นายอภิรักษ์   คำโมง
Download
1 / 16

?????????? ????????? ???????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

นายอภิรักษ์ คำโมง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายพีรพล จันทพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นางทิพวรรณ แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์. นางพิสมัย ไชยะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายชาญชัย ทาแก้ว

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ????????? ????????????????????????????????????' - kathleen-slater


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5896331

นายอภิรักษ์ คำโมง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายพีรพล จันทพรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นางทิพวรรณ แสงทองฉาย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

อุตรดิตถ์

นางพิสมัย ไชยะรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชาญชัย ทาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
5896331

Function

ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

1. สำรวจและกำหนดเขตผัง

1.1 สำรวจและกำหนดเขตผัง

1.2 สำรวจข้อมูลด้านวิศวกรรม

2. วิเคราะห์และวางผังร่าง

2.1 วิเคราะห์ข้อมูล

2.2 วางผังร่าง

2.3 จัดทำข้อกำหนด

2.4 เตรียมเอกสาร

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง

3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง

3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ

4. ปิดประกาศ 15 วัน และประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน

4.1 เตรียมเอกสาร/แผนที่

4.2 โฆษณา นสพ. วิทยุ ติดต่อกัน 7 วัน

4.3 ปิดประกาศ 15 วัน

4.4 ประชุมคณะที่ปรึกษา

4.5 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ขั้นตอนการวางผังเมืองชุมชน (เทศบาล)

1. สำรวจปรับปรุงและจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map) และแผนที่เขตปกครอง

1.1 เตรียมข้อมูล

1.2 จัดทำแผนที่

2. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 ด้านประชากร/เศรษฐกิจ/สังคม/กายภาพฯ

2.2 การสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมฯ

3. การจัดทำผังและจัดทำเอกสาร

3.1 วางผังการใช้ประโยชน์ทิ่ดิน

3.2 วางผังระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่งฯ

3.3 ตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.4 จัดทำข้อกำหนด

3.5 จัดทำรายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังระบบ

โครงข่ายคมนาคมและขนส่ง

4. การประชุม

4.1 ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล

4.2 คณะกรรมการฯ (กบอ.)

4.3 คณะกรรมการฯ (กบจ.)

5. จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการวางผังชุมชน (อบต.)

1. การสำรวจและจัดทำแผนที่ฐาน

1.1 เตรียมข้อมูล

1.2 จัดทำแผนที่

2. การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 ข้อมูลด้านกายภาพ สาธารณูปโภค

2.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ประชากร

3. การจัดประชุมประชาคมและการจัดทำผัง

3.1 ระดมความคิดเห็น

3.2 ตรวจสอบปรับแก้ข้อมูล

3.3 จัดทำผังและเอกสารประกอบผัง

4. การประชุมคณะผู้บริหาร อบต. ประชุม กบอ. และ

กบจ. เพื่อทราบ

5. จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5896331

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5896331

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5896331

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5896331

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)5896331

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5896331

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18 (1)

55

55

56

อุตรดิตถ์


ad