Informacijska tehnologija - PowerPoint PPT Presentation

informacijska tehnologija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacijska tehnologija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacijska tehnologija

play fullscreen
1 / 43
Informacijska tehnologija
257 Views
Download Presentation
Download Presentation

Informacijska tehnologija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Višja strokovna šola Velenje Informatika Murska Sobota Informacijska tehnologija Svetovanje in podpora pri uporabi informacijske tehnologije 1. predavanje • Predavatelj:dr. Iztok Fister • E-pošta:iztok.fister@mdi2.net • Gradivo na naslovu:ftp.scv.si Murska Sobota, november 2008

 2. Cilji predmeta

 3. Vsebina • Uvod v IT • Arhitektura IT • Poslovni procesi • Podpora poslovnih procesov • Arhitekturni okvir IT • Aplikacijska arhitektura • Pojem računalniške aplikacije • Razvoj aplikacij

 4. UVOD • Informacijska tehnologija (krajše IT): • zajema vsa področja zajemanja, obdelovanja, shranjevanja in prenašanja vseh vrst informacij. • Informacijski sistem (krajše IS): • predstavlja IT v konkretnem podjetju (uvedene rešitve). • Komunikacijski sistem (krajše KS): • skrbi za prenašanje informacij. • Pojem podatka in informacije IS+KS=IKS

 5. IT v podjetju • Naloga: • zagotavljanje podpore poslovnim procesom. • Problemi: • hitre spremembe poslovne politike, • zgodovina, s katero je obremenjena IT, • druge okoliščine (npr. konkurenca, recesija, …). • Naš namen: • iskanje metod pri prenovi IT.

 6. Prvi koraki prenove IT • Izhajamo iz organizacije podjetja. • Razčlenitev IT na posamezne gradnike: • aplikacije, • informacije, • omrežje, • rač. in sist. prog.oprema (platforma), • upravljanje in nadzor delovanja IT. • Gradniki so odvisni od poslovnih procesov. • Določitev logičnih povezav med gradniki (arhitektura IT).

 7. Arhitektura IT

 8. Arhitektura podjetja • Organizacija podjetja: • sledi naravi poslovnih procesov. • Uprava: • vodi in koordinira delovanje organizacijskih enot v skladu s poslovno strategijo. • Organizacijske enote: • pokrivajo poslovne procese. • Vloga IT: • podpora poslovnih procesov, • spremljanje poslovnih procesov in poročanje o njihovem stanju upravi.

 9. Definicije pojmov • Poslovni proces: • sistem aktivnosti, materialnih in infor. tokov za doseganje dodane vrednosti. • Poslovna strategija: • dolgoročna usmeritev in področje delovanja podjetja. • Arhitektura IT: • specifikacija komponent, ki omogočajo podporo poslovnih procesov.

 10. Poslovni proces • Na poslovne procese lahko gledamo s: • poslovnega ali • informacijsko-tehničnega vidika. • Poslovni vidik odgovarja na vprašanja: • kako poslovni procesi potekajo, • kakšne so njihove zahteve, • kakšna poslovna strategija jih vodi. • Informacijsko-tehnični vidik odgovarja na vprašanje: • kako s tehnologijo, ki je voljo, te procese podpreti.

 11. Arhitektura podjetja ORG Enovita organizacija z 8. organizacijskimi enotami.

 12. Proizvodni procesi v podjetju ORG • Poslovni procesi imajo svoj informacijski tok dogodkov (angl. Workflow)

 13. Podpora poslovnim procesom • S stališča podpore je poslovni proces: • osnova arhitekture podjetja, • del, ki sestavlja celovit IS, • temelji na povezljivi tehnološki osnovi. • Namen podpore poslovnih procesov: • pripraviti ažurne in točne podatke, ki so osnova za odločanje. • Primer: • izdelava delovnega naloga v primeru epidemije gripe.

 14. Storitve IT v podjetju • IT v podjetju podpira naslednje poslovne procese: • prodajo, • planiranje, • finance in računovodstvo, • proizvodnjo, • nabavo, • kadrovsko evidenco, • odločanje.

 15. Arhitektura IT v enovitem podjetju • Poslovne procese rešujemo neodvisno. • Storitve skupaj tvorijo enovit IKS.

 16. Arhitektura IT v podjetju s profitnimi centri • Poslovne funkcije skupnega pomena podpira delniška družba

 17. Arhitekturni okvir • Tehnološki pogled na arhitekturo podjetja • Arhitektura IT sloni na: • aplikacijah (programska oprema), • informacijah (datoteke in podatkovne baze), • omrežju (sporočilni in transakcijski sistemi), • platformah (strojna in sistemska programska oprema), • nadzoru delovanja funkcij IT.

 18. Arhitekturni okvir IT v podjetju • Standardi so osnova vsake plasti.

 19. Aplikacijska arhitektura • Uporabnik je najpomembnejši del IS • IS nudi uporabnikom svoje storitve • Na osnovi storitev pridobivamo nove informacije • Informacije so osnova za normalni potek poslovnih procesov • Dostop uporabnika do informacij na IS imenujemo tudi komunikacija uporabnik-računalnik

 20. Pojem računalniške aplikacije • Uporabnik od računalnika zahteva: • vnašanje, • obdelovanje in • shranjevanje podatkov. • Računalniške vire koristi prek vstopne točke (terminal, večpredstavna delovna postaja, ipd.) • Uporabnik koristi računalniške vire posredno, prek aplikacij

 21. Komunikacija uporabnik-računalnik 1 • Sestavljena iz predstavitve, obdelave in hranjenja podatkov

 22. Komunikacija uporabnik-računalnik 2 • Aplikacija: komunikacija uporabnika z računalnikom (program z uporabniško vrednostjo) • Operacijski sistem: uporabnikom omogoča dostop do virov računalnika (podatkovna baza, tiskalniki, vhodno/izhodne enote, ipd.) • Strojna oprema: izvaja aritmetično/ logične operacije na elementarnem nivoju

 23. Vertikalne povezave • Vertikalnim povezavam pravimo tudi struktura sistema

 24. Podatkovni vidik aplikacije • Podatki so del aplikacij

 25. Razvoj aplikacij • Princip delovanja aplikacij ostaja enak • Z razvojem rač. tehnologije raste tudi število in kompleksnost aplikacij

 26. Vrste obdelav podatkov • Paketna obdelava • Interaktivna obdelava • Podatkovno orientirano računanje • Porazdeljeno računanje • Spletne storitve • Brezžični dostop do strežnikov

 27. Paketna obdelava podatkov 1/2 • Pojavila se je s centralnim računalnikom IBM 360 leta 1960 • Podatke zbiramo v pakete in obdelujemo brez človeške interakcije • Značilna za centralizirano organizacijo IT • Podoben princip, v obliki skripnih datotek, najdemo na operacijskih sistemih Unix in Windows

 28. Paketna obdelava podatkov 2/2 • Vhodni podatki: čitalnik kartic, tračna enota, disketna enota 8’’, ipd… • Obdelava: centralni računalnik IBM 360 • Izhodni podatki: sistemski tiskalnik

 29. Interaktivna obdelava 1/2 • Pojavila se je z nastankom IBM MVS, VTAM in CICS leta 1970 • Transakcija, ki zahteva podatke od uporabnika sproti • Transakcija nastopa pri interakciji dveh entitet (vprašanje-odgovor) • Interakcija med uporabnikom in sistemom je kratkotrajna • Od transakcij zahtevamo zanesljivost in hiter odzivni čas

 30. Interaktivna obdelava 2/2 • Interakcija med uporabnikom in sistemom poteka prek terminala • Paket podatkov nadomestimo z množico transakcij • Nastanek podatkovnih baz

 31. Podatkovno orientirano računanje • Moorov zakon (1965): hitrost procesorja se podvoji vsaki dve leti • Skalabilnost: sposobnost odelovanja povečane količine podatkov z razumnim vlaganjem v njegovo razširljivost • Pri obdelavi podatkov to povečanje ni dvakratno • Okrog leta 1980 se pojavijo podatkovno orientirani oper. sistemi, npr. IBM IMS in AS-400 • Ti izkoriščajo prenosne hitrosti diskovnih pogonov

 32. Značilnosti podatkovno orientiranih operacijskih sistemov • Povečana procesorska moč • Dodatni pomnilnik • Skalabilnost sistemske arhitekture • Povečanje hitrosti vodil Operacijski sistem+podatkovna baza = Podatkovno orientirani operacijski sistem

 33. Porazdeljeno računanje • Računalniški sistem, ki vsebuje več paralelnih procesov, pomnilniških elementov ali programov (leta 1990) • Deli programa tečejo hkrati na več računalniških sistemih v omrežju • Računalniški sistemi so lahko heterogeni • Paralelni program je oblika porazdeljenega računanja, kjer deli programa tečejo na istem računalniku

 34. Arhitekture pri porazdeljenem računanju • Odjemalec/strežnik • 3-nivojska arhitektura • N-nivojska arhitektura • Porazdeljeni objekti (komponente) Aplikacijski model je sestavljen iz standardov, komunikacijski protokolov, aplikacijskih vmesnikov in navodil za programiranje.

 35. Odjemalec/strežnik • Interakcija med odjemalcem in strežnikom poteka v obliki transakcije zahteva-odgovor • Centralni računalniki podpirajo ta model

 36. 3-nivojska arhitektura • Sestavljena iz treh aplikacijskih nivojev: • predstavitvenega: standardni grafični uporabniški vmesnik (GUI), ki teče na delovni postaji, • poslovnega: namenjen obdelavi podatkov, • podatkovnega: podatkovna baza. • Aplikacijski nivoji lahko tečejo na različnih platformah

 37. N-nivojska arhitektura • Aplikacijo razdelimo na štiri funkcijske nivoje, ki tvorijo linearno zaporedje • Nivoji lahko tečejo na različnih platformah

 38. Nivoji N-nivojske arhitekture • Predstavitveni: predstavitev informacij na zaslonu, • Poslovni: računanje in urejanje podatkov (poslovna logika), • Omrežni: komunikacijski vidik aplikacije • Podatkovni: dostop do podatkov

 39. Prednosti N-nivojske arhitekture • Aplikacija postane modularna, skalabilna in dostopna z omrežja • Podjetje je fleksibilnejše, saj so podatki lahko razpršeni v več podatkovnih bazah na različni krajih • Podatki so dostopni globalno, t.j. prek svetovnega spleta • Programska oprema je prenosljiva

 40. Porazdeljeni objekti • J2EE (ang. Java Enterprise Edition): • razvilo podjetje Sun Microsystems skupaj s podjetji IBM, HP, BEA Systems, itd…, • odprto kodna specifikacija, • programska koda je prenosljiva (JVM). • Microsoft .NET (angl. Dot Net): • razvilo podjetje Microsoft, • plačljiva rešitev na operacijskih sistemih Windows, • neodvisna od programskega jezika.

 41. Spletne storitve • Razširitev uporabnosti poslovnega nivoja aplikacij • Storitev definiramo na oddaljenem računalniku v jeziku WSDL • Uporabniki dostopajo do storitev prek pošiljanja sporočil v jeziku XML • Te omogočajo delitev poslovnih procesov s kupci, dobavitelji in partnerji • Vloga tankih odjemalcev

 42. Brezžični dostop do strežnikov • Temelji na mobilnih tehnologijah: • GSM (angl. Global System for Mobile Communications), • GPRS (angl. General Packet Radio Service), • WCDMA (angl. Wideband Code Division Multiple Access), • WAP (angl. Wireless Application Protocol). • Te podpirajo prenos podatkov med mobilnimi napravami in zalednim sistemom

 43. N-nivojska arhitektura in brezžični dostop • Programska oprema se seli izven podjetja • Aplikacije postanejo dostopne s terena