Download
c b n v m y t nh v m ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cơ bản về máy tính và mạng PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cơ bản về máy tính và mạng

Cơ bản về máy tính và mạng

253 Views Download Presentation
Download Presentation

Cơ bản về máy tính và mạng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cơ bản về máy tính và mạng

 2. Nội dung trình bày • Hệ thống máy tính • Mạng máy tính • “100 nghe != 1 thấy, …” • Q&A

 3. 1. Hệ thống máy tính • Lịch sử tôn vinh ai? • Các hệ thống máy tính • Các thiết bị của PC • Mô hình kết nối trong PC

 4. B.Pascal C. Babbage Von Neumann Alan Turing Bill Gates Babbage Machine Abacus (China) 500 B.C Các câu chuyện lịch sử ?

 5. Kỹ sư máy tính hiện đại ?

 6. Kỹ sư máy tính hiện đại ?

 7. Các hệ thống máy tính • Microcomputer • Midrange computer • Mainframe computer • Supercomputer

 8. Mobile Devices • Wireless phone, pager • Khả năng truy cập Internet hạn chế

 9. Personal Computer • Desktop • Portable

 10. Midrange Computer • Kích thước trung bình • Là trung gian giữa -computer và mainframe

 11. Mainframes • Máy tính cỡ lớn, sức mạnh tính toán cao dành cho các business transaction

 12. Supercomputers • Dùng trong các tổ chức có yêu cầu tính toán đặc biệt, tốc độ cực kỳ cao và chính xác.

 13. Máy tính cá nhân (Personal Computer)

 14. Memory I/O CPU Mô hình máy tính cá nhân BUS HỆ THỐNG

 15. Sơ đồ liên kết trong PC

 16. Coffee Break 10min ??? ? ? ?

 17. 2. Mạng máy tính • Vì sao phải kết nối mạng ? • Các vấn đề trong kết nối mạng? • Khái niệm cơ bản về mạng • OSI và TCP/IP • Minh họa xây dựng Intranet

 18. Vì sao phải kết nối mạng ?

 19. Vì sao phải kết nối mạng ? Headquarters at USA Fab at China Office Representative at Vietnam

 20. Từ mạng LAN đơn giản… PC1 PC2 PC3 PC4 Printer Hub/Switch Server PC5

 21. …đến mạng WAN,… Router Đồng Nai Saigon Hà Nội

 22. …, và Internet !!! TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) VN AU FR

 23. Internet Backbone

 24. Internet Connections ISP kết nối vào backbone FPT SPT VNN Kết nối bằng cách dial-up đến ISP

 25. Các vấn đề nảy sinh • Không thống nhất về kiến trúc giữa các hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng • Mỗi mạng theo một chuẩn riêng SNA, DECNET, OSI, TCP/IP, ... • Không thống nhất về giao thức giữa các mạng. • Cần có mô hình chuẩn hóa • Mô hình OSI (Open System Interconnection) • Mô hình TCP/IP (Internet protocol suite)

 26. OSI là gì? • Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị • Gồm có 7 lớp với các chức năng khác nhau • Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng.

 27. Giao tiếp qua mạng

 28. Application 7 Presentation 6 Session 5 Transport 4 Network 3 Data Link 2 Physical 1 Mô hình OSI 7 lớp Các ứng dụng mạng: email, web, chat,... Định dạng biểu diễn dữ liệu, encryption,… Thiết lập session, security, authentication Bảo đảm truyền nhận đúng dữ liệu Quản lý địa chỉ, tìm đường, truyền nhận các packet. Truyền nhận frame, kiểm tra và sửa lỗi Kết nối vật lý, truyền các bit dữ liệu

 29. Data Data Data Giao tiếp qua mô hình OSI 7 lớp Application Application Presentation Presentation Data Session Session segments Transport Transport packets Network Network frames Data Link Data Link Physical Physical 10010111001011010010110101011110101

 30. TCP/IP là gì? • Mô hình kết nối mạng do U.S. DoD (Department of Defense) đề nghị • Xuất hiện 1971 trong mạng ARPANET • Gồm có 3 lớp nhưng có chức năng khác với các lớp OSI • Là chuẩn giao tiếp của Internet

 31. ICMP IGMP IP ARP/RARP Mô hình TCP/IP Application ftp,http,smtp Transport TCP/UDP Internetwork Host-to- Network Ethernet, ATM X.25, Wireless,…

 32. Sự phổ biến … FTP, HTTP, SMTP DNS, POP Application Transport TCP/UDP Internetwork IP Network Hardware Ethernet

 33. Phân loại mạng máy tính • LAN (Local Area Network) • IEEE 802.x (Ethernet, Token Ring,…) • MAN (Metropolitan Area Network) • WAN (Wide Area Network) • POTS, Frame Relay, ISDN, xDSL, ... • Internetwork: TCP/IP • InterPlanet network (2xxx) ???

 34. 2: ove 2: ove 1: I l 1: I l 2: ove 3: you 2: ove 2: ove 2: ove 3: you 3: you 2: ove 1: I l 2: ove 2: ove 3: you 3: you 3: you 3: you 1: I l 3: you 1: I l 1: I l 1: I l 3: you 1: I l 1: I l Ví dụ về TCP/IP I love you I love you

 35. 2: ove 2: ove 2: ove 1: I l 3: you 2: ove 2: ove 2: ove 3: you 1: I l 3: you 3: you 1: I l 1: I l 3: you 1: I l 3: you 3: you 1: I l 1: I l 1: I l Minh họa mất packets I love you 2: ove 1: I l 2: ove ? 2 2: ove 2: ove ? 2 2: ove 2: ove ? 2 2: ove ? 2 I love you

 36. Phân loại mạng máy tính theo topology – Star

 37. Phân loại mạng máy tính theo topology - Bus

 38. Phân loại mạng máy tính theo topology - Ring

 39. Phân loại theo kiến trúc • Peer-to-peer • mọi trạm làm việc ngang hàng nhau • uncontrolled • Client - server • server kiểm soát quá trình truy cập • web, email, ftp,...

 40. Client & Server client program server program chạy trên server Network Client ProgramServiceServer Program Outlook Express, Eudora, E-mail sendmail, qmail Internet Explorer, Netscape, WWW httpd Telnet Remote Access telnetd, sshd WS-FTP, FTP Pro File Transfer ftpd, sftpd

 41. Các khái niệm cơ bản khác • Giao thức (protocol): cách thức giao tiếp với nhau • Tương tự với ngôn ngữ, ám hiệu,... • Ví dụ các giao thức thuộc TCP/IP: • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) • POP3 (Post Office Protocol v.3) • HTTP (HyperText Transfer Protocol) • FTP (File Transfer Protocol) • IP (Internetwork Protocol)

 42. TCP connection response Mấy giờ rồi? 2:00 <file> GET http://www.yahoo.com time Ví dụ về giao thức TCP connection req Hi Hi

 43. Các khái niệm cơ bản khác (t.t) • MAC Address (hay còn gọi là Ethernet address): địa chỉ lớp 2 – Data Link, gồm 6 byte • Ví dụ: 00-0B-CD-33-26-9D • Thiết bị nào cần MAC Address ? Layer 2 (bridge, switch, NIC). • Xem MAC Address trên Windows • winipcfg (Win9x), ipconfig (Win2K,XP)

 44. MAC Address trong LAN To Internet Ethernet Switch/Hub Broadband Modem D4-47-55-C4-B6-9F Access Router Server C3-2D-55-3B-A9-4F Server A1-44-D5-1F-AA-4C B2-CD-13-5B-E4-65 Client Client

 45. Các khái niệm cơ bản khác (t.t) • IP Address • Địa chỉ IP: 32 bit (4 byte) dạng dot number hoặc số hexa, ví dụ Google: 216.239.37.99 Microsoft: 64.215.166.71 • Mỗi node tham gia vào Internet phải có một địa chỉ IP duy nhất. • Các lớp địa chỉ IP: Class A, B, C, D, E

 46. Các lớp địa chỉ IP • Class A : 0.0.0.0  127.255.255.255 • Class B : 128.0.0.0  191.255.255.255 • Class C : 192.0.0.0  223.255.255.255 • Class D : 224.0.0.0  239.255.255.255 • Class E : 240.0.0.0  247.0.0.0 • Các vùng địa chỉ dành riêng cho LAN • 10.0.0.0  10.255.255.255 • 172.16.0.0  172.31.255.255 • 192.168.0.0  192.168.255.255

 47. Các khái niệm cơ bản khác (t.t) • Từ địa chỉ IP đến Domain Name • Là dạng tên gợi nhớ do tổ chức InterNIC và các phân nhánh cấp. Ví dụ microsoft.com dit.hcmut.edu.vn • Cây phân cấp tên miền DNS (Domain Name System) • Quốc gia: au, vn, de, it, fr, ch • Tổ chức: com, edu, mil, org, gov