z vere n pr ca n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Záverečná práca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Záverečná práca

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Záverečná práca - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Záverečná práca. Autor : Eva Millová. Téma záverečnej práce. Zavádzanie počítačových technológií vo vyučovaní matematiky. Hlavný cieľ záverečnej práce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Záverečná práca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z vere n pr ca

Záverečná práca

Autor:Eva Millová

Eva Millová, Záverečná práca

t ma z vere nej pr ce
Téma záverečnej práce

Zavádzanie počítačových

technológií

vo vyučovaní matematiky

Eva Millová, Záverečná práca

hlavn cie z vere nej pr ce
Hlavný cieľ záverečnej práce

Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť situáciu v oblasti počítačových technológií na pracovnom trhu, kde chýbajú špecialisti a v školách, kde sa daná situácia musí začať riešiť. Podporou zmeny vo vyučovaní je Štátny vzdelávací program, najvyšší cieľovo – programový projekt vzdelávania. Diplomová práca sa zaoberá softvérom vhodným vo vyučovaní matematiky a poukazuje na možnosti jeho využitia.

V oblasti počítačových technológií chýbajú špecialisti

Význam počítačových technológií

vo vyučovaní

VÝPOČTOVÉ TECHNOLÓGIE

VO VYUČOVANÍ

Štátny vzdelávací program

Didaktický softvér vhodný vo vyučovaní matematiky

Eva Millová, Záverečná práca

v oblasti ikt ch baj pecialisti
V oblasti IKT chýbajú špecialisti

Čím viac dnes žijú žiaci svoj „digitálny spôsob života“, tým majú menší záujem o štúdium a prácu v oblasti IKT. Nedostatok vysokoškolských IT špecialistov na pracovných trhoch sa neustále zväčšuje.

 • Náročné štúdium (matematika, fyzika) → je potrebné neustále a systematicky pracovať
 • Slabá informovanosť o náplni práce – tvorba softvéru v súčasnosti vyžaduje schopnosť spolupracovať, vymieňať si skúsenosti aj nápady, komunikovať so zákazníkmi, zistiť spätnú väzbu, ...
 • Technológie v živote detí (chatujú, browsujú, hrajú počítačové hry, sťahujú referáty, ... ) – je treba naučiť zmysluplne využívať

Eva Millová, Záverečná práca

v znam po ta ov ch technol gi vo vyu ovan matematiky
Význam počítačových technológií vo vyučovaní matematiky

Matematika chápaná ako systém definícií, viet, dôkazov, alebo na elementárnej úrovni ako systém vzorcov, nie je najvhodnejším základom pre prístup k školskej matematike, lebo skrýva veľa príležitostí k formálnemu zvládnutiu poznatkov.

 • Informačné, komunikačné a kognitívne technológie prinášajú zmeny vo vyučovaní matematiky
  • technológie dávajú bezprostrednú spätnú väzbu
  • umožňujú vyučovanie orientované na žiaka, individuálny prístup
  • prinášajú študentom zážitok byť matematikom, výskumníkom, konštruktérom
  • odbúravajú postavenie učiteľa ako vzdelanej, nadriadenej autority, učiteľ sa stáva skôr poradcom a spolupracovníkom pri riešení problémov

Eva Millová, Záverečná práca

t tny vzdel vac program a jeho podpora ikt v matematike
Štátny vzdelávací program a jeho podpora IKT v matematike

Štátny vzdelávací program je podľa nového školského zákona najvyšší cieľovo-programový projekt vzdelávania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Hlavnými cieľmi gymnáziá sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby absolvent bol pripravený na pracovný a mimopracovný život v spoločnosti.

 • Spôsobilosti absolventa v oblasti informačných a komunikačných technológií:
  • Efektívne využívať tieto technológie pri svojom vzdelávaní a v každodennom živote
  • Schopnosť prostredníctvom Internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej a grafickej podobe
  • Vie algoritmicky myslieť
  • Získa spôsobilosť riešiť problémy
  • Je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov

Eva Millová, Záverečná práca

podpora u ite ov pre nov sp sob vyu ovania
Podpora učiteľov pre nový spôsob vyučovania

Počítače a Internet možno efektívne využívať vo všetkých častiach vyučovacieho procesu – pri motivácii, pri osvojovaní nového učiva, pri upevňovaní a prehlbovaní poznatkov, pri opakovaní, preverovaní a hodnotení žiakov ako aj pri domácej príprave žiakov a učiteľov

 • Nové trendy pri používaní informačných technológií vo vyučovaní matematiky potrebujú
  • učiteľa, ktorý je informačne gramotný, vie, aké možnosti mu dáva Internet a výpočtová technika pri dosahovaní vyučovacích cieľov a je ochotný sa v tomto smere neustále sa vzdelávať
  • kvalitné vybavenie učební a tried so spoľahlivou technikou a s jednoduchým prístupom k týmto technológiám
  • učebnice, ktoré by obsahovali témy a aktivity, ktoré nabádajú k práci s počítačom a časť materiálov by sa nachádzala aj vo webovej forme

Eva Millová, Záverečná práca

didaktick softv r vhodn vo vyu ovan matematiky
Didaktický softvér vhodný vo vyučovaní matematiky

V súčasnosti je v ponuke široké spektrum matematického softvéru, ktoré je možné na vyučovacích hodinách používať. Časť softvéru majú školy zakúpený, alebo si môžu zakúpiť, veľa sa dá zadarmo „legálne stiahnuť“ z Internetu.

 • Programy vhodné na vyučovanie matematiky
  • Internet
  • Aplety
  • Microsoft Office
  • Derive
  • Dynamický matematický softvér
  • Casio ClassPad 300
  • Grafické editory
  • Ďalšie výukové programy

Eva Millová, Záverečná práca

pr klady loh s vyu it m matematick ho softv ru
Príklady úloh s využitím matematického softvéru

Obrázky znázorňujú širokú možnosť využitia matematického softvéru na vyučovacích hodinách. Pomocou matematického softvéru je možné vyriešiť takmer každú úlohu z matematiky.

obrázok 1 obrázok 2 obrázok 3

obrázok 4 obrázok 5 obrázok 6

Eva Millová, Záverečnápráca

al ie mo nosti vyu itia matematick ho softv ru
Ďalšie možnosti využitia matematického softvéru

Škola nie je len prípravou na život, ale je tiež miestom, kde deti svoj život žijú. Hra je bežnou súčasťou života dieťaťa, patrí teda do školy a v nižších ročníkoch má dieťa právo sa v škole hrať . Didaktické hry sú najprirodzenejšou formou učenia detí aj v nižších ročníkoch základných škôl a osemročného gymnázia. Rozvíja logické a strategické myslenie, postreh, zvyšuje sebadôveru.

Eva Millová, Záverečnápráca

z ver
Záver

V súčasnosti nie je potrebné venovať veľa času numerickým výpočtom a drilu niektorých algoritmov matematických výpočtov. Používanie počítačových technológií nie je samoúčelné a neslúži len na krátenie voľného času.

  • Pre pochopenie matematiky je lepšie venovať sa vzťahom, logickým väzbám, či riešeniu reálnych situácií v spolupráci so skúmaním, ktoré umožňuje Internet a didaktický softvér
  • Štátny vzdelávací program je štátnou objednávkou na zmenu školy a školskej výučby a takýto spôsob vyučovania podporuje
  • Počítačové technológie sú už súčasťou v práci mnohých škôl aj učiteľov - webové stránky, informácie o dianí školy, o súťažiach, projektoch, internetové žiacke knižky, priebehy vyučovacích hodín na Internete, prezentácie, testy, písomné práce, ...
 • Odporúčanie - Vhodné zaradenie matematického softvéru vo vyučovaní matematiky
  • Uľahčí numerické aj grafické riešenie rovníc aj nerovníc
  • Umožní ľahšie pochopiť vzťahy medzi objektmi v konštrukčných úlohách a ich vzťah k realite
  • Umožní efektívnejšie znázorňovať a skúmať vzťahy medzi funkciami
  • Umožňuje zobrazovať priestorové telesá, otáčať ich, zostrojovať ich rezy rovinami
  • Odstraňuje zdĺhavé výpočty (nielen) v štatistike, umožňuje zamerať sa na výsledky štatistického skúmania
  • Zvyšuje záujem mladších žiakov o matematiku pre nich najprirodzenejším spôsobom - hrami

Eva Millová, Záverečná práca

akujem za va u pozornos
Ďakujem za Vašu pozornosť!

Otázky & Odpovede

Eva Millová, Záverečná práca