Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków

Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsceze środków Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a, ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zasady udzielania dofinansowania określone są w : „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

 3. Rodzaje dofinansowywanych działań energooszczędnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 4. Instrumentyfinansowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 5. Rodzaj Beneficjenta – możliwa forma dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 6. Procedura ubiegania się o dofinansowanie Zadania inwestycyjne 14 dni na uzupełnienie dokumentów w przypadku niekompletności 6 miesięcy na złożenie wniosku wraz z załącznikami 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy Wnioski na zadania inwestycyjne będą rozpatrywane w trybie ciągłym od 24.02.2014 r. do 30.09.2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 7. Dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • W dniach 17 i 20 marca 2014 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2014 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami: • - z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGWw Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych oraz na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. Oddział w Krakowie, • - z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGWw Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze. • W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych  z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

 8. Dopłaty – rodzaje dofinansowywanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 9. Jednostki samorządu terytorialnego Dotacje – rodzaj finansowanych zadań Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest Województwo Małopolskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 10. Pożyczki – rodzaj finansowanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 11. Maksymalne wielkości pożyczek w 2014 roku • 2 000 000 złmaksymalna kwota na jedno zadanie • 5000 000zł maksymalna suma dotacji dla jednego Beneficjenta w roku kalendarzowym Przyznanie pożyczki i dotacji: Decyzja Zarządu Funduszu – kwota pożyczki lub dotacji do 203 254,00 zł Decyzja Rady Nadzorczej Funduszu –kwota pożyczki lub dotacji powyżej 203 254,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • 20 000 000 złmaksymalna kwota na jedno zadanie • 40 000 000 złmaksymalna kwota zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek dla jednego Beneficjenta*ograniczenie kwotowe nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek Maksymalne wielkości dotacji w 2014 roku

 12. Zasady udzielania pożyczki – zabezpieczenie wierzytelności Pozostałe formy zabezpieczenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • Fundusz bada zdolność beneficjentów do spłaty pożyczki • Zawarcie umowy uzależnione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki • Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego zabezpieczenia • weksel in blanco wraz deklaracją wekslową – podstawowe zabezpieczenie • gwarancja bankowa • ubezpieczenie spłaty pożyczki, • poręczenie • hipoteka na nieruchomości, • przelew (cesja) wierzytelności, • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych • Inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia

 13. Zasady udzielania pożyczki – spłata pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • Spłata pożyczki wraz odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami umowy • Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 lat, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania • Okres spłaty pożyczki • wartość ≥ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 12 lat • wartość ˂ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 10 lat

 14. Zasady udzielania pożyczki – umorzenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Fundusz może umorzyć część pożyczki. Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest: • spłata min. 50% kapitału pożyczki • terminowe zakończenie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego • nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego zadania lub dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego może skutkować obniżeniem umorzenia pożyczki o 2 punkty procentowe Wysokość umorzenia może wynieść od 20% do 45% kwoty wykorzystanej pożyczki • maksymalne umorzenie • dla jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł • dla pozostałych Beneficjentów nie może przekroczyć 750 000,00 zł • jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku stanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału, to umorzenie będzie obniżane o 2,5% za każdy brakujący procent w przypadku Jst, oraz 3% dla pozostałych Beneficjentów • umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki

 15. Programy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji • Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

 16. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • Program 5 letni (2012 – 2017) • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu) • Program skierowany do gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014. Program obejmuje następujące inwestycje: - demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym, • montaż nowej kotłowni na olej lub gaz wraz z wewnętrznymi instalacjami c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników • wymiana starej kotłowni węglowej o małej sprawności energetycznej na nową kotłownię węglową lub na biomasę wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.uz wyłączeniem kosztów grzejników • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. • podłączenie do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

 17. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie • Program 5 letni (2013-2018) • Dofinansowanie na realizację działań w 6 wydzielonych strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza tj.: • aglomeracja Krakowska – obejmująca miasto Kraków, • strefa miasto Nowy Sącz – obejmująca miasto Nowy Sącz, • strefa miasto Tarnów – obejmująca miasto Tarnów, • strefa gorlicko-limanowska – obejmująca powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki, • strefa krakowsko-wielicka – obejmująca powiaty: krakowski i wielicki, • strefa miechowsko-proszowicka – obejmująca powiaty: miechowski i proszowicki. • Ze środków finansowych przez pięć lat będą mogły korzystać także osoby fizyczne (poprzez zgłoszenie się z wnioskiem do gminy). • Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. • 10% środków własnych, 45 % NFOŚiGW i 45% WFOŚiGW w Krakowie.

 18. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA c.d. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program obejmuje następujące działania: • likwidacja kotłowni indywidualnych i osiedlowych, • likwidacja palenisk węglowych, • zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej, • rozbudowę sieci ciepłowniczej, • zastosowanie kolektorów słonecznych • działania edukacyjne dot. korzyści z likwidacji niskiej emisji. Dodatkowo, jeśli budynki będą obejmować zamianę źródła ogrzewania z węglowego, pieniądze z programu zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, a więc na wymianę okien, ocieplenie ścian, dachu lub stropu.

 19. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ www.wfos.krakow.pl

 20. Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę. Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl www.wfos.krakow.pl