Kyjovsko- fauna a flóra
Download
1 / 12

Kyjovsko- fauna a flóra - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Kyjovsko- fauna a flóra. Vypracovala: Eva Trefilíková. Úvod Kyjovsko. Oblast Kyjovsko se nachází na Jižní Moravě v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín. Patří sem město Kyjov a jeho okolí…. Přírodní podmínky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kyjovsko- fauna a flóra' - karlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kyjovsko- fauna a flóra

Vypracovala: Eva Trefilíková


Úvod

Kyjovsko

Oblast Kyjovsko se nachází na Jižní Moravě v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín. Patří sem město Kyjov a jeho okolí…


Přírodní podmínky

…Jihomoravský kraj se rozkládá na jihu Moravy v poměrně výhodné geografické poloze.

…Jižní část kraje je převážně rovinatá, je pro ni typická symbióza polí, luka vinic s tokem řeky Dyje, která tu na svém dolním toku vytvářela lužní lesy. Od ní se odpojuje řada zavodňovacích kanálů, člověk tu vybudoval množství rybníků. Vodní plochy se staly hnízdištěm vodního ptactva nebo jen dočasnou zastávkou při jeho tazích.


…Nad rovinatou krajinou se jako symbol Jižní Moravy tyčí Pavlovské vrchy, kde tu z jara vykvete tisíce rostlin a dřevin, jimž se daří pouze tady.

…Přestože velkou část území tvoří zemědělsky využívaná půda, díky mnoha lokalitám se zachovalou přírodou patří Jihomoravsky kraj mezi oblasti s druhově bohatou faunou a flórou.


Chráněná území tyčí Pavlovské vrchy, kde tu z jara vykvete tisíce rostlin a dřevin, jimž se daří pouze tady.

…V okrese Hodonín se nachází šest typů chráněných území. Jsou to národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, chráněná krajinná oblast a přírodní park…

…Kategorie jednotlivých chráněných území stanoví zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny…

…V oblasti Kyjovska se také nachází několik významných lokalit, které jsou zařazeny do chráněných oblastí. Mezi nejznámnější patří PR Horky a PP Bohuslavické stráně.


PR Horky tyčí Pavlovské vrchy, kde tu z jara vykvete tisíce rostlin a dřevin, jimž se daří pouze tady.

…Travnaté a křovinaté svahy kopce Nákla (265m) 1,5 km jihozápadně od Milotic. Jedná se o teplomilnou až stepní vegetaci s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů…

…Neživá příroda- geologický podklad tvoří mořské vápnité jíly a písky Vídeňské pánve, které jsou místy překryty návějemi spraší.

…Rostlinstvo- na mělkých půdách se vyskytuje stepní vegetace, pro kterou je typická tráva kostřava Walliska, kavyl tenkolistý. Horky jsou známou lokalitou pro svou bohatou populaci hlaváčku jarního. Z dalších chráněných teplomilných rostlin zde roste hadinec červený, kozinec vinčencovitý, zvonek sibiřský, byl objeven rovněž vstavač kukačka. Na místech s neuzavřenou vegetací byla zjištěna i pampeliška pozdní, šater latnatý…


tyčí Pavlovské vrchy, kde tu z jara vykvete tisíce rostlin a dřevin, jimž se daří pouze tady.Živočišstvo- na travinobylinnou vegetaci je vázána řada druhů teplomilného hmyzu. Z motýlů se například jedná o žluťáska jižního, otakárka fenyklového, okáče zedního. K teplomilným blanokřídlím patří drvodělka fialová, vosík francouzský, osm druhů čmeláků a několik stepních druhů mravenců. Plazy zastupuje ještěrka obecná a užovka hladká. K nejvýznamnějším ptákům patří strakapoud jižní, žluva hajní, ťuhýk obecný, křepelka polní a pěnice vlašská.

Lokalita byla v minulosti využívána jako louka a pastvina…

Hlaváček jarní

Žluva hajní


PP Bohuslavické stráně tyčí Pavlovské vrchy, kde tu z jara vykvete tisíce rostlin a dřevin, jimž se daří pouze tady.

…Dva kopce s názvem Hrad a Chrástka na jihozápadním a východním okraji Bohuslavic. Jedná se o krajinářsky hodnotné stepní stráně na kyselých pískovcích s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů…

…Neživá příroda- geologické podloží je tvořeno pískovci a jílovci, vegetační kryt je bezlesý, pouze roztroušeně se zde vyskytují zbytky ovocných stromů a keřů.

…Rostlinstvo- teplomilnou travinobylinnou vegetaci tvoří především trávy sveřep vzpřímený, kostřava žlábkatá, tořič čmelákovitý, smělek štíhlý a bojínek tuhý spolu s desítkami bylin. Mezi chráněné rostliny patří dále hvězdice chlumní, zvonek baloňský. Roste zde i teplomilná vratička měsíční a mochna písečná…


…Živočišstvo- kromě kudlanky nábožné zde žije z význačných teplomilných druhů cikáda chlumní, 8 druhů čmeláků, modrásek vikvicový a chráněný motýl otakárek ovocný. K nejvýznamnějším ptákům patří zejména pěnice vlašská a bramborníček černohlavý.

Tořič čmelákovitý

Čmelák skalní


Péče z význačných teplomilných druhů cikáda chlumní, 8 druhů čmeláků, modrásek vikvicový a chráněný motýl otakárek ovocný. K nejvýznamnějším ptákům patří zejména pěnice vlašská a bramborníček černohlavý.

…Technický pokrok a rozvoj společnosti často poškozuje přírodní prostředí. V oblasti s intenzivním zemědělstvím, rozvinutým průmyslem,rozšiřující se těžební činností a rozvíjející se dopravou jsou nenarušené nebo jen málo narušené části přírody spíše výjimkou. Proto bychom se měli o životní prostředí starat a pečovat. Mělo by být vyhlášeno více chráněných území, aby se zamezilo dalšímu poškozování…

…Co se týče péče chráněných území na Kyjovsku,tak především kosení travnatých ploch a postupné odstraňování náletových dřevin, aby se vytvořily podmínky pro udržení a rozvoj teplomilných porostů.


Rejstřík citací z význačných teplomilných druhů cikáda chlumní, 8 druhů čmeláků, modrásek vikvicový a chráněný motýl otakárek ovocný. K nejvýznamnějším ptákům patří zejména pěnice vlašská a bramborníček černohlavý.

Jongepier J., Bezděčka P., 2002 Chráněná území okresu Hodonín

Asco, 1993, Jižní Morava příroda a památky, Praha

Dále čerpáno na internetu..

(25.2. 2005) http://aktualne.centrum.cz/cestovani/ceska-republika/regiony/clanek.phtml?id=1171000

(1.11.2006) http://www.ymcabrno.cekit.cz/index.php?kat=ic&main=inho/cestovani/jihomoravsky


Obrázky z význačných teplomilných druhů cikáda chlumní, 8 druhů čmeláků, modrásek vikvicový a chráněný motýl otakárek ovocný. K nejvýznamnějším ptákům patří zejména pěnice vlašská a bramborníček černohlavý.

Z knihy Chráněná území okresu Hodonín ( foto Jogepier J., Kučera Z., 2002)


ad