Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor : Mgr. Ferenčáková Jana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

319 Views Download Presentation
Download Presentation

Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neutralizácia Autor : Mgr. Ferenčáková Jana

 2. Najprv trošku opakovania: ♣ Čo je kyselina? ♣ Uveď príklad kyseliny. ♣ Čo je hydroxid? ♣ Uveď príklad hydroxidu.

 3. Napíšte názvy kyselín a hydroxidov: • HNO3 • KOH • H2SO4 • Ca(OH) 2 • H2CO3 kyselina dusičná hydroxid draselný kyselina sírová hydroxid vápenatý kyselina uhličitá

 4. Aké vlastnosti má kyselina? Zapíš správanie kyseliny chlorovodíkovej vo vode: H3O+ + 2 Cl- 2 HCl + H2O oxóniový katión chloridový anión

 5. Aké vlastnosti má hydroxid? Zapíš správanie hydroxidu sodného vo vode: OH- + Na+ NaOH hydroxidový anión sodný katión

 6. Sfarbenie univerzálneho indikátora Bez hydroxidu S hydroxidom Bez kyseliny S kyselinou

 7. Kyslé vlastnosti kyseliny a zásadité vlastnosti hydroxidu sa vzájomnou reakciou rušia. Ako to vysvetlíme?

 8. Neutralizácia: kyselina + hydroxid → soľ voda + Podstata neutralizácie: → H3O+ + OH- H2O

 9. Pri neutralizácii reagujú oxóniové katióny a hydroxidové anióny. Vznikajú molekuly vody. T + + Pri tejto reakcii sa vždy uvoľňuje teplo. Nazýva sa neutralizačné teplo.

 10. NaCl + H2O HCl + NaOH soľ kyselina voda hydroxid

 11. Doplňte rovnice chemických reakcií: • H2SO3 + LiOH → • HNO3 + Mg(OH)2 → • H2CO3 + NaOH → • H2SO4 + Ca(OH)2 → 2 Li2SO3 2 H2O + Mg(NO3)2 + 2 H2O 2 + 2 H2O 2 Na2CO3 + 2 H2O CaSO4 Za odmenu kvetinka...

 12. Zvládli ste to super! A už teraz sa teším na ďalšie stretnutie!

 13. Použitá literatúra: • Greb E. a spol.: Chémia pre základné školy • Adamkovič E., Šimeková J.: Chémia pre 8. ročník základných škôl • Vacík J., Čtrnáctová H. : Chémia pre 1. ročník gymnázií • www.animationfactory.com