2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2012 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
2012
128 Views
Download Presentation

2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2012 7

 2. FORMACIÓ A DISTÀNCIA (Any 2012) COMPETÈNCIES TRANSVERSAL COMPETÈNCIES PROFESSIONALITZADORES I. COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES D’EMPRESA I D’ORGANITZACIONS VI. COMPETÈNCIES EN LOGÍSTICA I OPERACIONS II. COMPETÈNCIES DIGITALS VII. COMPETÈNCIES EN SERVEIS I ACTIVITATS SOCIALS VIII. COMPETÈNCIES EN TURISME III. COMPETÈNCIES EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ IV. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES V. COMPETÈNCIES EN EMPRENEDORIA I GESTIÓ DE MICROEMPRESES

 3. I. COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES D’EMPRESA I D’ORGANITZACIÓ Índex 1. Assistent/a de direcció 2. Gestió de la carrera professional 3. Gestió Administrativa: Gestió del Temps 4. Gestió d’equips de treball 5. Planificació estratègica 6. Informació comptable i financera per a administratius/ves 7. Relacions públiques: Tècniques per ajudar a millorar la imatge de l’empresa

 4. II. COMPETÈNCIES DIGITALS Índex 9. Competències TIC per a PIMES i autònoms 8. Aplicacions avançades dels sistemes operatius 10. Manteniment i seguretat a l’ordinador 12. Disseny web: gestors de continguts (nivell mitjà) 11. Disseny web: gestors de continguts (nivell inicial) 13. Disseny web: gestors de continguts (nivell avançat) 14. Tractament de la imatge (nivell inicial) 15. Tractament de la imatge (nivell mitjà) 16. Tractament de la imatge (nivell avançat) 17. Iniciació a Internet i la web 2.0 18. Trobar el que necessito a Internet 19. Internet com a eina de comunicació a la xarxa a l'entorn laboral 21. Màrqueting personal a la xarxa per a la cerca de feina 20. Descobrint les xarxes socials en la cerca de feina 22. Iniciació al tractament de la imatge, l'àudio i el vídeo 24. Disseny i creació de so digital 23. Edició d'imatges i fotografia digital • 25. Introducció a l'electrònica 26. Introducció a l'electrònica digital 27. Introducció a les xarxes de la fibra òptica

 5. III. COMPETÈNCIES en Gestió de la informació i la Comunicació IV. COMPETÈNCIES Lingüístiques Índex 28. Accés a la informació a partir de dispositius mòbils per millorar ocupabilitat 29. Cerca i recuperació d’informació en l’entorn professional 30. Gestió de comunitats (community manager) 31. Gestió de sistemes d’informació 32. Gestió documental 33. Habilitats comunicatives en l’entorn professional 34. Publicitat a l'empresa 35. Selecció i avaluació de la informació 38. Castellà bàsic per a nouvinguts 37. Textos formals i administratius (curs en castellà) 36. Anglès per a presentacions 39. Estratègies i tècniques de millora de la comunicació

 6. V. COMPETÈNCIES en Emprenedoria i Gestió de Microempreses VI. COMPETÈNCIES Logística i Operacions Índex 40. CloudComputing (Introducció als nous models de prestació de serveis i de tecnologia a la xarxa per a l'empresa) 41. Emprenedoria i creació d’empreses 42. Informació econòmica i indicadors 43. Tècniques d’anàlisi de dades per a l'empresa 44. Xarxes socials i professionals a l'empresa 46. Especialista de magatzem 45. Administració de magatzem i transport 47. Gestió d’aprovisionaments

 7. VII. COMPETÈNCIES en Serveis i Activitats Socials Índex 48. Organització i gestió de la cooperació internacional 49. Recursos tècnics per a informar i assessorar 50. Dret i gènere en el mercat laboral 51. Recursos per formadors/ores per a l'educació en igualtat de gènere 53. Organització i gestió d’entitats socials, culturals i educatives 52. Prevenció de la violència de gènere en el context laboral i educatiu 54. Processos de participació: gestió de coactius 56. Recursos pràctics per a l’atenció de persones grans 55. Recursos i serveis en l'àmbit de la dependència 58. Aspectes nutricionals per els professionals de l'àmbit socio-sanitari 57. Gestió de la informació en l'àmbit de la salut 59. Alimentació a l'envelliment

 8. VIII. COMPETÈNCIES en TURISME Índex 60. Competències TIC en turisme 61. Destinacions turístiques 63. Gestió d’allotjaments 62. Ecoturisme 64. Gestió de serveis turístics

 9. Índex I. Competències administratives d’empresa i organització • 1. Assistent/a de direcció • Descripció: • La figura de l'assistent/a de direcció té un paper rellevant a les empreses. La seva qualificació incideix directament en el tipus de suport que pot oferir als comandaments directius. Aquest curs pretén desenvolupar les competències bàsiques que aquest perfil professional ha de desenvolupar, sobretot les més genèriques, relacionades amb la realització de tasques tècniques per encàrrec dels/de les directius/ves, l’obtenció d’informació a l’organització, i la producció de notes informatives, de valoració i síntesi. • Competències prèvies necessàries: • Coneixements en tècniques de gestió administrativa, tasques d’anàlisi i treball en equip. • Objectius : • Oferir un suport tècnic general als /a les directius/ves en situacions habituals. • Adquisició de tècniques per millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’equip de direcció. • Oferir suport documental, analític i relacional. • 2. Gestió de la carrera professional • Descripció : • La generació actual veu com els canvis afecten la tradicional definició del concepte de lloc de treball i es desdibuixen els límits en moltes facetes de la vida. Les carreres professionals es fan multidireccionals en contraposició amb la visió lineal. Com a conseqüència, ha sorgit la idea que tots nosaltres hem de ser capaços de gestionar la nostra pròpia carrera professional. L’objectiu del curs és que l’alumne sigui capaç de definir el seu futur professional segons els propis interessos i veure com pot refer-se de la pèrdua de la feina, plantejaments indispensables per a emprendre un pla d’acció. • Competències prèvies necessàries: • Coneixements bàsics sobre cerca de feina. • Objectius: • Comprendre el concepte de carrera professional en el nou context del treball. • Diferenciar els criteris que afecten al món laboral respecte del passat, fet que suposa la identificació dels anomenats paradigmes que sovint ens tenallen en tot procés de cerca de feina. • Reconèixer els elements a tenir en compte per a l’elaboració del pla de cerca de nova ocupació. • Analitzar com treure partit de les pròpies habilitats i coneixements, i definir-los correctament per a plasmar-ho en un currículum. • Conèixer i aplicar tècniques i mètodes per a gestionar satisfactòriament la nostra carrera professional. 25 hores 25 hores

 10. Índex I. Competències administratives d’empresa i organització • 3. Gestió administrativa: gestió del temps • Descripció : • El correcte desenvolupament de la gestió administrativa en una organització contribueix a la millora de l'eficàcia i eficiència en el si de l'organització. Per a assolir aquest bon funcionament cal una bona planificació de les tasques. En aquest sentit, en el curs es plantejaran les tècniques per a organitzar-se i planificar les tasques el més eficientment possible a través del desenvolupament de capacitats i habilitats per a organitzar-se, planificar i controlar el temps. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Aplicar les tècniques per a gestionar el temps. • Fixar-se objectius assolibles. • Trobar maneres d'optimitzar el temps. • Donar suport a la millor gestió del temps dels integrants de l'equip. • Identificar els millors processos de planificació del temps, partint de l’anàlisi dels factors que motiven la seva pèrdua. • 4. Gestió d’equips de treball • Descripció: • Una de les tendències que més s’estan implantant en el món del treball durant els darrers anys és el treball en equip. La consolidació dels equips de treball té el seu origen en la resposta innovadora que han donar les empreses a un mercat cada vegada més complex i canviant. Els equips de treball es caracteritzen perquè es configuren al voltant de l'assoliment d'un objectiu i perquè les habilitats i coneixements aportats per tots els membres són interdependents entre sí. En aquest context, és necessari adquirir habilitats i competències per a treballar de manera eficaç en equip. Precisament en aquest curs, s’analitzaran els punts forts i dèbils del treball en equip, així com les diferents tècniques i instruments per a la gestió d’equips. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: •   Conèixer els aspectes que incideixen en la formació d’equips. • Facilitar la formació de l’equip. • Identificar els avantatges de treballar en equip. • Conèixer els factors que poden millorar el rendiment eficient d'un equip. • Diferenciar tipologies d'equips de treball que es poden constituir en una organització i reconèixer les dificultats que es poden presentar per a assolir-ne l'eficàcia. 25 hores 25 hores

 11. Índex I. Competències administratives d’empresa i organització • 5. Planificació estratègica • Descripció: • El curs pretén donar una visió del concepte de planificació estratègica i del que • es pretén en aquest procés en qualsevol mena d’entitat mostrant la capacitat de planificar, projectar per endavant, fixar objectius i establir mesures d’avaluació. Es promourà el discurs estratègic per tal de fomentar la participació en la creació de planificacions estratègiques assolibles fixant la seva utilitat en el marc d’una gestió eficient de les organitzacions. • Competències prèvies necessàries: • Experiència personal o professional en la gestió de projectes socials, culturals i/o educatius. • Interès per a participar en la direcció i la gestió de projectes, programes i/o entitats. • Objectius: •  Conèixer què és la planificació estratègica (tipus, característiques, potencialitats i dificultats). • Introduir les fases del procés de planificació estratègica. • Introduir l'aplicació pràctica. • 6. Informació comptable i financera per a administratius/ves • Descripció: • El curs pretén donar una visió dels principals conceptes i tècniques aplicades per a la gestió pressupostària del personal administratiu. • Competències prèvies necessàries: • Al tractar-se d’un curs introductori no hi ha competències prèvies. • Objectius: • Ubicar la rellevància del pressupost dins del conjunt d’accions que conformen el que es denomina la planificació estratègics de l’empresa. • Conèixer els principals tipus i tècniques d’elaboració dels pressupostos. • Ser capaç d’obtenir uns estats financers pressupostats a partir d’unes estimacions d’ingressos i despeses futures. • Ser capaç d’interpretar les desviacions que sorgeixen de comparar previsió i realitat. 25 hores 25 hores

 12. Índex I. Competències administratives d’empresa i organització • 7. Relacions públiques. Tècniques per ajudar a millorar la imatge de l’empresa • Descripció: • Les relacions públiques estan al servei d'una gran varietat d'institucions en la societat, com les vinculades als negocis, corporacions, agències governamentals, associacions de voluntaris/ries, fundacions, hospitals, escoles, universitats i institucions religioses. Per assolir els seus objectius, aquestes institucions han de desenvolupar relacions efectives amb audiències o públics molt diferents, com poden ser empleats/des, membres, clients/tes, autoritats locals, accionistes i altres institucions, així com amb la societat en general. El curs compta amb un enfocament pràctic que permetrà assolir competències tècniques per a millorar la imatge de l'empresa. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: •   Distingir diverses tècniques de comunicació empresarial. • Prendre consciència del què significa i el què engloba l'exercici de les relacions públiques en un context organitzatiu o empresarial. • Aplicar les tècniques de relacions públiques a l'àmbit empresarial. • Aprendre a respectar els criteris ètics que han de caracteritzar les actuacions en relacions públiques. 25 hores

 13. Índex II. Competències digitals • 8. Aplicacions avançades dels sistemes operatius • Descripció: • Endinsar als estudiants en els coneixements avançats dels sistemes operatius i el seu manteniment. • Competències prèvies necessàries: • Coneixements previs de l’ús de l’ordinador. • Objectius: • Aprendre les configuracions avançades del sistema operatiu: instal·lar, gestionar i desinstal·lar programari, emprar la xarxa per compartir recursos. • Conèixer diferents sistemes operatius (codi obert): com triar i instal·lar, trobar a la xarxa programari lliure i aspectes a tenir en compte. • Conèixer aplicacions avançades d’antivirus: tipologies de virus i com evitar-los. • Conèixer diferents metodologies per a mantenir el sistema informàtic. • 9. Competències TIC per a PIMES i autònoms • Descripció: • El curs tracta dels aspectes bàsics i introductoris de les aplicacions que ofereix la Generalitzat de Catalunya per a la gestió de petites i mitjanes empreses i autònoms. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Objectius: • Conèixer les diferents aplicacions que existeixen per a la gestió interna de petites empreses. • Familiaritzar l’alumne amb les eines tècniques més habituals d’aplicació de les TIC a l’empresa. 25 hores 25 hores

 14. Índex II. Competències digitals • 11. Disseny web: gestors de continguts • (nivell inicial) • Descripció: • L’administració i creació de continguts a la xarxa en format web s’ha anat desenvolupant fins al punt que a dia d’avui no calen gaire coneixements de llenguatge per a crear el nostre propi espai a la xarxa tant a nivell personal com professional. • Aquest curs pretén ser una introducció als gestors de continguts (CMS) descobrint quines eines proliferen actualment i el funcionament. Cal tenir en compte quins requisits necessitem abans de crear el nostre propi espai. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés a Internet a nivell avançat, i de tractament de la imatge gràfica. • Objectius: • Conèixer el concepte CMS i les seves funcionalitats. • Conèixer les tipologies de programari i les seves funcions bàsiques. • Analitzar les avantatges i oportunitats dels gestors. • 10. Manteniment i seguretat de l’ordinador • Descripció: • Introduir als/a les usuaris/àries en les qüestions bàsiques pel manteniment del l’ordinador i com protegir-lo. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Objectius: • Aprendre les configuracions bàsiques del sistema operatiu. • Aprendre a organitzar i gestionar els arxius del ordinador (organització d’arxius personals, compressió i descompressió). • Conèixer el procés d’instal·lació i desinstal·lació de diferents tipus de perifèrics i programes. • Conèixer les funcionalitats de seguretat dels sistemes operatius: desfragmentació de disc, còpies de seguretat, restauració del sistema, neteja del registre del sistema. • Conèixer les principals aplicacions antivirus. 25 hores 25 hores

 15. Índex II. Competències digitals • 13. Disseny web: gestors de continguts • (nivell avançat) • Descripció: • En aquesta última etapa del curs de disseny web posarem en pràctica tots els coneixements obtinguts en els cursos anteriors, instal·lant i implementant el nostre disseny web en l’aplicació triada. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés a Internet a nivell avançat, i de tractament de la imatge gràfica. • Objectius: • Crear el teu propi gestor de continguts. • Saber introduir contingut i definir un pla d’actualització. • Saber resoldre les qüestions tècniques de l’aplicació. • 12. Disseny web: gestors de continguts • (nivell mitjà) • Descripció: • Dissenyar i organitzar un espai web és un pas previ abans de la creació per tal de facilitar la feina posterior i extreure’n les utilitats de cadascuna de les eines que disposem. Cal treballar l’usabilitat i la visualització com a usuari/ària per detectar errors o possibles aspectes a millorar per obtenir el millor resultat possible. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés a Internet a nivell avançat, i de tractament de la imatge gràfica. • Objectius: • Dissenyar un projecte web. • Establir mecanismes de comunicació amb els/les usuaris/àries. • Treballar l’accessibilitat i usabilitats dels espais web. 25 hores 25 hores

 16. Índex II. Competències digitals • 14. Tractament de la imatge (nivell inicial) • Descripció : • Amb la introducció de la imatge digital es fa imprescindible conèixer les eines que ens permeten retocar i canviar diferents aspectes de les fotografies. Aquest programari ens permet modificar la mida, inserir text, canviar colors... Abans de tot, cal conèixer els diferents canals d’obtenció d’imatges. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, d’accés inicial a Internet i de les funcions bàsiques del processador de text. • Objectius: • Conèixer diferents medis de captació d’imatge i la seva exportació a l’ordinador: escàner, càmera digital, bancs d’imatges, etc. • Identificar les característiques de cada imatge i els diferents formats. • Aprendre les funcionalitats bàsiques del programari: barra d’eines, configuració general de la imatge, capes, desar, etc... • 15. Tractament de la imatge (nivell mitjà) • Descripció: • Amb la introducció de la imatge digital es fa imprescindible conèixer les eines que ens permeten retocar i canviar diferents aspectes de les fotografies digitals. Ens introduirem en les funcions avançades usant màscares i canals. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, d’accés inicial a Internet i de les funcions bàsiques del programa de tractament d’imatge. • Objectius: • Conèixer les funcionalitats avançades de la modificació d’imatges: ajust de colors, perspectives, filtres... • Aprendre l’ús de màscares i canals. • Aprendre a convertir imatges a diferents formats gràfics. 25 hores 25 hores

 17. Índex II. Competències digitals • 17. Iniciació a Internet i la web 2.0 • Descripció: • Introducció a la navegació per Internet: els navegadors i les seves aplicacions i els possibles usos de la xarxa: de la web 1.0 a la web 2.0. • Competències prèvies necessàries: • Tenir coneixements previs d’ús de l’ordinador. • Objectius: • Conèixer els navegadors web: instal·lació i configuració. • Adquirir el conceptes de web 2.0, analitzant els canvis sorgits. • Conèixer i usar les eines de la web 2.0. • 16. Tractament de la imatge (nivell avançat) • Descripció: • Amb la introducció de la imatge digital es fa imprescindible conèixer les eines que ens permeten retocar i canviar diferents aspectes de les fotografies digitals, així com crear les nostres pròpies imatges gràfiques. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, d’accés inicial a Internet i de les funcions del programa de tractament d’imatge. • Objectius: • Aprendre les eines de creació d’imatges: dibuix i objectes. • Treballar amb les aplicacions avançades de filtres . • Aprendre a automatitzar tasques. 25 hores 25 hores

 18. Índex II. Competències digitals • 19. Internet com a eina de comunicació a la xarxa a l’entorn laboral • Descripció: • Explorar les vies que Internet ens ofereix per comunicar-nos de forma asíncrona i síncrona (correu electrònic, xats...) • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Objectius: • Conèixer eines que ens permeten una comunicació asíncrona (correu electrònic, fòrums, llistes de distribució, ...) a la xarxa . • Conèixer eines que ens permeten la comunicació síncrona (xats, programari de missatgeria instantània i telefonia per IP). • Adquirir un estil de comunicació a la xarxa. • 18. Trobar el que necessito a Internet • Descripció: • Buscar informació a Internet requereix d’unes eines, unes estratègies i una actitud crítica. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Objectius: • Adquirir un coneixement bàsic de les eines i actituds que poden millorar la seva cerca i localització d'informació a la xarxa: • Definir i concretar què buscar. • Millorar l'ús del navegador. • Conèixer el funcionament dels principals motors de cerca (cercadors i RSS). • Utilitzar recursos especialitzats en l'àmbit laboral. 25 hores 25 hores

 19. Índex II. Competències digitals • 20. Descobrint les xarxes socials en la • cerca de feina • Descripció: • Internet ens ofereix diferents eines i formes d’estar a la xarxa. Actualment cada cop són més les xarxes socials i el ventall de possibilitats que aquestes ens ofereixen, tant en l’àmbit personal com professional. Cal tenir en compte com volem ser-hi i vigilar amb la seguretat de la nostra informació. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Objectius: • Conèixer les tipologies de xarxes socials existents i les seves finalitats. • Registrar-se en una xarxa social i conèixer les funcionalitats. • Saber controlar la transmissió de la informació personal. • Tenir una actitud crítica davant la comunicació en una xarxa social. • Distingir les diferents eines web 2.0 que podem trobar en una xarxa. • 21. Màrqueting personal a la xarxa per a la • cerca de feina • Descripció: • Internet ens permet dissenyar la nostra estratègia de presencia personal a Internet: pàgines personals, blog, fòrums.... Cal entendre que la nostra imatge digital és la nostra cara a la xarxa, punt d’accés a moltes oportunitats laborals. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Objectius: • Analitzar les eines més adequades per a mostrar-nos Internet professionalment: currículums online, xarxes socials professionals... • Aprendre a utilitzar aquelles eines més adequades per mostrar-nos a Internet d’acord amb els nostres objectius personals i professionals. • Tenir una actitud crítica per definir el nostre perfil digital. 25 hores 25 hores

 20. Índex II. Competències digitals • 22. Iniciació al tractament de la imatge, • l’ àudio i el vídeo • Descripció: • En el curs es desenvolupen conceptes clau dels elements multimèdia: imatge, àudio i vídeo, del software de reproducció en Windows i altres. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, d’accés inicial a Internet i d’ús de dispositius externs com càmeres, mòbils, etc... • Objectius: • Conèixer els fonaments bàsics del tractament de la imatge, l’àudio i el vídeo. • Conèixer i diferenciar els formats per reconèixer quin tipus són. • Conèixer les diferents aplicacions que existeixen per visualitzar o escoltar els diferents arxius. • Adquirir les funcions bàsiques de edició de arxius multimèdia. • 23. Edició d’imatges i fotografia digital • Descripció: • El curs tracta sobre el funcionament dels procediments més habituals per millorar i retocar imatges digitals i fotografies, i crear àlbums fotogràfics. També es treballen els dispositius i connexions de la càmera fotogràfica a l’ordinador. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, d’accés inicial a Internet i de les funcions bàsiques del processador de text. • Objectius: • Conèixer diferents medis de captació d’imatge i la seva exportació a l’ordinador: escàner, càmera digital, bancs d’imatges, etc. • Identificar les característiques de cada imatge i els diferents formats. • Conèixer diferents aplicacions on emmagatzemar fotografies, compartir-les i editar-les en xarxa. • Aprendre a realitzar una presentació de fotografies i àlbums digitals. 25 hores 25 hores

 21. Índex II. Competències digitals • 24. Disseny i creació de so digital • Descripció: • En els processos de creació i disseny audiovisual de l'era digital el so adquireix una especial rellevància. Les eines de generació, edició i manipulació digital del so, l'èxit dels sistemes de "home cinema" i Internet (des de les ràdios digitals a les possibilitats d'incorporació creativa del so a la web) són només algunes de les causes d'aquesta necessària revalorització. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Conèixer els conceptes fonamentals del disseny de so audiovisual i les possibilitats expressives dels diversos elements que hi intervenen. • Saber escoltar i analitzar seqüències sonores audiovisuals riques en creativitat sonora. • Constatar com l'evolució tecnològica ha dignificat la qualitat del so televisiu. • Conèixer les tendències creatives de la ràdio actual. • Entendre bé totes les fases de la sonorització audiovisual i saber tots els professionals que hi intervenen. • Conèixer els principals formats d’àudio. • 25. Introducció a l’electrònica • Descripció: • Aquest curs pretén fer una introducció als fonaments teòrics i pràctics dels circuits electrònics. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, àlgebra i és recomanable coneixements generals de física. • Objectius: • Conèixer els fonaments teòrics i pràctics dels circuits electrònics bàsics. • Conèixer les lleis que regeixen els circuits electrònics. • Conèixer els elements passius bàsics. • Aprendre a analitzar i dissenyar circuits amb les eines d’anàlisi i simulació. 25 hores 25 hores

 22. Índex II. Competències digitals • 26. Introducció a l’electrònica digital • Descripció: • Aquest curs es una introducció al funcionament i disseny de sistemes digitals, veient diferents tipus de sistemes digitals, així com diferents mètodes i eines per a la seva simulació i disseny. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador, àlgebra i és recomanable coneixements generals de física. • Objectius: • Conèixer el funcionament dels circuits digitals i els diferents sistemes que els formen. • Adquirir les habilitats per simular el funcionament d’un sistema sense necessitat d’implementar-lo. • Saber implementar un sistema digital en un dispositiu programable. • Entendre les característiques dels sistemes de propòsit específic. • 27. Introducció a les xarxes de la fibra òptica • Descripció: • En aquest curs coneixerem com estan constituïdes les xarxes de fibra òptica i elements que les formen i les seves característiques. També s’adquiriran els coneixements bàsics per entendre el seu funcionament, possibilitats i limitacions. • Competències prèvies necessàries: • Coneixements bàsics d’electrònica, física i matemàtiques. • Objectius: • Entendre la funció i funcionament de cada element d’una xarxa de fibra òptica. • Conèixer les característiques, limitacions i funcionament d’un sistema complet de fibra òptica. 25 hores 25 hores

 23. Índex III. Competències en gestió de la informació i la comunicació • 28. Accés a la informació a partir de dispositius mòbils per millorar l’ ocupabilitat • Descripció: • En el curs es farà una descripció de les principals aplicacions de gestió de la informació a partir dels dispositius mòbils (telefonia, tabletes, etc). Es mostraran exemples pràctics d'ús i de gestió d'informació a través d'aquests dispositius. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: •  Introduir els principals conceptes i característiques de la web mòbil. • Familiaritzar-se amb les diferents possibilitats dels dispositius con el geoposicionament, codis QR i realitat augmentada entre altres opcions. • 29. Cerca i recuperació de la informació en l’entorn professional • Descripció: • El coneixement de les tècniques de cerca i recuperació d'informació té aplicacions en tots els vessants del professional de la documentació. Aquest curs pretén ser una primera aproximació cap als coneixements i les eines bàsiques que permeten accedir a la informació que ens envolta. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Conèixer els principis d’organització de la informació, el funcionament bàsic dels sistemes de recuperació i les mesures d’avaluació de la recuperació. • Seleccionar els entorns de cerca més adients per a un problema d’informació. • Preparar una estratègia de cerca adient al problema d’informació i a les característiques de l’entorn de cerca seleccionat. • Elaborar informes per a la comunicació dels resultats rellevants d’acord amb les característiques d’una demanda. • Utilitzar amb eficàcia les tàctiques d’exploració i les tàctiques de cerca en llenguatge lliure i vocabularis controlats. • Distingir els diferents tipus d’adequació i valorar la rellevància dels resultats obtinguts en una cerca. 25 hores 25 hores

 24. Índex III. Competències en gestió de la informació i la comunicació • 30. Gestió de comunitats (community manager) • Descripció: • Durant el curs es posarà de relleu la importància de la gestió de comunitats per a les empreses i les organitzacions. Es desenvoluparan exemples pràctics de tasques i activitats del community manager. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs, però es recomanable estar familiaritzat amb l’ús de les xarxes socials. • Objectius: • Dins l’entorn de la web social, el curs pretén donar a conèixer les eines i estratègies necessàries per a gestionar la reputació de les empreses i organitzacions. • Donar una visió de l’impacte de la reputació en línia (online) a les organitzacions. • 31. Gestió de sistemes d’informació • Descripció: • És un curs bàsic per a la comprensió dels elements clau que intervenen en la gestió dels sistemes d’informació a les organitzacions, partint dels components propis dels sistemes i arribant a explicar les característiques fonamentals dels principals sistemes d’informació que fan servir les organitzacions. • S’adreça als professionals que treballen amb sistemes d’informació o gestionen o treballen en processos de gestió i administració d’informació dins de les organitzacions. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Formar l’estudiant en l’àmbit dels sistemes d’informació mitjançant la reflexió sobre les funcions dels seus principals components i els avantatges que els sistemes d’informació aporten a les organitzacions. • Assolir els coneixements necessaris per a poder identificar els trets fonamentals en la gestió dels sistemes d’informació. • Conèixer cada un dels components que conformen els sistemes d’informació a les organitzacions i entendre’n la funcionalitat. • Conèixer les diferents classes de sistemes d’informació que fan servir les organitzacions i saber identificar-ne els beneficis. • Ser capaç de situar els sistemes d’informació d’una organització d’acord amb les seves estratègies empresarials. 25 hores 25 hores

 25. Índex III. Competències en gestió de la informació i la comunicació • 32. Gestió documental • Descripció: • El curs proporciona els conceptes bàsics de gestió documental tenint en compte que en les organitzacions cada cop més la gestió és una tasca de tots els que hi treballen. Es pretén que els/les alumnes coneguin els elements principals que conflueixen en l’èxit d’un projecte de gestió documental i adquireixin competències bàsiques per a l’elaboració i aplicació de criteris de reunió, selecció, adquisició i supressió de documents. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Aconseguir una visió integrada dels tres elements principals que conflueixen en l'èxit d'un projecte de gestió documental: disseny conceptual, eines informàtiques i cultura informacional. • Conèixer les possibilitats que ens ofereix actualment la informàtica per a la creació, manteniment i recuperació de la documentació electrònica. • 33. Habilitats comunicatives en l’entorn professional • Descripció: • Aquest curs pretén potenciar les habilitats comunicatives dels/de les alumnes a través de la introducció de diferents tècniques que permetin millorar la comunicació interpersonal i en el si de les organitzacions. • Competències prèvies necessàries: •  No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Adonar-se de la importància de la comunicació per a assolir objectius. • Analitzar el nostre estil de comunicació. • Aprendre tècniques que poden millorar la nostra habilitat de comunicar. • Explicar què és la comunicació en les organitzacions, per a què és útil i quines eines hi ha per a comunicar-se amb els diferents entorns on ens movem. • Aprendre tècniques per a tenir una comunicació efectiva. • Com utilitzar els mitjans al nostre abast per a organitzar reunions. 25 hores 25 hores

 26. Índex III. Competències en gestió de la informació i la comunicació • 34. Publicitat a l’empresa • Descripció: • Aquest curs és una introducció a les nocions bàsiques de la publicitat, al seu lèxic específic i als processos que comporta. És un primer pas per a copsar la rellevància d’un sector econòmic que representa l’1,36 % del PIB espanyol i d’una indústria que estimula la vitalitat econòmica perquè impulsa el consum i dinamitza els mercats. • El curs s’adreça a aquells professionals interessats en l’àmbit de la comunicació empresarial en general. Tant si tenen un bagatge en qualsevol altre departament d’una organització, com si busquen vies de desenvolupament comunicatiu d’un negoci propi, aquests materials els permetran interactuar amb els professionals de l’àmbit o, si més no, entendre el seu llenguatge específic, i ser capaços de comprendre els processos que hi ha darrere d’una campanya publicitària. • Competències prèvies necessàries: • Interès per l’entorn mediàtic i comercial. • Capacitat d’expressió escrita. • Objectius: • Familiaritzar-se amb els conceptes fonamentals de la comunicació publicitària. • Comprendre el paper dels diferents actors que intervenen en una campanya de publicitat. • Conèixer les tècniques i els mitjans publicitaris emprats en el context socioeconòmic actual. • Prendre consciència de la complexitat del procés publicitari i de les implicacions derivades de la consolidació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). • 35. Selecció i avaluació de la informació • Descripció: • Curs introductori que ofereix una panoràmica general de les fonts d’informació més importants en diferents àmbits i que pretén dotar als/a les alumnes de competències bàsiques per a adquisició i millora de recerca, localització i identificació d'informació disponible a Internet, i per a la identificació, avaluació i validació de la informació i les seves fonts. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Entendre el concepte de fonts d'informació i conèixer les diferents tipologies de fonts d'informació. • Obtenir una panoràmica general de les fonts d'informació més importants en diferents àmbits. • Reconeixement de les fonts més adequades per a cada tipus de consulta. 25 hores 25 hores

 27. Índex IV. Competències lingüístiques • 36. Anglès per a presentacions • Descripció: • El curs proporciona als/a les estudiants el llenguatge i tècniques per ajudar-los a presentar amb eficàcia en anglès. • Les diferents unitats cobreixen la llengua i les competències necessàries en cada etapa d'una presentació. Altres temes que també s’aborden en el curs són com tractar el nerviosisme i la interacció amb el públic. • Competències prèvies necessàries: • Interès i motivació per aprendre una llengua. Coneixements de la llegua anglesa a nivell intermig. • Objectius: • En finalitzar el curs els/les participants seran capaços d’elaborar una presentació curta en anglès. • 37.Textos formals i administratius • (curs en castellà) • Descripció: • En l’àmbit del treball moltes vegades ens cal elaborar textos que per tal de ser efectius convé que tinguin unes característiques formals molt concretes que hem de conèixer. Per assolir aquest coneixement veurem les característiques diferencials generals d’aquesta classe de textos i a més les característiques concretes d’aquells que ens poden ser més útils. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Conèixer les propietats textuals i les tipologies textuals dels textos formals. • Conèixer les característiques dels escrits que ens ajuden a trobar feina: currículum i carta de presentació. • Conèixer les característiques del textos laborals: informe, certificat, convocatòria i acta d’una reunió, comunicat intern, memoràndum, correu formal i electrònic. • Conèixer les característiques dels principals textos administratius: sol·licitud, instància, recurs i declaració jurada. • Aplicar les tècniques d’escriptura dels textos laborals i administratius. 25 hores 25 hores

 28. Índex IV. Competències lingüístiques • 38. Castellà bàsic per a nouvinguts • Descripció: • Aquest curs treballarà les habilitats bàsiques de comunicació en llengua castellana. L’alumne adquirirà els coneixements necessaris per resoldre necessitats bàsiques de la vida quotidiana: es familiaritzarà amb els sons i grafies del castellà. I, en acabar, podrà mantenir converses breus i entendre textos de temàtica general. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Conèixer i utilitzar sons i grafies del castellà. • Entendre sense dificultats senyalitzacions i textos senzills en castellà. • Comprendre i donar resposta a frases habituals i converses bàsiques. • 39. Estratègies i tècniques de millora de la comunicació • Descripció: • Les habilitats comunicatives es transmeten a través de la comunicació verbal i la no verbal. Són dos elements indissociables en el procés de transmissió de les idees. La comunicació no verbal és una part inseparable del procés global de la comunicació. Pot servir per repetir, contradir, substituir, complementar, accentuar o regular la comunicació verbal. El nostre cos sempre parla, sempre comunica alguna cosa, estats d’ànim i sentiments. Hi ha persones que són capaces d’adequar, controlar i sincronitzar perfectament els seus gestos amb allò que estan expressant. Aquest curs pretén ser una eina per a la millora de la funció comunicativa oferint a l’alumne tècniques i mètodes per augmentar l’eficàcia en la comunicació més enllà de les paraules. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previstos. • Objectius: •  Conèixer amb exactitud el que es vol dir o comunicar. • Comunicar amb un to adequat per a l’acceptació del missatge per part del receptor. • Adaptar el discurs per a què el receptor l’entengui. • Expressa realment el que es pretén comunicar. • Reconèixer la importància de la comunicació no verbal en el procés comunicacional. 25 hores 25 hores

 29. Índex V. Competències en emprenedoria i gestió de microempreses • 40. Cloudcomputing (introducció als nous models de prestació de • serveis i de tecnologia a la xarxa per a l’empresa) • Descripció: • Introducció als nous models de prestació de serveis i de tecnologia per a l'empresa a través de la xarxa (núvol). Explicació de les potencialitats per a les PIMES. Descripció de noves tasques i professions derivades d'aquest nou nínxol d'activitat. • Competències prèvies necessàries: • Capacitat per navegar Internet amb comoditat a partir d’un ús avançat de les principals aplicacions i serveis: navegadors, cercadors, pàgines per a compartir arxius multimèdia. • Competència avançada en l’ús de les eines ofimàtiques habituals (processador de text, full de càlcul, presentacions) així com la gestió d’arxius. • Objectius: • Diferenciar la tecnologia de client de la tecnologia de servidor; els seus respectius costos, implicacions tècniques i funcionals; i com la Web 2.0 ha suposat, en alguns àmbits, una migració progressiva de la primera cap a la segona. • Explicar els conceptes bàsics del cloudcomputing: software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS) i infrastructure as a service (IaaS). • Incorporar a la caixa d’eines del/de la professional les eines bàsiques per a emmagatzemar informació a la xarxa, compartir arxius i treballar en xarxa. • Explorar les principals prestacions d’eines per a crear documents (Google Documents), compartir arxius de treball (Dropbox), compartir presentacions i documents (Slideshare), creació de pàgines web (Wordpress.com), treball en xarxa (Wikispaces), gestió de projectes (Teambox), edició de fotografia (Picnik), edició de so (Aviary) i edició de vídeo (JayCut), tot presentant-ne alternatives. • Analitzar l’impacte en la productivitat, els costos i l’organització del treball de l’ús de solucions de cloudcomputing en el dia a dia de l’empresa. • Ponderar la conveniència de les solucions locals envers les solucions remotes, així com la conveniència de les solucions gratuïtes d’aquelles de pagament. 25 hores

 30. Índex V. Competències en emprenedoria i gestió de microempreses • 41. Emprenedoria i creació d’empreses • Descripció: • El curs introdueix els conceptes d'emprenedoria i creació d'empreses en l'economia del coneixement, i el paper de l'emprenedoria i la microempresa en aquest nou escenari. Mitjançant exemples i un treball d’auto-diagnosi el curs fa reflexionar sobre l'oportunitat de posar en marxa un nou negoci, la capacitat de la persona emprenedora, els recursos i les seves competències per assolir aquest objectius. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs per a la realització del curs. • Objectius: • Conèixer els avantatges i inconvenients d'establir-se per compte propi. • Valorar la disponibilitat, la motivació personal i els coneixements necessaris per l’emprenedoria. • Explicar el concepte d'empresa xarxa i de microempresa. • 42. Informació econòmica i indicadors • Descripció: • Diàriament rebem desenes d’informacions i estadístiques relatives a la situació econòmica, del mercat de treball, de les finances públiques, el comerç exterior, etc. Sovint, a més, la realitat s’explica en base a conceptes econòmics que es donen per descomptats o sobreentesos. El resultat d’aquest excés d’informació, combinat amb la manca de temps, és que es fa difícil aconseguir una idea clara i permanentment actualitzada que ens permeti incorporar aquestes informacions a la nostra vida diària o aplicar-la a la realitat de la nostra empresa. • Aquest curs permet obtenir aquesta visió d’una manera pràctica i aplicable a la realitat de cada persona o empresa, fomentant la cultura econòmica i aprenentatge en la lectura i la comprensió de la informació econòmica. • Competències prèvies necessàries: • No són necessaris coneixements previs específics sobre economia, simplement un interès per entendre la informació i els indicadors econòmics. • Objectius: • Conèixer els principals conceptes relacionats amb l’economia i els indicadors econòmics, així com les principals relacions entre ells. • Conèixer les principals fonts d’informació de base, anàlisi i opinió sobre les variables tractades. • Millorar la fluïdesa en la utilització de la informació estadística i periodística, per tal d’aconseguir una major capacitat d’anàlisi i interpretació de les dades.   25 hores 25 hores

 31. Índex V. Competències en emprenedoria i gestió de microempreses • 43. Tècniques d’anàlisis de dades per a l’empresa • Descripció: • El curs tractarà sobre els principals conceptes i tècniques aplicades d'anàlisi de dades i de gestió de la informació. Incorporarà casos pràctics d'anàlisi de dades per a la millora competitiva de les PIMES. • Competències prèvies necessàries: • En tractar-se d’un curs introductori no són necessàries competències prèvies específiques. • Objectius: •  Fer operatius conceptes en variables. • Utilitzar dades secundàries. • Competències per a realitzar anàlisis descriptius bàsics. • Entendre i diagnosticar taules de contingència i comparacions de mitjanes. • 44. Xarxes socials i professionals a l’empresa • Descripció: • Descripció de les xarxes socials i professionals, i la seva implantació a l'empresa. Explicació de casos d'èxit d'ús de les xarxes socials a les PIMES. • Competències prèvies necessàries: • Capacitat per navegar Internet amb comoditat a partir d’un ús avançat de les principals aplicacions i serveis: navegadors, cercadors, pàgines per a compartir arxius multimèdia. • Capacitat per a identificar els actors i productes clau del sector a partir de revistes especialitzades, especificacions de productes i paraules clau. • Capacitat per a definir el perfil del/de la professional del sector. • Objectius: • Explicar el canvi de paradigma que suposa la Web 2.0, d’una plataforma de comunicació unidireccional a una l’altra de multidireccional i participativa. • Incorporar a la caixa d’eines del professional les eines bàsiques per a trobar i fer seguiment de les organitzacions, individus i termes clau del sector amb presència a la xarxa. • Explorar les principals prestacions de Facebook, Twitter i LinkedIn. • Analitzar la possibilitat d’utilitzar les xarxes socials com a plataforma de projecció exterior. • Ponderar la contractació de serveis externs per a la gestió de la presència a les xarxes socials (p.ex. community manager, social mediastrategist, etc.) 25 hores 25 hores

 32. Índex VI. Competències logística i operacions • 45. Administració de magatzem i transport • Descripció: • El curs pretén capacitar als/a les estudiants en la realització i execució de les tasques administratives de la gestió de magatzems, des de l’entrada de producte i la recepció de les comandes fins el transport al client o el destinatari, passant per totes les necessitats administratives de la gestió del magatzem. S'ensinistrarà específicament en la utilització dels sistemes d’informació que permetin una gestió administrativa eficaç de les operacions de magatzem i de transport. Es vol aconseguir la qualificació dels/de les participants com a administratius/ves de magatzem i transport, amb extensió a la gestió administrativa-documental i d’atenció al client. • S’adreça tant a les persones que ja tenen una certa experiència en l’execució de tasques administratives, de magatzem o en el transport i es volen reciclar, com també a les que, tot i no tenir experiència en cap d'aquestes àrees, consideren interessant iniciar-se en una àrea que genera oportunitats d'ocupació i que cada vegada necessita personal més especialitzat. Amb aquest curs es pretén que es vagin adquirint d’una manera progressiva un conjunt d'aptituds que permetin conèixer i exercir perfectament les tasques i funcions d'aquest lloc de treball. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs. • Objectius: • Introduir-se en el coneixement en equipaments de magatzem i equips de manutenció (prestatgeries, traspaletes, carretons elevadors) i els models de transport. • Conèixer el funcionament dels sistemes d'informació: ERP (planificació de Recursos Empresarials); SGA (Sistemes de Gestió de Magatzems); TMS (sistemes de Gestió del Transport) i les interfases entre els sistemes de gestió de recursos a l’empresa. • Realitzar la gestió administrativa de les entrades, de les comandes, dels albarans, de l'inventari i les transmissions d’informació mitjançant EDI (Transmissió Automàtica de Dades). • Introduir-se en l'administració del transport a través de la gestió administrativa de la contractació del transport, de la càrrega, de l’expedició i de l’entrega. • Introduir-se en les tasques del SAC (Servei d'Atenció al client). 25 hores

 33. Índex VI. Competències logística i operacions • 46. Especialista de magatzem • Descripció: • El curs pretén capacitar als/a les estudiants en la realització i execució de les operacions de magatzem, des de l’entrada del producte fins la sortida del mateix, passant per les comandes, i la manera i la forma per aconseguir la satisfacció dels clients. S'ensinistrarà específicament en la manipulació dels productes i el maneig dels equips de manutenció que el magatzem requereix. Es vol aconseguir la qualificació dels/de les participants com a especialistes de magatzem com extensió a la preparació de comandes (“pickers”) i el maneig de carretons elevadors (carretoners). El curs s’adreça tant a totes les persones que ja tenen una certa experiència en l’execució de tasques de magatzem i consideren convenient reciclar-se, com també a les que, tot i no tenir experiència en cap d'aquestes àrees, consideren interessant iniciar-se en una àrea que genera oportunitats d'ocupació i que cada vegada necessita personal més especialitzat. Amb aquest curs es pretén que es vagin adquirint d’una manera progressiva un conjunt d'aptituds que permetin conèixer i exercir perfectament les tasques i funcions d'aquest lloc de treball. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs. • Objectius: • Conèixer les funcions dels magatzems i els seus equipaments (prestatgeries i equipaments orientats vers l'interior i l'exterior del magatzem, eines de feina a cada zona del magatzem). • Reconèixer els moviments o fluxos del magatzem. • Configurar les comandes en temps, manera i forma per aconseguir la satisfacció dels clients. • Conèixer els principals components del carretó, verificació, normes de circulació, nocions d'equilibri i capacitat de càrrega. • Conèixer les normes relatives als carretons de manutenció i criteris de selecció i formació d'operador de carretons. • Manipular productes i manejar els equips de manutenció segons requeriments. 25 hores

 34. Índex VI. Competències logística i operacions • 47. Gestió d’aprovisionaments • Descripció: • El curs pretén capacitar als/a les estudiants en la realització i execució de les tasques de gestió de l’aprovisionament (sistemes, informació i documents), des de l’enviament de la comanda al proveïdor, fins a la recepció dels productes i/o serveis que ens subministra, passant pel seguiment dels productes i dels proveïdors i per la gestió i el control d’estocs necessari per satisfer les necessitats dels clients finals. S'ensinistrarà específicament en el maneig dels sistemes de gestió, que contribueixin a l’eficàcia de la gestió de l’aprovisionament. Es vol aconseguir la qualificació dels/de les participants com a gestors/res d'aprovisionament, amb l'extensió a la gestió i el control d’estocs i de l’avaluació de proveïdors pel compliment dels objectius d’aprovisionament. • El curs s’adreça tant a totes les persones que ja tenen una certa experiència en l’execució de tasques de gestió d'aprovisionaments i es volen reciclar, com també a les que, tot i no tenir experiència en aquesta àrea, consideren interessant iniciar-s'hi, ja que genera oportunitats d'ocupació i cada vegada necessita personal més especialitzat. Amb aquest curs es pretén que es vagin adquirint d’una manera progressiva un conjunt d'aptituds que permetin conèixer i exercir perfectament les tasques i funcions d'aquest lloc de treball. • Competències prèvies necessàries: • No hi ha requisits previs. • Objectius: • Diferenciar logística integral i logística d’aprovisionament. • Reconèixer el concepte d'aprovisionament i les funcions i objectius del procés d'aprovisionament. • Comprendre els efectes de la globalització en els aprovisionaments. • Analitzar les fonts de subministraments (commodities, adquisició de serveis, aprovisionament d'actius, aprovisionament de matèries primeres, aprovisionament de materials de procés). • Analitzar diversos conceptes relacionats amb la gestió d'estocs (costos associats a la gestió, el cost integral d’aprovisionament, el concepte d’estoc global, paràmetres comuns als models de reposició, estoc de seguretat i de maniobra, estoc mínim i màxim, punt de comanda, tipus de reposició d’estocs, i gestió d’estocs de productes periples). • Identificar els productes i els proveïdors. • Utilitzar l’eina de la gestió de l’aprovisionament. • Fer el seguiment de comandes i proveïdors i avaluar-los. 25 hores

 35. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 48. Organització i gestió de la cooperació internacional • Descripció • El curs pretén donar unes eines bàsiques de gestió que permetin el desenvolupament de programes i projectes de cooperació internacional. Està també dirigit a incentivar la reflexió crítica respecte a conceptes relacionats amb el desenvolupament internacional amb èmfasi en l’acció transformadora en el nord. • Competències prèvies necessàries: • Experiència personal o professional en l’àmbit de la cooperació internacional. • Motivació per a l’elaboració d’un projecte de desenvolupament. • Interès per a participar en l’organització i gestió de la cooperació internacional. •  Objectius: • Introduir conceptes respecte a la història i l’actualitat de les relacions nord-sud: globalització, economia i desenvolupament. • Analitzar els diferents tipus de cooperació internacional: cooperació bilateral, cooperació no governamental i codesenvolupament. • Gestionar un projecte de desenvolupament segons l’enfocament del marc lògic actual: identificació i formulació (missió, objectius estratègics, objectius operacionals), pressupost, informes, justificacions econòmiques i avaluació. • Introduir el gènere com a eix transversal del desenvolupament: relacions de gènere, Impacte de gènere i apoderament de les dones. • Conèixer els diferents instruments d’acció al nord: sensibilització, educació per al desenvolupament, comerç just, consum responsable i incidència política. • 49. Recursos tècnics per a informar i assessorar • Descripció • El mòdul pretén exposar un ventall ampli de recursos que possibilitin una atenció de qualitat a la persona usuària d’un servei. • Una primera part ofereix pautes per estructurar el procés d’informació i d’assessorament des de l’atenció personalitzada (entrevista individual). La segona part cerca que el/la professional trobi recursos tècnics i coordenades d’aplicació en la pràctica d’informar i assessorar les persones que s’atenen des de serveis culturals, sanitaris i/o socials. • Competències prèvies necessàries: • Experiència personal i/o professional en entitats de caire social, sanitari o educatiu. • Execució de tasques d’informació i assessorament (també orientació, acompanyament, etc) posant en joc la competència de comunicació interpersonal (escolta activa, reformulació). • Tenir identificada la necessitat d’adquirir tècniques i estratègies per a l’exercici d’informar i assessorar. • Objectius: • Introduir els elements bàsics dels processos d'informació i assessorament. • Dotar de continguts i eines per a estructurar una entrevista individual. • Preparar l’entrevista, executar i registrar l’entrevista, valorar el procés. • Dotar de recursos tècnics per a l’assessorament. 25 hores 25 hores

 36. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 50. Dret i gènere en el mercat laboral • Descripció: • Amb aquest curs es pretén fer una aproximació a les novetats legislatives que estan incidint en el canvi organitzatiu a les empreses tenint en compte la perspectiva de gènere. • Competències prèvies necessàries: • Coneixements en matèria de gènere. • Interès per la situació legislativa actual del mercat laboral en clau de gènere. • Interès per l'aproximació al plans d'igualtat i a les mesures vers l'equitat de gènere al mercat de treball. • Objectius: • Introduir els conceptes de dret i gènere en relació al mercat laboral. • Introduir la legislació i les principals novetats en el àmbit laboral que implica. • Conèixer els plans d'igualtat a les empreses, obligacions de fer un pla d’igualtat i voluntarietat en les empreses, elements d’un pla d’igualtat (diagnòstic, disseny, implementació i avaluació), mesures a incloure en un pla d’igualtat. • 51. Recursos per formadors/ores per a l’educació en igualtat de gènere • Descripció: • El curs és una introducció a la perspectiva de gènere a través del treball en coeducació. Per una banda, el curs pretén aportar elements d'anàlisi que permetin identificar com incideixen les diferències de gènere en els processos educatius. Per una altra banda, també pretén introduir elements de reflexió orientats cap a l'acció al voltant de la necessitat d'introduir pràctiques educatives que fomentin l'equitat de gènere. • Competències prèvies necessàries: • Coneixement bàsic dels processos evolutius dels infants i/o joves. • Coneixements bàsics en processos educatius. • Interès per als nous aprenentatges. • Interès per a la innovació en els processos pedagògics. • Objectius: • Aproximar-se als elements clau de la construcció social de la diferència de gènere. • Introduir l'anàlisi de les discriminacions que deriven de la desigualtat existent en homes i dones. • Conèixer en què consisteix la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit socioeducatiu. • Promoure la reflexió-acció entorn a la coeducació com a eina de transformació i canvi social. 25 hores 25 hores

 37. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 52. Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu • Descripció: • El curs pretén aportar elements d'anàlisi que permetin identificar com incideixen les diferències de gènere en l'educació i socialització dels/de les infants i joves. També té com a objectiu aportar elements de reflexió vers l'acció sobre la necessitat d’incorporar pràctiques educatives que permetin educar des de l'equitat i fomentant un nou model de construcció de la feminitat i la masculinitat en les relacions entre homes i dones. El que es proposa, doncs, és acompanyar en l'anàlisi dels processos educatius des de la perspectiva de gènere, introduir propostes de treball genèriques i, alhora, fer una aproximació al treball vers la prevenció i l'eliminació de la violència de gènere en el context socioeducatiu. • Competències prèvies necessàries: • Coneixement dels processos evolutius dels/de les infants i/o joves. • Coneixement de psicopedagogia. • Interès per als nous aprenentatges i per a la innovació en els processos pedagògics. • Objectius: • Emmarcar la perspectiva de gènere en el context socioeducatiu. • Aproximar-se als elements clau de la construcció social de la diferència de gènere. • Identificar com les desigualtats per raó de gènere es reprodueixen en els diferent àmbits i etapes educatives i com incideixen en els processos de socialització i aprenentatge en les etapes d'infantesa i joventut. • Promoure la reflexió-acció entorn a la coeducació com a eina de transformació i canvi social. • Aproximar-se al treball de prevenció de la violència masclista des dels espais educatius. • Introduir recursos de treball en coeducació en clau de gènere. 25 hores

 38. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 53. Organització i gestió d’entitats socials, culturals i educatives • Descripció: • El curs pretén donar unes eines bàsiques de gestió que puguin utilitzar-se per iniciar el desenvolupament d’un projecte d’organització propi. Està també orientat a poder assolir coneixements necessaris per a dirigir, organitzar i gestionar entitats de caire social, cultural i educatiu. • Competències prèvies necessàries: • Experiència personal o professional en entitats de caire social, cultural i/o educatiu. • Motivació per a la creació d’un projecte d’organització. • Interès per a participar en la direcció i la gestió d’entitats. • Objectius: • Introduir el procés de creació d'un projecte d'organització. • Saber descriure el projecte (missió, objectius estratègics i objectius operatius). • Facilitar recursos per a l'estudi de l'entorn. • Conèixer l'anàlisi DAFO intern i extern. • Introduir l'anàlisi de recursos humans: Planificació i previsió, definició dels llocs de treball, selecció del personal i ajust del perfils professionals, incorporació del candidat, integració i orientació, motivació aplicada al treball; motivació, satisfacció i rendiment. • Introducció a l'anàlisi de la direcció i a les habilitats i tècniques directives. 25 hores

 39. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 55. Recursos i serveis en l’àmbit de la dependència • Descripció : • El curs pretén fer una aproximació a l’àmbit d’actuació de la dependència, partint de les situacions reconegudes amb l’aprovació de la llei de promoció de l’autonomia personal i a atenció a les persones en situació de dependència, i aprofundint sobre els recursos i serveis de suport existents, adreçats a les persones dependents, tant dintre del propi domicili com en altres centres residencials. • Aquest curs centrarà també l’atenció sobre la figura de les persones cuidadores no professionals, aportant eines i recursos que els puguin ajudar en el desenvolupament d’aquesta funció. • Competències prèvies necessàries: • Interès i/o experiència personal/laboral en atenció a persones amb dependència. • Interès en adquirir nous coneixements en l’atenció a persones dependents. • Objectius: • Conèixer els aspectes claus de la llei de la promoció de l’autonomia personal, més coneguda com llei de la dependència. • Facilitar la informació sobre els recursos i serveis als que dona accés aquest dret. • Analitzar els serveis i recursos existents i identificar de quina manera poden afavorir la autonomia de la persona. • Aprofundir en la figura de la persona cuidadora no professional: funció, drets, límits, altres recursos de suport... • Oferir recursos pràctics a les persones cuidadores no professionals per tal de millorar la qualitat de vida de la persona dependent i la seva pròpia. • 54. Processos de participació: gestió de col·lectius • Descripció : • En aquest curs coneixerem com i perquè sorgeix la participació ciutadana, tenint en compte els diferents nivells de participació de la ciutadania i analitzant de quina manera podem fomentar la implicació d’aquells col·lectius que habitualment no participen de les decisions públiques, aprofundint en diferents metodologies, tècniques i dinàmiques que permetin oferir recursos a implementar en processos i espais participatius. • Competències prèvies necessàries: • Interès i/o experiència laboral/personal en l’àmbit social. • Experiències laborals/personals entorn a la participació social i comunitària, ja sigui des de entitats o administracions púbiques. • Interès en conèixer eines pràctiques i experiències que permetin l’adquisició de noves competències a desenvolupar en el nostre àmbit laboral, sigui o no directament relacionat. • Objectius: • Introduir elements per a la reflexió al voltant del concepte de participació, coneixent la realitat de la qual sorgeix i els actors que intervenen en els processos participatius. • Identificar aquells col·lectius que solen quedar exclosos de les decisions públiques per tal de tenir en compte certs elements que permetin gestionar-los amb l’objectiu de donar-los-hi accés. • Donar a conèixer mecanismes i instruments –metodologies, tècniques i dinàmiques- per a dur a terme processos participatius. • Definir el rol i les funcions de la persona dinamitzadora. • Donar a conèixer les diferents fases d’un procés participatiu, els àmbits en el quals es poden dur a terme i experiències desenvolupades a Catalunya. 25 hores 25 hores

 40. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 56. Recursos pràctics per a l’atenció de persones grans • Descripció: • El progressiu envelliment de la població és un dels trets més característics del procés de transformació de la societat catalana. Aquest curs pretén oferir una aproximació a la intervenció amb persones grans posant a l’abast tot un seguit de recursos pràctics en relació als diferents aspectes que envolten a la persona. • Partint de que l’envelliment no és un estat sinó un procés en la vida i que les persones grans han de ser el subjecte de la seva pròpia intervenció, s’analitzaran diferents situacions pràctiques per tal de poder identificar possibles necessitats i/o obstacles i els recursos i serveis existents. • Competències prèvies necessàries: • Interès i/o experiència personal/laboral en l’atenció a les persones. • Interès en adquirir nous coneixements entorn a l’atenció a les persones grans. • Objectius: • Donar a conèixer que s’entén com a “procés d’envelliment” i analitzar els canvis que es produeixen a nivell personals, familiar, social, etc.. • Introduir una metodologia d’intervenció en el que el subjecte és la persona gran. • Analitzar alguns conceptes com: autonomia, dependència, independència per tal de millorar la definició del pla d’atenció individual. • Facilitar recursos i serveis de suport disponibles per a l’atenció de les persones grans: de suport en el domicili a la persona i/o als/a les cuidadors/ores i/o altres recursos residencials de curta o llarga estada. • Introduir elements per a la identificació de situacions de vulnerabilitat i/o vulneració dels drets de les persones grans. • Afavorir la identificació del subjecte de la intervenció mitjançant la reflexió entorn a l’anàlisi de casos pràctics. 25 hores

 41. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 57. Gestió de la informació en l’àmbit de la salut • Descripció : • El curs tracta sobre els gestors de continguts adaptats a temàtiques relacionades amb la salut. Edició i arxiu d'informació per a gestionar pàgines web i divulgació d'informació relacionada amb la salut. • En lloc d'aprendre de forma passiva els continguts teòrics, el que es farà és crear un cas pràctic personalitzat en que l'estudiant es trobarà pas per pas amb els problemes reals per tractar de valorar la transcendència de cada aspecte o procés i la problemàtica que pot comportar. La resolució d'aquestos problemes amb l'ajuda del/de la consultor/a ha de servir a l'estudiant com a punt de partida d'una reflexió sobre les possibilitats d'aplicació d'allò après a l'entorn personal i als escenaris propis en els quals es mou (o mourà) cada estudiant. Aquesta reflexió hauria d’esser compartida amb els/les altres estudiants i amb els/les consultors/ores a través dels espais de l'Aula, concretament del Fòrum. • Competències prèvies necessàries: • No són necessaris coneixements previs per a aconseguir els objectius acadèmics del curs. • Objectius: • Adquirir estratègies per a gestionar gestors de continguts. • Aprendre a utilitzar recursos dels gestors de continguts (text, imatge, vídeos, enllaços externs, ...) • Vincular articles amb altres articles. • Adquirir estratègies d’ús dels gestors de continguts en l’àmbit laboral i personal. 25 hores

 42. Índex VII. Competències en serveis i activitats socials • 58. Aspectes nutricionals per als/a les professionals de l’àmbit socio-sanitari • Descripció: • En plena societat del coneixement, el concepte bàsic de nutrició està experimentant un canvi significatiu que hem de tenir en compte. El concepte clàssic de nutrició adequada, aquella que aporta per mitjà dels aliments els nutrients suficients per a satisfer les necessitats orgàniques, tendeix a ser substituït pel de nutrició òptima, que inclou, a més a més, la potencialitat dels aliments per a promocionar la salut, millorar el benestar i reduir el risc de patir malalties. • Competències prèvies necessàries: • Sensibilitat cap a la millora dels hàbits alimentaris. • Objectius: • Reflexionar sobre l'evolució que el concepte de nutrició està experimentant en l'última dècada i sobre la nova dimensió que indiscutiblement tindrà en la societat del coneixement. • Dotar els/les estudiants d'una formació bàsica en nutrició. • 59. Alimentació a l’envelliment • Descripció : • A mesura que envellim, el nostre cos experimenta una sèrie de canvis tant físics com psicològics que poden comportar modificacions en la manera d’alimentar-nos. L’envelliment no es produeix igual en totes les persones; aquest depèn tant dels factors genètics, com dels ambientals. •  Actualment a la nostra societat l’esperança de vida està per sobre dels 80 anys i, a part de viure molts anys, el més important és fer-ho amb una bona qualitat de vida. Per aquest motiu, seguir una alimentació variada, equilibrada i suficient al llarg de tota la vida, és molt important per envellir sanament. • Competències prèvies necessàries: • No són necessaris coneixements previs. • Objectius: • Conèixer els canvis fisiològics associats a l’envelliment. • Reconèixer el paper de l’alimentació en l’envelliment i la qualitat de vida. • Determinar les necessitats nutricionals d'individus en l’etapa de la vellesa. 25 hores 25 hores

 43. Índex VIII. Competències en turisme • 60. Competències TIC en turisme • Descripció: • El curs tracta dels aspectes bàsics i introductoris de l’aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació en el sector turístic. Es presenten els diferents processos per optimitzar la pròpia gestió de les TIC en l’empresa turística. • Competències prèvies necessàries: • Es requereixen uns coneixements previs d’ús de l’ordinador i d’accés inicial a Internet. • Haver cursat Iniciació a Internet i la web 2.0. • Objectius: • Conèixer les principals aplicacions de les TIC a les activitats turístiques, per a la millora dels serveis o la productivitat. • Familiaritzar l’alumne amb les eines tècniques més habituals d’aplicació de les TIC al sector turístic. • 61. Destinacions turístiques • Descripció: • El curs tracta dels aspectes bàsics i introductoris de les destinacions turístiques. Es presenten les diferents tipologies de destinacions i la rellevància de les diferents modalitats turístiques. Es pretén destacar la relació existent entre el turisme i el territori que l'envolta i sobre el qual s'assenta i s'entén aquesta activitat. • Competències prèvies necessàries: • No requereix cap coneixement previ específic. • Objectius: • Revisar casos i exemples de destinacions turístiques a escala local, regional o nacional que permetin il·lustrar sobre la diversitat de les mateixes o que siguin rellevants per algunes de les qüestions exposades. 25 hores 25 hores

 44. Índex VIII. Competències en turisme • 62. Ecoturisme • Descripció: • L'interès fonamental és que l'estudiant adquireixi coneixements bàsics sobre el concepte i la pràctica de l'ecoturisme. Es pretén que l’alumnat pugui reconèixer, descriure i analitzar casos rellevants en la pràctica d’un veritable ecoturisme. Per això ha de saber conceptualitzar els factors i elements que ho fan possible. • Competències prèvies necessàries: • No requereix cap coneixement previ específic. • Objectius: • Conèixer els principals conceptes relacionats amb l’ecoturisme, i els temes relacionats amb la seva pràctica. • Apropar-se a les diferents realitats de l’ecoturisme per mitjà d’exemples. • 63. Gestió d’allotjaments • Descripció: • El curs pretén establir les diferents tipologies d’allotjament, introduint l’alumne a les noves tendències com són l’especialització i la tematització. Es fa una descripció dels diferents departaments amb les seves funcions més importants. • Competències prèvies necessàries: • No requereix cap coneixement previ específic. • Objectius: • Revisar les diferents formes d’organització d’un allotjament en funció de la seva tipologia. • Establir els instruments bàsics per poder organitzar els diferents departaments d’una empresa d’allotjament turístic. 25 hores 25 hores

 45. Índex VIII. Competències en turisme • 64. Gestió dels serveis turístics • Descripció: • El curs s’orienta als aspectes bàsics i introductoris de la gestió dels serveis turístics. Els continguts del curs permeten relacionar la gestió de les empreses turístiques amb els/les consumidors/es a través dels serveis turístics del sector com l’allotjament, la restauració, la intermediació, el transport i la logística, o altres productes o activitats turístiques. Aporta els coneixements inicials necessaris per endinsar-se d’una manera general al sector del turisme. • Competències prèvies necessàries: • No requereix cap coneixement previ específic. • Objectius: • Descobrir la importància del caràcter de servei que porta amb si l'activitat turística. • Reconèixer la diversitat de funcions que compleixen els diferents serveis turístics del sector i la seva interrelació. • Valorar la importància de l’actuació en conjunt dels serveis turístics per a respondre amb qualitat a les demandes del/de la consumidor/a. 25 hores