Scopul prezentarii - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scopul prezentarii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scopul prezentarii

play fullscreen
1 / 33
Scopul prezentarii
78 Views
Download Presentation
kasi
Download Presentation

Scopul prezentarii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Centrului pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative (CFCFA) Novac St.

 2. Scopul prezentarii Identificarea acţiuilor pentru dezvoltarea de • Capacităţi instituţionale interne • Modificări în cadrul sistemului de CI Novac St.

 3. CFCFA – spre independenţă CFCFA CNCI ASM, CSSDT CFCFA ASM Universitati Institute de cercetare Alte structuri Novac St.

 4. UE -- Agenţie Executivă (Executive Agency) • EU – Agenţii Executive, structuri, cărora Comisia Europeană deleagă unele sarcini de management a programelor comunitare (baza legală regulamentul Consiliului (EC) No 58/2003 privind statutul agenţiilor împuternicite cu unele sarcini de manasgement al programelor comunitare) • Structura: • Consiliul director (5 persoane) • Director • Personalul • Agenţii ale UE • Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) • European Research Council Executive Agency (ERC Executive Agency) • Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) • Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) • Research Executive Agency (REA) • Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) Novac St.

 5. UE--Cadrul legal • REA – Research Executive Agency • Constituită în baza deciziei Comisiei Comunităţii Europene din 14-12-2007 pentru administrarea unor domenii ale Programelor Specifice • Resurse Umane • Capacităţi • Cooperare • Decision N° 1982/2006/EC of 18 December 2006 of the European Parliament and the Council concerning the seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013); • Regulation (EC) N° 1906/2006 of the European Parliament and Council of 18 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013); • etc Novac St.

 6. România -- UEFISCDI Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)  CNCS CNDI CNBU UEFISCDI ANCS CNFIS CEMU CNSPIS CNATDCU CNCS -- Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Resurse Umane Idei Capacităti CNFIS -- Consiliul National al Finantarii din Invatamantul Superior CNSPIS -- Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior CNATDCU -- Consiliul National de Atestare a Titlurilor , Diplomelor si Certificatelor Universitare CNDI -- Consiliul National pentru Dezvoltare si Inovare Parteneriate CNBU -- Consiliul National al Bibliotecilor Universitare CEMU -- Consiliul de Etica si Management Universitar Novac St.

 7. Universităţi Institute naţionale Alte Institute Spitale Laboratoare-centre private România Guvern MECTS-ANCS Alte ministere 60% Institutional 40% CNFIS CNCS CNDI Programe sectoriale UEFISCDI Proiecte politici finantari Sistemul Naţional de Cercetare Novac St.

 8. România – cadrul legal • UEFISCDI functioneaza potrivit • OG nr.62/1999 aprobata cu modificari prin Legea nr.150/2000 si  OUG 74/2010de instituire a Unităţii. • Ordinul MECTSnr. 4864/16.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a statului de functii si a organigramei UEFISCDI • Contractul institutional incheiat intre ANCS si UEFISCDI privind realizarea serviciilor de conducere a programelor din PN II • Strategia CDI 2007-2013 • Planul Naţional de Cercetare Novac St.

 9. România, UEFISCDI – surse de fianţare • Buget • Fondurile structurale ale UE • Realizarea si implementarea proiectelor instituţionale şi de de sistem, referitoare la invatamantul superior, cercetare, dezvoltare si inovare, cu finantare nationala si internationala, cu avizul MECTS; • Consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea si conducerea de proiecte la programele interne si internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si stimulare a inovarii. Novac St.

 10. CFCFA -- Oportunităţi • Surse potenţiale de finanţare suplimentară • Participarea în proiecte din alte surse de finanţare (bilaterale, interaţionale, etc) • Distribuirea şi managementul granturilor • Capacităţi necesare de dezvoltat • Ciclul de Management al Proiectelor (PCM – metodologie implementată în ani 1990 de Comunitatea Europeană) • Logical Framework Approach (metodă de la baza PCM, adoptată de CE în 1992 ca instrument de bază la proiectarea şi managemetul proiectelor) • Monitorizarea, evaluarea proiectelor Novac St.

 11. CFCFA -- Distribuirea şi managementul granturilor • Necesar de dezvoltat • Cadrul legal naţional • Cadrul normativ intern • Experienţă, abilităţi Novac St.

 12. CFCFA – Externalizarea vs Dezvoltarea Internă • Domenii de acoperire • Operaţional • Juridic • Financiar-Contabil, Audit intern • IT • Marketing Novac St.

 13. CFCFA – Reglementarea Regulamente subdiviziuni/fişe de post Director Fundametale Aplicative Admiistrativ • Regulamente de procedură • Apel • Recepţionare • Evaluare-expertiză • Contractare • Finanţare • Monitorizare • Etc. Novac St.

 14. CFCFA – Operaţional • Pregătirea cadrului metodologic şi normativ pentru implementarea pachetelor de informaţii • Proiect de cooperare RM-România • Elaborarea şi implementarea proceselor în concordanţă cu experienţa Română şi Europeană • Romania -- In 2011 la 23 februarie au fost aprobate Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat. • DECIZIA COMISIEI din 28 februarie 2011 de modificare a Deciziei C(2008) 4617 privind normele de depunere a propunerilor și procedurile de evaluare, selecție și acordare pentru acțiunile indirecte în temeiul celui de-al Șaptelea program- cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) ... Novac St.

 15. CFCFA – Aspecte juridice • Pregătire-expertizare • Regulamente interne • Fişe de post • Legalitatea procedurilor interne • Contracte de finanţare • Contracte de outsourcing • Pregătirea cadrului normativ pentru • Soluţionarea litigiilor • Aspecte legate de cadrul ajutorului de stat Novac St.

 16. CFCFA – Financiar-contabil-audit • Organizarea şi pregătirea regulamentelor/procedurilor pentru • Evidenţa contabilă internă • Bugetare şi urmărire a bugetelor • Evidenţa cheltuielilor pe proiecte • Auditul utilizării mijloacelor financiare de către beneficiari Novac St.

 17. CFCFA - IT • Necesităţi • Menţinerea reţelei interne • Pregătirea şi menţinerea-actualizarea site-ului • Asigurarea suportului IT pentru evidenţa contabilă • Asigurarea suportului IT pentru urmărirea cilului de management al proiectelori • Recepţionarea ofertelor • Efectuarea expertizei • Recepţionarea rapoartelor intermediare şi finale • Monitorizarea proiectelor • Instrumente de gestiune a rezultatelor ştiinţifice • Etc. Novac St.

 18. CFCFA - Marketing • Disemniraea rezultatelor vs Marketing complex • Marketing la nivelul sistemului CI • Marketing la nivelul CFCFA • Actori • Guvern • Finanţatori • Instituţii de cercetare • Grupuri de cercetători/individuali • Companii Novac St.

 19. Relaţii cu publicul Promovare Reclama Marketing Plan Fund-raising Individuali Marketing Plan 1 Marketing Plan 3 Marketing Plan 2 Marketing Plan 4 Instituţii de cercetare Companii CFCFA Novac St.

 20. Marketing plan 1 (Fund-raising) • Studierea furnizorilor potenţiali de fonduri • Organizarea operaţiilor de colectare de fonduri • Elaborarea scopurilor şi strategiilor • Elaborarea mixului de tactici de colectare • Evaluarea periodică a rezultatelor de colectare a fondurilor Novac St.

 21. Trei posibilităţi de elaborare a planului de marketing • Varianta produsului: ”Noi avem o cauză bună, Guvernul (sposorul) e obligat să ne susţină” • Varianta vânzărilor: “Există multe persoane (companii) care ar putea să ne dea bani, noi trebuie să-i găsim şi să-i convingem să nii dea” • Varianta Marketingului Strategic: “ Noi trebuie să analizăm poziţia noastră pe piaţă, să ne concentrăm la acei donatri şi acele surse, ale căror intenţii corespund în mare măsură cu ale noastre, şi să formulăm astfel solicitările noastre pentru a asigura satisfacerea donatorilor din fiecare grup” Novac St.

 22. Marketing plan 2 (Instituţii de cercetare) • Studierea caracteristicilor instituţiilor de cercetare, echipelor, cercetătorilor individuali, domeniilor de cercetare • Atragerea savanţilor proeminenţi la stabilirea priorităţilor • Determinarea domeniilor prioritare de cercetare • Elaborarea mixului de domenii de cercetare • Organizarea campaniilor promoţionale în timpul conferinţelor Novac St.

 23. Marketing plan 3 (Individuali) • Selectarea tinerilor profesioali talentaţi şi atragerea lor în proiecte • Urmărirea şi dezvoltarea carierei tinerilor • Crearea “magneţilor” pentru idividuali Novac St.

 24. Marketing plan 4 (Companii) • Studierea pieţei de comapnii high-tech • Stabilirea grupurilor-ţintă de companii • Stabilirea relaţiilor cu departamentele de Marketing şi Dezvoltare ale acestor companii • Intermedierea legăturii dintre problemele companiilor şi grupurile de cercetare corespunzătoare Novac St.

 25. Marketing plan • Coordonarea acţiunilor pentru mărirea vizibilităţii publicaţiilor savanţilor autohtoi Novac St.

 26. Planul Român de dezvoltare versus PC7 Novac St.

 27. Programe RM • Proiecte din cadrul programelor de stat • Proiecte finanţate instituţional • Proiecte independente de procurare a echipamentului • Proiecte independente pentru tineri cercetători • Proiecte de inovare şi transfer tehnologic • Proiecte internaţionale • Proiecte bilaterale • Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării • Etc. • Cadrul legal H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 nr. 27 din 22.01.2009 Novac St.

 28. Horizon (2014-2020) • Excelenţă ştiinţifică • ERC • TEHNOLOGII VIITOARE ŞI EMERGENTE • ACŢIUNILE MARIE CURIE • INFRASTRUCTURILE DE CERCETARE • Poziţia de lider în sectorul industrial • POZIŢIA DE LIDER ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TEHNOLOGIILE GENERICE ŞI INDUSTRIALE • ACCESUL LA FINANŢAREA DE RISC • INOVAREA ÎN IMM-URI • Provocări societale • SĂNĂTATE, SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ŞI BUNĂSTARE • SECURITATE ALIMENTARĂ, AGRICULTURĂ DURABILĂ, CERCETARE MARINĂ ŞI MARITIMĂ ŞI BIOECONOMIE • SURSE DE ENERGIE SIGURE, ECOLOGICE ŞI EFICIENTE • MIJLOACE DE TRANSPORT INTELIGENTE, ECOLOGICE ŞI INTEGRATE • COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ŞI A MATERIILOR PRIME • MĂSURI DE GESTIONARE Novac St.

 29. Moldova 2020 • La elaborarea strategiei s-a mers pe Eliminarea constrângerilor • PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE • Au fost identificate 4 constratngeri — Probleme majore  la care au fost adaugate 3 domeniifara de care nu va avea nici un efect eliminarea constrangerilor. • Educaţia • Drumurile • Accesul la finanţare • Mediul de afaceri • Sistem judiciar efficient • Consumul de resurse energetice • Sistemul de pensii • . Novac St.

 30. RIS3 • RIS3 – Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation • SCISI - Strategii de Cercetare Inovare pentru Specializare Inteligentă • Specializare Inteligentă • Avantaj competitiv: idetificarea nişelor de piaţă evidenţierea de a fi "diferit" punâd laolaltă potenţialul de cercetare-inovare şi de afaceri • Selectarea: selectarea câtorva priorităţi în baza specializării & integrării in lanţul valoric internaţional. • Masa criticăde resurse şi talent: cooperareacu Statele Membre/regiunipentru evitarea duplicării şi fragmentării, generarea synergiei • Collaborative Leadership: implicarea actorilor de bază din mediul academic, business, admiistraţie publică şi societatea civilăpentru un sistem eficient de inovare şi obţinerea sinergiei dintre sursele de finanţare (UE, naţioale, regionale) • Etape de elaborare a RIS3 • 1: Studiul potenţialului de diferenţiere în baza inovării • 2: Design and guvernarea – asigurarea participării & ownership • 3: Elaborarea viziunei complexe asupra viitorului regiunii • 4: Selectarea priorităţilor penru SCISI + definirea obiectivelor • 5: Definireamixului de politici coerent, căii de parcurs şi a plaului de acţiuni • 6: Integrarea mecanismelor de evaluare şi monitoring Novac St.

 31. Strategii de Cercetare Inovare pentru Specializare Inteligentă Moldova 2020 Horizon 2020 RIS3 Suport UE Strategia CI 2020 Strategia sectoriala 1 2020 ... ... Strategia sectoriala N 2020 Novac St.

 32. Concluzii • E necesar de continuat elaborarea cadrului normativ intern al CFCFA (regulamete, fişe de post, etc) • E necesară formularea necesităţilor de outsourcing şi perfectarea contractelor respective pentru CFCFA cu companiile prestatoare • Ar trebui de decis dacă este necesară crearea infrastructurii de marketing pentru sistemul de CI • Este necesar de elaborat strategia şi planurile de marketing pentru CFCFA • Definitivarea strategiei de CI (sau de cercetare) şi eventuala elaborare al planului de acţiuni pentru implementarea strategiei cu formularea programelor naţionale ar simplifica şi eficientiza pregătirea cadrului normativ ce ţine de lansarea pachetelor de informaţii pentru apeluri de concurs Novac St.

 33. Bloguri • http://rdstrategy.wordpress.com/ -- discutia strategiei • http://cfcfa.wordpress.com/ -- documente relevante CFCFA Novac St.