nadz r epidemiologiczny nad zaka eniami szpitalnymi w latach 2008 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi w latach 2008-2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi w latach 2008-2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi w latach 2008-2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi w latach 2008-2009. Ewa Pauch Oddział Epidemiologii Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Podstawy prawne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi w latach 2008-2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nadz r epidemiologiczny nad zaka eniami szpitalnymi w latach 2008 2009

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami szpitalnymi w latach 2008-2009

Ewa Pauch

Oddział Epidemiologii

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

podstawy prawne
Podstawy prawne
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 z 2008 r., poz. 1570)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. Nr 54, poz. 484)
obowi zek sporz dzania i przekazywania raport w do inspekcji sanitarnej
Obowiązek sporządzania i przekazywania raportów do Inspekcji Sanitarnej
 • W przypadku stwierdzenia zachorowalności ponad tło endemiczne lub wzroście częstości izolacji określonego drobnoustroju chorobotwórczego – obowiązek natychmiastowego powiadomienia PPIS
  • Raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego w ZOZ
  • Raport końcowy po wygaszeniu epidemii
   • (wzory raportów w załącznikach do rozporządzenia)
wykaz drobnoustroj w alarmowych
Wykaz drobnoustrojów alarmowych:
 • 1) gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA);
 • 2) paciorkowiec ropotwórczy (Streptococcus pyogenes);
 • 3) enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE);
 • 4) pałeczki Gram-ujemne (Enterobacteriaceae) wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) lub oporne na karbapenemy;
 • 5) pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna na karbapenemy lub inne dwie grupy leków;
 • 6) pałeczki niefermentujące z gatunku Acinetobacter spp. oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy leków;
 • 7) laseczka beztlenowa z gatunku Clostridium difficile;
 • 8) pałeczki z gatunków Salmonella spp.,Shigella spp. oraz Campylobacter jejuni;
slide5
9) maczugowiec błonicy (Corynebacterium diphteriae) – szczepy toksynotwórcze;

10) pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis);

11) dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis);

12) dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oporna na cefalosporyny III generacji lub penicylinę;

13) pałeczka z gatunku Legionella pneumophila;

14) prątki chorobotwórcze (Mycobacterium spp.);

15) wirusy:

a) ospy wietrznej (Varicella-zoster virus),

b) odry (Morbillivirus),

c) grypy (influenzavirus),

d) rota (rotavirus),

e) syncytialny (respiratory syncytial virus),

f) zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus)

g) zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus)

h) nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV)

slide6
16) inne biologiczne czynniki chorobotwórcze wskazane przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, zespół kontroli zakażeń zakładowych lub ośrodki referencyjne w kraju lub zagranicą, w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Objaśnienia:

1) Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń objawowych lub inwazyjnych. Przypadki bezobjawowej kolonizacji nie podlegają rejestracji.

Wykrycie drobnoustroju może być uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mikrobiologicznego lub pośrednio, np. wiarygodnymi testami serologicznymi lub metodami histopatologicznymi.

2) Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń ostrych lub badań pierwszorazowych.

sytuacja epidemiologiczna
Sytuacja epidemiologiczna
 • W roku 2008 nadzór epidemiologiczny sprawowano nad wszystkimi ujętymi w ewidencji 67 szpitalami województwa wielkopolskiego. 15 z nich działało jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Raporty zbiorcze za 2008 rok przekazały wszystkie nadzorowane palcówki
 • Dane epidemiologiczne uzyskano łącznie z 635 oddziałów szpitalnych o różnym profilu, o łącznej liczbie łóżek 16996. Łączna liczba hospitalizowanych pacjentów w szpitalach wyniosła 786388
wska niki epidemiologiczne
Wskaźniki epidemiologiczne
 • Parametrem pozwalającym na obiektywne porównanie danych jest wskaźnik wykonywanych badań mikrobiologicznych
 • W Unii Europejskiej stosuje się średni wskaźnik liczby badań w przeliczeniu na łóżko szpitalne/rok oraz liczby badań na 1 pacjenta
 • W szpitalach o prawidłowym systemie monitorowania wskaźnik ten wynosi w ujęciu średnim minimum 50 badań/łóżko/rok lub 2 badania/pacjenta
 • W województwie wielkopolskim w 2008 roku średnie wskaźniki liczby badań, w przeliczeniu na łóżko szpitalne/rok oraz na 1 pacjenta nieznacznie wzrosły w stosunku do 2006 i 2007 roku i wyniosły odpowiednio 17 badań/łóżko/rok oraz 0,4/1 pacjenta
slide9

Dane zbiorcze dotyczące liczby łóżek, hospitalizacji oraz badań mikrobiologicznych wykonywanych w szpitalach w latach 2006-2008 wg raportów rocznych

slide10
W 2008 roku największe wykorzystanie diagnostyki mikrobiologicznej stwierdzono w oddziałach intensywnej terapii dorosłych, gdzie średnio na łóżko/rok przypadało 101 badań lub 2 badania na 1 pacjenta hospitalizowanego

Stosunkowo wysokie wskaźniki ilości badań bakteriologicznych na łóżko/rok odnotowano również w oddziałach transplantologii, obserwacyjno - zakaźnych oraz intensywnej terapii dzieci i noworodków – odpowiednio 80, 71 i 60 badań /łóżko/rok lub 1, 2, 8 na 1 pacjenta

Niepokojąco niskie wskaźniki wykonywanych badań mikrobiologicznych dotyczyły oddziałów zabiegowych (chirurgia, ortopedia, urologia, laryngologia i inne) oraz dializoterapii

slide11

Liczba badań mikrobiologicznych wykonywanych w szpitalach województwa wielkopolskiego w latach 2007-2008, wg typów oddziałówWskaźnik w przeliczeniu na 1 pacjenta

slide12

Liczba badań mikrobiologicznych wykonywanych w szpitalach województwa wielkopolskiego w latach 2007-2008, wg typów oddziałów. Wskaźnik w przeliczeniu na łóżko szpitalne/rok

slide13
Drobnoustroje alarmowe izolowano najczęściej w ośrodkach specjalistycznych i szpitalach klinicznych.

Do oddziałów najbardziej zagrożonych występowaniem analizowanych patogenów należą intensywna opieka medyczna, dziecięce oraz leczenia oparzeń.

W 2008 roku, podobnie jak w 2007 wśród izolatów szczepów występujących we wszystkich szpitalach dominowały rotawirusy (zapadalność 3,6/1000 pacjentów), raportowane przez oddziały pediatrii oraz zakaźne.

Ponadto dość częste występowanie, ale zmienne w różnych typach oddziałów odnotowano: Acinetobacter spp. (zapadalność 0,9/1000 pacjentów), Pseudomonas spp. (zapadalność 0,8/1000 pacjentów) i S. aureus (MRSA) (zapadalność 0,7/1000 pacjentów), których największą koncentrację obserwowano w oddziałach intensywnej opieki medycznej

slide14
Dane dotyczące liczby izolowanych drobnoustrojów alarmowych w szpitalach województwa wielkopolskiego w latach 2007-2008, wg etiologii
slide15

Częstość występowania drobnoustrojów alarmowych w wybranych oddziałach zakładów opieki zdrowotnej woj. wielkopolskiego wg raportów za lata 2007–2008. Wskaźnik liczby patogenów/1000 pacjentów

slide16
W polskich szpitalach od lat stwierdza się niski stopień wykorzystania diagnostyki mikrobiologicznej -

powinno być pobieranych co najmniej 5-6-krotnie więcej badań

ogniska epidemiczne w zak adach opieki zdrowotnej
Ogniska epidemiczne w zakładach opieki zdrowotnej
 • W 2009 roku zgłoszono 18 ognisk epidemicznych, tj. o 7 więcej niż w roku ubiegłym.
 • Łącznie zakażeniu uległo 111 osób, w tym u 75 zakażenie potwierdzono laboratoryjnie (67,6% ogółu chorych).
 • Najliczniejszą grupę stanowiło sześć ognisk wywołanych rotawirusami, a w dalszej kolejności po trzy o nieustalonym czynniku zakaźnym i norowirusy, po dwa Acinetobacter baumanii i S. aureus (MRSA) oraz po jednym Enterococcus faecium (VRE) i Enterobacter cloacae ESBL(+).
 • Zbiorowe zakażenia dotyczyły oddziałów dziecięcych (7), intensywnej opieki medycznej (5), noworodkowych (2), wewnętrznych (2), kardiologii (1), urologii i onkologii urologicznej (1).
slide18
Struktura epidemicznych zakażeń szpitalnych według czynnika etiologicznego zarejestrowanych w województwie wielkopolskim w 2009 roku