Po kl po ig
Download
1 / 57

PO-KL, PO-IG - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

PO-KL, PO-IG. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH. FUNDUSZE STRUKTURALNE. PROBLEMY:. CELE:. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL). PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL) PRIORYTET IV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PO-KL, PO-IG' - karleigh-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po kl po ig

PO-KL, PO-IG

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH

FUNDUSZE STRUKTURALNE


Po kl po ig

PROBLEMY:

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
CELE:

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny kapita ludzki po kl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)

PRIORYTET IV

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny kapita ludzki po kl priorytet iv
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IV

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 • Projekty konkursowe:

  Typy realizowanych operacji (projektów):

 • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

 • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy)

 • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania

 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni

 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania

  uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe)

 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych

  ośrodkach akademickich i naukowo –badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie)

 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni

 • wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowymznaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

 • Projekty systemowe:

  Typy realizowanych operacji (projektów):

 • Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych

 • Zamawianie kształcenia (zlecanie uczelniom przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kształcenia określonej liczby absolwentów) na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz w specjalnościach na tych kierunkach, w tym:

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowymznaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

 • wsparcie stypendialne dla studentów podejmujących kształcenie na kierunkach zamawianych

 • wsparcie uczelni w zakresie wdrożenia programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach

 • wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach poddzialania 4.1.3)

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym

 • Projekty systemowe:

  Typy realizowanych operacji (projektów):

 • opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym: modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością w uczelni

 • opracowanie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki unikatowe, studia międzykierunkowe)

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym

 • opracowanie programów kształcenia w językach obcych (w tym w języku angielskim) w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i technicznych.

 • badania, analizy i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IVPODDZIAŁANIE 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym

 • organizacja konferencji, seminariów i spotkań panelowych z udziałem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania propozycji rozwiązań kluczowych problemów w szkolnictwie wyższym

 • opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zbierania danych na temat szkolnictwa wyższego w Polsce zwłaszcza w procesie i jakości kształcenia

 • wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze dla kadr Państwowej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny kapita ludzki po kl priorytet iv1
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET IV

ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET IV

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

960 366 839 EUR

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny kapita ludzki po kl1
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)

PRIORYTET VIII

REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny kapita ludzki po kl priorytet viii
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIII

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIPodziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw –projekty konkursowe

 • Projekty konkursowe:

  Typy realizowanych operacji (projektów):

 • staże i szkolenia praktyczne dla:

 • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych

 • pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach

 • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)

 • szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIPoddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

 • Projekty systemowe:

  Typy realizowanych operacji (projektów):

 • tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez:

 • studia, analizy, ekspertyzy

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI

 • tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIPoddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe

 • wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.:

 • kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji

 • rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji

  3. stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny kapita ludzki po kl priorytet viii regionalne kadry gospodarki
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO-KL)PRIORYTET VIIIREGIONALNE KADRY GOSPODARKI

ILOŚĆ ŚRODKOW PRZEZNACZONA NA PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

1 588 479 612 EUR

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Lista przyk adowych zada koszt w po kl
Lista przykładowych zadań/kosztówPO KL

 • zarządzanie projektem

 • obsługa księgowa

 • zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu

 • rekrutacja uczestników projektu

 • promocja projektu

 • szkolenia

 • doradztwo

 • warsztaty

 • studia

 • studia uzupełniające

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Lista przyk adowych zada koszt w po kl1
Lista przykładowych zadań/kosztówPO KL

 • studia podyplomowe

 • wizyty studyjne

 • staże

 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 • zatrudnienie subsydiowane

 • upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia

 • organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych

 • rozwój systemów informatycznych

 • ekspertyzy

 • analizy

 • badania

 • przygotowanie publikacji

 • ewaluacja

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Lista przyk adowych zada koszt w w ramach cross financingu po kl
Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL

 • zakup materiałów dydaktycznych i modernizacja infrastruktury

  dydaktycznej uczelni realizujących programy edukacyjne

 • wyposażenie obiektów dydaktycznych uczelni w laboratoria

  niezbędne do podnoszenia jakości usług edukacyjnych

 • dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • zakup sprzętu komputerowego

 • budowa infrastruktury ICT niezbędnych do uruchamiania

  kształcenia w trybie e-learningu

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Lista przyk adowych zada koszt w w ramach cross financingu po kl1
Lista przykładowych zadań/kosztów w ramach cross-financingu PO KL

 • adaptacja pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby osób

  niepełnosprawnych

 • zakup sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i

  doradczej

 • zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia

  baz danych i systemów komunikowania się oraz tworzenia

  platform współpracy przedsiębiorców z pracownikami sektora

  nauki

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka po ig
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO – IG)

 • PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Po kl po ig
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO- IG) - Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

  W ramach działania przewiduje się następujące typy projektów:

  1.1.1. Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia:

 • Narodowego Programu Foresight Polska 2020,

 • przygotowania regionalnych strategii rozwoju,

 • przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np.

 • polskiej strategii rozwoju biotechnologii),

 • przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych

  1.1.2. Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

  poprzez dofinansowanie projektów badawczych zamawianych lub strategicznych programów

  badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet i badania i rozw j nowoczesnych technologii
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

  1. Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki;

  2. Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z

  priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach

  badawczych;

  3. Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w kraju;

  4. Projekty obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy w

  jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO-IG

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet i badania i rozw j nowoczesnych technologii1
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

  1.3.1. Projekty rozwojowe

  1.3.2. Dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet i badania i rozw j nowoczesnych technologii2
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet I Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych

  Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców –samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet ii infrastruktura sfery b r
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Priorytet I Infrastruktura sfery B+R

 • PRIORYTET II INFRASTRUKTURA SFERY B+R

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet ii infrastruktura sfery b r1
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Priorytet I Infrastruktura sfery B+R

 • Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

  1. Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale,

  specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych

  w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów

  Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z

  przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze,

  Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie

  sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości).

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet ii infrastruktura sfery b r2
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Priorytet I Infrastruktura sfery B+R

 • Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

  Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na:

  · wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej

  · przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet ii infrastruktura sfery b r3
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Priorytet I Infrastruktura sfery B+R

 • Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

 • 2.3.1. Projekty polegające na:

 • rozwoju infrastruktury informatycznej nauki dotyczące:

 • · inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej,

 • · inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań

 • informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne,

 • · zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauki

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet ii infrastruktura sfery b r4
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Priorytet I Infrastruktura sfery B+R

 • 2.3.2. Projekty polegające na:

  rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące:

 • ·tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych,

 • ·tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych,

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Program operacyjny innowacyjna gospodarka priorytet ii infrastruktura sfery b r5
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA - Priorytet II Priorytet I Infrastruktura sfery B+R

 • 2.3.3. Projekty polegające na:

 • rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.

 • w przypadku inwestycji objętej poddziałaniami 2.1 oraz 2.3.1 i 2.3.3 beneficjent

  składa jeden wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Wykaz kategorii wydatk w kwalifikowanych w ramach po ig
Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach Priorytet I PO-IG

 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu;

 • stypendia dla studentów, absolwentów, doktorantów, uczestników stażu podoktorskiego, uczonych z zagranicy zaangażowanych w realizacje projektu (w przypadku doktorantów wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym ZUS) oraz opłaty za przewód doktorski;

 • amortyzacje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu;

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Wykaz kategorii wydatk w kwalifikowanych w ramach po ig1
Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach Priorytet I PO-IG

 • inny niż amortyzacja wkład niepieniężny wniesiony do projektu przez beneficjenta w postaci materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu, o ile są one niezbędne do jego realizacji;

 • wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Wykaz kategorii wydatk w kwalifikowanych w ramach po ig2
Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach Priorytet I PO-IG

 • wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wymagane jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, bądź są niezbędne do prawidłowej

  realizacji projektu;

 • wydatki związane z realizacja projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji niezbędnych do realizacji projektu, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i innych publikacji związanych bezpośrednio z realizacja projektu;

 • wydatki na delegacje na szkolenia i konferencje, związane z tematyka projektu;

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Wykaz kategorii wydatk w kwalifikowanych w ramach po ig3
Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach Priorytet I PO-IG

 • koszty opracowania analiz i raportów, związanych bezpośrednio z celem projektu;

 • koszty organizacji paneli ekspertów;

 • koszty wydawnictw związanych bezpośrednio z realizacją projektu;

 • wydatki na zakup usług informatycznych związanych bezpośrednio z realizacją projektu;

 • wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem

  realizowanego projektu;

 • wydatki na promocję projektu;

 • wydatki na promocję rezultatów projektu;

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Wykaz kategorii wydatk w kwalifikowanych w ramach po ig4
Wykaz kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach Priorytet I PO-IG

 • koszty ogólne;

 • wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie;

 • wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych;

 • podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty niekwalifikowane zasady og lne
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej;

 • wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty niekwalifikowane zasady og lne1
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;

 • wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;

 • wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty niekwalifikowane zasady og lne2
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

!!!!!!!!!!

Wydatki niekwalifikowalne związane

z realizacją projektu ponosi Beneficjent.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Wynagrodzenie personelu

 • W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne1
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Amortyzacja

 • Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych podlegających amortyzacji, wymienionych w art. 11 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 tj. mebli, wyposażenia, pojazdów, infrastruktury, nieruchomości i gruntów, stanowią wydatek kwalifikowalny

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne2
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Leasing

 • Do dofinansowania kwalifikuje się wyłącznie leasing operacyjny

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne3
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Opłaty finansowe i inne

 • Niżej wymienione kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach, o ile ich poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu:

  a) koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;

  b) opłaty bankowe pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych) np. opłaty za dokonywanie przelewów;

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne4
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

c) koszty porad prawnych;

d) opłaty notarialne;

e) koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych;

f) koszty księgowości;

g) koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o

dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne5
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Podatek od towarów i usług VAT

 • Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne6
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Wkład niepieniężny

 • W ramach projektu może być rozliczany wkład niepieniężny. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku Beneficjenta tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez Beneficjenta w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi wydatek kwalifikowany przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność zweryfikowana (np. poddana audytowi).

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne7
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Zlecanie usług

 • W przypadku zlecania usług Beneficjent powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta.

  Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że:

  a) zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu;

  b) Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne8
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Cross-financing

 • Co do zasady, koszty kwalifikowane w ramach PO KL muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi odnoszącymi się do Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak, Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła w PO KL możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne9
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL.

Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych stanowiących budżet projektu.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne10
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem dotyczą przede wszystkim:

  a) zakupu oraz leasingu sprzętu i wyposażenia;

  b) dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

  Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami w ramach PO KL.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Koszty kwalifikowane zasady og lne11
KOSZTY KWALIFIKOWANE Priorytet I ZASADY OGÓLNE

 • Współpraca ponadnarodowa

 • Projekty ponadnarodowe realizowane w ramach PO KL powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego priorytetu, wykorzystując doświadczenia i potencjał partnerów z innych regionów oraz krajów UE. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów ponadnarodowych znajdują się w Wytycznych na temat wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

 • W ramach każdego z priorytetów przeznacza się od 1% do 5% środków na realizację działań ponadnarodowych i innowacyjnych.

 • Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych są takie same jak w pozostałych projektach.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


Dzi kujemy za uwag i zapraszamy na stron internetow naszego dzia u
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Priorytet I I ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEGO DZIAŁU

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

TEL. 359 13 67, 359 19 40, 359 20 71

MAIL:

agata.wojcik@us.edu.pl

magdalena.hampel@us.edu.pl

marta.margiel@us.edu.pl

FUNDUSZE STRUKTURALNE - BADANIA I NAUKA


ad