slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
พระเยซูเป็นผู้ใด ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

พระเยซูเป็นผู้ใด ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

พระเยซูเป็นผู้ใด ?. มัทธิว 16:13-17 ( เปโตรย อมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์). มัทธิว 16:13-17. พระเยซูตรัสถามสาวกว่า “ คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด ? ” “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'พระเยซูเป็นผู้ใด ?' - katen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

พระเยซูเป็นผู้ใด?

มัทธิว 16:13-17

(เปโตรยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์)

16 13 17
มัทธิว 16:13-17
 • พระเยซูตรัสถามสาวกว่า“คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด?”
 • “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติสมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ”
slide3
“แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?”
 • ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”
 • พระเยซูตรัสว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ”
slide5
พระเยซูเป็นใคร?
 • พระองค์เป็นพระเจ้าเทียมเท็จ?
 • พระองค์เป็นพระเจ้าตามที่อ้าง?
 • การอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?

>

slide6

ทำไมเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

ความจริงที่ปรากฏยืนยันว่าพระองค์เป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้า

slide7
1.พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า
 • ยอห์น5:16-18“เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงเริ่มต้นข่มเหงพระเยซู เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ในวันสะบาโต แต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า พระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆ และเราก็ทำด้วย เพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้น แต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้า”

>

slide8
พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า
 • อพยพ3:14พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” “ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย”
 • ยอห์น8:56-59พระเยซูตรัส: “อับราฮัมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็เห็นแล้วและมีความยินดี พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี ท่านเคยเห็นอับราฮัมแล้วหรือ? พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว”

>

slide9
พระเยซูอ้างว่าเป็นพระเจ้า
 • มาระโก 14:61-64 “มหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า‘เจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรือ?’ พระเยซูทรงตอบว่า เราเป็นและท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ .............”

. >

slide10
2.การยอมรับเพราะการอัศจรรย์
 • มาระโก4:39-41 “พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม และตรัสแก่ทะเลว่า จงสงบเงียบซิ แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป”

“ท่านนี้เป็นผู้ใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน”

>

slide11
การยอมรับเพราะการอัศจรรย์
 • มาระโก 2:5-12 “…พระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว.............ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียว? ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้ …”

. >

slide12
3การประกาศยอมรับของเปโตร
 • มัทธิว16:16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า“พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”
 • มัทธิว16:17 พระเยซูตรัสว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ”

>

slide13
การประกาศยอมรับพระเยซู
 • ยอห์น 20:24-28: โธมัส เป็นสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้น ไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมา
 • แต่โธมัสตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย
 • เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว ........
 • แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า ........
 • โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!”

. >

slide14
4. อัครทูตเชื่อและยอมรับ
 • ทิตัส 2:13 “ในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดี และการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา”
 • โคโลสี 2:9 “เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์”
 • ฮีบรู 1:8 “แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

. >

slide15
5. คริสเตียนยุคแรกเชื่อและยอมรับ

พระเยซูเป็น“พระเจ้า”

พระเยซูเป็น “เชื้อสายของดาวิด เป็นมนุษย์ และพระบุตรของพระเจ้า”

>

slide16
คริสเตียนยุคแรกเชื่อว่า
 • เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
 • พระเจ้าทรงประทานพระบุตรให้กับมนุษย์

. >

slide17
พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าตามที่อ้างหรือ?
 • ถ้าไม่เป็นความจริง
   • ถ้าไม่จริงและท่านหลงเชื่อก็ไม่เสียหายอะไร สามารถปฏิเสธได้ภายหลัง
   • ปฏิเสธพระองค์
 • ถ้าเป็นความจริง
   • ท่านก็จะพินาศเพราะไม่เชื่อ
   • ท่านเชื่อและรับชีวิตนิรันดร์...ฟรี

>

slide18
ชีวิตอัศจรรย์ของพระคริสต์
 • การดำเนินชีวิต
 • การเกิด การตาย และการเป็นขึ้น การปรากฏ – การสู่สวรรค์
        • และสำคัญที่สุด คือ

การเป็นขึ้นจากตาย

slide19

ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องตาย?

ยอห์น3:16

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

slide20
พันธกิจของพระเจ้า

ลก 19:10 พระเยซูตรัส“เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด”

slide21
อิสยาห์53:6

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”

slide22
ชีวิตไม่มีจุดหมาย

ขาดการปกป้องของพระเจ้า

หลงหาย

ชีวิตไม่มีศักยภาพ

ไม่มีความสุข

แต่ยังมีคุณค่า

ไม่มีบ้านในสวรรค์

slide23
คำอุปมา

เรื่องแกะหาย (ลก. 15:1-7)

เรื่องเงินเหรียญหาย (ลก. 15:8-10)

เรื่องบุตรหาย (ลก. 15:11-31)

จุดประสงค์ของพันธกิจของพระเยซู

slide24
พระเจ้าทรงรักโลก

พระองค์

พระองค์

จอห์น 3:16“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ad