instrumenty mi dzynarodowych rozlicze handlowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych. Akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, polecenie wypłaty. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instrumenty mi dzynarodowych rozlicze handlowych

Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych

Akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, polecenie wypłaty

akredytywa dokumentowa
AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
 • Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę z polecenia zleceniodawcy (importera lub kupującego) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi lub sprzedawcy), pod warunkiem złożenia przez niego wymaganych dokumentów w terminie ważności akredytywy, potwierdzających wypełnienie wszystkich warunków, od których uzależniona została zapłata z akredytywy. W transakcjach handlowych rozliczanych za pomocą akredytyw zazwyczaj biorą udział 4 podmioty: zleceniodawca, bank otwierający (zwany też bankiem zleceniodawcy), beneficjent akredytywy oraz bank pośredniczący (zazwyczaj będący bankiem beneficjenta).
schemat dzia ania akredytywy dokumentowej
Schemat działania akredytywy dokumentowej
 • Źródło: http://www.brebank.pl/kii/zagraniczne_transakcje_handlowe/Akredytywa_dokumentowa_wlasna/#schemat
slide5
Każde zlecenie otwarcia akredytywy zawiera standardowo następujące elementy:
 • nazwę i adres zleceniodawcy
 • nazwę i adres beneficjenta
 • walutę i kwotę
 • termin i miejsce ważności
 • podstawowe warunki transakcji
 • opis dokumentów, jakie ma złożyć beneficjent (np. faktura, konosament, list przewozowy, dokument ubezpieczeniowy, weksel trasowany)
 • określenie akredytywy jako odwołalnej i/lub przenośnej, jeśli zleceniodawca założył taki przypadek
 • określenie sposobu realizacji akredytywy poprzez wskazanie: czy akredytywa jest dostępna przez płatność czy przez akceptację; czy płatność ma nastąpić na bazie a vista, czy przewidziane jest jej odroczenie; czy wymagana jest prezentacja weksla trasowanego
 • określenie miejsca realizacji akredytywy, tj. wyznaczenie banku, który dokona sprawdzenia dokumentów i wypłaty z akredytywy

Źródło: http://www.brebank.pl/kii/zagraniczne_transakcje_handlowe/Akredytywa_dokumentowa_wlasna/#opis%20i%20korzy%C5%9Bci

inkaso dokumentowe
INKASO DOKUMENTOWE
 • Inkaso dokumentowe jest formą rozliczenia, w której bank importera (na podstawie instrukcji wystawionej przez eksportera, bądź przez jego bank) zobowiązuje się do wydania dokumentów handlowych importerowi. Następuje to po dokonaniu przez importera zapłaty lub zabezpieczeniu płatności w odroczonym terminie zapłaty poprzez np. wystawienie weksla własnego lub akcept weksla trasowanego.
schemat dzia ania inkasa dokumentowego
Schemat działania inkasa dokumentowego
 • Żródło: http://www.kredytbank.pl/korporacje_instytucje/obsluga_handlu_zagranicznego/Obsluga_transakcji_handlowych/inkaso_dokumentowe/
slide9
BRE Bank oferuje poniższe rodzaje inkasa dokumentowego.
 • Inkaso gotówkowe (D/P – “documents against payment” lub CAD - “cash against documents”). Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe importerowi tylko za dokonaną przez niego zapłatą.
 • Inkaso akceptacyjne (D/A – “documents against acceptance”). Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe w zamian za akceptację terminowego weksla trasowanego.
 • Inkaso w zamian za weksel własny (""promissory note”). Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe importerowi w zamian za przedłożenie przez niego zobowiązania zapłaty określonej sumy, w określonym terminie i miejscu, w formie określonej prawem wekslowym.
 • Inkaso kapitańskie (inkaso bezpośrednie - “direct collection”). Wysyłka dokumentów handlowych następuje pocztą kapitańską wraz z towarem, bezpośrednio do banku inkasującego, z pominięciem banku podawcy (eksportera).

Źródło: http://www.brebank.pl/msp/zagraniczne_transakcje_handlowe/inkaso_dokumentowe_eksportowe/#pytania_i_odpowiedzi

inkaso towarowe
INKASO TOWAROWE
 • Importer dysponuje od razu towarem, a zapłaty za dokumenty dokonuje w terminie późniejszym. Stosowane tylko wobec bardzo wiarygodnych partnerów handlowych.
polecenie wyp aty
POLECENIE WYPŁATY
 • Przekaz (polecenie wypłaty), jest to otrzymane od banku zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy), lub skierowane do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz importowy), zlecenie przelania na wskazany rachunek określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjenta, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zleceniu płatniczym.
slide13
Pole: Realizacja płatności w trybie: - należy zakreślić jeden z nw. trybów
  • Zwykłym - realizacja polecenia wypłaty odbywa się z datą waluty SPOT. Oznacza to, iż wykonanie zlecenia następuje z datą waluty w drugim dniu roboczym licząc od następnego dnia po dniu złożenia dyspozycji, po uwzględnieniu cut-off time obowiązującego w banku.
  • Pilnym - oznacza realizację płatności z datą waluty “jutro”, czyli SPOT-1.
  • Ekspresowym - oznacza realizację płatności z datą waluty “dziś” , czyli SPOT-2.
 • Pole: 70: Tytuł płatności - należy wpisać nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego wykonywana jest zapłata, np. Commercial Invoice No … lub Handelsrechnung NR …lub Faktura Nr lub Sales Contract No, Handelsvertrag Nr lub Umowa Nr lub Potwierdzenie Zamówienia z dnia...
 • Pole: 71A: Opcje kosztowe: BEN – wszystkie koszty (BZWBK, banków pośredniczących oraz banku Odbiorcy) pokrywa Odbiorca płatności , SHA – koszty BZ WBK pokrywa Zleceniodawca, a koszty banku pośredniczącego i odbiorcy pokrywa Odbiorca, OUR – wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca płatności.
  • Zwyczajowo każda ze stron pokrywa koszty swojego banku, ale zawsze jest to kwestia umowy między stronami.

Źródło: http://indywidualni.bzwbk.pl/przewodniki/polecenie-wyplaty/dyspozycja-wystawienia-polecenia-wyplaty-formularz-przewodnik.html