Båtbrann Skadesak for retten - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Båtbrann Skadesak for retten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Båtbrann Skadesak for retten

play fullscreen
1 / 7
Båtbrann Skadesak for retten
146 Views
Download Presentation
Download Presentation

Båtbrann Skadesak for retten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Båtbrann Skadesak for retten • - I forbindelse med klargjøring av stedet for reparasjonsarbeidet • hadde det dagen før vært benyttet varme arbeider i forbindelse • demontering av innredning • - Det ble benyttet åpen flamme for skjære hull i skroget i • forbindelse med en reparasjon • Arbeidet ble utført på samme måte som tilsvarende • arbeid hadde vært utført tidligere

  2. Båtbrann Skadesak for retten Kledning og isolasjon ble fjernet i et begrenset område utenfor der skroget skulle repareres Tilstrekkelig slokkemiddel var tilgjengelig Brannvakt var opprettet og på plass Virksomhetens egen instruks for varme arbeider ble fulgt

  3. Båtbrann Skadesak for retten • Brannen oppstod 28. januar 2003 • Etter litt tid ble det avdekket brann bak kledning • Tilgjengelig slokkemiddel ble benyttet • uten at brannen ble slokket • Ved evakuering av båten viste det seg at man ikke fikk • lukket døren til rommet hvor det brant og skaden fikk et • større omfang enn nødvendig

  4. Båtbrann Skadesak for retten Fiskebåtreder og forsikringsselskapet velger å gå til sak mot verkstedet med følgende begrunnelse Brudd på krav i: Internkontrollforskriften Brannvernlovgivningen i forhold til krav om instrukser/rutiner og manglende brannøvelser, samt ikke tilstrekkelig brannforebyggende tiltak før arbeidet igangsettes og manglende lukking av dør i forbindelse med evakuering av båten

  5. Domsslutning Tingretten • Verkstedet ble frifunnet med følgende begrunnelse: • - Handlingen som ble utført karakteriseres ikke som uaktsom • - Forarbeidet tilstrekkelig – innenfor bransjenorm • - Utøverne hadde lang erfaring og sertifikat – kunne selv vurdere • risiko- og faretiltak • Summen av virksomhetens og arbeidernes handling leder ikke • til ansvar • - Brannen hadde årsak i upåregnelige forhold Forsikringsselskap og båteier valgte å anke til lagmannsretten

  6. Lagmannsretten Begrunnelse • - Arbeidsstedet ble definert som midlertidig arbeidssted • - Sannsynelig startet brannen i isolasjon som var inntrukket • med olje med spredning til annet brennbart i skroget. • Ikke etterlevet krav i Forskrift om brannforebyggende tiltak • og tilsyn § 8-1 • Ikke fulgt krav i Sikkerhetsforskriften om varme arbeider fra • forsikringsselskapet Eksempel på brudd: Ikke tilstrekkelig kontroll av arbeidsplassen Manglende avskjerming/tildekking Manglende kontroll av brennbarhet i isolasjon

  7. Domsslutning Lagmannsretten Verkstedet har utvist uaktsomhet Sveiserne har utvist uaktsomhet Totalt sett uaktsomt nok til å bli dømt Rutiner rundt slokking og evakuering ble betraktet som tilstrekkelig Skadeerstatning til både reder og forsikringsselskap fra verksted/forsikringsselskap med totalt kr. 5.000.000,-