slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa 2010 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa 2010 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
karyn-sullivan

SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa 2010 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation

60 Views
Download Presentation
SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa 2010 - 2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sairaanhoitajaksi sulautuvasti opiskellenHämeenlinna ITK-päivät 19. – 20.4.2012Pirkko Jokinen, TtT, yliopettaja, Irma Mikkonen, KT, yliopettaja, Pirkko Ovaskainen, TtM, projektipäällikkö

 2. SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa 2010 - 2013 • Projektin tarkoituksena on • vastata terveysalan organisaatioista tulleeseen tarpeeseen muuttaa virkarakenne nykyistä sairaanhoitajapainotteisemmaksi • kehittää koulutusta työelämälähtöisemmäksi, joustavaksi ja uusinta teknologiaa hyödyntäväksi. • Tavoitteena on • Kehittää yhdessä terveysalan työyhteisöjen kanssa koulutusmalli aikuisopiskelijoille • Tiivistää koulutusorganisaation ja harjoitteluorganisaatioiden yhteistyötä • Kehittää malli oppimisen ja työyhteisöjen kehittämisen yhdistämiseksi

 3. Projektissa toteutettava SaWe-koulutus Koulutus suunnattiin toisen asteen terveysalan tutkinnon suorittaneille, joilla on työpaikka terveysalan organisaatioissa Tällä hetkellä opiskelijoita on 36, opiskelijat on jaettu 6 - 7 hengen ryhmiin Koulutus kestää 3 kalenterivuotta, tutkinnon laajuus on 210 op Koulutuksessa korostuu verkossa tapahtuva oppiminen, lähipäiviä harjoitteluitten lisäksi on noin 30/vuosi Opetussuunnitelma on teemoitettu

 4. Sosiokulttuurinen tieto Koulutuksen pedagoginen malli (mukaillenTynjälä 2010, Integratiivisen pedagogiikan malli) Muuntaminen Teoreettinen tieto Käytännöllinen tieto Käsitteellistäminen Uuden tiedon ja uusien käytänteiden luominen Välineet eri tiedon muotojen yhdistämiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen: Kirjoittaminen, keskustelut, yhteisöllinen oppiminen, oppimispäiväkirjat, Mentorointi, valmennus, harjoittelun ohjaus, vertaistuki Reflektio Reflektio Itsesäätelytieto Autenttisiin työelämän tilanteisiin osallistuminen

 5. Blended learning curriculum design Social Media Face-to-face and online teaching, coaching and consulting Assessment Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating Face-to-face learning Face-to-face learning Face-to-face learning Self-guided learning in groups and individually Self-guided learning in groups and individually Learning in work places, practical training, mentoring

 6. Hankkeeseen liittyvä tutkimus

 7. Opiskelijoiden näkökulma koulutukseenParasta koulutuksessa on ollut aikuismainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun ja opiskelun hyvin toimivassa pienryhmässä

 8. Oppimisympäristö

 9. Opetusjärjestelyt 3,6

 10. Oma oppiminen

 11. Oppimisen sisältö, tavoitteet ja oppimistehtävät

 12. Ryhmässä oppiminen

 13. Sulautuvan opiskelun etuja • Mahdollisuus opiskella työn ohessa • Aikuismainen oppimisympäristö • Vahvan yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuullisuuden tunteen kehittyminen • Vaikka emme fyysisesti olekaan paljon samassa tilassa, ryhmäämme on kehittynyt oppimisympäristömme ja opiskelutapamme myötä erittäin vahva yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden tunne • Itsetunnon kohoaminen • On ollut hienoa huomata, että voi vielä oppia aivan uusia asioita, vaikka ei olekaan enää nuori

 14. Sulautuvan opiskelun varjopuolia • Ajanpuute • On joskus todella vaikeaa löytää aikaa sekä opiskeluun että työhön ja perhe-elämään • Kontaktipäivien vähyys • Lähipäivien vähyys yllätti minut, vaikka tiesinkin sen etukäteen. Haluaisin enemmän perinteistä, vanhanaikaista opetusta.

 15. Opettajien näkökulma teknologian käyttöön opetuksessaArkipäivää, luonnollinen osa opiskelua ja nykypäivän toimintaympäristöä, vaikkakin sillä on nykyisin liian korostunut asema opetuksessa

 16. Teknologian rooli opetuksessa • Opetuksen avustaja • Materiaalipankki, tehtävien palautuspaikka • Verkottaja • verkottumisen väline, verkkojen rakentaja • Opiskelun edistäjä • opiskelun suunnittelun helpottaja ja jäsentäjä, opiskelun joustavoittaja, jatkuvuuden ylläpitäjä, prosessin ylläpitäjä • Opetuksen ja koulutuksen erilaisten toteuttamistapojen mahdollistaja • Oppimisen stimuloija • oppimisen innostaja, keskustelun herättäjä, reflektoinnin väline • Opettajan työn rikastuttaja • uudenlaisten opetusmenetelmien mahdollistaja, osaamisen näkyväksi tekijä, • Oppimisen henkilökohtaistaja • henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen mahdollistaja • Tien avaaja tekniikan käyttöön työssä

 17. Opettajan asenne teknologian opetuskäyttöön • Neljä käyttäjätyyppiä: • Aktiivinen kokeilija ja käyttäjä • Varauksellinen käyttäjä • Ambivalentti käyttäjä • Skeptinen käyttäjä

 18. Teknologian käytön etuja • Oppimateriaalin helppo saatavuus • Mahdollistaa joustavan oppimisympäristön rakentamisen • Uudenlaiset mahdollisuudet toteuttaa koulutusta ja opetusta • Resurssien säästö • Edistää tietotekniikan haltuunottoa

 19. Teknologian käyttöön tuo ongelmia ja haasteita • Opettajan teknologian käyttötaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen • Tarkoituksenmukaisen ja mielekkään käyttötavan löytäminen • Heterogeeniset opiskelijat • Resurssit • Tietoturvaan liittyvät seikat • Opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen

 20. Motoksi kehittämistyössä mukana olevilleKyky ajatella tänään erilailla kuin eilen, erottaa viisaan itsepäisestä (John Steinbeck)