biologick zbran n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biologické zbraně

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Biologické zbraně - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Biologické zbraně. Ochrana proti biologickému ohrožení. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologické zbraně' - kasimir-swanson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biologick zbran

Biologické zbraně

Ochrana proti biologickému ohrožení

slide2
Úvod

Možnost použití biologických prostředků se stala reálnou skutečností.Možnost jejich použití a cíl na který mohou být přímo nebo nepřímo zaměřeny včetně teroristického útoku, určují, že obrana a ochrana proti nim musí být především záležitostí těch složek ve státě , jejich náplní práce jsou obdobné otázky a orgánů vojenských speciálně připravovaných.

stru n historie biologick ch tok
Stručná historie biologických útoků

Biologický útok je záměrné použití živých mikroorganismů nebo jejich toxických produktů (toxinů) k vyvolání onemocnění a smrti u lidí, zvířat a rostlin.

Cílem biologického útoku je vždy ovšem člověk. Může být ohrožován nemocí nebo smrtí přímo nebo nepřímo, tím že útok ohrožuje jeho výživu

Zkušenost že v historii každá válka byla spjata s výskytem rozmanitých epidemií a nákaz a že způsobovaly zpravidla větší ztráty než vlastní ozbrojený konflikt, vedla již ve středověku k pokusům o zavlečení nákaz do nepřátelských řad.

biologick zbra
Biologická zbraň

Se odlišuje tím, že způsobuje onemocnění a smrt rozmnožováním se choroboplodných mikroorganismů v napadeném organismu člověka, zvířete nebo rostliny.

Je-li však k útoku použit bakteriální toxin, je účinek obdobný jako u chemické zbraně

probl my ochrany proti biologick m zbran m
Problémy ochrany proti biologickým zbraním

Problémy vznikající se zabezpečením účinné obrany proti biologickým zbraním, jsou podobné jako ochrana proti chemickým a radiologickým neobyčejně komplikované.

Přesto v ochraně proti biologickým prostředkům je nesporná a dalekosáhlá výhoda – cíl útoku biologickým prostředkem je člověk (rostlina, zvíře), u něhož má být vyvoláno nakažlivé onemocnění nebo intoxikace

Ochrana znamená včasnou detekci, profylaxi, léčení nebo podávání léků

p ipravenost protiepidemick ch slo ek st tu
Připravenost protiepidemických složek státu

Propagátoři biologických útoků se nezřídka odvolávají na skutečnost, že příprava a vlastní použití biologických prostředků je nepoměrně levnější než použití chemických nebo jaderných zbraní.

Současně si je třeba uvědomit, že jakýkoliv útok biologickými prostředky vždy počítá s vyvoláním paniky a strachu.

Obava před ohrožením něčím podobným co není vidět ani cítit a co účinkuje po různé době latence přirozeně vytváří podmínky pro absolutní chaos, zmatek, vznik a šíření poplašných zpráv.

Zde je hlavní role připravenosti protiepidemických složek státu

metody biologick ho toku
Metody biologického útoku

Pro člověka a zvířata jsou zvlášť nebezpečné infekční aerosoly. Velká část experimentálních prací prokázala, že infekci vzdušnou cestou u některých nákaz, jako je například Q-rikettsiosa nebo tularemie stačí vdechnutí deseti mikroorganismů. Dále byla prokázáno, že při vysokých infekčních dávkách dochází ke zkracování inkubační doby.

Dnes už není technickým problémem zasáhnout aerosolem obsahujícím vysokou koncentraci mikroorganismů obrovské oblasti. Ukázala to řada experimentálních prací s využitím fluorescenčních částic nebo nepatogenních baktérií.

mo nosti toku aerosolem
Možnosti útoku aerosolem

Z mikroorganismů přicházejí v úvahu zejména :

 • virusy (původci neštovic, ornitózy, psitakózy, chřipky, zánětu mozku, žluté zimnice, dengue, vztekliny)
 • rikettsie (skvrnivka, Q-rikettsióza)
 • bakteriální původci nákaz (P. pestis, P. tularensis, M. mellei, M. pseudomellei, brucela, B. antracis)
 • patogenní houby (Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Nocardia a Blastomycers.)
 • bakteriální toxiny (prakticky málo pravděpodobné)

Druhý velmi nebezpečný způsob biologického útoku je šíření nákaz nebo intoxikací alimentární cestou

hlavn charakteristiky biologick ho toku
Hlavní charakteristiky biologického útoku

Na dnešní úrovni vědění a technických možností lze předpokládat, že dnes není žádný problém připravit velké množství patogenních mikrobů, virusů, hub a toxinů, které lze použít k útoku

S využitím moderních kultivačních metod u bakterií (v proudícím prostředí) a virusů (tkáňové kultury) není obtížné množit kultury prakticky v libovolných množstvích a udržovat je po dlouhou dobu virulentní, resp. toxické (zmrazené, lyofilizované).

zp soby proveden biologick ho toku
Způsoby provedení biologického útoku

Útok lze provést:

 • Otevřeně (v případě válečného konfliktu)
 • Skrytě (teroristickým útokem)

Teroristické útoky mohou být prováděny na mnoha místech současně. Pokud jsou namířeny na vodní zdroje mohou mít za následek onemocnění velkého počtu osob.

Teroristické útoky ale samozřejmě mohou být vedeny i proti jednotlivcům a malým skupinám klíčových osob.

Lze předpokládat, že útočník se vždy bude pokoušet o ztížení rozpoznání nemoci, stejně jako možnosti specifické léčby a prevence

po ad nebezpe nosti prost edk biologick ho toku
Pořadí nebezpečnosti prostředků biologického útoku

V pořadí nebezpečnosti jsou na prvním místě virusy, proti kterým je také nejobtížnější obrana.

Naopak vysoce virulentní nákazy bakteriální, kdysi tak obávané jako mor, cholera, dnes již prakticky ztratily svou nebezpečnost.

Úvahy o tom, které prostředky útočník zvolí jsou velmi obtížné. Skrytý útok může být veden dlouho před zahájením otevřeného nepřátelství.

Volby prostředků a cesty útoku budou závislé na relativní rezistenci a stálosti použitého mikroorganismu nebo jedu v daných podmínkách, na snadnosti nebo obtížnosti detekce, asanace (dezinfekce, resp. dekontaminace).

S tím pak souvisí i možnost včasného zabezpečení specifické léčby a zejména prevence v napadené oblasti.

biologick tok proti vysoce vyvinut zemi
Biologický útok proti vysoce vyvinuté zemi

Všeobecně lze předpokládat, že biologický útok proti vysoce vyvinuté zemí, s dobře organizovanou hygienickou a zdravotnickou službou počítá především s efektem jednorázové nebo opakované expozice než s možnostmi šíření takto vyvolané infekce v populaci

Předpokládá se, že takovéto použití povede okamžitě k takovým opatřením, které podstatně omezí možnost šíření nemoci. Velmi zranitelné je zejména zásobování vodou. Pro srovnáni:

 • Necelých 5 kg purifikovaného lyofilizovaného botulotoxinu v 5 milionech litrů vody vyvolá botulismus u více než 90% exponovaných osob
 • K vyvolání smrtelné otravy po vypití 100ml otrávené vody by pro vodojem s 5 miliony litrů vody bylo třeba 10 t kyanidu draselného
ostatn mo nosti biologick ho toku
Ostatní možnosti biologického útoku

Podobně jako zásobování pitnou vodou může být předmětem útoku společné stravování, výroba potravin. Je důležité, že k přípravě potřebného množství bakteriálních kultur není třeba žádného velkého speciálního zařízení, ani velkých odborných zkušeností.

Útok záležející v šíření nákaz alimentární cestou představují především (salmonely, shingely, brucely, V.cholerae, P. tularensis)

Zvlášť nebezpečné jsou bakteriální toxiny (různé typy botulotoxinů,tetanický toxin, toxin Sh. disenteriare, stafylokový enterotoxin apod.)

Z virových infekcí se mohou uplatnit enterovirusy (viry poliomyelitidy? ECHO, coxsackie), arbovirusy (virusy encefalitidy), z rikketsií (C. burneti)

A konečně třetí metoda biologického útoku je použití infikovaných členovců

bl e nespecifikovan biologick toky
Blíže nespecifikované biologické útoky

Pro úplnost je třeba uvést i čtvrtou skupinu v epidemiologickém třídění nákaz, to je záměrné šíření původců nákaz u nichž vstupní branou je porušená kůže a sliznice (především antrax).

Vedle vyjmenovaných, běžně známých a nejdůležitějších nákaz, které přicházejí v úvahu, nelze vyloučit nebo třeba je spíše počítat s možností použití původců nákaz doposud neznámých (izolovaných v odlehlých částech světa), popřípadě nových antigenních typů a vlastností.

Může jít o záměrně připravené antigenní mutanty, se záměrně připravenou rezistencí ke známým a obvykle používaným lékům, nebo kombinace dvou a více původců nákaz.

v hody pou it biologick ch prost edk
Výhody použití biologických prostředků

Nespornou výhodou biologických prostředků je skutečnost, že úspěšnost útoku se projeví až po určité době latence.

Že první příznaky onemocnění nebývají vždy typické, nemluvě o tom, že záměrné použití kombinace více původců nákaz dohromady mohou vyvolat naprosto atypické projevy onemocnění.

Když domyslíme , jak je u mnoha nákaz , zvláště virových obtížná a dlouhou dobu trvající izolace, pak důsledkem je zpoždění ochrany proti biologickým prostředkům.

Zvyšuje to samozřejmě i nežádoucí psychologický efekt útoku.

Základem ochrany bojovým biologickým prostředkům je dokonale materiálně a personálně připravená hygienicko – epidemiologická služba, zejména mikrobiologické a virologické laboratoře, dostupnost imunologických materiálů, propracovanost laboratorních a diagnostických postupů.

ochrana proti biologick mu toku
Ochrana proti biologickému útoku

Biologický útok představuje v podstatě zvrácené zneužití všech znalostí o podstatě, příčinách, šíření, potlačování a prevenci nákaz a otrav přirozeně se vyskytujících.

Proto ochrana proti biologickému útoku představuje zcela nový problém .

Je třeba naše znalosti a možnosti ochrany proti této nové situaci přizpůsobit, materiálně a personálně posílit a doplnit.

Rozdíl musí být jen v úsilí a rozsahu použitých prostředků, tak jak to povaha věcí vyžaduje.

Základním článkem ochrany je správná a rychlá diagnostika nákaz a intoxikací. Na tomto poznání záleží i profylaxe vzniku dalších onemocnění, jejich léčba, specifická prevence, asanace apod.

nespecifick detekce
Nespecifická detekce

Značná pozornost je věnována otázkám nespecifické detekce.

Jsou vytvořeny systémy, které se opírají buď o zjišťování obsahu proteinu ve vzduchu, nebo o měření velikosti atmosférických částic apod.

Ochrana proti biologickému útoku proto také předpokládá přesnou znalost všech nemocí, které se vyskytují a to u lidí, zvířat a rostlin.

Tomu přispívají i imunologické studie.

V podstatě rychlá detekce a určení biologických prostředků je nesrovnatelně obtížnější a složitější než detekce radiologického nebo chemického útoku.

mo nosti ochrany proti biologick mu toku
Možnosti ochrany proti biologickému útoku

Ochranná opatření proti biologickému útoku lze rozdělit do skupin:

 • detekce
 • zpravodajství a obecná (preventivní) protiepidemická opatření
 • osobní ochrana
 • kolektivní ochrana
 • dekontaminace a asanace
 • kauzální léčba
 • obrana proti psychologickým útokům a panice
detekce
Detekce

Detekce útoku biologickými prostředky není snadná záležitost.

Útok biologickými prostředky se zásadně liší od útoků jinými zbraněmi hromadného ničení tím, že jeho působení je řadu hodin (u bakteriálních toxinů), dní i řadu týdnů skryté , podle toho, jak dlouho trvá inkubační doba u jednotlivých nákaz resp. otrav.

V tom je záludnost a další nebezpečnost biologického útoku.

Teprve výsledek biologického útoku, výskyt onemocnění může být prvním signálem biologického útoku.

zpravodajsk slu ba
Zpravodajská služba

Významnou úlohu v zajištění ochrany proti biologickému útoku má nesporně i zpravodajská služba.

Podává informacenejen o tom jaké event. prostředky biologického napadení jsou připraveny k použití, ale i ukazatelích nepřímých, z nichž je možno vyvodit úsudek o možných přípravách na biologický útok.

osobn ochrana
Osobní ochrana

Ovšem ochrana se nemůže omezit jen na práci diagnostickou.

Osoby a zvířata v zasažené oblasti musí být vyšetřeny a sledovány nejméně 21 dní a musí být v karanténě.

Jestliže některé ukazatele ukazují na konkrétní nebezpečnou nákazu, proti které je možnost použití specifické profylaxe, je možno zasažené osoby takto chránit.

Jestliže byl zjištěn konkrétní původce nákazy, u které lze provést aktivní imunizaci, musí být provedena.

aktivn imunizace
Aktivní imunizace

Je pochopitelné, že nelze předem provést imunizaci všeho obyvatelstva všemi prostředky, které máme k dispozici a to především proto, že řada imunizací má jen krátkodobý účinek.

Nejdůležitější ze všeho je pak dobrá připravenost, pohotovost a vysoká úroveň výroby sér a očkovacích látek a to i proti takovým onemocněním , které se v dané oblasti normálně nevyskytují.

kolektivn ochrana
Kolektivní ochrana

Při podezření na biologický útok je třeba využít všech daných prostředků pro individuální a kolektivní ochranu a dekontaminaci zasažených.

Kolektivní ochrana znamená, že pobyt v uzavřených místnostech, s využitím ochranných vlastností staveb sám o sobě představuje podstatně sníženou expozici k nákaze

dekontaminace
Dekontaminace

Některé prostředky biologického napadení mohou na kratší nebo delší dobu kontaminovat půdu, zevní i vnitřní stěny objektů, různé exponované předměty a dále ohrožovat.

Pro dekontaminaci lze použít laciné snadno dostupné dezinfekční prostředky.

Složitým a obtížným úkolem je pouze zajištění dostatečných zásob a možnosti výroby dekontaminačních prostředků

specifick a kauz ln l ba
Specifická a kauzální léčba

V závislosti na rozsahu biologického útoku je třeba myslet na hospitalizaci všech onemocnělých, že bude nutno kalkulovat i s jistou mírou improvizace.

Co však musí být vždy zabezpečeno jsou prostředky specifické a kauzální léčby.

Musíme bohužel také předpokládat, že onemocnění lidí bude první zjištěnou známkou biologického útoku.

Příprava proti biologickým útokům musí předpokládat určité zásoby a výrobu sér, chemoterapeutik, antibiotik, odpovídajících i těm nákazám , které jsou pro nás exotické nebo se vyskytují jen výjimečně.

Léčba onemocnění způsobených biologickým útokem, ve srovnání s problematikou léčby přirozeně vzniklých onemocnění, představuje především rozdíl kvantitativní než kvalitativní. Bohužel nejsou k dispozici specifické léčby u většiny virusových nákaz.

protiepidemick opat en
Protiepidemická opatření

V otázkách protiepidemických opatření je vyžadováno především:

 • urychlené epidemiologické vyšetření k určení příčiny onemocnění (epidemie)
 • zabezpečení izolace a karantény
 • zajištění hromadného očkování ohroženého obyvatelstva
 • provedení dezinfekce, dezinsekce, deratizace
hygienick opat en
Hygienická opatření

V rámci hygienických opatření:

 • zabezpečit zásobování pitnou vodou
 • zajistit zásobování potravinami
 • provádět kontrolu odpadních vod a odstraňovat nečistoty
 • kontrola hmyzu a hlodavců

Systém protiepidemických opatření je zaměřen jednak na opatření preventivní , jednak na potlačení nákaz již vzniklých.

preventivn opat en
Preventivní opatření

Opatření preventivní počítají zvláště se zvýšeným rizikem nákaz, vyplývajících z nahromadění osob, ze společného ubytování a stravování v hygienicky málo nebo nevyhovujících podmínkách.

V ochraně proti biologickému útoku má přirozeně velký význam ochranné očkování.

Je však naprosto nemožné chránit obyvatelstvo proti všem nákazám, jejichž použití v biologickém útoku je možné.

Mnohem snazší je použití očkovacích látek vyvolávajících dlouhodobou a solidní imunitu, než látek, jimiž vyvolaná ochrana je krátkodobá a velmi relativní.

z kladn imuniza n sch ma
Základní imunizační schéma

Základní imunizační schéma zůstává očkování proti:

 • neštovicím
 • tetanu
 • břišnímu tyfu a paratyfu
 • botulismu (A-E)
 • poliomyelitidě
 • tularémii
 • encefalitidě
 • brucelóze
 • moru
 • žluté zimnici a některým dalším nákazám
opat en k rychl mu potla en n kaz
Opatření k rychlému potlačení nákaz

Jestliže bylo vysloveno podezření z biologického útoku, je třeba zajistit podrobné epidemiologické vyšetření, bude-li použití biologického prostředku prokázáno, nebo podezření z něho odůvodněno je třeba:

 • Urychleně zjistit nebo odhadnout rozsah provedeného útoku a postiženou oblast označit
 • Aktivně vyhledat nemocné, podezřelé z nemoci nebo nákazy, izolovat je a léčit
 • Zajistit dekontaminaci, dezinfekci, event. deratizaci
 • Provést další opatření k prevenci dalšího šíření nákazy

Biologické prostředky svou nezvyklostí, záludností a opožděně se projevující po provedeném biologickém útoku, jsou zvlášť vhodné k tomu, aby se u nich uplatnil nežádoucí psychologický efekt a panika

infek n onemocn n
Infekční onemocnění

Stručná charakteristika některých nejdůležitějších infekčních onemocnění, jejichž původců může být použito jako biologických prostředků napadení (biologické zbraně)

slide32
Mor

Způsob šíření infekce

Mikrobiální aerosol, šíření infikovaných hlodavců a hmyzu, infikování vodních zdrojů, potravin a předmětů zevního prostředí

Brána vstupu

Dýchací a zažívací trakt, kůže, sliznice

Přenašeč v přírodě

Blechy

Inkubační doba

Bubenická forma 12 hodin – 15 dní

Plícní forma 10 hodin – 6 dní

Nebezpečí pro okolí nemocného

Bubenická forma málo nebezpečná

Plícní forma velmi nebezpečná

Doba izolace

Až do týdne po odeznění akutní fáze nemoci

Doba karantény

6 dní

tular mie
Tularémie

Způsob šíření infekce

Mikrobiální aerosol či kontaminovaný prach, šíření infikovaných hlodavců, klíšťat a hmyzu, infikování vodních zdrojů, potravin a předmětů zevního prostředí

Brána vstupu

Dýchací a zažívací trakt, kůže, sliznice

Přenašeč v přírodě

Vši blechy, klíšťata, vzácně mouchy

Inkubační doba

1 – 10 dnů

Nebezpečí pro okolí nemocného

Není nebezpečná

Doba izolace

Není nutná

Doba karantény

Nevyhlašuje se

brucel za
Brucelóza

Způsob šíření infekce

Mikrobiální aerosol, kontaminované vodní zdroje, kontaminované potraviny a předměty zevního prostředí

Brána vstupu

Dýchací a zažívací trakt, kůže, sliznice

Přenašeč v přírodě

Vzácně klíšťata

Inkubační doba

7 až 30dní

Nebezpečí pro okolí nemocného

Není nebezpečná

Doba izolace

Během horečnatého období

Doba karantény

Nevyhlašuje se

anthrax
Anthrax

Způsob šíření infekce

Mikrobiální aerosol či infekční prach, infikování vodních zdrojů, potravin a předmětů zevního prostředí, poraněním úlomky infikovaných granátů

Brána vstupu

Kůže a sliznice, dýchací a zažívací trakt

Přenašeč v přírodě

Vzácně bodavé mouchy

Inkubační doba

Několik hodin až 8 dní

Nebezpečí pro okolí nemocného

Kožní forma málo nebezpečná

Plícní a střevní forma nebezpečná

Doba izolace

Do vyléčení

Doba karantény

Podezřelí z nákazy plicní a střevní formou anthraxu 7 dní

Terapie

Užívá se velkých dávek penicilinu, tetracyklinu, chloramfenikol nebo erytromicin. Význam antianthraxového séra (obsahuje antitoxické látky) není jednoznačně potvrzen. Některé poznatky však ukazují, že bez neutralizace toxinu tímto sérem může terapie antibiotiky selhat

vozh ivka malleus
Vozhřivka (Malleus)

Způsob šíření infekce

Mikrobiální aerosol, infikování vodních zdrojů, potravin a předmětů zevního prostředí, šíření infikovaného hmyzu

Brána vstupu

Dýchací a zažívací trakt, kůže a sliznice

Přenašeč v přírodě

Není

Inkubační doba

2 -14 dní

Nebezpečí pro okolí nemocného

Velmi nebezpečná

Doba izolace

Do vyléčení

Doba karantény

14 dní

meliold za
Melioldóza

Způsob šíření infekce

Mikrobiální aerosol, infikování vodních zdrojů, potravin a předmětů zevního prostředí, šíření infikovaných hlodavců a hmyzu

Brána vstupu

Dýchací a zažívací trakt, kůže a sliznice

Přenašeč v přírodě

Není

Inkubační doba

2 – 14 dní

Nebezpečí pro okolí nemocného

Nebezpečná

Doba izolace

Do vyléčení

Doba karantény

14 dní