slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ahmet KOÇYİĞİT akocyigit2@muhasebat.gov.tr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ahmet KOÇYİĞİT akocyigit2@muhasebat.gov.tr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Ahmet KOÇYİĞİT akocyigit2@muhasebat.gov.tr - PowerPoint PPT Presentation


 • 637 Views
 • Uploaded on

Ahmet KOÇYİĞİT akocyigit2@muhasebat.gov.tr. harcIrah kanunu. KAPSAM. Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler, Mahalli İdareler (Köy bütçeleri hariç) Bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ahmet KOÇYİĞİT akocyigit2@muhasebat.gov.tr' - kasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ahmet KOÇYİĞİT

akocyigit2@muhasebat.gov.tr

harcIrah kanunu

kapsam
KAPSAM

Genel Bütçeli İdareler,

Özel Bütçeli İdareler,

Mahalli İdareler (Köy bütçeleri hariç)

Bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler.

Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç).

Yukarıda belirtilen daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler.

Sosyal Güvenlik Kurumları

kapsam1
KAPSAM

Cumhurbaşkanının yurt içi yurt dışındaki seyahatleri dolayısıyla yapmış oldukları tüm masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

tanimlar 1
TANIMLAR(1)

Harcırah:

Harcırah Kanuna göre ödenmesi gereken;

 • Yol masrafı
 • Gündelik
 • Aile masrafı
 • Yer değiştirme

masrafından birini, birkaçını veya tamamını

İfade eder.

tanimlar 2
TANIMLAR(2)

Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;

 • Usul: Üst soy (anne, baba, büyükanne, büyükbabası ve daha yukarıdakilerle olan hısımlığı)
 • Füruu: Alt soy (çocukları, torunları ve onların altındakilerle olan hısımlığı ifade etmektedir)(Medeni Kanun Madde:17)

Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;

tanimlar 3
TANIMLAR(3)

Memuriyet Mahalli:Memur ve hizmetlinin asil görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

Başka yer: Memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

harcirah e tler
HARCIRAH ÇEŞİTLERİ
 • Sürekli Görev Yolluğu
  • Yurtiçi sürekli görev yolluğu
  • Yurtdışı sürekli görev yolluğu
 • Geçici Görev Yolluğu
  • Yurtiçi geçici görev yolluğu
  • Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluğu
  • Günübirlik görevlendirmeler
  • Tedavi yolluğu(15/01/2010 Tarihinden itibaren SGK tarafından SUT’a göre ödeniyor.)
  • Yurtdışı geçici görev yolluğu
harcirah ver lecek k mseler 1
HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER (1)

6245 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

 • Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
 • Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
 • Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
 • Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
harcirah ver lecek k mseler 2
HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER (2)
 • Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
 • Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
 • Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;
 • Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
 • Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.

harcirah alamayan k mseler
HARCIRAH ALAMAYAN KİMSELER
 • İlk defa veya yeniden bir göreve atanan memur ve hizmetlilere,
 • Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen memur veya hizmetlilere,
 • Cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere,
 • Terhis olunan yedek subaylara,
 • Memur ve hizmetlilerden vefat edenlere, emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra vefat edenlerden harcırah almamış olanlara,

Harcırah ödenmeyecektir.

harcirah yer ne tazm nat alacak k mseler
HARCIRAH YERİNE TAZMİNAT ALACAK KİMSELER

4969 sayılı kanunun 2. maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendine göre;

 • Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara,
 • Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,
 • Emekli iken yeniden hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere,
 • Terhis olunan yedek subaylara,
 • Bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın 750 TL, (2010 yılı Bütçe Kanunu 28. Madde) tazminat ödenir.

harcirahin unsurlari
HARCIRAHIN UNSURLARI
 • Yol masrafı,
 • Yevmiye,
 • Aile masrafı
 • Yer değiştirme masrafı

İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

yolmasrafi
YOLMASRAFI

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayri muayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabından muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

slide14

YOL MASRAFI

YOL MASRAFI

harcirah hesabinda esas tutulacak ayliklar
HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1-4 üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

harcirah hesabinda esas tutulacak ayliklar1
HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR

Memur veya hizmetli olmadıkları halde geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliği kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icap edenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

yurt nde ver lecek g ndel kler n m ktari
YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI

Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

(H cetveli)

yurt nde ver lecek g ndel kler n m ktari 2
YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI (2)

Memuriyet mahalli dışına;

 • Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespit veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelikleri ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.
 • Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.
 • Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.
slide24

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

…………………..’dan……………..’a atanan ………………………….. ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ……………………… gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

ge c g rev yollu u yol masrafi ve yevm ye 1
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YOL MASRAFI VE YEVMİYE)(1)

Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

 • Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;
 • Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehine netice hasıl olanlara;
ge c g rev yollu u yol masrafi ve yevm ye 2
GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU (YOL MASRAFI VE YEVMİYE)(2)
 • Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;
 • Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere, (yalnız gidiş ve dönüşleri için);
 • Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.
 • Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.
ge c g rev g ndel n n ver leb lece azam s re
GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN VERİLEBİLECEĞİ AZAMİ SÜRE

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

 • Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde,aynı iş için ve aynı şahsa180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
 • Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

denet m elemanlarinin harcirahi
DENETİM ELEMANLARININ HARCIRAHI
 • Türkiye düzeyinde teftiş denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı
 • Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,
 • İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,
 • Gündelik olarak ödenir.

Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

yurt ge c g revde konaklama
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREVDE KONAKLAMA

Gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belgebedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin % 50 artırımlı oranının tamamı ödenir.

(6245 S.K. 33 ncü mad. (b) ve (d) fıkrası 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveli Dip Not)

İlk 10 gün sınırı denetim elemanlarının konaklama ücretlerinde uygulanmaz.

yurtdi i g ndel kler i b akanlar kurulu k arar 2009 15244
YURTDIŞI GÜNDELİKLERi(Bakanlar Kurulu Kararı 2009/15244)
 • Yurtdışına gönderilenlere, Türkiye'den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarın %50 arttırılması suretiyle hesaplanır.
 • Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40'ını aşması halinde aşan kısmın %70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin;
 • I-III nolu sütunlarda gösterilenler için %100'ünden,
 • IV-VII nolu sütunda gösterilenler için %70'inden ,

fazla olamaz.

slide33

YURTDIŞI GÜNDELİKLERi(Bakanlar Kurulu Kararı 2009/15244)(5. Mad.)

İlk on için % 50 artırımlı gündelik miktarının % 40’ını aşan konaklama ücretinin % 70’i ayrıca ödenir.

Madde 5:Aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.0.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurt dışı G.G.Y. kesintili başlangıç ödeneğinin % 30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenir.

slide34

Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin

Esaslar ve Usuller

Görevlendirmenin İlk 10 günü için Konaklama ücretinin tamamının ödenebilmesi, bu hususun görevlendirme onayında belirtilmiş olmasına bağlıdır. Aksi takdirde ödenmesi mümkün değildir.

Görevlendirme onayında mali hizmetler biriminin parafı alınacaktır.

Mali hizmetler birimleri 5018 S.K’nun 58. maddesi uyarınca görevlendirme onaylarını ön mali kontrole tabi tutmak suretiyle ödenek limitlerinin aşılıp aşılmadığını kontrol edeceklerdir.

memur yet mahall di ina g nder lenler n g ndel
MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

slide36

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESABI

 • Gündelik
 • YolMasrafı
 • AileMasrafı
 • Yer Değiştirme Masrafı
yurt nde yer de t rme masrafi 1
YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (1)

Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 • Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
 • Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz.)
 • Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

yurt nde yer de t rme masrafi 2
YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI (2)

Aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

yurt inda yer de t rme masrafi
YURTŞINDA YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 • Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
 • Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz),
 • Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,

Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

memur yet mahall nde seyyar olarak vaz fe g ren memur ve h zmetl ler
MEMURİYET MAHALLİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN MEMUR VE HİZMETLİLER

Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir.

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

seyyar g rev tazm nati
SEYYAR GÖREV TAZMİNATI

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellerle dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karışlanır.

harcirahin suret ted yes 1
HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ(1)
 • Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.
 • Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.
 • Harcırahını kesin olarak veya avans suretiyle alanlardan çeşitli sebepler yüzünden sürekli veya geçicigörevyerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iadeye etmeye mecburdurlar.
harcirahin suret ted yes 2
HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ(2)

Aile için harcırah ödenmesinde ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur.

Bu beyan kağıdına harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malumat gösterilir.

harcirahin suret ted yes 3
HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ(3)

Sürekligörevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve geçicigörevle gönderilenler de memuriyet mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, ekleri ile birlikte daire amirine verirler.

Evrakın verilmesinin mümkün olmadığı hallerde bu imkansızlığın sebepleri harcamayı yapan tarafından bağlı olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince yeterli görüldüğü ve harcamanın fazla bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur.

harcirahin suret ted yes 4
HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ(4)

Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için gerekli evrakı belirlenen süreleriçinde teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.

Harcırah ödemesi ve avansların mahsubunda aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

h laf hak kat beyanname
HİLAFİ HAKİKAT BEYANNAME

Tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde -maddi hatalar hariç- hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi bir tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibilerin hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

yurti i ge ici g rev yollu u
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
 • Örnek 1:Konya’da görevli 5. dereceli memur Bay X Ankara’da 210 gün geçici olarak görevli kalmıştır.
 • - Yol Gideri : 20,00 TL
 • - Gündelik : 24,00 TL
 • İkametgah –Terminal (Taksi Ücreti) = 10,00 TL
 • Konya – Ankara Yol Gideri = 20,00 TL
 • Konya – Ankara Gündelik = 24,00 TL
 • Terminal (Ank.) görev yeri (Taksi) = 15,00 TL
 • Görev Yerinde Gündelik

90 x 24,00 = 2.160,00 TL

90 x (24,00 x 2/3) = 1.440,00 TL

 • 210 – 180 =30 Gün için ödeme yapılamaz. (42. Madde)
 • Görev yeri (Ank.) – Terminal (Taksi) = 15,00 TL
 • Ankara – Konya = 20,00 TL
 • Ankara – Konya Gündelik = 24,00 TL
 • Terminal (Konya) – İkametgah = 10,00 TL
 • ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH= 3,738,00 TL
slide49

YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında Muhasebat Genel Müdürlüğünde geçici görev ile ilgili üçbinyediyüzotuzsekizTL harcamaya ait bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

tedavi yolluklar
Tedavi Yollukları
 • 15/01/2010 tarihinden itibaren, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, yatarak veya ayakta tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilen kamu personeli ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelikleri ile ayakta tedavi görmeleri halinde ayakta tedavi süresince gündelikleri görevli oldukları kamu idarelerince değil, SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliğ) ilgili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir. Aynı şekilde, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlerin refakatçileri için de 15/01/2010 tarihinden itibaren kamu personelinin kurumu tarafından yol masrafı ve gündelik ödenmeyecektir.
sa l k uygulama tebli i 1
Sağlık Uygulama Tebliği (1)
 • Yol Gideri: Sevk formunda, sevk vasıtası belirtilmediği sürece, mutat taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıt giderleri fatura/bilet tutarını aşmamak kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanan fiyat tarifesi esas alınarak karşılanır. Mutat taşıt dışında yol giderinin ödenebilmesi için hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve kurumca kabul edilmesi gereklidir.
sa l k uygulama tebli i 2
Sağlık Uygulama Tebliği (2)

Gündelik :

 • İl dahilindeki sevklerde (ilçe – merkez arası) 50,
 • iller arası sevklerde ise 100

gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden,

 • 7 yaşını doldurmamış çocuklar için ise tutarın yarısı üzerinden ödenir.
sa l k uygulama tebli i 3
Sağlık Uygulama Tebliği (3)

Gündelik :

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin belediye / büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevklerinde;

 • Sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi itibariyle ayakta tedavi gördüğü günler günler için gündelik ödenir. Ancak tedavi sonrasında istirahat raporu verilmiş ise müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında istirahatlı süreler için gündelik ödenmez.
 • Yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucusuca belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzeregündelik ödenir.
slide54

6245 Sayılı Kanuna göre Tedavi Yolluğu

Örnek 2:Bolu’da 2 nci dereceli eşi çalışmayan bir memur hastalanıyor ve tedavi amacıyla refakatli olarak İstanbul’a sevk ediliyor. Memur 8 gün ayakta 10 günde yatakta tedavi görüyor, her iki durumda da refakatçi yanında bulunuyor.

Yol gideri = 9,00 TL

Gündelik = 25,00 TL

Memurun Kendisi için

İkametgah – Terminal (Taksi) = 6,00 TL

Bolu – İstanbul = 9,00 TL

Bolu – İstanbul Gündelik = 25,00 TL

Terminal (İst.) – Hastane = 4,00 TL

Tedavi gündeliği 25,00 x 8 = 200,00 TL (Sadece ayakta tedavi için)

Hastane – Terminal (İst.) = 4,00 TL

İstanbul – Bolu = 9,00 TL

İstanbul – Bolu Gündelik = 25,00 TL

Terminal – İkametgah (Taksi) = 6,00 TL

TOPLAM = 288,00 TL

slide55

Refakatçi için

Bolu – İstanbul = 9,00 TL

Bolu – İstanbul Gündelik = 25,00 TL

Tedavi gündeliği 25,00 x 8 = 200,00 TL

İstanbul – Bolu = 9,00 TL

İstanbul – Bolu Gündelik = 25,00 TL

Toplam = 268,00 TL

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH= 288,00 + 268,00 = 556,00 TL

slide56

Örneğin Sağlık Uygulama Tebliğine Göre Alacağı Harcırah

Memurun Kendisi için

İkametgah – Terminal (Taksi) = 6,00 TL

Bolu – İstanbul = 9,00 TL

Bolu – İstanbul Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383)

Terminal (İst.) – Hastane = 4,00 TL

Tedavi gündeliği 5,74 x 8 = 45,92 TL (Sadece ayakta tedavi için)

Hastane – Terminal (İst.) = 4,00 TL

İstanbul – Bolu = 9,00 TL

İstanbul – Bolu Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383)

Terminal – İkametgah (Taksi) = 6,00 TL

TOPLAM = 95,40 TL

slide57

Refakatçi için

Bolu – İstanbul = 9,00 TL

Bolu – İstanbul Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383)

Tedavi gündeliği 5,74 x 8 = 45,92 TL (Sadece ayakta tedavi için)

İstanbul – Bolu = 9,00 TL

İstanbul – Bolu Gündelik = 5,74 TL (100*0,057383)

Toplam = 75,40 TL

SUT’ A GÖRE ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH

= 95,40 + 75,40

= 170,80 TL

yurti i s rekli g rev yollu u
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Örnek 1:Kadro derecesi 5 inci derecede bulunan ve 3 üncü dereceden aylık alan evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir memur Ankara’dan İstanbul’a atanmıştır.

- Yol Gideri = 25,00 TL

- Gündelik

5 inci derece = 24,00 TL

3 üncü derece = 25,00 TL

- Mesafe = 480 Km.

- Yol süresi = 7 saat.

Memurun kendisi için

- Yol Gideri = 25,00 x 1 = 25,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL

---------

50,00 TL (A)

slide59

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL

Değişken unsur = 25,00 x 0,05 x 480 = 600,00 TL

----------

1.100,00 TL (B)

Aile fertleri için

- Yol Gideri = 25,00 x 3 = 75,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 3 = 75,00 TL

--------

150,00 TL (C)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 10 x 3 = 750,00 TL (D)

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH= A + B + C + D

= 50,00 + 1.100,00 + 150,00 + 750,00

= 2.050,00 TL

slide60

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Ankara’dan İstanbul’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinellilirayı gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

yurti i s rekli g rev yollu u1
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Örnek 2:Memur olan eşler Bursa’dan Trabzon’a atanmıştır. Ancak bayan eş muhasebe yetkilisi olduğundan devir teslim işleri nedeniyle eşinin hareketinden 2 ay sonra yeni görev yerine gitmiştir. Çiftin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan 2 de çocuğu bulunmaktadır.

- Erkek memurun derecesi = 2

- Bayan memurun derecesi = 4

- Yol Gideri = 40,00 TL

- Gündelik 2-4 derece = 25,00 TL

- Mesafe = 800 Km.

- Yol süresi = 14 saat.

Erkek memurun kendisi için

- Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL

---------

65,00 TL(A)

slide62

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL

Değişken unsur = 25,00 x 0,05 x 800 = 1.000,00 TL

----------

1.500,00 TL(B)

Aile fertleri için (Çocuklar)

- Yol Gideri = 40,00 x 2 = 80,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 2 = 50,00 TL

--------

130,00 TL(C)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 10 x 2 = 500,00 TL(D)

slide63

Bayan memurun kendisi için

- Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL

---------

65,00 TL (E)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL

Değişken unsur = (25,00 x 0,05 x 800) / 2 = 500,00 TL

----------

1.000,00 TL(F)

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH= A + B + C + D + E + F

= 65,00 + 1.500,00 + 130,00 + 500,00 + 65,00 + 1.000,00

= 3.260,00 TL

slide64

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Bursa ’dan Tarabzon’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinyüzdoksanbeş lirayı gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

slide65

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Bursa’dan Trabzon’’a atanan Bayan X’e ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden binatmışbeş lirayı gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

yurti i s rekli g rev yollu u2
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Örnek 3:İzmir de görev yapan yüksekokul mezunu olan ve 5/2 den kazanılmış hak aylığı alan ve 17 yıl hizmeti bulunan bay ( x ) ,3 üncü derece kadrolu Van ilinde bir göreve atanmıştır. Bay ( x ) in 6/3 den aylık alan öğretmen eşinin ataması da eş durumu dikkate alınarak İzmir’ den Van ‘ a yapılmıştır.İlgilinin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu,eşinin de bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası vardır.

Kadro derecesi 1 – 4 olanların yevmiyesi: 24,00 TL

“ “ “ 5 – 15 “ “ “ : 25,00 TL

Mesafe (İzmir – Van) : 1.785 Km.

Yol gideri (Otobüs) : 40 TL

Yukarıdaki bilgi ve verilere ve ilgili mevzuata göre Bay ( x) ve eşine kendileri ve aile efradı için ödenmesi gereken sürekli görev yolluğunu hesaplayınız?

slide67

Erkek memurun kendisi için

- Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 1 = 25,00 TL

---------

65,00 TL (A)

Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 20 = 500,00 TL

Değişken unsur = 25,00 x 0,05 x 1785= 2.231,25 TL

----------

2.731,25 TL(B)

Aile fertleri için (Çocuklar)

- Yol Gideri = 40,00 x 3 = 120,00 TL

- Gündelik = 25,00 x 3 = 75,00 TL

--------

195,00 TL (C)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 25,00 x 10 x 3 = 750,00 TL (D)

slide68

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

İzmir’den Van’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden üçbinyediyozkırkbirlirayirmibeşkuruşu gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

slide69

Bayan memurun kendisi için

- Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL

- Gündelik = 24,00 x 1 = 24,00 TL

---------

64,00 TL(E)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 24,00 x 20 = 480,00 TL

Değişken unsur = (24,00 x 0,05 x 1.785) / 2 = 1.071,00 TL

----------

1. 551,00 TL(F)

Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba için

- Yol Gideri = 40,00 x 2 = 80,00 TL

- Gündelik = 24,00 x 2 = 48,00 TL

--------

128,00 TL(G)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 24,00 x 10 x 2 = 480,00 TL(H)

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D + E + F + G + H

= 65,00 + 2.731,25 + 195,00 + 750,00 +

64,00 + 1.551,00 + 128,00 + 480,00

= 5.964,25 TL

slide70

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Bursa ’dan Tarabzon’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinikiyüzyirmiüç lirayı gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

yurtd ge ici g rev yollu u
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Örnek :Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden 1 inci derecede bir memur yol hariç 15 gün süre ile Berlin’e (Almanya) gönderilmiştir. Bu memur 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 100 Euro ödemiştir. Ayrıca Alman Hükümeti kendisine 1.000 Euro ödemiştir.

- Gündelik = 99 Euro

- Mesafe = 3.000 Km.

- Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 800 Euro

- İkametgah – Terminal (Havaş) (Taksi) = 13,00 TL

- Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 15,00 TL

- Ankara – Berlin (Gündelik) = 99 x 1,5 = 148,5 Euro

- Havaalanı (Berlin) – Görev Yeri = 10 Euro

- Gündelik (Görev Yeri)

İlk 9 gün = 99 x 9 x 1,5 = 1.336,5 Euro

Son 5 gün = 99 x 5 = 495 Euro

(Yol gündeliği artırımlı ilk 10 gün içinde olduğundan görev yeri gündeliği 9 gün hesaplanmıştır.)

slide72

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödeneceği belirtildiğinden;

99 x 1,5 = 148,5 Euro

148,5 x 0,4 = 59,4 Euro

100 – 59,4 = 40,6 Euro (Gündeliğin % 40’ını aşan kısım)

40,6 x 0,7 = 28,42 Euro (Günlük fark)

28,42 x 10 = 284,2 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti)

(10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

slide73

- Görev Yeri (Berlin) – Havaalanı = 10 Euro

- Berlin – Ankara (Gündelik) = 99 Euro

- Havaalanı – Terminal (Havaş)(Otobüs)= 15,00 TL

- Terminal (Havaş) – İkametgah (Taksi) = 13,00 TL

- Yol gideri = 800 Euro(A)

- Gündelikler (1.336,5 + 495) = 1.831,50 Euro(B)

- Yol gündeliği (148,5 + 99) = 247,50 Euro(C)

- Taksi ücreti (Berlin) (10 + 10) = 20 Euro(D)

- Türkiye

Taksi (13,00 YTL + 13,00 YTL) = 26,00 TL(1)

Havaş (15,00 YTL + 15,00 YTL) = 30,00 TL(2)

- Konaklama ücreti = 284,2 Euro(E)

- TOPLAM = A + B + C + D + E

= 800 + 1. 831,50 + 247,50 + 20 + 284,20

= 3.183,2 Euro

- Almanya’da yapılan ödeme = 1.000 Euro

= 2.183,2 Euro

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH= 2.183,2 Euro + 56,00 TL

= 4.530,15 + 56,00

= 4.586,15 TL

slide74

NOT: Pasaport bedelinin ödenmesi mümkün bulunmamakla birlikte havaalanı vergisi, pasaport vize ücreti, ayakbastı ücreti vb. ücretler yurtdışı görevlendirmenin ek giderleri içerisinde değerlendirildiğinden ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

slide75

YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında Berlin deki geçici görev ile ilgili dörtbinbeyüzseksenaltılira onbeşkuruş harcamaya ait bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27

yurtd ge ici g rev yollu u1
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Örnek :İçişleri Bakanlığında5 inci derecede bir memur yol hariç 15 gün süre ile Londra’ya (İngiltere) gönderilmiştir. Bu memur 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 175 Euro ödemiştir. Ayrıca İngiliz Hükümeti kendisine 1.000 Sterlin ödemiştir.

- Gündelik = 59 Sterlin

- Mesafe = 3.000 Km.

- Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 800 Sterlin

- İkametgah – Terminal (Havaş) (Taksi) = 13,00 TL

- Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 15,00 TL

- Ankara – Londra (Gündelik) = 59 x 1,5 = 88,5 Sterlin

- Havaalanı (Londra) – Görev Yeri = 10 Sterlin

- Gündelik (Görev Yeri)

İlk 9 gün = 59 x 9 x 1,5 = 795,5 Sterlin

Son 5 gün = 59 x 5 = 295 Sterlin

(Yol gündeliği artırımlı ilk 10 gün içinde olduğundan görev yeri gündeliği 9 gün hesaplanmıştır.)

slide77

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödenir. Ancak yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin bu karara ekli listenin IV-VII No’lu sütunlarında gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden fazla olamaz.

 • 59 x 1,5 = 88,5 Sterlin
 • 88,5 x 0,4 = 35,4 Sterlin
 • 175 – 35,4 = 139,6 Sterlin (Gündeliğin % 40’ını aşan kısım)
 • 139,6 x 0,7 = 97,72 Euro (Günlük fark)
 • Günlük fark artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 70’inden fazla olamaz (Madde 4/2-b) Günlük fark (88,5) %70= 61,95
 • 61,95 x 10 = 619,50 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti)

(10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

slide78

- Görev Yeri (Londra) – Havaalanı = 10 Sterlin

- Londra – Ankara (Gündelik) = 59 Sterlin

- Havaalanı – Terminal (Havaş)(Otobüs)= 15,00 TL

- Terminal (Havaş) – İkametgah (Taksi) = 13,00 TL

- Yol gideri = 800 Sterlin(A)

- Gündelikler (795,5 + 295) = 1. 090,50 Sterlin(B)

- Yol gündeliği (88,5 + 59) = 147,50 Sterlin(C)

- Taksi ücreti (Berlin) (10 + 10) = 20 Sterlin(D)

- Türkiye

Taksi (13,00 TL + 13,00 TL) = 26,00 TL(1)

Havaş (15,00 TL + 15,00 TL) = 30,00 TL(2)

- Konaklama ücreti = 619,5 Sterlin(E)

- TOPLAM = A + B + C + D + E

= 800 + 1.090,50 + 147,50 + 20 + 619,5

= 2.677,5 Sterlin

- Almanya’da yapılan ödeme = 1.000 Sterlin

= 2.183,2 Euro

Kur 2,39 TL

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 2.183,2 Euro + 56,00 TL

= 4.009,22 + 56,00

= 4.065,22 TL

yurtd s rekli g rev yollu u
Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu

Örnek :Dışişleri Bakanlığında görevli 1 inci derece aylıklı, evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu büyükelçi sürekli görevle Londra’ya atanmıştır.

- Gündelik = 91 Sterlin

- Mesafe = 3.500 Km.

- Seyahat süresi = 1 gün.

- Yol gideri = 200 Sterlin

Memurun kendisi için

- Yol Gideri = 200 x 1 = 200 Sterlin

- Gündelik = 91 x 1 = 91 Sterlin

---------

291 Sterlin(A)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 91 x 20 = 1.820 Sterlin

Değişken unsur = (91 x 0,007 x 3500) = 2.229,5 Sterlin

----------

4.049,5 Sterlin(B)

slide80

Aile fertleri için

- Yol Gideri = 200 x 2 = 400 Sterlin

- Gündelik = 91 x 2 = 182 Sterlin

--------

582 Sterlin(C)

- Yer Değiştirme Gideri

Sabit Unsur = 91 x 8 x 2 = 1.456 Sterlin(D)

ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH= A + B + C + D

= 291 + 4.049,5 + 582 + 1.456

= 6.378,5 Sterlin

Döviz Kuru 2,38 TL = 6.378,5 * 2,38

= 15.180,83 TL

slide81

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİMİ

Gün sayısı

Bursa ’dan Tarabzon’a atanan Bay X ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden ikibinikiyüzyirmiüç lirayı gösterir bildirimdir.

M.Y.H.B.Y. Örnek No:27