slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ВСУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ВСУ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ВСУ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ВСУ. Кратка История на ВСУ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРЕЗЕНТАЦИЯ на ВСУ' - kasimir-garner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Кратка История на ВСУ
 • Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София е създадено с Царски указ 22 през 1938 година. То е висше военно инженерно строително училище до 2000 година, когато се девоенизира и преименува във Висше строително училище със статут на държавно специализирано училище.
 • В настоящия момент ВСУ “Л. Каравелов” продължава успешното си развитие като съвременно конкурентноспособно висше училище. Академичното ръководство на училището продължава тенденцията за разширяване на специалностите и формите на обучение.
slide3
Обществената мисия на ВСУ
 • Да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;
 • Да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;
 • Да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;
 • Да осъществява квалификационна дейност.
slide4
Академичното ръководство на ВСУ
 • Ректор: доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов – тел./факс 802 91 91, rector@vsu.bg
 • Ректорът ръководи и координира цялостната дейност на училището и го представлява пред други организации и лица в страната и чужбина. За Ректор се избира хабилитиран преподавател, който е на основен трудов договор във ВСУ “Л. Каравелов”. В своята дейност Ректорът се подпомага от Ректорски съвет, включващ заместник-ректорите, главния счетоводител, юрисконсулта, финансовия контрольор и ръководителите на основните звена.
 • Зам.-ректор по учебната дейност: проф. д-р инж. Маргарита Николoва Хамова – тел. 80 29 110, zrector@vsu.bg
 • Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничеството: доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов – тел. 80 29 130, zrectorn@vsu.bg
 • Заместник-ректорите подпомагат дейността на ректора и имат право да го представляват в случаите, когато са упълномощени от него.

доц. д-р инж. Р. Иванов

доц. д-р инж. В. Стоянов

проф. д-р инж. М. Хамова

slide5

Устройство и местоположение на учебния комплекс

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина. В учебния комплекс са осигурени отлични условия за живот на студентите, преподавателите и служителите.

ВСУ притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения,студентските общежития, студентски стол, киносалон, закрита спортна база, стадион, тенис-корт и други игрища.

slide6
Студентски общежития на ВСУ

ВСУ “Л. Каравелов” притежава три общежития с общ капацитет 770 легла.

За студентите и докторантите във Висшето строително училище “Любен Каравелов” се осигуряват стаи в студентските общежития. Желаещите студенти могат да ползват както студентските общежития, така и студентски стол, киносалон, закрита спортна база, стадион, тенис-корт и други игрища.

slide7
Спортна база на ВСУ
 • За физическата подготовка на студентите и преподавателите ВСУ разполага с добре развита спортна база, състояща се от: покрита спортна зала с размери 15/50 m, фитнес комплекс за мъже и жени на обща площ 150 m2, оборудван от студентите, спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт, гимнастика, футболно игрище и лекоатлетическа писта. Ежегодно за желаещите студенти и преподаватели се организират ски-курсове и плувни курсове, като училището осигурява необходимата екипировка.
slide8

Модерен компютърен комплекс, оборудван със съвременна техника и връзка със световната мрежа

Информационното осигуряване във ВСУ “Л. Каравелов” се поддържа на съвременно ниво. Учебен компютърен център (УИЦ) периодично се обновява. Една част от компютърната техника е съсредоточена в него, където са оборудвани няколко компютърни зали и е осигурен достъп до Internet за преподавателите и студентите.Оборудвани специализирани компютърни зали за обучение, за курсово и дипломно проектиране. Всички компютри са свързани в локална мрежа, структурирана в йерархични нива, чрез която се доставя високоскоростен интернет с безжично покритие в целия район, което е доказателство за модерното информационно осигуряване във ВСУ.

slide9
Лабораторна база на ВСУ
 • Лабораторната база на училището се състои от 15 специализирани лаборатории. Девет от лабораториите са обединени в една комплексна лаборатория за изпитване на неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ). Лабораториите на ВСУ са обзаведени със съвременна учебна и научна апаратура, която дава възможност да се извършват научни изследвания и експертизи.
 • Чрез лабораторията се осъществява непосредствена връзка на обучението с практиката, утвърждава се компетентността на преподавателския състав и се повишава авторитетът на ВСУ като образователна и научна институция.
slide11
Специалности

Във ВСУ “Л. Каравелов” се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности:

 • Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
 • Специалност “АРХИТЕКТУРА”
 • Специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
 • Специалност “САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ”
 • Образователна и научна степен “ДОКТОР”
slide12
1.Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
 • Образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “строителен инженер”:
 • редовна форма със срок на обучение 4 години;
 • задочна форма със срок на обучение 5 години.
 • Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “Строителни конструкции”:
 • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
 • Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” или „магистър” със специализация “Технология на строителните процеси”:
 • задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
 • Образователна и научна степен “доктор”
slide13
2.Специалност “АРХИТЕКТУРА”
 • Образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “Архитект”:
 • Редовна форма със срок на обучение 5 години и 6 месеца.
 • Обучението ще завършва с разработването на дипломен проект и неговата защита пред Държавна изпитна комисия в съответствие със ЗВО

*Новост за България и ключов момент в организацията на учебния процес е организацията на учебния процес по архитектурно проектиране. Той се развива на принципа на обединени учебни студентски дизайн-студия, водени от екипи от преподаватели с много добра координация помежду си. Всички проектантски дисциплини се водят ритмично с упражнения два пъти седмично. Работи се в общи работни зали, в които студентите имат постоянни работни места и всеки участва в дискусиите, които се водят по време на учебния процес в студията. Прилага се принципа на ателиета или класове, принцип на който е изградено обучението във всички висши училища по изкуствата у нас, но за първи път ще се приложи и в обучението по архитектурно проектиране като изкуство.

slide14
3.Специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” (САСС)
 • Образователно-квалификационна степен “бакалавър”, с професионална квалификация “инженер-архитект”:
 • Редовна форма със срок на обучение 4 години.
 • Завършилите придобиват широкопрофилни теоретични знания и практически умения от професионалното направление и специалността.
 • След завършване на обучението си по бакалавърска степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.
slide15
Специалност “САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ”
 • Образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:
 • Редовна форма със срок на обучение 3 години.
 • Задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.

Образователно-квалификационната степен “професионален бакалавър” е степен на професионално висше образование. Тя се присъжда след завършено обучение в Колежа по строителство на ВСУ със срок на подготовка 3 години за редовно обучение и 3,5 години за задочно обучение.

Завършилите Колежа могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” при условия и ред, определени в Правилника за дейността на ВСУ.

slide16
5.Образователна и научна степен “ДОКТОР”
 • ВСУ “Л. Каравелов” провежда обучение на докторанти по групи специалности 02.15.00 “Строителство” от научната област 02.00.00 Технически науки. Обучението се провежда в редовна и задочна докторантура за брой места, отпуснати от МОН или чрез докторантура на самостоятелна подготовка, за която се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.
 • За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” в направление 02.15.00 “Строителство”. Конкурсите за докторанти се обявяват в един ежедневник (обикновено във в. Новинар), където се посочват научните специалности, брой места и срокът за подаване на документи. За участие в конкурса в деловодството на ВСУ “Л. Каравелов” се подава заявление до Ректора, придружено с автобиография и диплома с приложението или нотариално заверено копие от нея.
 • Изпитът се счита за положен, ако кандидатът е получил успех от писмения изпит по специалността минимум мн. добър (4,50) и среден успех от писмения и устния изпит по специалността – минимум мн. добър (5,00). Следва полагане на изпит по чужд език, чиято минимална оценка е добър (4,00).
 • По доклад на ръководителя на катедрата, където ще се извърши обучението, Факултетният съвет провежда избор и зачисляване на докторанта, определя срока на обучение и научния ръководител на докторанта.
slide17

Още за предимствата и възможностите, които предлага ВСУ “Любен Каравелов”.

slide18
Възможности за реализация на завършилите ВСУ
 • ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 600 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.
 • Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството.

Връчването на приза „Студент на годината” в област „Технически науки” на студентката Елица Яламова от ВСУ в зала 3 на НДК.Отличието бе връчено от министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.

slide19
Oтдел “Международно сътрудничество”

Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.

Oтдел “Международно сътрудничество” координира дейностите на ВСУ “Л. Каравелов”, свързани с процеса на европейска интеграция в образованието, като:

 • установява и поддържа контакти с европейски университети/висши училища за сътрудничество в областта на образованието по строително инженерство и архитектура и за съвместно участие в проекти.
 • осигурява възможности за участие на студенти и преподаватели от ВСУ в международни проекти и програми за обмен, стажове и професионална квалификация в чужбина.
 • администрира дейностите по Програма ЕРАЗЪМ на институционално ниво.
slide20
Европейски университети – партньори на ВСУ
 • VIA University College (www.viauc.com), Дания
 • INSA de Strasbourg (Institut National des Sciences Appliquees) (www.insa-strasbourg.fr), Франция
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (www.htw-dresden.de), Германия
 • Riga Technical University (www.rtu.lv), Латвия
 • Riga Building College (www.rck.lv), Латвия
 • University of Iceland (www.hi.is), Исландия
 • Reykjavik University (www.ru.is), Исландия
 • Warsaw University of Technology (www.pw.edu.pl), Полша
 • Cranfield University (www.cranfield.ac.uk), Обединено Кралство
 • Yildiz Technical University (www.yildiz.edu.tr/en), Турция
 • Yeditepe University (www.yeditepe.edu.tr), Турция
 • University of Sarajevo (www.unsa.ba), Босна и Херцеговина
 • Slovak University of Technology, (www.stuba.sk) Bratislava, Словакия
 • University of Zilina, (www.uniza.sk) Словакия
slide21
Програма ЕРАЗЪМ
 • „Еразъм” е секторна програма на Програмата "Учене през целия живот" на Европейската общност, насочена към повишаване качеството на висшето образование в Европа. Програма „Еразъм” предлага на висшите училища възможности за участие в европейски образователни проекти (централизирани дейности) и в индивидуална мобилност на студенти и преподаватели (децентрализирани дейности).
 • В Програмата участват:
 • 27-те страни членки на Европейския Съюз (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция);
 • страните от Европейската свободна зона за търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария);
 • Турция и Хърватия.

КОНТАКТИ:

доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов -

Зам.-ректор по Научната дейност и сътрудничеството

тел.: 02/ 80 29 130

факс: 02/ 80 29 101

e-mail: zrectorn@vsu.bg

Сектор „Сътрудничество” (административна сграда, ет. 3, стая 35)

Нели Йорданова - Институционален координатор за Програма „Еразъм”

тел./факс: 02/ 80 29 188

e-mail: intoffice.vsu@gmail.com

slide22
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ ВСУ
 • Уважаеми кандидат-студенти,имаме удоволствието да Ви поканим да станете част от средище с наднационално значение, иновативни идеи, научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата, призвано да бъде източник на висши технически знания и умения, култивиращо взаимно разбиране, търпимост и ползотворно сътрудничество между бъдещите граждани на един обединен свят. Поканени Сте да кандидатствате във ВСУ „Любен Каравелов“-гр.София.
 • ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.
slide23
ВСУ „Любен Каравелов“- София

Ви благодари за вниманието.

НА ДОБЪР ЧАС!