slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvilke utredninger får vi, hvilke gjør vi og hvordan bruker vi resultatene? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvilke utredninger får vi, hvilke gjør vi og hvordan bruker vi resultatene?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Hvilke utredninger får vi, hvilke gjør vi og hvordan bruker vi resultatene? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Hvilke utredninger får vi, hvilke gjør vi og hvordan bruker vi resultatene? Fra utredning til tilretteleggelse og undervisningssituasjon Sven Lindbäck , Karina Teigen og Ingrid Dyste, 27.01.12. Mortensrud skole. Barneskole 1-7 i Søndre Nordstrand bydel Ca 360 elever

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvilke utredninger får vi, hvilke gjør vi og hvordan bruker vi resultatene?' - kasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hvilke utredninger får vi, hvilke gjør vi og hvordan

bruker vi resultatene?

Fra utredning til tilretteleggelse

og undervisningssituasjon

Sven Lindbäck, Karina Teigen og Ingrid Dyste, 27.01.12

mortensrud skole
Mortensrud skole
 • Barneskole 1-7 i Søndre Nordstrand bydel
 • Ca 360 elever
 • Ca 15% av elevene har enkeltvedtak §5-1
organisering av spesialundervisning p mortensrud skole
Organisering av spesialundervisning på Mortensrud skole

Team 1

Spes.ped

Team 2

Spes.ped

Team 3

Spes.ped

Team 4

Spes.ped

Team 5

Spes.ped

Team 6

Spes.ped

Team 7

Spes.ped

Tidlig innsats:

Spesialpedagoger 1+2

Leseveileder

Spes.ped.team:

Sosiallærer

Spesialpedagoger 1-7

Utnytte kompetanse

Erfaringsutveksling

slide4

Skolens bekymring/uro

Samtale med foresatte

Hjelpe skolen med utarbeiding av IOP

Kartlegging og observasjon (også hente inn fra ev. tidligere skoler, samt sjekk av syn og hørsel)

Tilbakemelding skole og foresatte

Tiltak

Utarbeiding av sakkyndig vurdering

§ 1-3

§ 2-8

§ 5-1 ?

Effektvurdering / evaluering av tiltakene

Testing og kartlegging

Nye tiltak

Observasjoner

R-team (møte med PPT - råd om nye tiltak eller råd om henvisning)

Samtaler foresatte / elev/ lærer (anamnese)

Ped. rapport (som dokumenterer alt arbeid ovenfor)

PPT

Walter Frøyen Leder PPT Oslo

oppl ringsloven
Opplæringsloven
 • § 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.

oppl ringsloven1
Opplæringsloven
 • § 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

cp og l revansker
CP og lærevansker
 • Svært heterogen gruppe
 • Ca. 30% har psykisk utviklingshemming
 • Svært mange av de elevene som ikke er psykisk utviklingshemmet opplever utfordringer i skolehverdagen som kvalitativt avviker fra ”normalelevene”
utredning av l revanskene til elevene
Utredning av lærevanskene til elevene
 • Alle elever med CP bør utredes med nevropsykologiske testbatterier.
 • Skolen må utrede elevens skolefaglige utfordringer.
 • PPT vurderer elevens utbytte av den ordinære opplæringen
oppl ringsloven2
Opplæringsloven
 • § 5-1 Rett til spesialundervisning – 1. Ledd:
  • ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. (...)”
merknader fra ot prop nr 46 1997 1998 til 5 1
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1.
 • ” (...) Retten til spesialundervisning (...) gjeld både elevar med rett til videregåande opplæring etter § 3-1 (...) og elevar som er tekne inn til vid.oppl. utan å vere omfatta av retten, jf. § 13-3, andre leddet”
 • Retten er individuell og ikke knyttet til diagnose.
merknader fra ot prop nr 46 1997 1998 til 5 11
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1.
 • ”At spesialundervisning skal givast som ein rett til den enkelte, vil seie at eit opplæringstilbod på det minstenivået lova nemner, blir halde utanfor den fridomen kommunane har til å gjere økonomiske prioriteringar”.
 • ” ”Kommunen eller fylkeskommunen kan da ikkje lovleg avslå eit krav om spesialundervisning med den grunngivinga at det ikkje er sett av midlar til dette i kommunebudsjettet.”
merknader fra ot prop nr 46 1997 1998 til 5 12
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1
 • ”Spørsmålet om vilkåra for spesialundervisning ligg føre, skal avgjerast etter ei konkret vurdering av om elevane får tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa.”
 • ”Det er ikkje noko eintydig kriterium for kva som er tilfredsstillande utbytte, men spørsmålet må vurderast ut frå ei avveging ut frå skjønn”.
merknader fra ot prop nr 46 1997 1998 til 5 13
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1
 • ”Som regel har eleven større eller mindre utbytte av opplæringa. I at utbyttet skal vere tilfredsstillande, ligg det derfor at eleven kan ha rett til spesialundervisning der han har eit visst utbytte av opplæringa.”
 • ”For elevar som alt har eit visst utbytte av den ordinære opplæringa, kan det i somme tilfelle vere at eleven får spesialundervisning i nokre timar i veka eller for ein kort periode, eller at han får hjelp i form av ekstra lærar, assistent eller på annan måte.”
oppl ringslovens 5 1 2 ledd
Opplæringslovens 5-1 2. ledd.
 • (...) I vurderinga av kva opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjas vekt på utviklingsutsiktene til eleven (...)
 • (...) Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven (...).
merknader fra ot prp nr 46 1997 98 til 5 1
Merknader fra Ot.prp.nr.46 (1997-98) til § 5-1
 • ” (…) På same måten som for ordinære elevar kan tilbodet formast ut under eit visst omsyn til kva for økonomiske ressursar som står til disposisjon. (…) For å gi funksjonshemma elevar eit opplæringstilbod som gir dei sjansen til å realisere måla sine, er det i dei fleste tilfella nødvendig å setje inn større ressursar enn for den ordinære opplæringa (…).
oppl ringsloven 2 ledd
Opplæringsloven – 2. ledd:
 • § 5-3 – 2.ledd:
 • Den sakkunnige vurderinga skal bl.a. greie ut og ta standpunkt til:
  • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.
  • Lærevanskar hjå eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringa
  • Realistiske opplæringsmål for eleven.
  • Om en kan hjelpe på deivanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet.
  • Kva for opplæring som gir eitforsvarlegopplæringstilbod.
l revansker og andre forhold som har betydning for oppl ringen
Lærevansker og andre forhold som har betydning for opplæringen.
 • Lærevanskene er og andre forhold som kan hindre elevene i å få et tilfredsstillende læringsutbytte er som oftest utredet av leger, psykologer, fysioterapeuter og lignende.
 • PPT utreder ofte mer fagspesifikke lærevansker som spesifikke lese- og skrivevansker og matematikkvansker.
 • Utfordringen for PPT er å forene utredningene fra helsevesenet med egne utredninger.
elevens utbytte av det ordin re oppl ringstilbudet
Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • Elever som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
 • Elever som kan få et visst utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
elevens utbytte av det ordin re oppl ringstilbudet1
Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet

3. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, men som ved hjelp av spesialundervisning kan følge de ordinære læreplanene

4. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i dag, men som vil kunne få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen etter å ha fått spesialundervisning i en avgrenset periode

slide21

Skolens bekymring/uro

Samtale med foresatte

Hjelpe skolen med utarbeiding av IOP

Kartlegging og observasjon (også hente inn fra ev. tidligere skoler, samt sjekk av syn og hørsel)

Tilbakemelding skole og foresatte

Tiltak

Utarbeiding av sakkyndig vurdering

§ 1-3

§ 2-8

§ 5-1 ?

Effektvurdering / evaluering av tiltakene

Testing og kartlegging

Nye tiltak

Observasjoner

R-team (møte med PPT - råd om nye tiltak eller råd om henvisning)

Samtaler foresatte / elev/ lærer (anamnese)

Ped. rapport (som dokumenterer alt arbeid ovenfor)

PPT

Walter Frøyen Leder PPT Oslo

organisering av spesialundervisning p mortensrud skole1
Organisering av spesialundervisning på Mortensrud skole

Team 1

Spes.ped

Team 2

Spes.ped

Team 3

Spes.ped

Team 4

Spes.ped

Team 5

Spes.ped

Team 6

Spes.ped

Team 7

Spes.ped

Tidlig innsats:

Spesialpedagoger 1+2

Leseveileder

Spes.ped.team:

Sosiallærer

Spesialpedagoger 1-7

Utnytte kompetanse

Erfaringsutveksling