении с другими химикатами, прежде всего со взрывоопасными химикатами, могут обусловить резкую экзотермическую реакцию
3 v ga tuleohtlik flammable
3. Очень огнеопасные (väga tuleohtlik - flammable)
 • Вещества и препараты, которые при соприкосновении с воздухом могут нагреваться и возгораться или твердые вещества и препараты

F

Highly flammable

Очень огнеопасный

Väga tuleohtlik

 • Которые при кратковременном соприкосновении с источником воспламенения могут воспламеняться и продолжать горение после удаления источника возгорания, или жидкие вещества и препараты, точка вспышки которых ниже 21°С, или вещества и препараты, которые при соприкосновении с водой или влажным воздухом выделяют в опасной мере легко возгораемые газы.
4 eriti tuleohtlik extremely flammable
4. Особо огнеопасные (eriti tuleohtlik – extremely flammable)
 • Жидкие вещества и препараты, точка вспышки которых ниже 0°С и точка кипения равна или ниже 35°С, и газообразные вещества и препараты, которые возгораются при соприкосновении с воздухом при давлении и температуре окружающей среды.

F+

Extremely flammable

Особо огнеопасный

Eriti tuleohtlik

5. Огнеопасные (tuleohtlik –flammable)

 • Жидкие вещества и препараты, точка вспышки которых находится в температурном интервале 21-55°С
6 m rgine toxic
6. Ядовитые (mürgine - toxic)
 • Вещества и препараты, которые при вдыхании, проглатывании или впитывании через кожу в маленьких количествах могут обусловить смерть, разовое или хроническое повреждение здоровья

T

Toxic

Ядовитый

Mürgine

7 v ga m rgine very toxic
7. Очень ядовитые (väga mürgine – very toxic)
 • Вещества и препараты, которые при вдыхании, проглатывании или впитывании через кожу вочень маленьких количествах могут обусловить смерть, разовое или хроническое повреждение здоровья

T+

Very toxic

Очень ядовитый

Väga mürgine

8 kahjulik harmful

9. Раздражающие (ärritav - irritant)

8. Вредные (kahjulik - harmful)

Xn

Harmful

Вредный

Kahjulik

Xi

Irritant

Раздражающий

Ärritav

 • Вещества и препараты, которые при вдыхании, проглатывании или впитывании через кожу в больших количествах могут обусловить смерть, разовое или хроническое повреждение здоровья
 • Вещества и препараты, которые не являются едкими и которые при однократном кратко- или долговременном или повторном соприкосновении с кожной или слизистой оболочкой могут обусловить их воспаление.
10 sensibiliseeriv sensitizing
10. Сенсибилизирующие (sensibiliseeriv - sensitizing)

10. Едкие(sööbiv - corrosive)

 • Вещества и препараты, которые при соприкосновении с живой тканью могут ее уничтожить
 • Вещества и препараты, которые при вдыхании или поглощении через кожу могут обусловить аллергическую реакцию организма так, что следующие соприкосновения с химикатом могут неблагоприятно или вредно влиять на здоровье

C

Corrosive

Едкий

Sööbiv

12 kantserogeenne carcinogenic
12. Канцерогенные (kantserogeenne – carcinogenic)

13. Мутагенные (mutageenne - mutagenic)

 • Вещества и препараты, которые при вдыхании или поглощении через кожу могут обусловить возникновение злокачественных опухолей или увеличить их частоту
 • Вещества и препараты, которые при вдыхании или поглощении через кожумогут вызвать наследственные генетические дефекты или увеличить их частоту
slide74

14. Опасные для окружающей среды (keskkonnaohtlik – dangerous for the environment)

15. Репродуктивно токсичный (reproduktiivtoksiilne – toxic for reproduction)

 • Вещества и препараты, которые при вдыхании или поглощении через кожу могут вызвать наследственные врожденные уродства или увеличить их частоту или обусловить повреждение детородной способности

N

Dangerous for environment

Опасный для окружающей среды

Keskkonnaohtlik

 • Вещества и препараты, которые припопадании в окружающую среду обусловить немедленное или позднейшее повреждение окружающей среды или ее части (частей).
slide75
Классификация химикатов по группам

По группам химикаты классифицируются в зависимости от содержащихся в их составе отдельных элементов (например, металлов) или от дельных функциональных групп (карбонильной, нитро-, амино- и т. д. RTL 2004, 154, 2326)

slide77

Иногда соединение может принадлежать нескольким группам одновременно, например хлорбензол (финилхлорид)

slide79

Предельные нормы химических факторов опасности рабочей среды устанавливаются постановлением Правительства ЭР Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid от 18.09.2001 – RTI 2001, 77,460

slide81

Предельные нормы содержания опасных веществ в почве, подземных и подпочвенных водах (Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid, RTL 2004, 40, 662), морской воде (Оhtlike ainete sisalduse piirnormidpinna ja merevees, RTL 2005, 32, 447), осадках и организмах устанавливает министр окружающей среды своим постановлением (Закон от 12.11.2003, RTI 2003, 75, 499)

 • Наименьшее количество опасности химикатов и пороговое количество опасных химикатов и порядок определения категории опасности предприятия, являющегося потенциальным источником крупных аварий и опасного предприятия – Kemikaali ohtlikuse alammäär ja ohtliku kemikaali küniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte märatlemise kord – принят 14.06.2005 – RTL 2005, 72, 994
slide82

Предельные нормы содержания опасных веществ в почвеи грунтовых водах - Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid – принят 02.04.2004 - RTL 2004, 40, 662)

 • Предельные нормы содержания опасных веществ в грунтовых и морских водах - Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinna- ja merevees – принят 11.03.2005 - RTL 2005, 32, 447)
slide83
Предложения риска и опасности химиката

Устанавливаются приложениями 6 и 7 постановления Министра социальных дел от 03.12.2004 года № 122 «Требования и порядок, идентификации, классификации, упаковки и маркировки опасных химикатов» ( Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgitamise nõuded ning kord RTL 2004, 154, 2326)

slide84

Каждому химикату присваиваются соответствующие предложения риска и опасности

R-laused

R-предложения, от англ. RISK – риск (68 предложений и 57 объединенных)

S-laused

S-предложения, от англ. SAFE – безопасность (64 предложения и 19 объединенных)

slide89
Упаковка и маркировка химикатов

Требования и порядок, идентификации, классификации, упаковки и маркировки опасных химикатов - Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgitamise nõuded ning kord RTL 2004, 154, 2326)

slide90

Торговая упаковка опасных химикатов должна быть прочной, обеспечивать безопасность обращения с химикатами и отвечать следующим требованиям:

 • Упаковка и ее замок должны быть прочными в случае предусмотренных условий использования химиката
 • Упаковка и ее замок должны быть из материала, который не реагирует с содержимым упаковки и не образует с ним опасных соединений
 • Упаковка с повторным замком должна быть изготовлена так, чтобы упаковку было бы возможно повторно устойчиво к протечкам открывать и закрывать
slide91
Специальные требования к упаковку химикатов, продаваемых в розничной торговле
 • Упаковка химиката для розничной торговли не должна:
 • Своим видом и графическими украшениями возбуждать интерес у детей и сбивать потребителя
 • Быть похожей по обозначению и представлению с упаковкой пищи, корма, лекарств или косметических изделий
slide92

Недоступным детям замком безопасности надо снабдить упаковки розничной торговли, которые содержат:

 • Химикат, классифицированный как ядовитый, очень ядовитый или едкий
 • Вредный и при проглатывании вызывающий повреждения легких химикат, для которого определено предложение риска R65 (вредный, при проглатывании может обусловить повреждение легких) и символ опасности Xn (вредный - kahjulik - harmful)
 • Метанол CH3-OH (CAS № 67-56-1) ≥ 3% и/или дихлорметанCH2Cl2 (CAS № 75-09-2) ≥ 1%

Требование недоступного детям замка безопасности не действует для химиката, передаваемого в аэрозольной упаковке.

slide93

На маркировке химиката должны быть представлены следующие данные:

 • Наименование вещества или препарата по статьям
 • Номер EÜ (ЕС №), если вещество есть в перечне EINECS или ELINCS
 • Наименования опасных составляющих веществ, содержащихся в препарате
 • Символ опасности химиката и словесное изложение опасности
 • Предложение риска химиката
 • Предложение безопасности химиката
 • Данные для идентификации лица, ответственного за сбыт химиката: имя или коммерческое имя и адрес места расположения согласно регистру, номер телефона, по возможности адрес электронной почты
 • Слова «маркировка EÜ» (ЕС label)в отношении веществ, которые представлены в перечне опасных веществ
 • Номинальное количество химиката, выраженное в массовых или объемных единицах системы СИ (номинальная масса или номинальный объем) – в случае химикатов, продаваемых в розничной торговле
slide94

На маркировке представляется информация о химикате, упакованном для продажи, но не в отношении его различных форм, а в каком виде его можно далее использовать (разбавленным или в другом виде, жидкое, концентрат, гранулы, порошок, твердое и т. п.)

 • Н маркировке нельзя использовать выражение «не ядовитый», «не вредный», «безвредный», «не загрязняет», «экологический» или другие такие выражения, которые ссылаются на безопсность вещества или препарата, или которые могли бы обусловить недооценку опасности вещества или препарта.
slide95

Если упаковка, в которой находится химикат, или информация о химикате не гарантирует безопасности обращения с ним, то химикат изымается из обращения по инициативе и за счет собственника в соответствии с Законом об отходах (JÄÄTMESEADUS, RTI 2004, 9, 52)

 • Химикаты могут продаваться в розничной торговле только в закрытой и надлежащим образом маркированной упаковке изготовителя или с использованием предусмотренного для этого оборудования (RTI 2006, 28, 209)
ohus mbolid
Маркировка символами опасности (Ohusümbolid)

Символами опасности характеризуется опасность веществ и препаратов. Если веществу или препарату приписано больше чем один символ опасности, то на маркировку наносится лишь один наиболее важный:

slide98
Маркировка предложениями риска

Предложениями риска характеризуется риск, исходящий из опасности веществ и препаратов при использовании химикатов

slide99

При маркировке представляется не более чем 6 R-предложений, причем объединенное предложение риска считается одиночным предложением. В виде исключения, для того, чтобы на маркировке было бы достаточно информации обо всех рисках, исходящих из обращения химиката, представляется больше, чем 6 R-предложений

 • На маркировке химиката не надо использовать R-предложения «очень огнеопасный – F» или «особо огнеопасный – F+», которые повторяют значение символа опасности.
ohutuslaused s laused
Маркировка предложениями безопасности (Ohutuslaused, S-laused)

Предложениями безопасности представляются условия для безопасного обращения химикатов в предусмотренной сфере использования

slide101

При маркировке представляется в общем случае не больше чем шесть S-предложений, причем объединенное предложение безопасности считается единичным предложением. В виде исключения, для того, чтобы на маркировке было бы достаточно информации для безопасного обращения химиката, представляется больше, чем шесть S-предложений. Если на маркировке невозможно вместить все важные S-предложения, представляется необходимая информация о безопасности отдельно на информационном листе, который передается вместе с упаковкой пользователю.

slide102
Маркировка малообъемной упаковки химиката

Малообъемной называется упаковка, содержащая 125 мл вещества и меньше

slide103

Если упаковка содержит 125 мл или меньше вещества, не отмечаются предложения риска и безопасности в следующих случаях:

 • В отношении веществ, классифицированных как очень огнеопасные, огнеопасные, окисляющие или раздражающие
 • В отношении веществ, классифицированных как вредные, которые не продаются в розничной торговле
slide104

Если упаковка содержит 125 мл или меньше препарата, не отмечаются предложения риска и безопасности в следующих случаях:

 • В отношении препарата, классифицированного как очень огнеопасный, окисляющий или раздражающий, исключая препараты, которым определено R-предложение R41 (серьезная опасность повреждения глаз)
 • В отношении препарата, классифицированного как опасный для окружающей среды, который отмечается символом “N”
 • Если упаковка содержит 125 мл или меньше препарата, классифицированного как огнеопасный или опасный для окружающей среды, но это не отмечено символом “N”, то надо отметить только предложения риска, отмечать предложения безопасности не обязательно.
slide106

Маркировка представляется на эстонском языке непосредственно на упаковке или отдельно на этикетке износоустойчиво и ясно читаемо так, что на упаковке в нормальном положении текст читаем горизонтально (RTL 2006, 30, 532)

 • Этикетка прикрепляется к упаковке прочно и по всей площади поверхности на одну или несколько сторон
 • Маркировка должна быть такой, чтобы представленная информация, символ опасности и его фон были ясно различимы
 • Символ опасности должен покрывать по крайней мере одну десятую (0,1) от поверхности маркировки, но не меньше, чем 1 см2
 • Символ опасности печатается на маркировке черным цветом на оранжево-желтом фоне.
slide107
Размеры маркировки

Размеры маркировки зависят от объема упаковки и должны быть следующими:

slide109

Упаковка опасного химиката и его маркировка должны отвечать международным требованиям железнодорожных, наземных, перевозок водным путем и по воздуху для перевозки, упаковки и маркировки опасных товаров

 • Если химикат перевозится в продажной упаковке, такая упаковка должна быть маркирована как для международных перевозок так и для продаж в соответствии с требованиями действующего законодательства
 • Если на торговую упаковку химиката невозможно из-за ее формы или размера нанести требуемую маркировку, то можно информацию, требуемую на маркировке, представить на приложенном буклете или листе, который должен быть представлен вместе с торговой упаковкой так, чтобы было гарантировано сохранение информации.
slide110
Продажа при помощи средств связи
 • При сбыте химиката при помощи средств связи в значении части 2 статьи 52 Закона о долговом праве (VÕLAÕIGUSSEADUS RTI 2001, 81, 487), если потребитель не видит напрямую маркировку химиката, надо представить при предложении всю информацию об опасности химиката, наносимую на маркировку
slide111
Применение
 • Химикаты, маркированные любым другим способом, и находящиеся на рынке надо сбыть до 1 июня 2005 г
 • Изменения к требованиям и порядку идентификации, классификации, упаковки и маркировки опасных химикатов указаны в постановлении - Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgitamise nõuded ning kordmuutmine RTL 2006, 30, 532)
kemikaali ohutuskaart
Карта безопасности химиката – Kemikaali ohutuskaart

Требования к карте безопасности химиката регулируется постановлением № 130 министра социальных дел Nõuded kemikaali ohutuskaardileот 17.12.2004 (RTL 2004, 158, 2378)

slide113

Карту безопасности представляет лицо, ответственное за сбыт химиката в Эстонии, пользователю химикатов и Центру информации о химикатах (Kemikaalide Teabekeskus)

 • Вносимая в карту безопасности информация должна давать возможность работодателю и лицу, использующему химикат в своей профессиональной деятельности, определить на рабочем месте имеющиеся химические факторы опасности и оценить исходящий от использования химиката риск для здоровья работников и окружающей среды, чтобы принять соответствующие меры для защиты здоровья и окружающей среды и для обеспечения безопасности в соответствии с постановлением Правительства Республики от 20 марта 2001 года № 105 «Требования гигиены и безопасности труда при использовании опасных химикатов и содержащих их материалов» (Ohtlike kemilaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded RTI 2001, 30, 166)
slide114

Требуемая на карте безопасности информация представляется разделами под следующими заголовками:

 • Идентификация химиката и лица, ответственного за сбыт химиката
 • Информация о составляющих веществах
 • Опасность
 • Методы первой помощи
 • Методы тушения пожара
 • Методы в случае случайного попадания в окружающую среду
 • Обращение и хранение
slide115

Управление соприкосновением и индивидуальная защита

 • Физические и химические свойства
 • Стойкость и реакционная способность
 • Информация о токсичности
 • Экологическая информация
 • Обращение с отходами
 • Требования к перевозке
 • Обязательная информация на упаковке
 • Прочая информация
 • Если перечисленная под шестнадцатью заголовками требуемая информация не важна или по техническим причинам информацию невозможно предоставить, это следует четко обосновать
slide116

При получении новой важной информации об опасности химиката для здоровья и окружающей среды на карте безопасности делаются необходимые дополнения и исправления. Измененная карта безопасности направляется всем, кому в течении последних 12 месяцев продавался химикат

 • Карта безопасности представляется на бумажном носителе или в форме позволяющей письменное воспроизведение, на эстонском языке
 • На карте безопасности должна быть указана дата составления, которая представляется на первой странице заголовка карты безопасности
 • В случае изменения карты безопасности в заголовке первой страницы карты безопасности делается пометка «Изменена» (“Muudetud”), и добавляется дата изменения карты безопасности
 • Страницы карты безопасности должны быть пронумерованы
slide117

Поиск карт безопасности химикатов

На эстонском языке

http://www.hnk.ee/kemikaalide_ohutuskaardid.php

На русском языке

http://www.safework.ru/ilo/ICSC/cards/

На английском языке

http://www.inchem.org/pages/icsc.html

slide120

Щелочные и щелочноземельные металлы под слоем керосина

 • Фосфор и ртуть – под слоем воды
 • Перманганат калия KMnO4, бертолетова соль KClO3и другие взрывоопасные вещества – в склянках темного стекла
 • Радиоактивные вещества – в защитных кожухах, в склянках темного стекла, пересыпанные защитным экранирующим материалом
 • Обязательна соответствующая маркировка
 • Неорганические реагенты складируются по катионам и хранятся отдельно от органических реактивов, складируемых по классам
 • Кислоты хранятся отдельно от оснований, восстановители – отдельно от окислителей
 • Концентрированные кислоты а также летучие и сильно пахнущие вещества хранятся под вытяжным шкафом
slide121
Организация обращения с опасными химикатами

Лицо, осуществляющее обращение с химикатами, обязано:

slide122

При обращении с химикатами принимать необходимые меры по предотвращению связанного с ними возможного ущерба с учетом количества и опасности химиката

 • Вести учет опасных химикатов, с которыми осуществляется обращение, хранить учетные документы 10 лет
 • Уведомить Центр информации (Kemikaalide Teabekeskus)об обращаемых химикатах
 • Уведомлять о своей деятельности Инспекцию по техническому надзору (Tehnilise Järelevalve Inspektsioon)и Спасательное учреждение (Päästeamet)по месту нахождения в случае, если предприятие относится к числу опасных предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий (RTI 2007, 66, 408)
slide123

Незамедлительно уведомить Спасательное учреждение по месту нахождения, Инспекцию по техническому надзору и волостное или городское управление о загрязнении или аварии (RTI 2007, 66, 408)

 • Обеспечить выполнение требований или соблюдение ограничений, установленный в отношении опасного предприятия или предприятия, являющегося потенциальным источником крупной аварии, их деятельности
 • Учет химикатов должен отражать движение любого количества химиката на предприятии с момента его приобретения до переработки, выдачи или обезвреживания
slide124

Право на ввоз или обращение с химикатом, подлежащим уведомлению, возникает, если Центр информации о химикатах (Kemikaalide Teabekeskus):

  • Передал импортеру информацию о дозволенности ввоза
  • Подтвердил соответствие предъявленной информации требованиям
 • Если к деятельности лица, осуществляющего обращение с химикатами, относятся автомобильные, железнодорожные перевозки, перевозки по внутренним водам или связанные с этим упаковка, погрузка, наполнение или выгрузка опасных химикатов, то лицо, осуществляющее обращение с химикатами, должно назначить советника по безопасности, отвечающего за предотвращение причиненной этой деятельностью опасности людям, имуществу или окружающей среде, и знающего действия и процедуры, обеспечивающие безопасность. Советник по безопасности должен пройти курс обучения для советника безопасности и сдать соответствующий экзамен
slide125

Предприниматель составляет:

  • Информационный листок
  • Отчет о безопасности
  • План разрешения экстренных ситуаций
 • И представляет их:
  • Местному самоуправлению
  • Спасательному учреждению
  • Инспекции по техническому надзору
 • Закон от 22.11.2007 (RTI 2007, 66, 408)
slide126

Лицо, ответственное за реализацию химиката, в течении 30 дней с начала реализации химиката в Эстонской Республике обязано представить в Центр информации о химикатах письменную информацию о физических и химических свойствах, а также об опасности для здоровья, опасных для здоровья препаратов, которые используются для предотвращения случаев отравления и разработки и применения лечебных средств при отравлении.

slide127

с целью возмещения возможного ущерба собственник предприятия, являющегося потенциальным источником крупных аварий, должен застраховать свою ответственность за ущерб, который может возникнуть в результате крупной аварии

 • В случае прекращения деятельности предприниматель несет ответственность за находящиеся в его владении химикаты до их передачи новому владельцу, на которого требования Закона о химикатах распространятся с момента приемки химикатов (RTI 2006, 28, 209)
slide128

Постановлением Министра социальных дел устанавливаются ограничения, налагаемые на обращение с химикатами, представляющими опасность для населения и природной среды – Elanikkinnale ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud (RTL 2005, 29, 407)

 • Постановлением Министра экономики и коммуникаций устанавливаются:
 • Требования к местам хранения, погрузки, выгрузки и перезагрузки химикатов, а также к другим необходимым для обращения с химикатами строениям в портах, автотранспортных терминалах, ж/д станциях и аэропортах, а также особые требования в отношении обращения с нитратом аммония NH4NO3
slide129

Исходя из опасности химикатов – требования к средствам перевозки – Nõuded veovahendile (RTL 2003, 47, 688)

 • Наименьшее значение опасности химикатов и пороговое количество опасных химикатов и порядок определения категории опасности предприятия, являющегося потенциальным источником крупных аварий, и опасного предприятия – Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtlikku kemikaali küniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määretlemise kord (RTL 2005, 72, 994)
 • Программа обучения, требования профессиональных навыков и форма свидетельства об обучении советника по безопасности – Ohtusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnetuse vorm (RTI 2003, 47, 689)
slide130

Постановлением Министра внутренних дел устанавливается порядок составления и представления информационных листков, отчетов о безопасности и планов и планов разрешения экстренных ситуаций на опасных и предприятиях, являющихся потенциальным источником крупных аварий, и ведение перечня ведение перечня предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий – Ohtliku ja suurõnnetuse ohugaettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtele loetelu pidamine (RTL 2003, 61, 874)

slide131
Ограничение на обращение с опасными химикатами

Правительство Республики может запретить или ограничить или приостановить деятельность предприятий, являющихся потенциальным источником крупных аварий или опасных предприятий при следующих обстоятельствах:

slide132

Деятельность предприятия создает возможную опасность крупной аварии

 • На основании представленного обоснованного ходатайства обладающего надзорными полномочиями правительственного учреждения
 • Волостной или городской управой, на административной территории которой расположено предприятие, подано через Министерство внутренних дел обоснованное ходатайство
 • На предприятии произошла связанная с опасными химикатами крупная авария
slide133

Предпринимателем представлены учреждению по надзору ложные данные

 • Предпринимателем представлены в Центр Информации о химикатах ложные данные о свойствах или количестве химикатов, с которыми осуществляется обращение
 • Предпринимателем на основании установленного Министром внутренних дел порядка не представлены информационный листок, отчет о безопасности или план разрешения экстренных ситуаций
 • У предпринимателя отсутствует страхование ответственности на случай возмещения ущерба, причиненного возможной крупной аварией с наиболее тяжкими последствиями
 • Если предотвращение крупной аварии требует срочных действий, то спасательное учреждение имеет право временно приостановить деятельность предприятия или ввести запреты или ограничения
slide134
Требования безопасности

В случае вызванного химикатами загрязнения лицо, осуществляющее обращение с ними, должно устранить загрязнение, ликвидировать его причину, уведомить учреждение по надзору за окружающей средой и возместить причиненный ущерб

slide135

Лица, осуществляющие обращение с химикатами, должны иметь необходимую информацию об их физических и химических свойствах, опасности, требованиях безопасности и обезвреживания

 • Лица, осуществляющие обращение с химикатами, должны соблюдать установленные для обращения с химикатами требования безопасности. Предприниматель обязаны создавать на предприятиях условия для соблюдения требований безопасности
 • Квалификацией лиц, занимающихся обращением с химикатами охватывается:
slide136

Знание свойств химикатов, с которыми они обращаются, соответственно способу обращения

 • Умение идентифицировать опасность химиката по его карте безопасности, нанесенной на упаковку маркировке и по данной информации
 • Знание опасностей, связанных с обращением с химикатами
 • В случае аварии – навык практического применения спасательных и вспомогательных средств и умение оказывать первую помощь
 • Знание способов и приемов техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды
 • За квалификацию стоящих на службе у предпринимателя лиц, которые занимаются обращением с опасными химикатами, отвечает предприниматель
slide137
Порядок учета опасных химикатов

Учет опасных химикатов регулируется постановлением “Ohtlike kemikaalide arvestuse kord” от 17.12.2004 (RTL 2004, 158, 2379)

arvestuse pidamine
Ведение учета (Arvestuse pidamine)
 • В месте обращения опасных химикатов (далее – учетная единица) ведется учет находящихся в обращении опасных химикатов в течении всего времени обращения, если химикат хранится в учетной единице вне транспортного средства более 24 часов
 • В каждой учетной единице назначается лицо, ответственное за ведение учета опасных химикатов
 • Ведение учета должно быть проведено так, чтобы при необходимости возможно сразу получить информацию об опасных химикатах, находящихся в учетной единице
arvestuse andmed
Данные для учета(Arvestuse andmed)
 • При ведении учета опасных химикатов указывается по крайней мере:
 • Наименование опасного химиката, для вещества также номера EINECS, ELINCS или CAS
 • Время приема опасного химиката и полученное количество
 • Время передачи опасного химиката в обращение и количество
 • Время передачи опасного химиката как отхода в место обращения отходов и количество
 • В случае запрещенного химиката или химиката со строго ограниченным обращением регистрационный номер информационного листа и сферы обращения
aruandlus
Отчетность (Aruandlus)
 • Об опасных химикатах, подлежащих учету, в учетной единице составляется ежегодный отчет об обращении опасных химикатов
 • В отчете должны быть приведены следующие данные:
 • Наименование опасного химиката, для вещества также номера EINECS, ELINCS или CAS
 • Состояние склада на начало и конец отчетного периода
 • Количества опасных химикатов, полученные в течении отчетного периода
 • Количество отходов, переданное в обращение
slide141

Максимальное состояние склада

 • Сферы обращения (для запрещенного химиката или химиката со строго ограниченным обращением)
 • Под состояние склада надо указать общее количество опасного химиката, находящегося как в месте хранения, так и в другом обращении
 • С 1 февраля каждого календарного года отчет об опасных химикатах за предыдущий год должен быть доступен чиновникам надзора по их требованию
 • Данные учета опасного химиката должны сохраняться на предприятии по крайней мере 10 лет