1 / 13

Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

Neutralizácia. Autor : Mgr. Ferenčáková Jana. Najprv trošku opakovania:. ♣ Čo je kyselina?. ♣ Uveď príklad kyseliny. ♣ Čo je hydroxid?. ♣ Uveď príklad hydroxidu. Napíšte názvy kyselín a hydroxidov:. HNO 3 KOH H 2 SO 4 Ca(OH) 2 H 2 CO 3. kyselina dusičná hydroxid draselný

kass
Download Presentation

Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Neutralizácia Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

 2. Najprv trošku opakovania: ♣ Čo je kyselina? ♣ Uveď príklad kyseliny. ♣ Čo je hydroxid? ♣ Uveď príklad hydroxidu.

 3. Napíšte názvy kyselín a hydroxidov: • HNO3 • KOH • H2SO4 • Ca(OH) 2 • H2CO3 kyselina dusičná hydroxid draselný kyselina sírová hydroxid vápenatý kyselina uhličitá

 4. Aké vlastnosti má kyselina? Zapíš správanie kyseliny chlorovodíkovej vo vode: H3O+ + 2 Cl- 2 HCl + H2O oxóniový katión chloridový anión

 5. Aké vlastnosti má hydroxid? Zapíš správanie hydroxidu sodného vo vode: OH- + Na+ NaOH hydroxidový anión sodný katión

 6. Sfarbenie univerzálneho indikátora Bez hydroxidu S hydroxidom Bez kyseliny S kyselinou

 7. Kyslé vlastnosti kyseliny a zásadité vlastnosti hydroxidu sa vzájomnou reakciou rušia. Ako to vysvetlíme?

 8. Neutralizácia: kyselina + hydroxid → soľ voda + Podstata neutralizácie: → H3O+ + OH- H2O

 9. Pri neutralizácii reagujú oxóniové katióny a hydroxidové anióny. Vznikajú molekuly vody. T + + Pri tejto reakcii sa vždy uvoľňuje teplo. Nazýva sa neutralizačné teplo.

 10. NaCl + H2O HCl + NaOH soľ kyselina voda hydroxid

 11. Doplňte rovnice chemických reakcií: • H2SO3 + LiOH → • HNO3 + Mg(OH)2 → • H2CO3 + NaOH → • H2SO4 + Ca(OH)2 → 2 Li2SO3 2 H2O + Mg(NO3)2 + 2 H2O 2 + 2 H2O 2 Na2CO3 + 2 H2O CaSO4 Za odmenu kvetinka...

 12. Zvládli ste to super! A už teraz sa teším na ďalšie stretnutie!

 13. Použitá literatúra: • Greb E. a spol.: Chémia pre základné školy • Adamkovič E., Šimeková J.: Chémia pre 8. ročník základných škôl • Vacík J., Čtrnáctová H. : Chémia pre 1. ročník gymnázií • www.animationfactory.com

More Related