irtaimen sale and lease back n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IRTAIMEN SALE AND LEASE BACK PowerPoint Presentation
Download Presentation
IRTAIMEN SALE AND LEASE BACK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

IRTAIMEN SALE AND LEASE BACK - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

IRTAIMEN SALE AND LEASE BACK. Prof. Jarno Tepora Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Esimerkki 1:. Yrityksessä A toimeenpannaan organisaatiouudistus liike-taloudellisista ja verotuksellisista syistä diffuusiomenettelynä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IRTAIMEN SALE AND LEASE BACK' - kaspar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
irtaimen sale and lease back

IRTAIMEN SALE AND LEASE BACK

Prof. Jarno Tepora

Helsingin yliopisto

Oikeustieteellinen tiedekunta

esimerkki 1
Esimerkki 1:

Yrityksessä A toimeenpannaan organisaatiouudistus liike-taloudellisista ja verotuksellisista syistä diffuusiomenettelynä

Tämän johdosta yrityksen A:n koneet ja laitteet sekä muu liiketoiminnassa tarvittava varallisuus siirretään uudelle perustetulle yritykselle niin, että holdingtyyppisellä yhtiöllä B on omistus-oikeus liiketoiminnassa tarvittaviin koneisiin ja laitteisiin ja muuhun sille siirrettyyn varallisuuteen

B vuokraa välittömästi koneet ja laitteet ja muun liike-toimintaomaisuuden takaisin yritykselle A, joka jatkaa varsinaista operatiivista liiketoimintaa em. koneilla ja laitteilla

esimerkki 2
Esimerkki 2:

Yritys A tarvitsee 2 milj.euron luoton yritystoimintansa uuden toimialan aloittami-seksi. Yrityksellä on 3 milj.euron arvoiset koneet ja laitteet, joita yritys kuitenkin tarvitsee omassa liike-toiminnassaan, jotta yritys voisi jatkaa nykyistä toimintaansa

Yritys A ja rahoitusyhtiö B sopivat sale and lease back -järjestelystä niin, että A myy B:lle yrityksen koneet ja laitteet 2 milj.eurolla ja B vuokraa samaiset koneet ja lait-teet välittömästi A:lle sopimuksin, että A maksaa kuuden vuoden aikana vuokrien muodossa 2 milj.euron luoton takaisin korkoineen ja muine luottokustannuksineen A:n vastatessa muutoin koneiden ja laitteiden huollosta ja kunnossapitämisestä

Jos A joutuu maksuviivästykseen, B saa ottaa omistamansa koneet haltuunsa suorittaen kuitenkin asianmukaisen tilitysmenettelyn A:lle. Muussa tapauksessa koneiden ja laitteiden omistusoikeus palautuu A:lle vuokrakauden jälkeen vuokrien muodossa tapahtuneen lunastuksen seurauksena

esimerkki 3
Esimerkki 3:

Yritys A tarvitsee 2 milj.euron luoton yritystoimintansa uuden toimialan aloittamiseksi. Yrityksellä on 3 milj.euron arvoiset koneet ja laitteet, joita yritys tarvitsee omassa liiketoiminnassaan, jotta yritys voisi jatkaa nykyistä toimintaansa

Yritys A ja rahoitusyhtiö B sopivat sale and lease back -järjestelystä niin, että A myy B:lle yrityksen koneita/laitteita 2 milj.euron arvosta ja B vuokraa samaiset koneet ja laitteet välittömästi A:lle sopimuksin, että A maksaa käyvän vuokran koneista /laitteista 6 vuodelta A:n vastatessa muutoin koneiden/ laitteiden huollosta ja kunnossapitämisestä. Vuokrakauden jälkeen A:lla on oikeus lunastaa koneet/laitteet käyvästä hinnasta.

Jos A joutuu maksuviivästykseen, B saa ottaa omistamansa koneet/laitteet haltuunsa suorittaen kuitenkin asianmukaisen tilitysmenettelyn A:lle. Muussa tapauksessa koneiden/laitteiden omistusoikeus palautuu A:lle, jos vuokrat on maksettu ja A käyttää lunastusoikeuttaan

esimerkki 4
Esimerkki 4:

Yritys A omistaa kaksi rahtialusta, jotka se päättää myydä sijoitusyhtiö B:lle alusten käyvästä markkinahinnasta eli 250 milj.eurolla jatkaen kuitenkin alusten käyttöä vuokraamalla alukset takaisin omaan käyttöönsä 10 vuoden vuokra-sopimuksella, koska yritys A:lla oli pitkäaikainen rahti-sopimus molemmille aluksille

Vuokrasopimukseen sisältyy optioehto, jonka mukaan A:lla on oikeus halutessaan kolmen kuukauden aikana ennen vuokra-sopimuksen päättymistä ostaa alukset sovitusta laskennallisesta käyvästä hinnasta laskettuna 10 vuoden käytön jälkeen (osto-optio)

vakuusluovutus panttauksen n k kulmasta
VAKUUSLUOVUTUS PANTTAUKSEN NÄKÖKULMASTA
 • vakuusoikeustoimi – dissimulaatio
 • vallitseva kanta  arviointi tapahtuu irtaimen panttausta koskevien sääntöjen mukaan

(1) sopimussuhde

  • asiakas-vuokralleottaja on velvollinen luovuttamaan vakuusobjektin luotonantajalle
  • OikTL 37 § lex commissoria -kielto

(2) sivullissuhde

  • jos julkivarmistus puuttuu, vakuusluovutusvelkoja ei saa suojaa sivullisia kohtaan, erityisesti asiakas-vuokralleottajan velkojia kohtaan
 • panttausoikeudellinen kokonaisarviointi
  • ei aito kauppa
  • ei aito vuokraus
  • kauppaa, vuokrausta ja takaisinlunastusta arvioidaan yhtenä kokonaisuutena vakuusoikeustoimena, johon sovelletaan panttausta koskevia säännöksiä
omistusoikeudelle rakentuva esinevakuus
OMISTUSOIKEUDELLE RAKENTUVA ESINEVAKUUS

(1) Omistusvakuus

 • omistuksenpidätys
 • rahoitusleasing
 • vakuusluovutus

(2) Rasitusvakuus

 • panttioikeus
 • pidätysoikeus
omistuksenpid tys
OMISTUKSENPIDÄTYS
 • omatyyppinen vakuusmuoto
 • omistuksenpidätysehto  myyjällä on (1) sopimuksen purkuoikeus ja (2) ostajan velkojia ja seuraajia sitova objektin takaisinotto-oikeus
 • omistuksenpidätyksen johdosta syntyy välitila
 • omistusoikeuteen liittyy vahva sivullissitovuus (ks. UL 4:9 ja KonkL 5:6 ja 7)
 • ei vaatimusta julkivarmistuksesta
 • tietyt yleiset perusedellytykset tulee täyttyä, jotta ehto sitoisi sivullisia
  • sovittava nimenomaisesti
  • sovittava ennen esineen hallinnan luovuttamista
  • kohde on riittävästi yksilöity
  • kauppahintasaatavan vakuutena
 • ostajan seuraaja voi saada hyväkseen vilpittömän mielen suojan
omistusoikeuden vakuusfunktiosta rahoitusleasingissa
OMISTUSOIKEUDEN VAKUUSFUNKTIOSTARAHOITUSLEASINGISSA
 • erityisrahoitusmuoto
 • kolmikantajärjestely: esineen toimittaja, rahoittaja ja asiakas-vuokralleottaja
 • kaksi erillistä oikeustointa: (1) kauppa ja (2) vuokraus
 • kokonaisjärjestely, jonka kaikki osapuolet tietävät
 • oikeudellinen (muodollinen) omistus / taloudellinen omistus
 • omistusoikeuteen on liitetty erottamisoikeus (separaatio-oikeus)  ks. UL 4:9 ja KonkL 5:6
 • velkojan omistusoikeus / vuokralleottaja-velallisen muun ulosmittaus- ja konkurssivelkojan saamisoikeus
vakuusluovutus omistusoikeudelle rakentuvana esinevakuutena
VAKUUSLUOVUTUS OMISTUSOIKEUDELLE RAKENTUVANA ESINEVAKUUTENA
 • uudenlainen jäsennys esimerkkinä tapaus 3
 • omatyyppinen vakuusmuoto (vrt. RahoitusvakuusL 4 §)
 • Tapaus 3:n jäsennys voisi olla seuraavanlainen:

(1) osapuolet A ja B sopivat avoimesti vakuusjärjestelystä sale and lease back -muodossa

(2) osapuolet A ja B ovat tehneet aidon kaupan esineiden käyvästähinnasta vakuustarkoituksessa B:llä omistusoikeus vakuus- kohteeseen  omistusoikeutta rajoittaa A:n (i) vuokraoikeus ja (ii) muotoamisoikeus (ei velvollisuus) eli oikeus maksamalla vuokra- kauden jälkeen käyvän laskennallisen kauppahinnan lunastaa omistusoikeus takaisin;

(3) A:n ja B:n välisellä vuokrasopimuksella osapuolet ovat aidosti järjestäneet vakuusesineen hallinnan ja käytön luotto- ja vakuusajaksi A:lle (käypä vuokrataso);

(4) A:lla on oikeus maksamalla sovitulla tavalla vuokrat ja käyttämällä lunastusoption muodota oikeusasemaansa kohti täyttä omistus- oikeutta (muotoamisoikeus)

(5) Jos A joutuu maksuviivästykseen  B:n omistusoikeus, jota on rasittanut A:n vuokra- ja muotoamisoikeus, kehittyy normaaliksi omistusoikeudeksi  B:n on toimitettava asianmukainen tilitys- menettely OikTL 37 §:n vaatimusten täyttämiseksi

slide12
OsamKL 1.2 §:n soveltamisala on otettava huomioon

Jos sopimuksen tarkoituksena on, että se, jolle esine on luovutettu, on tuleva sen omistajaksi, on tämän lain säännöksiä sovellettava, vaikka sopimusta olisi sanottu vuokra- tai muuksi sellaiseksi sopimukseksi tahi suoritettava maksua korvaukseksi esineen käyttämisestä.

 • aikaisempi tapaus 2 jäsentynee seuraavasti:
omistusoikeudelle rakentuvan vakuusluovutuksen sitovuus
OMISTUSOIKEUDELLE RAKENTUVANVAKUUSLUOVUTUKSEN SITOVUUS

(1) Sopimussuhde

 • oikeudet ja velvollisuudet ratkeavat sopimuksen pohjalta
 • jos vuokranmaksu viivästyy  purkautuu sopimus ja ostaja-luotonantajalla on oikeus ottaa esine haltuunsa (otto-oikeus)  tilitysmenettely OikTL 37 §:n täyttämiseksi

(2) sivullissuhteet

 • staattinen suoja
  • myyjä-velallisella on käytettävissään ns. omistajan-kanteet jo esineen hallinnan perusteella
  • ostaja-velkojalla on toissijainen oikeus
slide14
Dynaaminen suoja

(1) ostaja-velkojan suoja myyjä-velallisen pakkotäytäntövelkojia kohtaan

 • muotoamisoikeus  siirtokelpoinen (varallisuusoikeus), jollei toisin ole sovittu
 • irtaimen vuokraoikeus  ei vapaasti siirrettävissä, jollei toisin ole sovittu
 • mahdollista on  muotoamis- ja vuokraoikeus yhdessä siirtokelpoisia  ulosmitattavissa / konk.varallisuutta
slide15
(2) myyjä-velallisen suoja ostaja-velkojan pakkotäytäntöönvelkojia kohtaan
 • pakkomyynnin kohteeksi  (1) saatava ja (2) tämän saatavan vakuutena toimiva ehdollinen omistusoikeus vakuusobjekteihin
 • velkojanvaihdos + vakuusobjektien omistajanvaihdos vakuus-tarkoituksessa

(3) myyjä-velallisen suoja ostaja-velkojan erityisseuraajaa vastaan myydyn esineen osalta

 • KK 11:4 ja 12:4 ekstinktion edellytykset (hall. + traditio + bf)  käytännössä ei C:llä saantosuojan edellytyksiä
 • rekisteröitävät esineet
 • irtaimen vuokran ja omistajanvaihdoksen välinen suhde
slide16
(4) Ostaja-velkojan suoja myyjä-velallisen erityisseuraajaa kohtaan myydyn esineen osalta
 • C:n saantosuojan osalta KK 11:4 ja 12:4 ekstinktion edellytykset
  • A:n esineen tosiasiallinen hallinta (= omistajaolettama)
  • hallinnan luovutus (traditio)
  • C:n bf
 • käytännössä on mahdollista, että C saa saantosuojaa