Trnavská univerzita
Download
1 / 28

Predmet : Organizovanie a výkon ZS II. R očník : 1. Mgr. Akademický rok 2013/2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra verejného zdravotníctva Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok. Predmet : Organizovanie a výkon ZS II. R očník : 1. Mgr. Akademický rok 2013/2014 Elena Súkeníková Magdaléna Okšová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Predmet : Organizovanie a výkon ZS II. R očník : 1. Mgr. Akademický rok 2013/2014 ' - kasimir-garner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Trnavská univerzitaFakulta zdravotníctva a sociálnej práceKatedra verejného zdravotníctvaOdbor objektivizácie faktorov životných podmienok

Predmet: Organizovanie a výkon ZS II.

Ročník: 1. Mgr.

Akademický rok 2013/2014

Elena Súkeníková

Magdaléna OkšováRad verejn ho zdravotn ctva sr

 • ÚVZ Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva.

 • ÚVZ Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky

 • ÚVZ Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

 • Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

 • Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

Úrad verejného zdravotníctva SR


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr

 • Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) poskytuje presné a spoľahlivé výsledky:

  • o kvalite vôd na pitie a kúpanie,

  • požívatín,

  • predmetov bežného používania,

  • kozmetiky,

  • vnútorného a vonkajšieho ovzdušia,

  • vnútorného prostredia budov a

  • pracovného prostredia.

 • Ďalej vykonáva:

  • chemické a genotoxikologické analýzy biologického materiálu vzhľadom na expozíciu škodlivín v životnom a pracovnom prostredí,

  • ekotoxikologické skúšky vo vodách, pôdach, odpadoch a chemických látkach.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr1

 • Objektivizuje fyzikálne faktory (hluk a vibrácie, (OOFŽP) poskytuje presné a spoľahlivé el.-mag. žiarenie, lasery, osvetlenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma) v životnom a pracovnom prostredí pre rozhodovaciu činnosť MZ SR a RÚVZ v SR a pre zabezpečenie kontroly zdravotnej neškodnosti zložiek životného a pracovného prostredia.

 • Pracoviská odboru zabezpečujú špeciálne analýzy pre ostatné RÚVZ na Slovensku a poskytujú služby zákazníkom v oblasti skúšania zložiek životného a pracovného prostredia.

 • Zisťujú prítomnosť neznámych nebezpečných chemických látok v mimoriadnych a havarijných situáciách.

 • OOFŽP získal v roku 2002 od SNAS osvedčenie o akreditácii č. S 048, čím preukázal spôsobilosť vykonávať skúšky a merania chemických, biologických a fyzikálnych faktorov prostredia, ako aj vzorkovania ovzdušia s požadovanou presnosťou merania a úrovňou detekcie podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr2

 • OOFŽP (OOFŽP) poskytuje presné a spoľahlivé  vykonáva:

 • Akreditované skúšky

 • Neakreditované skúšky

 • Na výkon skúšok v OOFŽP je okrem základného prístrojového vybavenia k dispozícii špičková analytická technika: HPLC s detektormi DAD, fluorescenčným a elektrochemickým, pulznýmplameňofotometrickýmdetektorom (PFPD), s dusíkovofosforovým detektorom (NPD), s hmotnostným detektorom, gélová chromatografia, miniVIDAS, luminometer, spektrorádiometer, širokospektrálny rádiometer, atď.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr3

 • Okrem (OOFŽP) poskytuje presné a spoľahlivé výkonu laboratórnychskúšok  a terénnych meraní pracovníci OOFŽP:

  • pripravujú pripomienky k schvaľovaným STN,

  • spolupracujú na tvorbe legislatívy,

  • vykonávajú konzultačnú, poradenskú, prednáškovú, publikačnú a školiacu činnosť pre pracovníkov iných RÚVZ v SR a v prípade požiadaviek aj pre pracovníkov mimorezortných inštitúcií,

  • pripravujú podklady pre rozhodovaciu činnosť hlavného hygienika SR.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr4

 • V OOFŽP sú zriadené Národné referenčné centrá (NRC). Ich úlohou je zhromažďovať informácie o najnovšom vývoji poznatkov v špecializovanej oblasti, vyvíjať, overovať a zavádzať do praxe nové analytické postupy, metodicky usmerňovať príbuzné pracoviská na RÚVZ v SR a spolupracovať pri príprave legislatívy rezortu MZ SR.

 • Patria sem:

  • NRC  pre rezíduá pesticídov

  • NRC pre expozičné testy xenobiotík

  • NRC pre mikrobiológiu životného prostredia

  • NRC pre legionely v životnom prostredí

  • NRC pre hydrobiológiu

  • NRC pre ekotoxikológiu

  • NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

  • NRC pre neionizujúce žiarenie

  • NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr5

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr6

 • Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:

  • špecializované laboratórium chémie vôd

  • špecializované laboratórium chémie potravín

  • špecializované laboratórium chémie ovzdušia

  • špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie

  • špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie

  • špecializované laboratórium plynovej chromatografie

  • špecializované laboratórium hluku a vibrácií

  • pracovná skupina pre odbery vzoriek

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr7

 • Služby skúšky zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia: sú platené

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr8
Odbor objektivizácie faktorov životných skúšky zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:podmienok (ÚVZ SR)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok vz sr9
Odbor objektivizácie faktorov životných skúšky zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:podmienok (ÚVZ SR)


Region lny rad verejn ho zdravotn ctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva skúšky zložiek životného a pracovného prostredia sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia:


Region lny rad verejn ho zdravotn ctva so s dlom v trnave

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava

 • Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia v Trnave bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 sa člení na 3 oddelenia:  

 • Oddelenie mikrobiológie životného prostredia

 • Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz

 • Oddelenie objektivizácie a hodnotenia chemických a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

 • Personálne zabezpečenie: na každom oddelení vykonáva činnosť vedúci oddelenia a 3-7 odborných pracovníkov s príslušným vzdelaním

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava1

 • Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia je skúšobné laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou osvedčením č.: S 154. Činnosť odboru je akreditovaná podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17 025:2005. 

 • Odbor vykonáva analýzy:

 • vzoriek vôd,  

 • požívatín, 

 • predmetov bežného používania,

 • pieskov z pieskovísk,

 • chemickými, fyzikálno-chemickými, senzorickými, mikrobiologickými a biologickými skúšobnými metódami.

 • Ďalej vykonáva:

 • vyšetrovanie vzoriek mikrobiálnej kontaminácie prostredia a kontroly účinnosti sterilizátorov;

 • merania fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí a 

 • merania chemických škodlivín v pracovnom prostredí.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava2

 • Výsledky skúšok slúžia najmä pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru a činností spojených s ochranou zdravia obyvateľstva.

 • Vo forme platených služieb vykonáva tieto analýzy pre potreby fyzických a právnických osôb.

 • Výsledky analýz sú spracované v Protokole o skúške a výsledky meraní sú spracované v Protokole o meraní.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava3

 • Oddelenie mikrobiológie životného prostredia štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru a činností spojených s ochranou zdravia obyvateľstva. vykonáva:

  • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách rekreačných vôd (prírodné kúpaliská, bazény umelých kúpalísk) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách požívatín, kozmetiky a   predmetov bežného používania v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť, zisťovanie prítomnosti   patogénnych a podmienene patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov. 

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava4

 • vyšetrovanie mikrobiologických ukazovateľov vo vzorkách piesku z pieskovísk.

 • v rámci prevencie nákaz a nozokomiálnych nákaz kontrolu účinnosti dezinfekcie  a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach „starostlivosti o ľudské telo“   (kozmetické salóny, pedikúry, soláriá, tetovacie štúdia,...), v potravinárskych výrobniach  a prevádzkach.

 • vyšetrovanie vzoriek z prostredia a od ľudí z ohnísk nákazy na laboratórne potvrdenie cesty prenosu bakteriálnych nákaz.

 • stanovenie exfoliatívnych toxínov, enterotoxínov a toxínu TSST - 1 produkovaných kmeňmi Staphylococcusaureus.

 • mikroskopickú analýzu a determináciu peľových zŕn vo vzorkách ovzdušia pre potreby Peľového monitoringu v rámci Slovenskej republiky.

 • Oddelenie vykonáva uvedené vyšetrenia mikrobiologickými a biologickými skúšobnými metódami  označenými kódmi M..., MP..., MV..., ME..., E.... a B... .

 • Činnosť oddelenia je akreditovaná.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava5

 • Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz piesku z pieskovísk.vykonáva:

  • analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vo vzorkách pitných vôd podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • analýzy organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vo vzorkách rekreačných vôd (bazény umelých kúpalísk, prírodné kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • analýzy vzoriek požívatín a predmetov bežného používania v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

  • analýzy ťažkých kovov, polyaromatických uhľovodíkov, chlórovaných uhľovodíkov vo vzorkách pitných vôd  podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 496/2010)s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava6

 • analýzy ťažkých kovov vo vzorkách rekreačných vôd (bazény umelých kúpalísk, prírodné kúpaliská) s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.

 • analýzy ťažkých kovov, konzervačných látok, syntetických sladidiel, kofeínu vo vzorkách požívatín podľa požiadaviek Potravinového kódexu SR a nariadení ES s dôrazom na ich hygienickú a zdravotnú nezávadnosť.   

 • Oddelenie vykonáva uvedené analýzy senzorickými, titračnými, gravimetrickými, spektrofotometrickými, elektrochemickými skúšobnými metódami označenými kódmi CHV... a CHP... a skúšobnými metódami atómovej absorpčnej spektrofotometrie, kvapalinovej a plynovej chromatografie označenými kódmi ŠCHV..., ŠCHP... a ŠCHO... .

 • Činnosť oddelenia je akreditovaná.

 • Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


  Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava7

  • Oddelenie objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych a chemických faktorov životného a pracovného prostredia vykonáva:

   • merania chemických škodlivín, prachu v pracovnom prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.300/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov (NV SR č. 471/2011)

   • vykonáva meranie hluku v pracovnom prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z.z.

   • vykonáva meranie hluku vo vnútornom a vonkajšom prostredí podľa požiadaviek Nariadenia vlády SR č. 549/2007 Z.z..

   • vykonáva meranie osvetlenia (denného a umelého) a mikroklimatických podmienok  v pracovnom prostredí.

  Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)


  Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok r vz trnava8

  • Oddelenie vykonáva merania metódami označenými kódmi F... .

  • Činnosť oddelenia je akreditovaná v oblasti merania hluku v životnom a pracovnom prostredí.

  • Tieto merania vykonávajú odborní pracovníci, ktorí sú držiteľmi Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

  Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (RÚVZ Trnava)  Odbor objektiviz cie faktorov ivotn ch podmienok

  • OOFŽP ako samostatné oddelenie nie je F... .

  • Vykonávanie objektivizácie jednotlivých faktorov na RÚVZ je individuálne

  • Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia sa vykonáva ako súčasť oddelenia PPL, používajú sa:

  • chemické metódy

  • fyzikálne metódy

  • metódy na zisťovanie biologických faktorov

  • metódy genetickej toxikológie

  • metódy pre objektivizáciu fyziologických, psychologických a sociologických ukazovateľov

  Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok


  Pou it zdroje

  • RÚVZ GA, 2004. Preventívne pracovné lekárstvo a F... .toxikológia – Koncepcia. Dostupné na: http://www.ruvzga.sk/garuvz/oddelenia/pplkonc.php?mid=2

  • RÚVZ TT, 2007. Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia. Dostupné na: http://www.slovanet.sk/ruvztt/old/oohfp.htm

  • UVZ SR, 2009. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok. Dostupné na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=105:odbor-objektivizacie-faktorov-ivotnych-podmienok&catid=36:organizana-truktura&Itemid=57

  • ÚVZ SR, 2009. Programy a projekty objektivizácie faktorov životných podmienok. Dostupné na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=107:programy-a-projekty-odboru-objektivizacie-faktorov-ivotnych-podmienok&catid=36:organizana-truktura&Itemid=57

  • ÚVZ SR, 2009. Merania fyzikálnych faktorov. Dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/oofzp/10_merania_fyzikalnych_faktorov.pdf

  Použité zdroje:  ad