lysg rden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lysgården PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lysgården

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
karyn-glenn

Lysgården - PowerPoint PPT Presentation

142 Views
Download Presentation
Lysgården
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lysgården En skole med Art-tig og Stil-lig læring

 2. Læringsmessig grunnsyn; • Alle kan lære. • Ulike læringsomgivelser, læremidler og tilnærminger samsvarer med ulike sterke sider i den individuelle læringsstilen. • Alle har sterke sider i forhold til læring som er sterkt ulik fra person til person. • Ulike læringsstilpreferanser eksisteres og kan måles pålitelig • Forutsatt omgivelser, læremidler og tilnærminger som samsvarer med den enkeltes læringsstilpreferanser, oppnår elevene statistisk bedre resultater i fagtester og holdningstester enn når slikt samsvar mangler.

 3. ElevsynLysgårdens menneskesyn bygger på de humanistiske grunnprinsippene som;. • Mennesket er ansvarlig for seg selv og sine handlinger • Mennesket har iboende vekstmuligheter • Mennesket er unikt

 4. Lysgårdens målsetting Støtte opp under og bidra til sosial utjevning jfr. Stortingsmelding 16 ”Og ingen stod igjen…..”

 5. Hvordan • Gjennom hele skoledagen opprettholde positiv forventning om at læring skal skje. • At rammene og pedagogiske innhold støtter opp under og bidra til å øke elevens samlede kompetanse. • Ved å gjøre en forskjell. • Ved å utvikle elevens kreative og kritiske tenkning. • Ved å stimulere til ansvarlighet og reell mestring

 6. Pedagogiske prinsipper • Vi har organisert kompetansemålene inn i 4 ulike temaer som skaper meningsfull og helhetlig sammenheng mellom de ulke fagene. • Eleven arbeider med tydelige mål. • Målene evalueres sammen med en voksen etter endt arbeidsøkt slik at mestring og utvikling blir synliggjort. • Elevens arbeider i tråd med egne læringsstiler. • Skoledagen er preget av ro, struktur, forutsigbarhet, trygge og tydelige voksne rollemodeller. • Den voksne er tilgjenglig, støtter, oppmuntrer og roser elevene. • Personalet ser etter små endringer som gjør en forskjell. • Personalet lar seg begeistre når endringer skjer.

 7. Fortsettelse… • Daglige utviklingssamtaler sammen med eleven. • Personalet oppmuntrer og stimulerer eleven til personlig identitetsutvikling i samspill med sine medelever. • Eleven trener på sosiale ferdigheter i samspill med andre. • ART er en del av undervisningen. • Eleven kjenner til skolens verdier og normer. • Personalet opptrer samlet og konsistent ved brudd på normene. • Personalet stimulerer til økt sosial og kulturell kompetanse som utvikler forståelsen av, og troen på at demokratisk deltagelse nytter.

 8. Vår visjon • At elevene utvikler motivasjon for livslang læring, • og tilegner seg faglig og sosial kompetanse gjennom ”Art-ig og Stil-lig læring”.

 9. Stil-lig læring • Noen lærer best ved å lese mens andre ved å skrive. Andre gjennom å bli forklart eller ved praktisk arbeid. • Det finnes ca 20 elementer som har dokumenter effekt og betydning for læringen. • Den enkeltes unike kombinasjon av disse, kalles læringsstilspreferanser. Å lære kan bli altså ganske ”Sti-lig”.

 10. De 20 elementene • De fleste mennesker har mellom 6-14 elementer som er betydningsfulle for deres læring. • Noen voksne har over 14 læringsstilspreferanser, mens mange har færre enn 6 elementer.

 11. Faktorer som påvirker ca. 70% av elevene når de lærer • Persepsjonspreferanse. • Global/analytisk læringsstil. • Lys. • Design. • Tid på dagen. Lyst til å vite mer; www.learningsstyles.net eller www.fleksibellaering.dk

 12. ART-tig læring • Aggression Replacement Training er et program utviklet av A. P. Goldstein. • Effektivt redskap i forebygging, reduksjon, og erstatning av uønsket atferd. • Programmet er ”multimodalt”, dvs at det består av flere komponenter rettet mot handling (sosial ferdighetstrerning), tanke (moralsk resonnering) og følelser (stressmestring).

 13. Sosial ferdighetstrening • Ferdigheter trenes på gjennom rollespill og senere i naturlige omgivelser. Dette for å utvikle ferdigheter som gir flere handlingsalternativer. • ”Det er lett å bli sint, men det er vanskelig å bli sint på rett person, for rett ting, ved rett anledning og på rett måte”. (Aristoteles) • Trener introduserer/forklarer ferdigheter, for så å demonstrere dem. Deltakerne øver/rollespiller, for så å få positive tilbakemeldinger.

 14. Stressmestring • Trener på å gjenkjenne ytre stressutløsere, dvs egne signaler. • Trene på å ta i bruk teknikker for å dempe stressnivået. • Gjennom kognitive strategier hjelpes deltakerne til å identifisere irrasjonelle tankemønstre og erstatte disse med med en mer hensiktsmessig situasjonsforståelse. • Deltakerne blir oppmuntret til å utvikle alternative tankemønstre/selvinstruksjoner for å redusere spenningen og for å skape ”mental distanse” til stressutløseren.

 15. Moralsk resonnering • Utgjør den verdimessige delen. • Målet er å befeste eller utvikle moden moraloppfatning gjennom å la deltakerne ta standpunkt til spørsmål i moralske dilemma. • Målet er ikke å overtale/overbevise, men å ”uroe” deres syn på hva som er rett og galt. • Temaene er ufarlige og ikke personlige. • Foregår gjennom diskusjon der en prøver å komme frem til en felles og mer avansert syn på en moralsk utfordring.

 16. Hva kan elevene etter endt skoleopphold? • Bruke aktivt sine læringsstilspreferanser. • Har utviklet sine grunnleggende ferdigheter. • Har innsikt i egen læreprosess. • Belønner egen innsats på en sosialt akseptert måte. • Bruker Art-ferdigheter i naturlige omgivelser.